V E U K rs E VO j H 'U I Z E W met deszcfls II iII KOOPDAG HUISRAED, II U I s, Studie van den Notaris VAN EECKE, TE YPKE. i w s AEN HET r I Veurne, 22 September. HUIS GROND, V E N D I TI E Definitieve Verkooping van een schoon WOENSDAG SEPTEMBER 1858. I Lra I k® i Granen I r i I GRONDEN EN 11OVENIERIIOVEN, Openbaer le verknopen ter gemeente BULSCAHP. Il’l Ingcsleld 12,000 francs. Ingcsteld 12,000 francs. Ingcsteld 8,550 francs. Vrydag avond is er brand ontstaen te Alveringhem gehugte Forthen op de pacht hoeve, bewoond door Franciscus Seryn en behoorende aen den heer Becqué, pastor te Houthem. Het woonhuis met hetgeen het bevatte is vernield. Alen kent de ware oor- zaek van den ramp niet. De schade wordt op 4500 fr. geschat. Verledene week is een tarwescKelf toebehoorende aen Pieter Dewaele telsen- berghe, gebrand. Men schryft deze ramp aen kwaedwilligheid toe. De droogte der twee bietste jaren heeft groot nadeel gedaen aen den veeteelt, waerin overigens Belgien nog wat ten ach teren is. Met spyt vernemen wy dat, in ver scheidene distrikten, ons vee-kapitael ver minderd is, hetgeen een opregt ongeluk is voor den landbouw. Hoe zeer ook het ge bruik der kunstvette uitgebreid worde, hebben de goede landbouwers zich diesaen- gaende niet laten verblinden, zy weten ge noeg dat het natuerlyke mest toch altyd beter is. De duérte van het vleesch heeft geen andere oerzaek dan degene, die wy komen aen te duiden. Ziet hier eenige feiten die de aen- groeijende magt van een praktischen voor uitgang doen kennen Gemeente Bulscamp. Huisraed, Wagenharnas, Beeslialen, en Fourragien, TE WESTVLETEREN. Door uitscheiding van bcdmjf,-. Met gereed geld. OPENBAER TE VERKOOPEN TE WESTVLETEREN. GOUD EN ZILVERWERK, TE LGO. STAENDE BENNEN DE STAD VEURNE, Op de Merkt. Stad Veurne. SUPPLE® f LirMUMMSBWHHS C5 (joude 4i: 1 i I K SCHOONE OVERSLAG -I October 1838, ten 2 uren namiddag, in d'afspaiiniiig hei Klein 1 pie, le Yperen, van A. l.eue iiütSli üi’. te llumbeke by den Aep, groot 4 U. 36 A. 43 C., gebruikt door Francois Coopmun, lol 1 October i860, a 350 fr. by jure. B. Een HONI Mi,i’.1)01'te Ypre, noord by do stad, groot 3 II 50 A. 00 C., gebruikt door Jacobus Sicyngcdauw, tot 25 Juny 1861, a 310 francs by de j a re. C. 3 II. 13 A 50 C. LAM) cn MEF.RSCH, te Oost- vleleren, gebruikt dour Charles Louis LleCroos, un der pagl. Donderdag 28 September 1858, ten 2 uren na middag in de te verkoopen Herberg, bewoond by sieur Emmanuel Eduwaereter dorpplaels van Bulscamp, in eene zitting, van de volgende Huizen. 1 Koop Eene wel bekalanle co onlangs nieuw gebouwde Herberg, bestaende in woonhuis, twee kamers, voute, kelder, peerd.si.il, agio. pine's en grond, groot volgens kadaster art. 221 sectie A, n.’ 600 Zij 1 are 50 centiare.1, Ier zuiüwesikant van t zelve dorp cn ter noordzydo digt van de siraet die loopt van Veurne naer ’t gehugie 'i Zwaantje, be woond by denzelveii E. Eduwaerc cn wei geschikt tot uitoefenen alle neiringen. O.n handslag met 1 October 1858. N. 8. Met deze Herberg zal nog verkocht worden een Hovenierhofal noorden daer aen palende, groot 3 aren 19 centiaren 13 milliareu, door den ver- kooper aengekocht sedert het uitzenden der plak brieven. 2 Koop. Een onlangs nieuwgebouwd Huis, met kaïnerken, keuken, kelder, stal en verdere gerief- lykheden, staendedigt west van’t voorgiende, al in steen en harden dake, stamde op gro id groot volgens kadaster art 349 sectio A, n." 53i)o, drie aren 65 centiaren grond bewoond door sieur Bailleul, be ambte der douanen aldaer. Om handslag met 1 mei 1859. Titels en conditiën by den Notaris CHILLIER, te Wulveringhem, belast met deze verkooping. Mdsv..