B E RIGT. 1 HUIZEN met deszefls VAN VEURNE. HUIS, PAPIER "koopdag" i AEN HET Veurne, 6 October. Definitieve Toewyzing AEXBESTEDI1MGEN. DÉPOT Definitievcn Overslag van een schoon BEESTIALEN WOENSDAG 6 SEPTEMBER 48Ö8. 1 HET KOLLEGIE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DER 1 OPENBARE Pi rg GRONDEN EN HOVENIERHOVEN, Ier gemeente B U L S C A M P. STAENDE BINNEN DE STAD VEURNE, Op de Merkt. ONDOORDRINGBAER voor Dakingen en vochtige Muren. Stad Veurne. Staet ingesteld 6000 franks. I. VANDERBEYDE. Gemeente Bulscamp. TE ALVERINGHEM. N. VANDERHEYDE. By koninglyk besluit van 2 October 1838, is de kerkfabryk van Vinchem, bemagtigd eene gift van 2 hectaren 12 aren eh 70 centiaren land te aenveerden haer gedaen door den heer Charles Moucheron, grond- eigenaer te Yper. Wanneer de koopwaren van den vreemde by den invoer, door eenen kom- missionnaris in douanen zyn aengegeven geworden, weigert deze somtyds aen den bestemmeling de oorspronkelyke kwittancie -U SUPPLEMENT 'z ADÏEKTEm-BLAD t ble >oi” 'o*. cou- oil- •'W' 3 aren koop »a l. van By bevel De Sekretarie, Cn. CLAEREBOUDT. de CHOCQLATS, BANDAGES HERNIAIRES, PESSAIRES, de la Fabrique Duclos-Bogacrl, pharmacien a Bruges. Chcz DÜCLOS-BOÜDEWEEL, pharmacien a Fumes. ii n. kt. na t. SCHOONE van den Notaris De Secretarie, Em. Rokse. Veurne, 28 september 1838. U 8 r Eenige koop. Ecu schoon HUIS, met twee stagien geteekend N.’ 1, metap-en-dependentien, salon, kabinet, keu ken, waschkeuken, grooten kelder, citerne, waterput, privael, benevens 3 kamers op do eerste verdie ping cn dacrboven een’ grooten zolder, gedekt met •chalicn, als ook oenen achtcrkour met uitgnendu poort op de groolc Ooitstraet, en medegaende Erve, gestaen en gelegen binnen de stad Veurne, ter oost- zyde van de Noordstraet, tegen over de Merkt, pa lende, volgens titel, van zuiden en gedeellelyk van oosten aen hel Paviljoen der Merkt, van noorden aen een huis toebehoorende aen sieur Philippus De Corte, en van westen voorhoofdendc op gezegdo stract. Dit Huis toebehoorende aen den heer Eduard Dubreucq, griffier van ’t vredegeregt te Veurne, is thans onbewoond. Om door den kooper daer van aenslag te hebben, mot don dag der geld- telling. Konditien en eigendomititel bevinden zich ter studie van voornoeinden Notaris BEERNAERT. De persoonen die wenschen den aenstaenden leer gang der Akademie by te woonen, worden verwittigt Dit papier bewerkt met kool-teèr vervangt, zeer voordceliglyk de dak-pannen en schaliën, deszelfs ge- wigt, die vyïtien mael tuinder is als dit van pannen, laet toe van de dakingen zeer ligt in houtwerk tema ken, zelfs van geene spanningen te gebruiken, die ge- volgentlyk eeno groote spacrzaemhcid oplevert. Reeds sedert 20 jaren bestaen in Belgian zulke da- kingenen doen niet dan hader worden en verbeteren met deszelfs ouderdom. Zich aontebieden by M. F. VANHECKE-COEKELAERE, konstruk teur, in do de Dweèrs-slraut te Brugge, een .ge vertegenwoordiger voor deze provintie der Fabryk van M. J. PORIGNEAUX, tc Luik. STAD VEURNE. Alack t liet publiek bekend dat erop den Woensdag 20.