uurr VAN VEURNE GAEIPERS. HOFSTEDE HUIZEN met deszclfs HUIS HUIS RA EU, i1 B E R I G T. STEYLAERS, DOKTOR IN GENEES- REEL- EN VROEDKUNDE, OOGMEESTER, Boterweegschaelstraet, N.a 1, VEURNE. KOOPDAG COLLE BLANCHE WITTE VLOEIJENDE LYM. !B Definitieve Verkooping van een schoon 1 Uit er hand te koopen, N.r 4725. ZATERDAG 4 SEPTEMBER 4858. JAER, Id TE KOOPEN BINNEN YPRE. GRONDEN EN HOVENIERIIOVEN, Openbaer tc verkoopen ter gemeente BULSCAMP. Is en Schepenen Krachtdadig en nieuw Geneesmiddel, Door DE JAEGER, apotheker, Ankerplaets C, 12, 4, Ste. Catharinastf aet, Ie Brugge, tegen de langdurige Borstziekten en zelfs gedeklareerde Teeringen. Gemeen te Bulscamp. Het Kollegie van Burgemeester der stad Veurne, Ingesteld 35,200 francs. en algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Ilandelzaken. Supplement op half blad, per week. Landbouwersgereedschuppen, Wagenharnus, Beeslialen, Granen, Fourragien en onge~ dorschen Veldvrugten, TE WESTVLETEREN. 9 STAENDE BINNEN DE STAD VEURNE, Op de Merkt. Stad Veurne. Blad voor Annoncen, Landbouivnieuws, politieke Een Nummer, en een Prix du flacon50 cent'. Prijs der flesch 50 cent. ■r kl Voor slad worden PATRIMONIELE 533a, dric DOOR STERFGEVAL. o ^nnflüECöii Ter ordonnantie De Sekretaris, Cu. CLAEREBOUDT. SCHOONE en ZOON, Prys van een huis toebelioorendc aen sieur Philippus De Corte, en van westen voorhoofdende op gezegde straet. Dit Huis toebehoorende aen den heer Eduard Dubreucq, grilfier van 'l vredegeregl te Veurne, is thans onbewoond. Oni door den kooper daer van aenslag te hebben, met den dag der geld- telling. Kondilien en eigendonislitel bevinden zich ter studie van voornoeinden .Notaris BEERNAEHT. Dit nieuw medikainent werkt wonderlyk in deze ziekten; eene eenige flesch is dikwyls genoegzaem om er het wonder uitwerksel van te gevoelen in de geweldige hoesten en fluimen, welke aenstonds zeer verminderen en geheel genezen. De prys van eene flesch is volgens den ouderdom van fr. 4-50 tot 7-50. Eene schoone GAE1PERS, voortkomende van de gilde van Willem-Tellte Veurne. Zich te begvragen by ARSÊNE MONTÉ, Zuidstraet, Pi.» 37. Donderdag 23 September 1858, ten 2 uren na middag in de te verkoopen Herberg, bewoond by sieur Emmanuel Eduwaere, ter dorpplacts van Bulscamp, in eene zitting, van de volgende Huizen. 1 Koop Eene welbekalante en onlangs nieuw gebouwde Herberg, beslaende in woonhuis, twee kamers, voute, kelder, peerdeslal, aglerplaets en grond, groot volgens kadaster art. 281 sectie A, n.» GOOZn’s 1 are 50 centiaren, ter zuidweslkant vau T zelve dorp en ter noordzyde digi van de straet die loopt van Veurne naer ’l gehugle ’tZwaentje, be woond by denzelvcn E. Eduwae een wel geschikt tot uitoefenen alle neiringen. Om handslag met 1 October 1858. 2 Koop. Een onlangs nieuwgebouwd Huis, met kamerken, keuken, kelder, stal en verdere gerief- lykhedcn, staende digt west van ’t voorgaende, al in steen en harden dake, staende op grond groot volgens kadaster art. 349 sectie A, n." 533a, drie aren 65 centiaren grond bewoond door sieur Bailleul, be ambte der douanen aldaer. Om handslag met 1 mei 1859. Titels en conditiën by den Notaris GUILLIER, te Wulveringhem, belast met deze verkooping. 52.