*— ■»-»—•>«- -«Wiwa—MM, I, II rMVUMZ-a WVUWOW.M X-'»- ~lf VAN Woensdag 29 September 1858 (St. Michielsdag,) ten een ure naer middag te beginnen, ten Huize en Hove van sieur Benedictus Cappoen molenaer tot Westvleteren, langst den steenweg leidende naer Croinbeke. Koopdag van den geheeleu huisraed, bèstaende in koper, tin, gleis, yzer en aerdewerk, beddingen, gleis, en aerdewerk, tafels, stoelen, twee sl.ighorlo- gien, kleederkassen en kleederkoü’ers, bcddebakken, wollen matrassen en hoofdeinden, tafel- cn inciagie- lynwaed 102 meters nieuw lynwaed, brandhout, stovekolen, kleedereu en lyflv nen van de overledene huisvrouw van sieur Cardinael, de groensels in het hovenierhof. Het zilvci werk, bestaende in soupelepcl, 18 servi- sien en 22 kolfylepels. Het goudwerk, bestaende in vingerring omzet met diainantsteeucn, vier ander vingerringen en goudc oOrslyngers. Voorts een halscieraed in peirels en meer andere voorwerpen te lang om te verhalen. Den zelven dag, Woensdag 29 September, ton dris uren naer middag, in de herberg het Molentje, te Westvleteren, Zal gebeuren de openbare verkooping van een Huis, met Grond en llovepierhof, siaetide ter ge meente van Westvleteren, ter plaels genaemd de Moie, van zuiden aen den steenweg leidende naer Crotnbeke, palende van oosle i aen de Lyndestraet. Gebruikt door Pieter Jakobus Alleweireld, om handslag met eersten mei 1859. Conditiën en titels by den Notaris FLOOR te Loo. menagie-lynwaed, tafels, stoelen, slaghorlogie met Lasso, buffet, Lleerkassen, kuip-en kcrn-allaeiti, haelkarleel. Het tl agenharnas bestaende in een driewicl- karre, ploeg met voorwielen en (wee eggen. De Beeslialen bestaende in eene werkmerric, 2 melkkoeijen, een jong kalf en drie jonge Zwyns. Gianen en Fourragien 30 hectoliters terwe, 14 hectoliters haver, 6 hectoliters peerdeboonen, 3000 schoven terwe,2000 terwen bouwelaers, 1000 liaveren bouwelacTS, 200 booubondels. En menigvuldige andere voorwerpen te lang om to verhalen. De koopen van 20 francs en daer beneden met gereed geld, de gene boven de 20 francs met tyd van betaling tol eersten janunry 1839. Alle koeper zonder onderscheid, die van den tyd van bet.»li>ig wilt genieten, zal moetou begoedo cn bekende borg stellen. Donderdag 23 september 1858, ten negen uren smorgends, le i Huizealwaer sieur Charles Cardinael gewoond heeft, in de West-strael te Loo Zal uit kragle van regterlyke autorisatie, wezen overgegaen tot de openbare verkooping van den ge- heelen huisraed, bestaende in koper, tin, porcelyn, VAN Op'Wocnsd i;>. S.-pt inber, 1858, ten dry ure namiddag, ter afsp linin'; de Keizer, in de Panne- straet, te Veurne, zal BEERNAERT, Notaris te Alveringhem, overgaen, in ééue zitting, lolde open bare Verkooping van Eenige Koop. Een •schoon HUIS, met twee stagien geteekend N.’ 1, niet ap-cn-d'pendentien, salon, kabinet, keu ken, watchkeuken, grooten kelder, citerue, waterput, privaet, b.-nevens 3 kamers op de eerste v< ntie- pingen daerboven een’ grooten zolder, gedekt met schaliën, als ook eenen aeliterkour met uitgaende poort op de groote Ousistra. t, en medegaendo Erve, gi staen en gelegen binnen de stad Veurne, ter oost- zyde van de Noordstraet, tegen over de Merkt, pa lende, volgens lit. I, van zuiden en gedeeltelyk van oosten aen Let Paviljoen der Merkt, van noorden aen een huis toebehoorende aen sieur Philippus De Corte, en van w.-sten voorhoofdende op gezegde strnct. Dit Huis toebehoorendo aen den heer Eduard Dubriucq, gritiier van ’t vredegeregt le Veurue, is ihans onbewoond. Om door den kooper daer van aenslag te hebben, met den dag der geld- telling. Konditien en eigendoinstitel bevinden zich ter studie van voornoen den Notaris BEERNAERT.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1