“*" October aenstaende, om 4 uren namiddag in de gewoone zael van verpachtingen in het Stadhuis alhier, zal worden overgegaen tot de publieke ver pachtingen van 1." Van het rapen van hetstadvuil- nis voor eenen termyn van zes achter-een-volgende jaren met wederzydscheoptje, en welken ingang zal nemen met l.“ January 1839. 2.“ Van het regt der graenniaet vooreenen termyn van dry agter-een-vol- gende jaren. Cedaen te Veurne, den 25 September 1838. liet kollegie voornoemd, Donderdag 7 October 1838, ten 2 uren na middag in de te verkoopen Herberg, bewoond by sieur Emmanuel Eduwaere, ter dorpplaets van llulscamp, in ee»e zitting, van de volgende Huizen. 1 Koop. Eene welbekalante cn onlangs nieuw gebouwde Herberg, bestaende in woonhuis, twee kamers, voute, kelder, peerdestal, agterplaets en grond, groot volgens kadaster art. 281 sectie A, n.’ BOOAis I are 50 centiaren, ter zuidwestkant van 't zelve dorp en ter noordzyde digt van de stract die loopt van Veurne naer ’t gehugte 'tZwaentje, be woond by denzelven E. Eduwaere en wel geschikt tot uitoefenen alle neiringen. Om handslag piet 1 October 1858. N. B. Met deze Herberg zal nog verkocht worden een Uovenierhofal noorden dacr aen palende, groot Op Woensdag, 13 October, 1858, ten dry ure namiddag, ter afspanning de Keizer, in de Panne- alrae’t, te Veurne, zal M.”’ BEERNAERT, Notaris te Alvcringhem, overgaen, tot de openbare Ver- kooping van Dynsdag 12 October 1838, om ecu ure naer nocne, ter bolstede sieur Ferdinand Verhaeghe te Alverin- ghcin, beoosten den Loovaert, gaendc van Forthem naer Lampernissc KOOPDAG van 2 merriepeerden, kagtel, ezel, 10 melkkoeijen 6 tweetandsche veersen, 10 jaarlingen, 8 kalvers, 2000 bonden klaverhooi cn 800 bonden sucrioenen en terwen strooi. Op tyd van betaling, ten kantoorc DE CAÉ, tc Alvcringhem. 19 centiaren 13 milliaren, door den ver- per aengekocht sedert bet uitzenden der plak brieven. 2 Koop. Ecu onlang» nieuwgebouwd Huis, met kamerken, keuken, kelder, stal en verdere gerief- lykheden, staende digt west van T voorgaende, al in steen en harden «lake, staende op grond groot volgens kadaster art. 349 sectie A, n.“ 533a, drie aren 65 centiaren grond bewoond door sieur Bailleul, be ambte der douanen aldaer. Om handslag met 1 mei 1859. Titels cn conditiën by den Notaris GUILLIER, te Wulveringhem, belast met deze verkooping. VAN dat de opschryving der leerlingen plaetszal hebben, den 10?" October aciistaeude, in de voorzaal des gesticht, va» ecu tot drie ure des namiddags. De Pratische Bouwkunde zal, omdat de ambachts lieden deze leergang gemakkelyk zouden kunnen bywoonen, iedere» Heiligdag van 8 tot omtrent de 10 ure des voormiddag» onderwezen worden. Het inschiyvingsregt wordt ten voordeele Vin den knaepgeheven. De lessen zyn kosteloos dezelve zullen beginnen den 18*° der gezeide macnd, ’s avonds te zes ure. Namens ’t besluer, De Voorzitter, - MATRASSEN, OORKUSSENS, DEKSELS. - Het is onvoorzigtig van dergelyke voor werpen gebruik te maken, na dat ze voor zieken hebben gediend. Wol en pluimen slorpen ligtelyk zweet en uitwasemingen in, en kunnen'derhalve besmetting te weeg brengen. Dus zou men die matrassen, oor kussens en deksels niet genoegzaem kunnen slaen, uittrekken, in de lucht leggen en wasschen. DOUAMEN. KWITANCIEN DER REGTEN.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1