GAEIPERS. TE KOOPEN Il UIS ft A E D, Hr H U I S n 11 f AENBES TE DIN G. STUDIE KOOPDAG van schoonen HUISRAO COLLE BLANCHE LIQUIDE. I WITTE VLOEIJENDE LYM. KOOPDAG t'l lil Lit cr hand te koopen, Definitieve Verkooping van een schoon VERLICHTING DER STAD VEURNE. ri' ffl' EGGER M ONT, Notaris te Gent, M.‘" fi; IN ALTERING II EM-DORP, Ten huize alwaer trouw weduwe tan den heer Franciscus Morlion onlangs is a/gestorten. Prix dn flacon 50 cent'. Prijs der flcsch 50 cent. Landbouutersgereedschappen, Wagenhamas, Beestialen, Granen, Fourragien cn onge- dorschcn Veldvrugten, TE VVESTVLETEREN. Arrondissement Veurne. GEMEENTE 1.00. Instelpenningen te winnen. Blad voor Annoncen, Landbouwnieuivs, politieke en t' Een Nummer, cn een Supplement op hall- blad, per week. algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Handelzakcn. STAENDE BINNEN DE STAD VEURNE, Op de Merkt. Stad Veurne. ZATERDAG 28 AUGUSTY 1858. Voor stad worden Door sterfgeval. DOOR STERFGEVAL. i. ne Mesthoop, by sieur Joashm VANMAS- ö- J E, b rbergier te Veurne. OPENBARE By Bevel De Sek’ Plan's, Cn. CLAEREBOEDT. van EN ANDERE ROERENDE VOORWERPEN, Cette Colle s’emploie a froid. On pent s’en servir pour roller le Papier, le Carton, le Dois, la Por- celainc, le Maibre, le Verre, les Potiches, les Jouets. etc. cn ZOOV, Dépot a Furnes, chez la veuve P. RYCKEBOER et FILS, rue d’Est, 34. Die l.ym wordt koud gebezigd. Men kan er mede cn een hechten: het Papier, Carton, Percelein, Glas, Marmer, Hout, enz., enz. Depót te Veurne, by de wed. RYCKEBOER Oojt-stract, 34. van orden van boven F.ene schoone GAEIPERS, voortkomende van de gilde van Willem-Tell te Veurne. Zich te begvragen by ARSÈNE MONTE, Zuidstraet, N.“ 37. HET ROLLEGIE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DER STAD VEURNE. Maekt het publiek kenb’aer dat op Woensdag September aenslaende, in de gewoone zael van het Stadhuis, zal worden overgegaen tot de openbare Aenbesteding by gesloten'soumissien van eene hoe veelheid van zeven hectoliters zuivere Quinquet- olie, benoodigd voor de’verlichting der stad. Het kohier van voorwaerden ligt ter inzage Her gegadigde in de stedelyke Sekretan De soumissien zullen mo e in;- laesten icgens 3 1/2 uren des aam 1 gestelde.i dag. Ten Stad huize, den 22 August"' b liet kolleg' r K. VAKDERÜ Dynsdag 14 September 1358, om een ure na mid dag fix te beginnen, op het hofstedeken alwaer Carolus Husjghe, overleden is, een weinig oost van den steenweg leidende naer Poperinghe, by de herberg de Rustplaels, Koopdag van den geheelcn huisraed, bestaende in koper, tin, yzer, gleis en aerdewerk, tafels, stoelen, buffet, 3 kieederkassen, kleerkoffer, slaghorlogie, al de beddingen, kuip-en kernallaeip, landbouwers- gercedschappen, deel brandhout, zool- en wageu- harnas, 2 ezels, wanof een ter elde van 7 jaren en den anderen oud 2 jaren, 2 melkkoeijcn, 1 jaerling- veerze, een jong kalf, 4 zwyn«, 6000 schoven tarwe, 150 schoven rogge, 700 schoven haver, 1500 schoven peerdeboonen, 200 bonden klaverhooi van de eerste snede, 300 idem van de tweede snede, 30 aren aerd- appels, deel beeten en veldwortels, vooris het pluim gedierte en al het geen verders aidaer te bevinden, te lang om te verhalen. Op tyd van betaling voor de koopen boven de 20 francs, lot 1 January 1859, mits te stellen begoede en bekende borg, de koopen van 20 francs en daer be neden met gereed geld. Blaendag 30 Augusty 1858, om acht ure ’s morgens, cn een ure namiddag juist, zal den Notaris BEER NAERT, ten verblyve van Alveringhem, ten gezegden Sterf huize opcnbaer verkoopen Groole en kleine kassen, chiffonnières, buffels, konimodcn, slaghorlogien, zilverwerk, liqueur- cn andere goede wynen, allerhande sterke dranken, schryf- en andere lessenaren, bedsteden met verhe melten en