V A K B E RIG T. r i I ““overslag” i O O P D A G i DÉPOT COLLE BLANCHE WITTE VLOEI JENDE LY1Ï. AENBESTEBIMGEN. B E E S T1A L E N DE WEDUWE VERMCK, M A ET TcTlTp PY Belgische Vereeniging, voor Definitieve Toewyzing N.r 1727. algemeene I I I GRONDEN EN HOVENIERHOVEN, ter gemeente B U L S C A M P. Prix du /lacon 50 cent'. Prijs der flesch 50 cent. i Gemeente Bulscamp. en algemeene Tijdingen, Ultrklpryzen en Ilandelzaken. Supplement op hall blad, per week. TE BRUSSEL. Brandverzekering op vastgestelde Premien, Gevestigd te Brussel. Blad voor Annoncen, Landbouivnieuws, politieke Een Nut imor, cn een Gemeente Boerst. TE ALVE1UNG11EM. ZATERDAG 2 OCTOBER 1858. J Voor stad HET KOLLEGIE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DER WAERBORG KAP1TAEL 8,500,090 FRANKEN. bit Io*t töu- na jn. f JA ET? huis, twee en sc.:.ie A, 11.° ior- J. II»' n« t. kt. n» t. SCHOONS lï I L E rv met deszefls blad, Oostslraet van het ryk. 'N De Secretaiis, Edm. Rokse. Veurne, 28 september 1858. pachlingen van: l.° Van het rapen nis voor eenen lermyn van zes jaren met wederzydsehe oplje, en nemen met I.” January 1859 2.“ Van hel r.gt der graenmaet vooreenen lermyn gendejaren. Gedaen te Veurne, den 23 September 1858. liet kollegie vooiaoemd, N. VAMDEKHEYDE. liet iuscliry vingsregt wordt ten voordeelc vm den knaep geheven. De lessen zyn kosteloos dezelve zullen beginnen den 18'" der gezeidc maend, ’s avonds te zes ure. Namens ’t bestucr, De Voorzitter, N. VANDERHEYDE. By bevel De Sekretaris, Cu. CLAEREBOUDT. nii -.yew—gawwMftjwiunii< de CHOCOLATS, BANDAGES HERNIAIRES, PESSAIRES, de la Fabrique Duclos-Bogaerl, pharmacien a Bruges. Chez DUCLOS-BOUDEWEEL, pharmacien a Fumes. I Prys van Agent Principal voor de kantons Veurne en Earin- gheP. BORRE, te Veurne. LIQUIDE. Cette Colle s’cmploie a froid. On peut s’en servir pour roller le Papier, te Cal lon, le Hois, la I’or- celaine, le Jlaibrc, Ie I erie, les I'oliches, les Jouets. etc. Depót a Fumes, chez la veuve P. RYCKEIIOER et FU.S, rue d l'.st, -11. Die l.yin wordt koud gebezigd. Men kan er mede aen een hechten: hel Papier, Carton, l’orcelein, Glas, Dial nier, Hout, enz., enz. Depót te Veurne, by de wed. RYCKEBOER en ZOON, Oost-siraei, 34. IN EENE ZITTING. 1 Koop l.eoe welliekalante en o.'hitigs nieuw gebouwde Herberg, bestaende in won >1 kamers, voute, kelder, peerdes al, t»g:c plaels grond, groot volgens kadaster art. 231 GOOZiés 1 are 5ü centiaren, ter zuidweslkant van ’t zelve dorp en ter noordzyde digt van de st racl die loopt van Veurne naer ’t gebugte T'/-• armje. be woond by deozelven E. Eduwaereeti wel gesenikt lot uitoefenen alle neiringea. Om handslag met 1 October 1858. IN. B. Met deze Herberg zal nog verkocht worden een Hovenierhofal noorden daer aen palende, groot Saren 19 centiaren 13 milliareu, door de.i ver- kooper aengekocht sedert het uitzeilden der plak brieven. 2 Koop. Een onlangs nieuwgebouwd Huis, met kamer:.e<i, keuken, kelder, stal e i wdcre genef- )y heden, slaende digt west van ’t voorg >e 'de, al i.i s.een en harden dake, staeode op gro id groot volgens kadaster art. 349 sectie A, n.“ 533a, drie aren 65 centiaren gro id bewoond door sieur Bailleu 1, be ambio der douanen aldaer. Om handslag met 1 mei 1859. Titels en conditie i by den Notaris GUILLIEH, te Wulveringhcm, belast met deze verknoping. OPENBARE 32/ De persoonen die wenschen den aenstacnden leer gang der Akademie by te woonen, worden verwittigt dat de opschryving der leerlingen plaels zal hebben, den 10.'