JmL VAN VEURNE. HUIS HUIZEN met d eszei fs II UIS 11A E O, I AEN HET STUDIE COLLE BLANCHE WITTE VLOEIJENDE LYM. KOOPDAG Definitieve Verkooping van een schoen WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1838. I& 1 9 Het Kollegie Schepenen N. VANBERHEYDR. V Studie van den Notaris VAN EECKE, TE YPEB. STAENDE BINNEN DE STAD VEURNE, Op de Merkt. va n E G G ER M ONT, Notaris te Gent. GRONDEN EN HOVENIERHOVEN, Openbaer te verkoopen ter gemeente BULSCAMP. M?r Ingesteld 2,030 fr. en ZOON, Piix dn flacon: 50 cent'. Prijs der jlcsch 50 cent. Ingcsteld 12,000 (r. Ingcsteld 1,800 fr. Gemeente Bulscamp. Ingcsteld 1,800 van Burgemeester en der stad Veurne, Arrondissement Veurne. GEMEENTE 1.00. Separatelijk ingesteld 52,550 francs. Stad Veurne. Ingesteld 8,550 fr. Ingesteld 12,000 fr. van Landbouwersgereedschappen, Wagenharnas, Beestialen, Granen, Fourragicn en onge- dorschen Veldvrugten TE WESTVLETEREN. i 1 i SUPPLEMENT ADÏER DOOR STERFGEVAL. o b..- geschikt lot SCHOONS D. 1 hectare 1 are 90 centiaren PLANTSOEN BOSCH, teReniughelst, by den Scherpcnberg,genaenid de l' ossebosch; boschwachter I.ivinus Kuoekacrt. LIQUIDE. Cette Colle s’cmploie a froid. On peut s’en servir pour coder Ie Papier, le Carton, le Bois, la Por- cetaine, ie Jlaibre, le I ene, les Poliches, les Jouets. etc. Dépót a Fumes, chez la veuve P. RYCKEBOER ct F1LS, ruc d’Est, 31. Die 1.) in wordt koud gebezigd. Men kan er mede ncn een luchten het Papier, Carlon, Percelcin, (Has, Marmer, Hout, enz., enz. Depót le Veurne, by de wed. RYCKEBOER Oost-slrael, SA. ZL Een HOVENIERHOF, te Ypcr noord by de stad, groot 3 hectaren S0 aren, gebruikt door Jacobus Swyngedattw, tot 25 JUI,y 1861, acn 310 francs byjare. 600 Zus 1 are 50 centiaren, ter zuidwest kant va i ’t zelve dorp en ter noordzyde digt van de straet loopt van Veurne naer ’t gehugle ’t Z» wound by denzelven E. Eduwacre cn wei uitoefenen alle neiringen. Om handslag met 1 October 1858. 2 Koop. Een onlangs nieuwgebouwd Huis, nu t kamerken, keuken, kelder, stal en verdere geri f- lykheden, staende digt west van ’l voorgaande, al in steen en harden dake, staende op grond groot volgers kadaster art. 349 sectie A, n.° 533a, drie aren 68 centiaren grond bewoond door sieur Bailleul, be ambte der douanen aldaer. Om handslag met 1 mei 1859. Titels en conditiën by den Notaris GÜILLIER, la Wulveringhem, belast met deze verkooping. F. IHaren 10centiaren ZAEILAND te Zonnebckc, gebruikt door F. Vandcnbnlcke. Donderdag 23 September 1858, ten 2 uren na middag in de te verkoopen Herberg, bewoond by sieur Emmanuel Ecluioaere, ter dorpplaets van Bulscamp, in eene zitting, van de volgende Huizen. 1 Koop. Eene welbekalante en onlangs nieuw gebouwde Herberg, bestaende in woonhuis, twee kamers, voute, kelder, peerdestal, agterplaets en grond, groot volgens kadaster art. 281 sectie A, n.' E. 39 aren 38 centiaren ZAEILAND te Keminel, gebruikt door Vandenbogaerde. Dynsdag 14 September 1838, om een ure na mid dag fis le beginnen, op het hofstedeken alwaer Carolus lluyghe, overleden is, een weinig oost van den steenweg leidende naer Poperinghe, by de herberg de Rustplaets, Koopdag van den geheclen huisraed, bestaende in koper, tin, yzer, gleis en aerdewerk, tafels, stoelen, buifet, 3 kleederkassen, kleerkoffer, slaghorlogi, al de beddingen, kuip- en kernallaem, landb mwei s- gercedschappen, deel brandhout, zool- en w igi u- harnas, 2 ezels, wanof een ter eldc van 7 are en den anderen oud 2 jaren, 2 melkkoeijen, 1 