11 I 1111 li I l I I Merkt van Veurne, IS Augusty. Veurne, 18 Augustus. Antwerpen 17 Augustus. Engeland. Ingezonden Artikel. I brh 3 dcszclfs byzonderheden Markt, zakken te Koode Tarwe Kogge Haver Witteaerd. 100k Idem roode Boter per 1/3 k. Eijeren per 25 21 01 ik 14 00 A 0 75 A 5 50 4 00 00 A 24 24 00 00 17 28 26 25 25 59 00 00 5 00 5 00 0 00 19 64 19 31 15 98 13 94 9 62 20 00 29 50 27-00 21 00 21 00 19 75 16 00 30 50 20 03 A 14 00 A 9 75 A 5 (10 A 80 00 A 24 14 00 00 17 14 26 25 25 71 00 00 5 00 5 00 2 61 25 00 17 00 15 00 19 00 23 00 7 00 6 18 1 10 32 00 28 00 2 00 19 60 A 12 95 a 12 30 a 15 60 A 00 00 a 2 00 A 0 00 A 6 00 3 09 1 50 20 56 18 42 15 73 16 27 00 00 00 00 5 36 29-50 29-00 28-50 28 00 27 50 27-00 26 50 26 00 00-00 00-00 28 00 21-00 20-75 20-00 16-00 00-00 714 Zakken Tarwe waren ter Gracnpryz.cn der vorige week. M E 11 K T E N. Maendag namiddag, heeft op het stad huis alhier de plegtige prysuitdeeling voor de leerlingen van het bisschoppelyk kollegieplaets gehad. Daer een ingezonden artikel, dat men verder kan aentreffen, er een omstandig verhad van geeft, zoo vinden wy hetoverbodigin deszelfs byzonderheden te treden. De opening der jagt voor alle wild, behalve de fesaiit, wordt voor de provinciën Oost-en West-Vlacnderen geopend op 24 oogst aenstaende. De fesanten-jagt wordt macr geopend op 1 October aenstaende. Onder de voorwerpen, die in het puin van de Beurs van Antwerpen weergevonden zyn, noemt men het werk van de penduel van de syndicale kamer der makelaers, welker wyzerplaet middernacht min vyf- tien minuten wees. De groep, die boven diependuel stond, is gedeeltelyk gesmol ten. Men heeft ook uit het puin gehaald de herinnerings-medalie van den 25.‘n ver- jaerdag van de regering des konings, welke mede aen de syndicale kamer behoorde. Het proces van Bernard heeft 750,000 franks aen het engelsche gouvernement gekost. Uit Dublyn werd een paer dagen ge leden eene telegrafische depêche naer New foundland gezonden van den volgenden inhoud liet is twaalf ucr 'snamiddags te Dublyn, hoe laet in Fonndland? Hel ant woord: «Acht ucr ’savonds, volgde in anderhalf ucr. De aandeelhouders van de Great Eastern stoomvaerls-maetschappy hebben op eene gehouden meeting besloten, het stoomschip Great Eastern of Leviathan in het opcnbaer aen den meestbiedende ver- koopen. D1LIGENTIEN EN POSTMALEN. Uren van Vertrek Uit Veurne naer VERTREK IREN NAER VEURNE VIT: 25 40 A 26 30 27 57 A 28 80 18 12 a 00 00 A 22 96 A 22 56 A 00 00 A 00 00 A 6 00 A 2 45 A 1 36 a 75 A 26 11 17 02 24 47 24 10 5 00 14 75 27 22 24 34 0 00 A 0 00 Aerdap. 100 kil. 0 00 A Bot. r, de kilo 2 36 A 1 25 A 75 A MECHELEN, 7 augustus Tarwe 120 k. fr. 25 82 17 00 26 03 24 76 5 00 15 50 27 22 24 34 Mynheer de Uitgever, nsza •SB8HS 14 augustus. 13 augustus. 50 18 150 12 H ugustus. 14 augustus. 0 00 75 15 ‘25 a 14 augustus. DIEST, 11 18 augustus. ’s morgens a 16 augnstus. 