M 0 0 P BB A GAEI-PERS II u I s R A E D 'I LOTS RÏÖOIS G O E B E R E IV 3 w Ir 'W fil IF S T E E EK WE WE, TE KGüi N I5NNEN YPRE. 11 MENAGIE-GOEDEREH Openbare Verkoopmg K O O 1» D A G Uil er hand te knopen of te pachten. Au 51 Aoül 1858. Openbare Verpachting 0- H ZATERDAG 21 AUGUSTY 1858. JA ER. 1 Voor stad worden STLDIi: VAN DEN NOTARIS VAI1 EECKE, TE YPRE. TE VEURNE. 4 ANTOIKE HORK, Banquier a Francfort IV Prys EN ANDERE ROERENDE VOORWERPEN, Belgique, IN ALVER! N G li E M - D O R P, 7en huize alwaer vrouw weduwe van den heer 52.® s. si. T.lad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke Een Nummer, en een N.r 172!. 14 fois fes. 107500, si fois fes. 80000, 12 fois fes. 75250, 25 fois fes. 52250, :>i fois fes. 21500, 40 fois fes. 10750, ?;s fois fes. 8600, 566 fois fes. 4500, 1914 fois fes. 2 1 50, 1770 fois fes. 558 etc. en algenieene Tijdingen, Marktprijzen en Ilandelzaken. Supplement op half blad, per week. Tocbchoorcnde acn het Armgesticlil van A L V E R 1 N G II E M. Insielpennin^en te winnen. Door sterfgeval. r l ii ■—■K.n hm riiiimiHTiin.li DOOK UITSCHEIDING VAN BEDKYF. li VAN EN iierberg-getuig, TE ALVERINGHEM. PAIT.IMONIELE EENKK SCHOONE van schoonen Fraiteiscus Morlion onlangs is a/geslorvcn. Maendag 23 Augusty 1858, om 8 ure ’s morgens ten Huize van Lotts Bolttiie in de herberg genaemd van al het herberg- bestaende in koper, van inscheping, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 28, 0 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vraelilvry: 3 fr. 75 0 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr.2ü ’sjaers. Maendag 30 Augusly 1858, om acht ure ’s morgens, en een ure namiddag juist, ia! den Notaris BEER- NAERT, ten verbljvo van Alveringhcni, ten gezegden Siert huize openbaar verknopen Groole en kleine kassen, chiffonnières, buffets, konimoden, slaghorlogien, zilverwerk, liqueur- en andere goede wynen, allerhande sterke dranken, seliryl- en andere lessenaren, bedsteden met verhe melten en behangsels, grooteu coulisse-tafel, andere groole en kleine tafels, zetels, stoelen, vazen, kok-en andere sloven, grond,- trap-en tafel-tapyten, nacht en wasch tafels, voetmatten, l.ulfv-stelsels, porcelein,- krislael,- koper,- tin, yzer,- glas,- gleis- en nerde- vverk, ingelyste schilder) en en prenten, spiegels, allerhande scliouwplael-ersietsels, bed,- tafel- en andere menagic-linneii, pluimen bedden, hoofd einden en oorkussens, wollen matrassen en hoofd einden, onderbedden, wollen en katoenen sargien, spreij 'ii, kabaretten, kleerkoffers, meel- en bloem- valen, quinquets, graanzakken, larwe-trysel, 1/4 en 1/8 zak-m.iten, lynzaedmeei-zifle in zink, bascule, balans, schalen en gewigten, wachstanden, kleer- koordeu, oude vensterramen en kamerdeuren, ge- z.iegde bootten, luk- en wafelyzeis, groole zware koperen oliekit. hoveniers-aliaem, ladders, brand stoffen, kiekenkot, ydele flesschcit, oud yzer en lood, en menigvuldige andere voorwerpen, te lang om te melden. Op lyd van betaling tot den eersten january 1859, ten kantoore van genoemden Notaris BEEltNAERT, mits zich gedragende aen de alsdan voorlelezen kondilicn. liet huis en erve, geslaen te Veurne, op den hoek der Noordstraet, lest gebruikt geweest door den eigenaar den heer griffier Dubueucq. Voor" te pachten zich te adresseren by den eigen aer. Voor te knopen vervoege men zich by don Notaris BEERNAERT, te Alveringhem. De leden der mactschappy Willem Tel), te Veurne, wcnschende uit gemeenzaamheid te scheiden, zullen op Woensdag 25 Ougst 1858, om twee uren namiddag voor de herberg den Keizer, in de Panne- straet te Veurne, openbaar verkoopen door In l ambt van den deurwaerder BRIL, Eene zeer schoone Gaei-pers, hebbende ee; c engte van 40 meters 58 centimeters, met alle des zelfs loe- behoorten, zoo als Staanders, Kruis, Kiting, yzeren Ringen en Bouten, als mede twee nieuwe jzeren Sprangen, de eene voor 75 vogels en de andere voor 55 vogels. Alles met den gereeilen gelde. Elk zegge hel voort. TIRAGE DES de l’Emprunt d’état de 1845 Vont lo debit el légalement permis en Chaque lol doit gagner forcémenl. MIMES CAHTALt.S Les moiudrcs gains sont de fes. 97. Men abonneert zich op het bureel N.