“ October aenslaende, in de voorzael des gesticht, van een to t drie ure des namiddags. De Pratische Bouwkunde zal, omdat de ambachts lieden deze leergang gemakkelyk zouden kunnen bywoonen, iederen Heiligdag van 8 tot omtreut de 10 ure des voormiddags onderwezen worden. Donderdag 7 October 1838, ten 2 uren middag in de te verknopen Berber »oond by sieur Emmanuel Edtiwaere, ter d arts van Bulscamp, iu eene zitting, van de volgende Huizen. Men abonneert zich op het bureel van het N.“ 34, te Veurne, en op al de postkantooren Insertion, 15centimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.’, het supplement 13 c.s AHe allicben, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden ééajiael miveigeld in hetzelve geplaelst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. LA BELGIQUE, Aaemlooze Maetschappij voor verzekering tegen Brand, gevestigt TE VEURNE, Heeft de eeraen een-ieder bekend te maken, dat zy den koophandel van wylen haren man zal blyven voorldoen. Verders dat zy voorzien is van een allerschoonst assortiment porcelein, cristalyo, half eristal, glas en gleiiwcrk, pottery in steen- en aerdewerk, borstels voor lapvleii, poerden en voituren; voor vrouws- en manskleedereii, sloven, schoen, knopen, sloten, schi'der- huis-en haerdborstels; glazen pannen voor daken, vensterglas, krywit, gemaekte bloemen, yzcr- werk, zwiugclzwaerden, polloot, yvoorzwart, terpen- tyn-olie, chicoreieolTy; ook alle slach van pypen, pypekassen, tabakzakkenkabaretlengrove en iy e, enz, enz. Door de goede kwaliteit der ware alsook door hare genadige pryzen, verhoopt zy by voorduring de gunst van hetpublyk te verdienen. Uien zegge het soort. der inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 23, 6 maenden. 1 fr. 73. 3 maenden. 7 franks ’sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Fraiikryk 11 fr. 2D ’«jaers. Dynsdag 12 October 1858, om een ure naer noenc, ter Hofstede sieur Ferdinand Ferhaeghe te Alverin- ghem. beoosten den Loovaert, gaende van Fortheiu naer Lampernisse KOOPDAG uil 2 merriepeerden, kagte), ezel, 10 melkkoeijen 6 iwectandsche veersen, 10 jaerliiigett,8 kalvers, 2o00 bonden klaverhooi en 800 bonden sucrioeneii en terwen strooi. Op tyd van betaling, ten kantoore van den Notaris DE CAÉ, te Alveringhem. van Maendag II October 1858, om 2 uren na middag herberg sieur Constant I an Thuyne, Dixmude. Vaneen schot n WOONHUIS mclSmids, en 22 aren 70 centiaren, gebruikt by den veikouper sieur Engel De Bi o, geschikt voor alle neiriugen. lit. Is en conditiën ten kantoore van den Notaris SCUOTTEY, te Dixmude. VAN Deze Mactschappy verzekert tegen de brandscha den, het vuer des hemels begrepen, alle roerende en onroerende goederen. Zy wnerborgt ook de huerders tegen de aenspraek. der eigc.i.iers, tegen het verhael der gebueren en de hy pothecaire ipschulden. De Mactschappy betaeld alle schaden veroor- -aekt’tzyby het afbreken der gebouwen, met bevel der overheid, om den voortgang des vuerS tegen te houden," ’t zy door de hulpmiddelen tegen den brand aengebragt. De algemeene voorwaerden van den policie brief zyn op zulke wyze opgesteld dat alle twistingen on- mogelyk zyn, en den tarief der premie is zeer gering. Alle de rampen zyn ontni.ldelyk en complaut, zonder aftrek, door de Maetsehappv betaeld. Agent principal L. VAMDEbSUSSCÜE, Panne st raet, n.’ 20. STAD VEGRNE. Mackthet publiek bekend dat er op den Woensdag 20."1'" October acnstaemle, om 4 uren namiddag in de gewoone zael van verpachtingen in hel Stadhuis alhier, zal worden overgegaen tol de publieke ver- i van het stadvtul- achter-eeu- volgende welken ingang zal van dry agtcr-eeu-vol-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1