1.1! I I J-l I Merkt van Veurne, Ingezonden Arlikei. te worden. Men DILIGENTIEN EN POSTMALEN. J PI Markt, zakken te 10 08 ft I 15 10 05 ft a ft a 0 00 2 00 1 43 14 1» 6 00 3 27 1 54 17 27 ft U 50 ft 9 7» 5 00 ft 75 00 a 80 25 00 17 00 15 00 16 00 20 00 6 00 6 43 1 12 31 00 27 00 1 30 20 00 27 00 21 10 20 75 18 25 16 0 I 30 in) 22 34 00 00 15 42 25 00 25 71 00 00 4 50 4 50 0 00 '7 17 2 34 12 00 5 00 I 36 I 45 1 19 32 17 98 15 34 13 57 10 24 18 57 28 4 50 2 54 ft 1 36 M E II K T E N. 21 20 17 43 10 00 16 00 15 1 00 00 4 65 24 00 23 00 HI 00 to 50 15 50 tot I I 00 30 00 29-00 28-50 28 00 27-50 27-00 26- 50 26 00 00-00 00 00 00-00 00-00 27- 00 21-00 20-50 18-00 16-00 7 00 A 1 September. o 00 Lr. 757 Zakken Tarwe waren ter Nieuwe tarwe fr. 24 67 a 25 40 26 48 a 27 21 16 GO 00 00 20 06 22 50 00 00 ft 00 00 ft 24 30 ft 25 40 2» 12 *2 16 22 a 1- 00 00 a 20 06 a 22 56 a 00 00 ft 00 00 ft 0 00 a 2 63 a 1 27 A 71 A Graenpryzen det’ vorige weck. Uit Ypcr meldt men, dal de schade door den bliksem aenS. Martenskerkaldac veroorzaekt, op omtrent 801)0 fr. gescha wordt; niets was v rzekerd. Men schryft nil Blankenbcrghe, van den 26 oogst Een geweldig onweder heeft den ver leden nacht op onze kust geheerschl. De wind was woedend, de zee hol en onze kleine vloot visschersschuiten was uitge varen. Wanneer de schuiten, om vier tier des morgends zyn leruggekomen, waren verscheidene vol water, en eene ontbrak, over wier lot men zeer ongerust is. Mogten wy geen ongeluk te betreuren hebben. Te Pctegem zyn twee huizen afge brand, behoorende aen den heerN'ottebaert, ten gevolge de onvoorzichtigheid van een kind dat met fosfoorkensspeelde. De schade bedraegl 4000 franks. liet is om er gek van heeft zoolang van goudklompen gesproken goudklompen zoo groot als een huis, en nog al grooler. De menschen geloofden hel niet. Nu heeft men eindclyk in Auslralien eenen klomp zuiver goud gevonden, zoo groot, zoo groot... weet gy hoe groot, lieve lezers? De schelm weegt 2217 oneen! Hy heeft eene lengte van 21) duim op 6 i/i duim dil k. Volgens eene opgave van de Mclbourne- Ai/c zou die brok 11,000 pond sterling of twee honderd vij/'-cn-zeventiij duizend /’ranks weerd zijn Wel, wel? zei een engclsch bezembinder die hel nieuws van den reuzenklomp eerst vernam, ik wou dal ermy zoo een op Thoofd viel?Wel dan wacrl gy dood, Djek, antwoordde hem een kameraed. Wat dood, hoe dood? hernam Djek, w il geel! er dal aen, as ne mensch inner gezond is. I it Veurne naer VERTREK IREN MAER VELR5E LIT: Mynheer hyckeboer, a 9 23 a ’2 6. a -v 50 a 8 .6 a 00 o u 5 50 a 19 60 ft t3 Sj a 10 59 A 16 5:, ft O.i 0;) a •2 08 30 augnstus. Un ami du progrès') 21 30 ft 10 »8 17 30 a 0 00 O 00 I 28 augustus. rogge, 13 36,.a. 0 45; g-ersi, OO-CO IBM I.: I -.Q «i.4 t .v ’s morgens augustus. Zoih Zoon. U 00 3 18 1 35 tot tot lit tot tot lol Boter, de kilo Eijercn, <1 20 Genever, de liter I) I a 75 oo ft Tarwe, fr. Masteluin Hogge, I! n r Geerst Erwten Aerdappelen BRUGGE, 21 Roods, 80 kil. Rogge, 70 kil. Boekweit, 70 k. Hater, 100 k- Geerst, 62 k. Koolzaed l.ynzaed I ARLOH, 19 augustus. Per licktolitcr. 