I 1 V I i I E H U K E. 17 I I il I KOOPDAG H U I S iffe I DE WEDUWE VERMINCK, WITTE VLOEI JENDE LYM. 11 AEXBESTEBIXGE X. S X T R A 1 T. I COLLE BLANCHE HUIS EN GROND, A Definitieve Verkooping van een schoon ZATERDAG 25 SEPTEMBER 1858. I OPENBARE HET KOLLEGIE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DER I ■H LIQUIDE. OPENBAER TE VERKOOPEN TE WESTVLETEREN. Studie van den Notaris VAN EECKE, TE YPRE. '7 s Blad voor Annoncen, Landbouwniemvs, politieke Stad Veurne. Huisraed, Wagenharnas, Beestialen, Granen en Ftairragien, TE WESTVLETEREN. STAENDE BINNEN DE STAD VEURNE,* Op de Merkt Ingesleld 12,000 francs. Ingesteld 12,000 francs. Ingesleld 8,550 francs TE VEURNE, i'rix du flacon50 cenr. Prijs der flesch *>0 cent. i en algemeene Tijdingen, Marktprijzen en llandelzaken. Een Nummer, en een Supplement op hall' blad, per week. Door uitscheiding van bedrijf, Koopdag van den geheeleu liuisraed, bestaende in koper, tin, gleis, yzer en aerdewerk, beddingen, menagie-lynwaed, tafels, stoelen, slagliorlogie met kasse, buffet, kleerkassen, kuip- en ket n-allaem, haelkarteel. Yoor stad I L l I- UKOA pypen, grove en By bevel J)e Sekretaris Cu. CLAEREBOUDT. I blad, Onslstraet van het ryk. I Prys van Enregislré pour Iriplicato du quittance a Fumes, le viugt ciuq sepletubre 1800 cinquante huil, reg. 63, lol. 56, case 4. Re$u deux francs viugt un een unies. Le Receveur int’, Alp. Hakssbks. inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 inaenden. 1 fr. 75. 3 inaenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 inaenden. 2 fr. 25 3 inaenden. Vuur Frankryk 11 fr.20 ’sjaers. Den zelven dag, Woensdag 29 September, ten drie uren naer middag, in de herberg hel Molentje, i<: Westvleteren, Zal gebeuren do openbare verkooping van een Huis, met Grond en Hovenierhof, staende ter ge meente van Westvleteren, ter plaets genaemd de Mote, van zuiden aen den steenweg leidende na< r Crombeke, palende van oosten aen de Lyndestraet. Gebruikt door Pieter Jakobus Alloweireld, om handslag met eersten mei 1859. Conditiën en titels by den Notaris FLOOR te Loo. Op Woensdag, 29 September, 1858, ten dry ure namiddag, ter afspanning de Keiser, in de Panne- straet, le Veurne, zal M.1" BE2RÏÏAERT, Notaris te Aiveringhem, overgaen, in ééue zitting, lol de open bare Verkooping van Eenige koop. Een schoon HUIS, mei twee sl.igien gelcekend. N.' 1, met ap-en-depeudeiitien, salon, kabinet, keu ken, wasehkcuken, grooten kelder, cilerne, waterput, privaet, benevens 3 kamers op de eerste verdie ping en daerboven ecu’ glooien zolder, gedekt met schaliën, als ook eenen achlerkour met uitgaende pooil op de groole Ooslstraet, en inedegaendu Erve, gesl.ien en gelegen binnen de stad .Veurne, ter oost- zyilcvan de Noordstrael, legen over de Merkt, pa lende, volgens titel, van zuiden eu gedeeltelyk van oosten aen hel Paviljoen der Merkt, vin noorden aen een huis toebehoorendc aen sieur Philippus De Curie, eu van westen voorhoofdende op gezegde straet. Dit Huis toebehoorundu aen den heer Eduard Dubreucq, griffier van 'i vredegeregl te Veurne, is thans onbewoond.Om door den kooper daer van aenslag le hebben, met den dag der geld tel ii tig. kouditien en cigendomstitel bevinden zich ter studie van vooriioeindeii Notaris BEERNAERT. VAN OVERSLAG 4 October 1858, ten 2 uren namiddag, in d’afspamiing hel Klein Ypre, te Yperen, van A. Eene HOFSTEDE te Rumbeke by den Aep, groot 4 H. 36 A. 49 C., gebruikt door Francois Coopman, tol 1 October I860, a 350 fr. by jure. B. Een HOVENIERHOF, te Ypre, noord by de stad, groot 3 II 50 A. 00 C., gebruikt door Jacobus Swyngedauto, lol 25 Juny 1861, a 310 francs by dejare. C. II. 13 A 50 C. LAND en MEERSCH, te Üosl- 'leleren, gebruikt door Charles Louis