VAI VEL RAE. GAEIPERS. II O F S T E E H UIM A M Landbouwersgereedsehappen, J Vagenhar. I TE KOOPSK H U I S E H U I S '1 AEN HET STUDIE K O O I» DAG I COLLE BLANCHE WITTE VLOEÏ.IEMDE LYM. Uit er hand te koopen Veurne, 1 September. Definitieve Verkooping van een schoon 5. SEPTEMBER 1858. WOENSDAG 1 I TE KOOPEN BINNEN YPRE. •nas, Becstialen, Granen, Fourragien en onge il o rschen Veldvrugten, TE WESTVLETEREN. EGGE R M O N T, Notaris le Gent. I - I Prix <lu flacon 50 cent'. Prijs der flesch 50 cent. M.ur GRONDEN EN IIOVENIERIIOVEN, Openbaer te verkoopen ter gemeente BULSCAMP. Onlangs zal er overgegaen worden tot eene nieuwe aenbesteding der onderhouds- en verbeteringswerken tc doen acn het kanael van Plasschendaele langs Nieuport en Veurne tot de fransche grenzen naer Duinkerke. De heer gouverneur der provintie Wést- Vlaenderen zal er wyders de dag en uer van doen kennen. Ingesteld 35,200 francs. STAENDE BINNEN DE STAD VEURNE, Op de Merkt. Stad Veurne. Gemeente Bulscamp. Arrondissement Veurne. GEMEENTE L00. Instelpenningen tc winnen. -1 UWT =E5 I* I DOOR STERFGEVAL. de koopen boven de 20 le e:< 20 francs en daer be- van van PATR1.MONIELE L L de Merkt, pa- gedeeltelyk van noorden aen sieur Philippas De j op gezegde aen den beer peerdeboonen,200 bonden klaverhoni van de eerste snede, 300 idem van de tweede suede, 30 aren aerd- appels, deel beeten en veld wortels, voorts het pluim gedierte en al het geen verders aldacr te bevinden, te lang om tc verhalen. Op tyd van betaling voor francs, lot 1 January 1859, mits te stellen begoed bekende borg, de koopen van neden met gereed geld. LlQliDE. Cette Colle s’emploie a froid. On peut s'en servir pour roller le Papier, le Carton, Ie Bois, hl Por- cclame, le iUaibre, le Verre, les Poliches, les Jouets. etc. Dépot a l'urnes, chcz la veuve 1’. IIYCKEBOER ct FILS, rue d’l'.sl, 3 4. Die l.ym wordt l oud ,fe' ezigd. Men kan er mede nen een hechten: hel Pcpiei, Carlon, Porcelain, Glas, Marmer, Hout, enz., enz. Depót te Veurne, by de wed. RYCKEBOER en ZOON, Oost-siraet, 3-4. Een schoone Mesthoop, by sieur Joakkes VANMAS- SEN1I0VE, herbergier te Veurne. Eduard Dubreucq, griffier van ’t vredegeregt tc Veurne, is thans onbewoond. Om door den kooper daer van aenslag te hebben, met den dag der geld- telling. Kondilien en eigendomstite! bevinden zich ter studie van voornoemden Notaris BEF.RNAERT. iTniri-rTruiin—nwTt—_nrrir'/ •Trr"TT7TTrr_~i-:itr~.~Tr~i'nnrTrii in ii S CHOOKE met d eszei fs Eene schoone GAE1PERS, voortkomende van de gilde van Uillem-Tell te Veurne. Zich te begvragen by ARSÉNE MOKTE, Zuidstraet, N." 37. 1? Eene schoone cn zeer goede HOTSTEDE ge legen ter gemeente llaringhe en Proven, weinig noord-oost van den steenweg naer Ypre en van liet gehuchtc den Molenwal, langst de Molm walstrael groot volgens kadaster U hectaren 00 aren 90 centiaren. Gebruikt door sieur Ignatius Gannc. De DEFINITIVE TOEWYZING, zal gebeuren bin nen de stad Ypre, in de eslaininet het Parnassus- hof, op de Lentemarkt, Zaturdag II September 1858, om 2 uren namiddag, ingevolge de voor- waerden berustende ten Kaï/OOre van den Notaris VANDERMEERSCH, te Ypre. ■MMDOKKJear-* 4 'H— 11 v -v Op Woensdag, 29 September, 18158, ten dry ure namiddag, ter afspanning uc Keizer, in de Pannc- stract, te Veurne, zal M.