riw V E U R re E. v Are B E B IG T. I I ii u ,ii z e re met deszefls i dépot Bh AEN HET DE WEDUWE YERMINCK, Definitieve Toewyzing Belgische Verceniging, WITTE VLOEI JENDE LYM. Veurne, 29 September. A EABESTEDINGEN. COLLE BLANCHE WOENSDAfi 29 SEPTEMBER 1858. I WAERBÓRG RAPHAEL 8,500,000 FRANKEN. F Brandverzekering op vastgestelde Prein'en, Gevestigd te Brussel. r GRONDEN EN IIOVENIERHOVEN, lor gemeente B U L S C A M P. I LA BELGIQUE, TE BRUSSEL. Prix du paeon 50 cent'. Prijs der flescli 50 cent. Studie van den Notaris VAN EECKE, TE YFRE. Donderdag lest lagen wederom drie koei- beesten op den yzeren weg tussclien Ave- kappelle en Oostkerke. Het konvooi die door dezen hinderpael had moeten stilstaen, is een weintg te laet te Dixmude itenge- komen. Zondag heeft het konvooi, die uit onze statie ten 12 urevertrekt, opweinigaf- L’-l 1 1 Ingesteld 12,000 francs. [ngesteld 12,000 francs. Ingesteld 8,550 francs. Gemeente Bulscamp. SUPPLEMENT HET ROLLEC.IE VAN Bl RGI MEESTER EN SCHEPENEN DER de ja re. den w Men zegge het \oort. pypen, grove en van Agent Principael voor de kantons Veurne en Harin- gheP. DORRE, te Veurne. der voor Dy bevel De Sekretaris. En. CLAEREBOIDT. De Secretaris, Edm. Rohsi. Veurne, 28 september 1858. 1. AJtWAJ 11 de CHOCOLATS, BANDAGES HEBNIAIHES, PESSAIBES, do la Fabrique Duclos-Bogaert, pharmacien A Bruges. Chez DUCLOS-BOUDEVYEEL, pharmacien a Fumes. na middag in de te verkoopen Herberg, bewoond by SCHOONS Naemlooze Maetschappy voor verzekering tegen Brand, gevesligt Depót a Fumes, chez la veuve I’. RYCKEBOER et FILS, rue d’l.sl, 34. Dio Lym wordt koud gebezigd. Men kan er mede «en ecu hechtenhet l’apier, Carton, l’orcelcin, (Das, Marmer, Hout, enz., enz. Depót te Veurne, by de wed. RYCKEBOER en 7.00A’. Oosl-strael, 34. IjVvJ A STAD VEURNE. MaeLt het publiek bekend dat erop den Woensdag 20." October aeiistaendc, om 4 uren namiddag in de gewoone zael van verpachtingen in het Stadhuis alliii I zal worden overgegaen tot de publieke ver pachtingen van 1.’ Van hel rapen van het stadvuil- nis voor venen termyu van zes ach ter-cen-volgende jaren met wederzydsciie oplje, en welken ingang zal nemen met 1." January 1859. 2." Van het regt der graenn.aet voor concn terniyn van dry agter-cen-vol- gendejaren. Gedaeu te Veurne, den 28 September 1858. Het kollegie voornoemd, N. VAI1DERHEYDE. een Hovenierliof al noorden dacr aen palende, groot 3 aren 19 centiaren 18 milliaren, door den ver- koopèr acngékocht sedert het uitzonden dor plak brieven. 2 Koop. Eeii onlangs nieuwgebouwd Huis, met kamerken, keuken, kelder, stal en verdere gerief- lykhedeti, slaende digt west van’t voorgaende, al in steen en harden dake, slaende op grond groot volgens kadaster art. 349 sectie A, n.u 533a, drie aren 65 centiaren grond bewoond door sieur Bailleul, be ambte der douanen aldaer. Om handslag met 1 mei 1859. Titels en condition by den Notaris GUILLIER, te Wulvcringiioni, bela-t met deze verkooping. OPENBARE LIQUIDE. Cette Collo s’emploic a froid. On peut s’cn servir pour col Ier Ie l’apier, Ie Carton, le Bois, la l’or- cclaiue, le Maibre, Ie I erre, les l’oliches, les Jouets. etc. De persoonen die wensclien den aenstaenden leer gang der Akademie by te woonen, worden verwittigt