12-50 16 00 a 17 34 ft II 34 a 9 00 a 4 30 a 7 00 ft I 20 a 1 31 ft 00 00 a 30 augustus. 16 66 II 00 8 2 4 50 a 1 20 ft 1 31 ft ure ’s na middags uit de 2 7i 1 30 van dit stukje strekt tot ecr van en professorenwant het is ge- om te begrypen dal men zonder geen arbeid deze jongelingen alzoo kan Rogge 108 Boekweit 103 Hater 76 Aerdap. 100 Geerst p. Lekt. Koolzaed I.} nzned Vla p. 3 augnstus. Per hektoliter. Tarwe, fr. Rogge Boekweit Haver Geerst Boonen Aerdap. 100 k. B >tcr per kilo. Eijeren per 23 VVacrvan zyn verkocht geworden 653 welen 57 Zakken Tarwe aen 204 198 83 60 24 27 00 00 8 0 Nieuwe tarwe van 24 344 26 augustus. 1G 00 ft 20 50 11 00 u 12 H 00 ft 13 9 00 a 12 00 12 50 a 13 25 20 0J a 21 50 5 00 a 2 45 ft 1 27 a BRUSSEL, 27 augustus. Midduu-prysk tarw per bexlol. fr. 19-93, rogge, 13 36,.a. 0 45, geerst, 00-60, u O-0u, I per 100 kil., 28-22, a, 1-23; kuu.zaed, 26-49 a. witte aerdappelen, per 100kilug 6-51, A nn n nn 0-00 o. 0-00.' C33RÜYK, 21 augustus Per hektoliter. Witte ttrwe, Roodr 1'arwe Masteluin Rogge Haver Boonen 20 07 18 43 15 GO 14 23 10 44 2J 0. EIEST, 25 augustus. Per hektoliter. Terwe, fr. Rogge Haver Geerst Boekw, it B iter per kil. Aerdap. 100 k. .0 88 ill 62 16 00 KI 00 00 00 00 00 3 20 28 augustus. 16 00 a ‘21 00 11 00 a 12 00 11 (JO a 13 00 8 50 a 13 GO 11 25 a 14 -.5 19 75 a 20 50 a ft a 23 augustus. GEERAERDSBERGE5, 23 au^usfu*. Per hektoliter. Tarwe fr. Masteluin Bog go Haver Boonen Aerdappelen Boter per 3 kil. Eij -ren per 25 Koolzaed l.ynzaed las, per kilog. EOzVTRYZ. 23 augustes. Per hektoliter Willo l.irwe fr. 16 68 i. 20 03 Hoode Tarwe Roggo Hater Witteacrd. 100k Idem roode Boter per 1/3 k. Eijeren per 25 Pcerdb. p. 1/2 h 00 00 a 00 00 LEUVEN, 27 augustus. Per hektoliter. Aerdap. 100 kil. 0 00 ft Boter, de kilo 2 45 a 1 36 ft 73 ft MECHELEK, 21 augustus Tarwe 120 k. fr. 26 31 17 23 2.1 DO 23 79 5 00 14 75 27 22 24 34 0 00 ft POPIIMRGHS, 20 «iiyiM/u». P< r hektoliter I'.irwc fr. Rogge Haver Aerdappelen 11 Jppo 50 kilo. YPER, 21 augustus. Per hektoliter. 23 21 oy oo 16 75 26 25 23 71 00 00 5 00 5 OO 0 00 28 itiguslus. 20 72 16 DO 23 44 23 53 5 25 14 75 •26 46 24 '14 0 00 A 27 augustus. a. 1-25 0-6u, haver, .7 0 60, o. 0-14; rou le, 23 00 17 00 15 00 20 00 20 00 7 00 6 30 I 00 32 00 27 00 1 25 23 augustus. 20 31 00 00 12 31 11 so 5 00 7 50 1 45 1 50 00 00 21-00 i i Zakken Rogge van 20-90 tut Sucrioen van 20 00 tot Nieuw Sueriuen van 1 !9 tut i Haver van 13-00 tel i Boon n van 28-00 lot Per 143 liters. Tarwe van Nieuwe tarwe van Rogge Sucrioen Nieuw Sucrioen Haver Boonen Wy zullen hier over niet verder spreken, want de ouders, wiens kinderen er te school gaeifj onder vinden dagelyks linemen deze op eene vcrstandelvke wyze onderrigl, alsook wal belang er voor de kin deren insteekt, dergelyk gesticht te volgen en by te woonen. De ouders, zeg ik, ondervinden dit en dneroin was deze plechtigheid, macndag 23 augusty lest, zoo gc- voelvol door hunne tegenwoordigheid opgeluisterd. Gelieft deze regelen in uw blad eene plaets te ver- Iccnen gy zult verpligten. a 2 56 o -5 a 6 50 Tarwo