‘" BEERNAERT, Notaris te Alveringhem, overgaen, in ééue zitting, tot de open bare Verkooping van Eenige koop. Een schoon HUIS, met twee stagien geteekend N.’ 1, met ap-en-dependentien, salon, kabinet, keu ken, waschkeuken, grooten kelder, cilerne, waterput, privaet, benevens 3 kamers op de eerste verdie ping en daerboven een’grooten zolder, gedekt met schaliën, als ook eenen achtcrkour met uitgaende poort op de groote Ooststrael, en medegaende Erve, gestaen en gelegen binnen de stad Veurne, ter oost- zyde vau de Noordslraet, tegen over de Merkt, pa lende, volgens titel, van zuiden en gedeeltelik van oosten aen het Paviljoen der Merkt, een huis toebehoorende acn s' Corte, en van westen voorlioofdcnde slraet. Dit Huis toebehoorende Donderdag 23 September 1858, ten 2 uren na middag in de te verkoopen Herberg, bewoond by sieur Emmanuel Eduwaere, ter dorpplaets van Bulscamp, in eene zitting, van de volgende Huizen. 1 Koop. Eene welbekalante cn onlangs nieuw gebouwde Herberg, beslacnde in woonhuis, twee kamers, voute, kelder, peerdestal, aglcrplaets en grond, groot volgens kadaster art. 281 sectie A, n.’ GüOó/j 1 are 50 centiaren, ter zuidwestkant van T zelve dorp en ter noordzjdc digi van de slraet die loopt van Veurne naer t gelingte ’tZwacnlje, be woond bydenzelven E. Eduwaere cn wel geschikt lot uitoefenen alle neiringen. Om handslag met 1 October 1858. 2 Koop. Een onlangs nieuwgebouwd Huis, met kamerken, keuken, kelder, stal cn verdere gerief- lykheden, staende digt west van ’t voorgaende, al in steen en harden dake, staende op groi.nl groot volgens kadaster art. 349 sectie A, n.“ 533a, drie aren 65 centiaren grond bewoond door sieur Bailleul, be ambte der douanen aldaer. Om bandslag met 1 mei 1859. Titels en conditiën by den Notaris GDILLIER, tc Wulveringbem, belast met deze verkooping. Dynsdag 14 September 1858, om een ure na mid dag fix te beginnen, op het hofstedeken alwaer Carolus lluyghe, overleden is, een weinig oost van den steenweg leidende naer Poperinghe, by de herberg de Rustplaets, Koopdag van den geheclen huisraed, bestaende in koper, tin, yzer, gleis en aerilewerk, tafels, stoelen, buffet, 3 kleederkassen, kleerkofler, slaghorlogie, al de beddingen, knip- en kernaliaem, landbouwers gereedschappen, deel brandhout, zool- en wagen- harnas, 2 ezels, wanof een ter elde van 7 jaren en den anderen oud 2 jaren, 2 melkkoeijen, 1 jaerling- veerze, een jong kalf, 4 zvvyns, 6000 schoven tarwe, 150 schoven rogge, 700 schoven haver, 1500 schoven De Notaris EGGERMONT, zalopenbaerlyk verkoopen, de volgende Goederen: Koopen 1 lot en mei 9. Eene schoone patrimonieële Hofstede met Schuer, Stalling, Boomgaerd, Lochling, Zaeilanden en Weiden, aen den weg van Roozendaele naer het llaezewindekcn, bekend op het jilan kadas- tral seklie 8, n.” 57, 129, 130, 177 lot en met 180, groot 13 hektar m il aren 20 centiaren. GEMEENTE NIEL’CAPPELLE. 10 en 11. Twee partyen Zaeiland, seklie A, n.” 191 en 199, groot 2 hektaren 33 aren 80 centiaren. De voorschrevene koopen zamen groot 15 hektiren 45 centiaren zyn in pacht by sieur Elias Bousseinaere, ten fr. 1400 boven de lasten, met regt van gebruik tol 1 October 1859. ZITTINGEN Instel Zaterdag 4 September 1858. Ve/A/i//Zaterdag 18 September daerna, telkens om tien uer des morgends, in het Stadhuis, te Dixmude.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1858 | | pagina 1