VAN VEURNE HUISRAED HUIS KOOPOAG HUIS R A E D, J w l 1SL I o i 1 1 - il HUIS EN GROND, Definitieve Verkooping KOOPDAG IB I D COLLE BLANCHE LIQUIDE. WITTE VLOEIJENDE LYM. VEN DIT IE N.r 1724. ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1838. JAER, 9 I Studie van den Notaris VAN EECKE, TE YPEH. GOUD EN ZILVERWERK, 1 ft I Huisraed, Wagenhamas, Beestialen, Granen en Fourragien, TE WESTVLETEREN. Prix du /lacon 50 cent'. Landbouwersgereedschappen, Wagenharnas, Beestialen, Granen, Fourragien en onge il orschen Veldvnigten TE WESTVLETEREN. 52/ Ingesteld 1,800 fr. Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke Een Nummer, en een f’ Ingesteld 1,800 fr. Ingesteld 2,050 fr. 1 STAENDE BINNEN DE STAD VEURNE, Op de Merkt. i I Met gereed geld. Siad Veurne. Ingesteld 8,550 fr. Prys der flcsch 50 cent. Door uitscheiding van bedrijf, Ingesteld 12,000 fr. Ingesteld 12,000 fr. en algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Handel zaken. Supplement op hall blad, per week. 1 ADIERTfflTlE-BL Voor stad TE LOO. DOOR STERFGEVAL. I t OPENBAER TE VERKOOPEN TE WESTVLETEREN. VAN -Jan- hi van een schoon VAN blad, O, sis! root van het ryk. Dépot a Furnrs, chei la vcuve 1'. RYCKEBOER et van en ZOON, Prys van ■■BBnrw’Trrrar’ïi.-i Cette Colle s’emploic a froid. On peut s’en servir pour coller le Papier, le Carton, le Bots, la Por celains, ie Marbre, le l'erre, les Poliches, les Jouets. etc. F. 84 aren lOcentiaren ZAEILAND te Zonnebeke, gebruikt door F. Vandenbulcke. inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks 's jaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk11 fr.20 's jaers. W*! E. 59 aren 38 centiaren ZAEILAND te Kemmel, gebruikt door Vandenbogaerde. I hectare I are 90 centiaren PLANTSOEN BOSCH, tcReninghelst, by den Scherpen berg, gena cmd de 1ossebosch; bosehwaehter i.ivinus Knoekaert. Op Woensdag, 29 September, 1858, ten dry ure namiddag, ter afspanning de Keizer, in de Panne- slraet, le Veurne, zal M.'" BEERNAERT, Notaris te Alvcringhetn, overgaen, in ééne zitting, tot de open bare Verkooping van 1 r» I I Dynsdag 14 September 1858, om een ure na mid dag fix te beginnen, op het hofstedeken alwaer Carolus lluyghe, overleden is, een weinig oost van den steenweg leidende naer Poperinghe, by de /herberg de Rustplaets, Koopdag van den geheelen huisraed, bestaende in koper, tin, yzer, gleis en aerdewerk, tafels, stoelen, buffet, 3 kleederkassen, kleerkoffer, slaghorlogie, al de beddingen, kuip- en kernallaem, landbouwers gereedschappen, deel brandhout, zool- en wagen harnas, 2 ezels, wanof een ter elde van 7 jare den anderen oud 2 jaren, 2 raelkkoeijen, 1 jaerr.p- veerze, een jong kalf, 4 zwyns, 6000 schoven t'.i- e, 150 schoven rogge, 700 schoven haver, 1500 scha- i peerdeboonen,200 bonden klaverhooi van d :rst snede, 300 idem van de tweede snede, 30 aren aard appels, deel beeten en veldwortels, voorts het pluim- gedierte en al het geen verders aldacr te bevinden, te lang om te verhalen. 1 Op tyd van betaling voor de koopen b .ven -e 20 francs, tot 1 January 1859, mits te stellen bcgoi -;i bekende borg, de koopen van 20 francs eu daer be neden met gereed geld. Den zelven dag, Woensdag 29 September, ten drie uren naer middag, in de herberg het Molentje, te Westvleteren, Zal gebeuren de openbare verkooping van een Huis, met Grond en Hovenierhof, staende ter ge meente van Westvleteren, ter plaets genaemd de Mote, van zuiden aen den steenweg leidende naer Crombeke, palendo van oosten acn de Lyndestraet. Donderdag 23 september 1858, ten negen uren ’s morgends, ten Huize alwaer sieur Charles Cardinael gewoond heeft, in de West-straet le Loo, Zal uit kragte van reglcrlyke autorisatie, wezen overgegaen tol de openbare verkooping van den ge heelen huisraed, bestaende in koper, tin, porcelyn, gleis, en aerdewerk,tafels, stoelen, twee slaghorlo- gien, kleederkassen eu