° 34, te Veurne, en Insertion, locentimen den drukregel Een afzonderlik nummer 20 c.*, het supplement 15 e.’ Alle aflichcn, by de uitgevers van dit blad gedrukt, eé.nmael onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. I.’ Eene schoone en zeer goede HOFSTEDE ge- Icgtn. ter meeitle lluiiughc en Proven, weinig noord oust van den st. enweg naer Ypre en van het gi'lflichl (I: li Molenwal, langst de Molenwalstiai I groot volgens k.ulaslei 9 II. 99 A. 90 C. Gebruikt door sieirr Ignatius Gatiiic, aen 872 Ir. 40 cent, by de jare. boven de belasting, n. - Noord oost by gemelde Hofstede, eene zeer goede WEIDE, met Woonhuis, gelegen te Itaiinghe, v in zuiden de CrombikcArael, groot 1 II. 12 A. 40 C. Gebruikt door de kindcis Carolus Woutters, aen 185 fr. by de jare, boven de belastingen. Den I.NS1EI., op g win van een half p. voor Instel-premie, zal gebeuren binnen de stad Ypre, iu da i slaminel het Pamasius-ho/, op de Lentemarkt, Zalurila 23 Augusly 1858, om 2 uren namiddag, in gevolge <le vioii waerden berustende ten Kantoore van den Nol.iris VANDERMEERSCH, te Ypre. ■M a-.i .r. immcm: o»m i i van Op Maendag, 23 Augustus, 1858, ten 2 ure na- middag, zal J,:I1 .t.iri-EuERRAERr, te Alveringhem, opeubaer verpachten te AI eringhem, gehuchle E oi tb in. ter h> i berg den Gouden Leeuw, bewoond door l'eliciaen Cuussemaeker, ten verzoeke der heeren Leden van het Armgeslicht derzelfde ge meente, vuur i en termvn van 9 jaren, het eerste integaeu tien I.1" October, .1858, van de Goederen Lreencr vermeid i i de uitgezondene plakbrieven. liet koon t van lasten en voorwaerden, onder welke deze verp.ichling geschieden zal, inhoudende dal al de pact.Iers, zonder onderscheiding een of i er meih pachters zuilen moeten stellen, berust ten kantore van vootnoemden Notaris. Le soussigué délivre des lots originanx. au prix de fes. 115 la piece et les reprend après le Tirage pour fes- HO. MM. les intéressés, qui ontdès a présent deja 1 in tention de rendre leurs lots après le lirage, auront settlement a verser la difference entre le prix d acuut el dc vente, soit fes. 5 par piece on fes. 40 par 9 divers numéros. Envoi exact et franco dc Ia liste de Tirage. Prospectus el renseigneinents ultérieurs gratis. On est prié d’adresser les ordres auxqelles on peut jolndre le montant par lettre chargee eu biliets do bauque, dircctiiuent a IN: I EL 28 August; en OVERSLAG 11 September ten 2 ur n na middag, in d’afspauning het Klein tpie, le Yptc, van.; I Hol1 i.Ui. te Rumbeke, by den Aep, gr t I II. 3G V -,'J C., gebruikt door Franciscos t,o o.i nt, tot 1 tober 1889, a 350 francs by jare. It. ai IIO\ I NIf.'UlilF te Ypre, noord by de slad, gti'. 1 11 öU A. (IOC, gebruikt door Jacobus Zwyn- gec iói 25 jiiny 1891a 819 francs by jare. I I 11 A. 50 C. LAND n MEERSCII, le Oosl- vle'.- r gi bruikt door Oh. Louis Dc Croos zonder ptigl. 1). I II 01 A 90 C. PLANTSOEN BOSCH, te Bciiinghi I t, In dc Seberpcnbei g, genaemd de I oisi- Losc.h. I) ".clivvacliler Levitins Knockaert. E. .iSann 38 centiaren ZAI.1LAND, te Kcmtuel, gebruikt door sieur 4 andetibogaerde. 7' 8» irim 10 centiaren Z.AEILAND, te Zonncbeke, gebruikt door steur Vatidenbulcke. Elk zeg hel voorts. van het blad, O slstraet op al de poslkantooren van het rjk. Maendag 23 Augusty 1858, den gouden Appel, koopdag gerief; ook meuagie-goedereu, tin, yzer, gleis, glas, aardewerk, blik, stoelen, tafels, kommotie, spiegels, kaders, lampen, allerbeste slag-’ horlogie met kasse, zitbanken, schoone onlangs nieuwe sloove, behangsels, 1 afeldwalenlepels, vorkenmessen, w j tik om men, standen, emers, ladder en meer ander voorwerpen te lang oiu te melden. Alles uiet den gerceden gelde. A i

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1