17 ougst 185g. Zoon 8 0 2 56 0 00 25 00 17 00 16 00 16 00 20 00 6 00 6 30 1 00 44 00 43 00 0 00 Tarwe fr. Kogge Haver Holer, de kilo Eij.ren, de 26 Gencver, de liter 6 50 2 54 1 45 Tarwe, fr. Masleluin Kogge Haver Geerst Erwten Aerdappclcn tot tot tot tot tot lol tot Koode, 80 kil. Kogge, 70 kil. Boekweit, 70 k. Haver, 100 k- Geerst, 62 k. Koo lined l.ynzacd Kogge 108 Boekweit 106 Haver 76 Aerdap. 100 Gei-rsl p. hekt. Koolined Ly nzacd let p. 3 k. 6 00 0 00 1 41 1 63 0 00 2 54 1 30 10 06 13 24 10 44 20 61 18 30 15 86 13 31 10 77 YPER, 7 augustus. Per hektoliter. 14 augustus. 10 66 5 50 0 00 I 36 1 38 22 66 26 50 23 00 19 00 20 23 17 00 12 00 29 00 DOORNYK, 7augustus Per hektoliter. Witte tarwe, Koode Tarwo Masleluin Rogge Haver Boonen augustus. Per hektoliter. Terwe, fr. Roggo Haver Geerst Boekweit Boter per kil. Aerdap. 100 k. 19 95 A 13 30 a 12 90 a 15 60 a 00 00 1 92 a 6 00 HALLE, 7 augustus Per hektoliter 19 06 13 24 11 15 Boter per kil. 00 00 HASSELT, 10 augustus. Per hektoliter. fr. 25 30 18 00 21 00 25 30 74 00 2 00 Waervan zyn verkocht geworden 577 weten 22 Zakken Tarwe aen 96 94 187 80 57 30 11 00 0 Nieuwe tarwe van 19 152 een lief zangstukje jongeling, met eene lieve stem, eene romance heeft laten hooren, gevolgd van eene dryzang. De leerlingen verbeelden alle van geheel Veurne, en dit heeft ons 17 61 A 21 00 16 32 A 18 00 13 00 a 13 77 10 32 a 5 00 A 0 00 a 1 21 A 1 31 a 22 32 A 16 augustus. GEERAERDSBERGEN, 9 augustus. Per hektoliter. Tarwe fr. Masteluin Rogge Haver Boonen Aerd appelen Boter per 3 kil. Eijeren per 25 Koolzacd Ly niaed Vlas, per kilog. 22-00 tot Zakken Rogge van 19-00 tot i Sucrioen van 20-50 tot Nieuw Sucrioen van 17 50 lot Haver van 1 00 tot 1 Boonen van 00 00 tot Per 145 liters. Tarwe van Nieuwe tarwe van Roggo Sucrioen Nieuw Sucrioen Haver Boonen 15 00 A 21 10 50 a 12 00 21 00 a 21 50 14 50 a 15 50 8 00 a 12 00 13 50 a 14 00 7 00 3 09 1 45 25 40 18 20 21 20 25 50 72 00 3 04 16 augustus. ARLON, 5 augustus. Per hektoliter. 22 46 21 05 16 00 16 86 00 00 00 00 4 28 BRUGGE, 7 augustus. Per hektoliter. Tarwe, fr. Kogge Boekweit Haver Geerst Boonen Aerdap. 100 k. Boter per kilo. Eijeren per 25 Tarwe fr. iel. rood o Kogge Haver Boonen Erwten Aerd. p. 100 k. Wille id. Boter per kilo OosTnanr. Van Crombruggc. Ten 8 ure 30 min. morgens uit het hótel de ia noble Hose grootemerkt. I an Ciombrugge, fen 1 1/2 ure en ten 2 ure na middag uil het hótel de la noble hose, groolemerkt. Apbes, Grcnon ten 6 ure's morgens uit de herberg la Beile Alliance, groot-Ooststract. Maurice, ten 12 1/2 ure uitbel hotel de la noble Rose. Dlskerqle ten 11 ure ’s morgens en ten 2 ure na middag uit het hotel de la noble Rose, grootemerkt. Oostende, I an Crombruggo, ten 8 ure 30 min.’s mor gens, uit het hótel de Commerce regt over de Statie. ld. ten 9 ure ’savonds uit hel bureel der Messa~ geries I an Gend et C*. 