fr. i»i. roudc Roggu Haver Boonen Erwten Aeril. p. 100 k. Witte ul. Boter per kilo Uren van Vertrek OorrtsDK J an Ciombrugge. Ten 8 tire 30 m*,b ’smorj-ens nit h. t hotel de la noble Hose gfootemerkt. I an Ci am bi ugg len 1 1/2 ure cn ten 2 uro l|:I middag uit hi t hotel de la noble Hose, (•rooiemcrkt. jp»ts. G’. i-non ten 6 ure’s morgens uil de herberg la Belle Alliance, I’rool-Ooststrael. .UauHce, ten 12 1/2 ure uit het hole! de la noblf Hose. Di sKtRQti; ten 11 uro ’smorficns cn len Jure!'1' middag uit het hotel de la noble Hose, groolemerkl. Oostmdi, I nn Ciotnbruggo, ten Bure 30 min.’s tn<’r’ Rens, uit het Alite/ de Cot.itneree regt over deStatie- Id. ten 9 ure 'savonds uil hel bureel der Vess11' gt'ies Can Gend et C’. 3 per Grenon, len 3 Cri,ote merkt. ’luui ire, ten 5 3/4 ure’s morgens uit de Poslenj UoBunQisMallc-p sic ten 6 uit hel hoteldu Chapea’t' no mi Crotnbrugohe ten 3 ure 's na middags uil he'1 holel de Chapeau ïlouge. Veurne, drukk. van du wed. Ryekeboeren Vevuve, 30 aujusty 18'38. Hot is tledertli) maei dat ikdc pri sdeelingdermid- dclbare school van den stael tc curnc byw one, cn eiken keer heb ik in de zelve eenen aengciiaincii na middag gesleten. Van dees jare was er zoodanig veel volk diu op do ruime zael van hel Stadhuis deze plegti heid af- waglle, dat wy cr als haringen in eene ton geperst zalen. Ik ondergeef my nog al gewillig aen dez.e unge- inakkclykheid om dal ik wetedal deze prjs c ling allyd iels nieuws medebrengt. Deze plegtigheid was voorgezeten door stads oversten, den h 'it de burggraef dc Nienpori, pro vincial raedslid cn onzen volksvertegenwojdiger den lieer J. Desmcdt. Lenige leerlingen hebben decs jare de talryke acnscliuuwers vereerd en verlustigd met een aller liefst tuoneelstukjcGrandeur et décadence de l'iisa niiuthe ou le billet de loterie, dal op eene onverbe- terlykcwyze is gespeeld geweest....’!' was inderdaed volmackl.... Men moet ooggetuige geweest zyn, want anders zoude men niet konuen begrypen hoe die jongelingen niet hel looneel zoo wel kennis weien te maken. Hel is juist als of zy gewoon waren op het zelve te spe'c De uiloeffening den heer direkleur makkelv k moeite en aenleereu. Na dit aengenaetn stukje gaf den heer Barbier le zing zyns verslag over den toestand van hel onder- wys in deze school en vve'.haesl had de prysdeeling piaets onder helzoeilnidend gc-pel van de kunink- lyke harmony van S." Geeilia. Onze middelbare schcol bekleed heden eene uit muntende plaels onder de gestichten van den staet. Dit is alom b-keml en de sehoone plaelsen en eerste pryzen die de leerlingen, behalen in de konkoersen voor alle de middelbare scholen van land uitgeschreven, zyn er hier de grootste bewy- zen van. Deze vooruifsfrtiving hebben wy te danken aen den heer bestierd,, r der school en de heuren pro fessoren die niets zoo zeer behertigen dan de hun toevertrouwde jongheid eene goede en zedige op voeding te geven e: dezelve in staet stelt hare ver dere studiën in hoogere schooien op de loüeiykslc wyze te voltrekken/

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1858 | | pagina 2