j; er ing- veerze, een jong kalf, 4 zwyns, 6030 schov-u tarwo, 150 schoven rogge, 700 schoven haver, 1500 sch nuu peerdeboonen, 200 bonden klavcrhooi van de cersts snede, 300 idem van de tweede snede, 30 aren aerd- nppids, deel becten en veldwortels, voorts liet pluim gedierte en al het geen verders aldaer te bevinden, leiang om te verhalen. Op lyd van betaling voor de koopen boven do 20 francs, tot I January 1839, mits te stellen begoede en bekende borg, de koopen van 20 francs en daer be neden met gereed geld. Maekt bekend, dat de plaets van Commissaris van Politie dezer Stad openstact door de outslaggeving van den beer Quartier. De jaerwedde aen deze plaets gehegtis van 1000 francs, verders 100 frai.cs voor bureel onkosten. De gene die deze plaets begeeren te bekomen, zyn verzocht van hun, by geschrift geslaefd op behoor- lyke bewysslukken by den Gemeente-raed dezer Stad aentebieden voor den 10 September naest- komende. Gedaen in zitting te Veurne, den 28 Augustus 1858. De Burgemeester en Schepenen, N. VANDERHEYDE. Ter ordonnantie De Sekretaris, Cit. CLAEREBOIDT. De NotarisEGGEF.JÏONT, zalopcnbacrlyk verkoopen, de volgende Go. deren Koopen 1 tot en met 9. Eene schoonc patriinonicëlc Hofstede met Scbucr, Stalling, Boomgaerd, Locbtiug, Zaciiandeii en Weiden, aen den weg van Roozendaele naer liet llaezcwimleken, bekend op het plan kadas- tral sektie II, n." 57, 129, 130, 177 tot en met 186, groot 15 hektaren 1 I aren 20 centiaren. GEMEENTE MEI ,'CAI’PELLE. 10en 11. Twee p irtyen Zaeiland, sektie A,n.'' 191 cn 199, groot 2 heklaren 33 aren 80 centiaren. De vo’orschreveue koopen zamen groot 15 hektaren 45 centiaren zyn in pacht by sieur Elias Boussemaerc, ten fr. I 100 boven de lasten, met regt van gebruik tol 1 October 1859. Verblyf Zaterdag 18 September, telkens om tien tier des morgends, in hel Stadhuis, te Dixmude. Op Woensdag, 29 September, 1858, ten dry ure namiddag, ter afspanning de Keizer, in de Pannc- straet, te Veurne, zal M.‘" BEERNAERT, Notaris te AlveringhciH, overgaen, in êéno zitting, lolde open bare Verkooping van Eenigo koop. Ecu schoon HUIS, met twee stagien geteckend N.r 1, met ap-en-dependen tien, salon, kabinet, keu ken, waschkeuken, groolcn kelder, citernc, waterput, privaet, benevens 3 kamers op de eerste verdie ping cn daerboven een’groolen zolder, gedekt met schaliën, als ook cenen achterkour met uitgaende poort op de groote Ooststraet, cn niedegacnde Erve, gestaen en gelegen binnen de stad Veurne, ter oost- zyde van de Noordstraet, tegen over de Merkt, pa lende, volgens titel, van zuiden en gedeeltelyk van oosten aen bet Paviljoen der Merkt, van noorden aen een huis toebehoorendo aen sieur Philipptis De Cortc, en van westen voorhoofdende op gezegde straet. Dit Huis toebehoorendo aen den heer Eduard Dubreucq, griffier van 't vredegcregt le Veurne, is thans onbewoond. Om door den kooper daer van acnslag le hebben, met den dag der geld- telling. Konditicn en cigendomstitel bevinden zich ter studie van voornoemden Notaris BEERNAERT. C. 3 hectare' aren 50 centiaren LAND en MEERSCH, t eieren gebruikt d.oor Charles Louis Dein pacht. INSTEL 28 Augusty en OVERSLAG 11 September 1858, ten twee uren namiddag in dc afspanning het KLEIN YPER, te YperJ van A. Eene HOFSTEDE, te Rumbeke, by den Aep, groot 4 hectaren 36 aren 49 centiaren gebruikt door Francois Coopman, tot eersten October 1860, aen 850 francs ’s jaera.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1858 | | pagina 1