4 per Grenon, ten 3 ure’s na middags uit Zon, groole merkt. Maurice, ten 5 3/4 ure 's morgens uit de Postcry. Dvskerqie Malle-poste ten 6 uit hel hoteldu Chapeau- Rouge. I an Crombruggh, ten 3 ure ’s na middags uit bet hotel de Chapeau Rouge. Aeurnc, drukk. van de wed. P. Kyckcbocr en 14 augustus. 13 augustus. rogge, 14-03, o. 0 05; gcer»t, 00-00, o 0-00; haver, per 100 kil., 24-33, a, 1-07; koolzacd, 27-55 o. I) 80, i I I I -i Jn n no i met eeno groole cantate van groote Belgische kompouist. Bit 1 cn moeijelyk heeft wel uitgeoefend geweest, zoo wel de solos, de recitatifs, de koors en de begeleiding der tien uitgekozene lief hebbers die medespeeldeu. Dit stuk bewyst den voortgang dat de leerlingen in den zang gedaen hebben. Nu kwamen twee uilgalmingen door kleinen wel gezegd, de eene fransen, de andere vlacmsch on dit was gevolgd door eene dryspraek uitdenaraia zeer kundig uitgesproken. Di; Petit Savoyard a Paris is wacrin ecu schoone koors en do ambachten van geheel Veurne, hartelyk doen lachen. Nu volgden nog twee kundige declamaties en men zong den koor les Gueux de mer, een schoon stuk, voorwaer. Nu kregen de leerlingen hunne welverdiende pryzcn gevolgd door hel aflezen van een schoon compliment en het feest was gesloten door nog een koor la fête des Gondoles, een nieuw, lief stukjo dat, zoo wel als alle de andere, hartelyk heeft toe- gejuigd geweest. Wy danken alle de heeren die de hand aen het ■werk geslagen hebben om ons eenen zoo aengena- Mteu namiddag te laten doorbrengen.. Uw toegenegen, M. M. Tarwe Rogge Geerst Haver Genever Boter per kilo KORTRYK. 9 augustos. Per hektoliter Witte Tarwe fr. 18 00 A 21 17 84 n 19 00 12 32 a 13 07 9 34 a 1I 34 5 00 A 0 00 a 1 26 A 1 36 a Peerdb. p. 1/2 h 00 00 a 00 00 LEUVEN, 13 augustus. Per hektoliter. Nieuwe tarwe fr. 25 04 A 25 76 26 84 a 27 57 17 74 a 18 12 00 00 25 71 22 56 00 00 A 00 00 A 0 00 A pOP£RINGHE, 6 augustus. Per hektoliter Tarwe fr. Roggo Haver Aerdappclcn Hoppe 50 kilo. Wy hebben maendageerie van dioacngenamefccslcn bygewoonddat wy geern alle jare zien weerkeeren; ik spreek van do I'rysdeeling van het bisschoppelyk Col legio. Ais nieuwigheid wy hebben bemerkt het uitlaten van het zoo genaemd spel of sertoouiiig dat heden vervangen is geweest door zang en uitgaliningen of declamaties: de muziek verluistert thans alle feesten en de uitgalming geeft een bewys van wel- sprekenheid. Dit feest begon De Burbure, een stuk, schoon hoogdravend 16 00 a 21 00 II 25 a 13 00 00 00 a (10 00 8 00 a 11 30 13 50 a 21 00 a 22 50 5 00 a 2 63 a 1 30 a 2 72 6 25 5 00 a 2 3(5 a 1 27 a BRUSSEL, 13 augustus. Midden-prys: tarwe, per hektol. fr. 21-13, o. 1-14 o witte aerdappclcn, per 1ÜÜ kilog., 6-22, a. 0-88; roede, 0-00 o. 0-00.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1858 | | pagina 2