® Dynsdag 14 September 1858, om een ure na raid, dag fix te beginnen, op het hofstedeken alwaer Carolus Iluyghe, overleden is, een weinig oost van den steenweg leidende naer Poperinghe, by de herberg de Rustplaets, Koopdag van den gehcelen huisraed, bestaendc in koper, tin, yzer, gleis en aerdewerk, tafels, stoelen, buffet, 3 klcederkassen, kleerkofl’er, slaghorlogie, al de beddingen, kuip-en kernallaem, landbouwers- gereedschappen, deel brandhout, zool- en wagen- hnrnas, 2 ezels, wanof een ter elde van 7 jaren e i den anderen oud 2 jaren, 2 melkkocijen, 1 jaerling- veerze, een jong kalf, 4 zwyns, 6000 sc'>“v -irwe, 150 schoven rogge, 700 schoven haver, 1500 sch 'en peerdeboonen, 200 bonden klaverhooi van de ei rstts snede, 300 idem van de tweede snede, 30 aren aeru- appels, deel beelen en veldwortels, voorts het pluim gedierte en al het geen verders aldaer te bevinden, tc lang om te verhalen. Op tyd van betaling voor de koopen boven de 20 francs, lot 1 January 1859, mits tc stellen begoede en bekende borg, de koopen van 20 francs en daer be neden met gereed geld. Maekt bekend, dat de plaets van Commissaris van Politic dezer Stad openstaet door de ontslaggeving van den heer Quartier. De jaerwedde aen deze plaets gehegt is van 1000 francs, verders 100 francs voor bureel onkosten. De gene die deze plaets begeeren te bekomen, zyn verzocht van hun, by geschrift gestaefd op behoor- lykc bewysstukkcn by den Gemeente-raed dezer Slad aentebieden voor den 10 September nacst- koniende. Gedaen in zitting te Veurne, den 28 Augustus 1858. De Burgemeester en Schepenen, N. VANDERHEYDE. blad, Onslslraet van het ryk. 1.» Eene schoone en zeer goede HOFSTEDE ge legen ter gemeente Haringhe en Proven, weinig noord-oost van den steenweg naer Yprc en van het gehuchte den Molenwal, langst de Molcnwalslraet; groot volgens kadaster 9 hectaren 90 aren 90 centiaren. Gebruikt door sieur Ignatius Ganne. Do DEFINITIVE TOEWYZING, zal gebeuren bin nen de slad Ypre, in de eslaminet het Parnassus- hof, op de Lentemarkt, Zaturdag 11 September 1858, om 2 uren namiddag, ingevolge de voor- waerden berustende ten Kantooro van den Notaris VANDERMEERSCH, te Ypre. Men abonneert zich op het bureel van het N.’ 34, te Veurne, en op al de poslkanlooren Insertion, lacentimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.‘, hel supplement 15 c.’ Alle afftchen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, éénmael onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. van Op Woensdag, 29 September, 1858, ten dry ure namiddag, ter afspanning do Keiser, in de Panne- straet, te Veurne, zal M.“’ BEERNAERT, Notaris te Alvtrioghem, overgaen, in ééue zitting, tot do open bare Verkooping van Eenige koop. Een schoon HUIS, met twee stagien geteekend N.’1, met ap-en-depeiidenlien, salon, kabinet, keu ken, waschkeuken, grooten kelder, citerne, waterput, privaet, benevens 3 kamers op de eerste verdie ping en daerboven een’grooten zolder, gedekt met schaliën, als ook eenen achtcrkour met uilgaende poort op de groote Ooslstraet, en medegaende Erve, gestaen en gelegen binnen de stad Veurne, ter oost- *)’de van de Noordslraet, tegen over de Merkt, pa lende, volgens titel, van zuiden en gedcellelyk van oosten aeu het Paviljoen der Merkt, vyn noorden aen inschryving, BETAELBAI.R VOOROP: 6 franks ’sjaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks 'sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr.20 ’sjaers. LIQUIDE. Cette Colle s’emploie a froid. On peut s’en servir pour coIler le Papier, le Carton, le Bois, la Por- celainc, le lUarbre, le Verre, les Poliches, les Jouets. etc. Dépot a Fumes, chez la veuve P. RYCKEBOER et FILS, rue d’Est, 34. Dio Lym wordt koud gebezigd. Men kan er inedo aen een hechten: het Papier, Carton, Porcelein, Glas, Marmer, Hout, enz., enz. Depót te Veurne, by de wed. RYCKEBOER Oost-stract, 34.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1