DeCroos, zon der pagt- Dépól a 1 U.S, rui C'Ui’ Colli’ s'emploie a froid. On peut s’cn servir puur colli r le Papier, le Carlon, le Rots, la Por- cr'aiue, e Maibtc, le t ene, les Potiches, les Jouets. etc. Heeft de eeraon een-ieder bekend te maken, dat zy den koophandel van wylen haren man zal blyveii voortdoen. Verders dat zy voorzien is van een allerschoonst assortiment porcelein, cristalyn, half eristal, glas en gleiswerk, pottery in steen- en aerdewerk, borstels voor tapyteu, peerden en voituren; voor vrouws- en manskleederen, stoven, schoen, knopen, sloten, schilder- huis-en haerdborstcls; glazen pannen voor daken, vensterglas, krywit, gemaekte bloemen, yzer- werk, zwingeizwaerden, potloot, yvoorzwart, lerpen- tyn-olie, chicoreicofTy; ook alle slach van pypekassen, tabakzakkenkabaretteu fyne, enz, enz. Door de goede kwaliteit der ware alsook door har-- genadige pryzen, verhoopt zy by voorduring de guns*, van het publyk te verdieueu. ■Hen Zegge het \OOrt, Fumes, chez la veuve P. RYCKEBOER et d'Esi, 34. Die l.jm wordt koud gebezigd. Men kan er mede aèu <iu lu chtenhet i'apier, Carlon, Porcolctn, Glas, Marnier, liuut, enz., enz. Depót te Veurne, by de wed. RACK.EBOER en ZOON, Oosl-slraci, 34. Men abonneert zich op het bureel van het N.° 34, te Veurne, en op al de po.stkantooren Insertion, locentimen den drukregel Een afzonderlyk nummer 20 e.’, het supplement 15 c.’ Alle affichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden éésjiael onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe le zenden. Woensdag 29 September 1858 (St. Michielsdag,) ten een ure naer middag te beginnen, ten Huize en Hove van sieur Benetliclus Cuppoan molenaer tot Westvleteren, langst den sKTenwcg leidende naer Crombeke. Het Wagenharnasbestaende in een driewiel- karre, ploeg met voorwielen en twee eggen. l)e Beestialen bestaende in eene werkmerrie, 2 melkkoeijen, een jong kalf en drie jonge Zwytis Granen en Fourragien 30 hectoliters terwe, 14- hectoliters haver, 6 hectoliters peerdeboonen, 3000 schoven terwe,2000 terwen bouwelaers, 1000 haveren bouwelaers, 200 booiibondcis. En menigvuldige andere voorwerpen te lang om te verhalen. De koopen van 20 francs en daer beneden met gereed geld, de gene boven de 20 francs met tyd van betaling tot eersten january 1859. Alle kooper zonder onderscheid, die van den tyd van betaling wilt genieten, zal moeten begoede en Ijkende borg stellen. Par exploit d’f'DOUAKD Marquztte, huissier pres le tribunal d<- 1 instance a Fumes, en dale du vingt- quatre septembre 1800 cinquante huit, enregislré, l.i dame Nathalie t.lise Wispelaere demeurant de druil.nee s in m.iri elde tail a Gravelinncs (France), t pousc du sieur Pierre Piquendaire, iiêgocianl du- lueuruni u Nieupuri, a forme contre ledil sieur Piquendaire, s.i demandeen separation de biens; et Maiire Doue DE KlUWER, Avoué pres le tribunal civii de 1 urms, y demeurant, rue du Nord, aite cuiistitui puur la deiuandcresse, sur la ditu assi- gmuion. Pour extract certifié conforme par moi Avoue auussigne, a Fumes, 1c vingt cinq septembro 1800 cinquante buit. D. DEKEUWER. STAD VEURNE. Maekthet publiek bekend dateropden Woensdag 20.“'“ October aenslaende, om4 uren namiddag in du gewoone zael van verpachtingen in het Stadhuis alhier, zal worden overgegaen tot de publieke ver pachtingen van: 1." Van het rapen van hetsladvuil- nis voor eenen termyn van zes achter-een-volgende jareu met wederzydscheoptje, en welken ingang .-. d nemen met l.1'january 1859. 2." Van hel regi d.-r graenmaet voor eenen termyn van dry agter-eun-vol- gende jaren. Gedaen te Veurne, den 25 September 1853. liet kollet/te voornoemd, N. VANDERHEYDE.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1