dat de opschryving der leerlingen plaets zal hebben, den 10.” October aenstaénde, in de voorzael des gesticht, van een tot drie ure des namiddags. De Pratisclie Bouwkunde zal, omdat de ambachts lieden deze leergang gemakkelyk zouden kunnen bywoonen, iederen Heiligdag van 8 tot omtrent do 10 ure des voormiddags onderwezen worden. Het inschryvingsregl wordt ten voordeele van knaep geheven. De lessen zyn kosteloos dezelve zullen beginnen den 18'" der gezeide maetid, avonds te zes ure. Namens ’t bestucr, De Voorzitter, N. VANDERHEYDE. Deze Maetschappy verzekert tegen de brandscha den, het vuer des hemels begrepen, allo roerende en onroerende goederen. 'Ly waerborgt ook debuerders legende ac.nspraek der eigenaers, tegen het verhad der gebueren en de hypothecaire insch tilden. De Maetschappy betaeld alle schaden veroor- ’■aekt’tzyby het afbreken der gebouwen, met bevel der overheid, om den voortgang des vtters tegen te houden, ’t zy door de hulpmiddelen tegen den brand aengebragt. De algemeene voorwaerden van den policic brief zyn op zulke wyzc opgesteld dat alle twislingen on- mogelyk zyn, en den tarief der premie is zeer gering. Alle de rampen zyn onmiddelyk cn comptant, zonder aftrek, door de Maetschappy betaeld. Agent principael L. VANDENBUSSCSE, Panhe- straet, n.“ 20. OVERSLAG 4 October 18158, ten 2 uren namiddag^ in d afspanning hel pre, le Y'porcn, van d.Eene IIOISli DI. le liiimbeke by den Acp, groot 4 11. 38 A. 49 C., gebruikt door Francois Coopman, lui 1 October i860, a 350 fr. by jure. B. Een HOVENIERHOF, te Ypre, noord by dn stad, groot 3 11 150 A. 00 C., gebruikt door Jacobus Sicyngedautv, lot 25 Juny 1861, a 810 francs by C. 3 11. 13 A 50 C. LANDen MEERSCH, te Oost- vleteren, gebruikt door Charles Louis De Croos, zon der pagt. TE VEURNE, Heeft de eer aen een-ieder bekend te maken, dat zy den koophandel van wylen haren man zal blyveit voortdoen. Verders dat zy voorzien is van een allerschoonst assortiment porcelcin, crislalyn, half cristal, giss en gleiswerk, pottery in steen- en acnlewerk, borstels voor tapyten, poerden en voituren; voor vrouws- en manskleederen, stoven, schoen, knopen, sloten, schilder- huis-en haerdborstels; glazen pannen voor daken, vensterglas, krywit, gemaekte Linemen, yzer- werk, zwingelswaefilen, polloot, yvoorzwart, terpen- tyn-olie, chicoreicofly; ook alle slac.h van py pekassen tabakzakken kabaretten fyue, enz, enz. Door de goede kwaliteit der ware alsook door hare genadige pryzen, verhoopt zy by voorduring de gunst van hetpublyk le verdienen. Donderdag 7 October 1858, ten 2 uren sieur Emmanuel Eduwaere. ter dorpplaets van Bulscamp, in eene zitting, van de volgende Huizen. 1 Koop Eene welbekalante en onlangs nieuw gebouwde Herberg, bestaende in woonhuis, twee kamers, voute, kelder, peerdestal, agterplaets en grond, groot volgens kadaster art. 281 sectie A,n.’ COOZns 1 are 50 centiaren, ter zuidwestkaut van ’t zelve dorp en ter noordzydc digt van de slraet die loopt van Veurne naer ’l gehugte ’tZwaentje, be woond by denzelven E. Eduwaere en wel geschikt lot uitoefenen alle neiringen. Om handslag met 1 October 1858. N. B. Met deze Herberg zal nog verkocht worden

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1