behangsels, grooleu coulisse-lafel, andere groote en kleine tafels, zetels, stoelen, vazen, kok-cn andere sloven, grond,- trap-en tafel-tapyten, nacht en waschtafels, voetmatten, koffy-stelsels. porcelein,- krislael,- koper,- tin, yzer,- glas,- gleis- en aerde werk, ingelyste schilderyen en prenten, spiegels, allerhande schouwplacl-versiersels, bed,- tafel- cn andere menagie-linncn, pluimen bedden, hoofd einden en oorkussens, wollen matrassen en hoofd einden, onderbedden, wollen en katoenen sargien, spreijen, kabarctten, klecrkoffers, meel- en bloetn- valen, quinquets, graanzakken, tarwc-trysel, 1/4 cn 1/8 zak-malen, lynzaedmeel-zifte in zink, bascule, balans, schalen en gewigten, wachstanden, kleer- koorden, oude vensterramen en kamerdeuren, ge- zaegde houtten, luk- en wafelyzors, groote zware koperen oliekit, hoveniers-allaem, ladders, brand stoffen, kiekenkot, ydele flesschen, oud yzer en lood, en menigvuldige andere voorwerpen, te lang om te melden. tyd van b laling tot den eersten jannary 1859, te t "c v genoemden Notaris BEERNAERT, mil: zie d gendo aen de alsdan voortelezen konditien. De Notaris EGGEUMONT, zalopcnbaerlyk verkoopon, do volgende Goederen Koopen 1 tot en snel 9. Eenc schoono patrimonieële Hofstede met Schuer, Stalling, Boomgaerd, Lochting, Zaeilanden en Weiden, aen den weg van Roozendaelo naer het llaezewindeken, bekend op het plan kadns- tral sektie B, n." 57, 129, 130, 177 tot en met 186, groot 13 hektaren 11 aren 20 centiaren. GEMEENTE NIEUCAPPELLE. 10 en 11. Twee partyen Zaeiland, sektie A,n.'' 191 cn 199, groot 2 hektaren 33 aren 80 centiaren. De voorschrevene koopen zamen groot 15 hektaren 45 centiaren zyn in pacht by sieur Elias BouMeioa-re, ten fr. 1400 boven de lasten, met regt van gebruik lot 1 October 1859. ZITTINGEN Instel Zaterdag 4 September 1858. Verbtsjf Zaterdag 18 September daerna, telkens om tien uer des morgends, in hel Stadhuis, te Dixmude. 3 fr. 25, 6 inaenden. 1 fr. 75. 3 inaenden. 7 franks ’sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 0 inaenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr.20 ’sjaers. MM—BS III I lil. 11 111—a— Insertion, lócentimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.', hel supplement 15 c.‘ Alle aiïichcn, by de uitgevers van dit blad gedrukt, eZxMAKL onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Op Woensdag, 29 September, 1858, ten dry ure namiddag, ter afspanning de Keizer, in de Panne- slraet, te Veurne, zal M.‘" BEERNAERT, Notaris te Alveringhem, overgaen, in ééne zitting, lulde open bare Verkooping van Eenige koop. Een schoon HUIS, met twee stagien geteekend N.’ 1, met ap-en-dependenti>*n, salon, kabinet, keu ken, wasehkeuken, grouten kelder, cilerne, waterput, privael, benevens 3 kamers op de eerste v. rdie- ping en daerboven een’grooleu zolder, gedekt niet schaliën, als ook «enen achterkour met uitgaende poort on de groote Ooslstraet, en medegaende Erve, geslaen en gelegen binnen de stad Veurne, ter oost- zyde van de Noordslrael, tegen ove.' de Merkt, pa lende, volgens titel, van zuiden eti gedeeltelyk van oosten aen hel Paviljoen der Merkt, van noorden aen een huis loebeliourrnde aen sieur Philippus De Corte, en van westen voorliool’deiide op gezegde struct. Dit Huis toebehourendo aen den heer Eduard DubreuCq, griffier van 't vredegeregt te Veurne, is thans onbewoond. Om door den kooper daer van aeuslag te hebben, met den dag der geld tel ling. Konditien en eigcndomstitel bevinden zich ter studie van vooruoeinden Notaris BEERNAERT. i L Prys van inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’sjaers. Men abonneert zich op bet bureel van het blad, O. sl.traet 34, te Veurne, en on ai de nostknninnre,, 52/ JA ER, 11

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1