kleederkoffers, beddebakkeu, wolb-n matrassen en hoofdeinden, tafel-eu menagic- lynwaed 102 meters nieuw lynwaed, brandhout, stovekolen, kleederen en Ivflynen van de overledene huisvrouw van sieur Cardinael, de groensels in hel hovenierhof. Het zilverwerk, bestaende in soupelepel, 13 servi- sien en 22 koffylepels. Het goudwerk, bestaende in vingerring omzet met diamantsteenen, vier ander vingerringen en goudc oorsl yngers. Voorts een halscieraed in peirels en meer andere voorwerpen te lang om tc verhalen. Eenige koop. Een schoon HUIS, mei twee slagien geleekend N.’ 1, met ap-en-dependentien, salon, kabinet, keu ken, waschkcukcn, grooten kelder, citerne, waterput, privael, benevens 3 kamers op de eerste v. rdie- ping en daerboven een’ grooten zolder, gedekt met schaliën, als ook eenen achterkour met uitgaande poort op de grootc Ooststraet, en medegaende Erve, gestaen en gelegen binnen de stad Veurne, ter oost- zyde van de Noordstrael, legen over de Merkt, pa lende, volgens titel, van zuiden en gedeelteli k van oosten aen het Paviljoen der Merkt, van noorden aen een huis toebehoorende acn sieur Philippus De Corte, en van westen voorhoofdende op gezegde straet. Dit Huis toebehoorende aen den heer Eduard Dubreucq, griffier van ’t vredegcregt le Veurne, is thans onbewoond. Om door den kooper daer van aanslag le hebben, met den dag der geld tel ling. Konditien en eigendomstitcl bevinden zich ter studie van voornoemden Notaris BEERNAERT. C. 3 hectaren 13 aren 50 centiaren LAND en MEERSC11, te Oost'-leleren gebruikt door Charles Louis Delroos, zonder pacht. FILS, run d’Est, !i. Die I.ym wordt koud gebezigd. Men ka.i er mede neu een hechten het Papier, Carlon, Psrcelein, Glas, lUaimor, Hout, enz., enz. Depót te Veurne, by de wed. RYCKEBOER Oosl-straei, 34. Woensdag 29 September 1858 (St. Michielsdag,) ten een ure naer middag le beginnen, ten Huize en Hove van sieur Bcnedichis Cappoen molenaer tot Westvleteren, langst den steenweg leidende naer Crombeke. Koopdag van den geheelen huisraed, bestaende in koper, tin, gleis, yzer en aerdewerk, beddingen, inenagie-lynwaed, tafels, stoelen, slaghorlogie met kasse, buffet, kleerkasten, kuip-en kern-allaem, haelkarteel. Uel Wagenharnasbestaende in een driewiel- karre, ploeg met voorwielen en twee eggen. L)e Beestialen bestaende in cene werkmerrie, 2 melkkoeijen, een jong kalf en drie jonge Zwyns. Gianen en Fourragien 30 hectoliters terwe, 14 hectoliters haver, 6 hectoliters peerdeboonen, 3000 schoven terwe,2000 lerwen bouwelaers, 1000 haveren bouwelaers, 200 boonbondels. En menigvuldige andere voorwerpen te lang om te verhalen. De koopen van 20 francs en daer beneden met gereed geld, de gene boven de 20 francs met tyd van betaling tot eersten january 1859. Alle kooper zonder onderscheid, die van den tyd van betaling wilt genieten, zal moeten begoede en bekende borg stellen. INSI EL 28 Augusly en OVERSLAG !1 September 1858, ten ‘.wee uren namiddag in tie afspanning het KLEIN ÏPER, t<- 1 per, van: A. Eene HOFS 1 EDE, Ie Rumbckc, by den Aep, groot 4 hectaren 46 aren 49 centiaren gebruikt door Francois Coupman, tol eersten October 1860, aen 350 francs ’sjaers. F. Een HOVENIERHOF, te Yper noord by de stad, groot 4 htclaren 50 aren, gebruikt door Jacobus Swyngedauw, tot 25 Juny 1861, acn 210 francs by jure. Gebruikt door Pieter Jakobus Ali -wei.-eid, om handslag niet eersten mei 1859. Conditiën en titels by den Notaris FLOOR t - Loo. rr ff - T - 11.— ai! «Min tC-T .-■fff--', e- ...u>. Men abonneert zich op het bureel van het N.° 34, te Veurne, en op al de postkantooreu Inserlien, 15eenlimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 e.', het supplement 15 c.s Alle afhellen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden ttNHAEL onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. •l*

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1