B RIG T. HOFSTEDEKEN KOOPDAG VAN BEESTIALEN TE ALVERINGHEM. I PAPIER voor Dakingen en vochtige Mure». II I I. s VAN VEURNE I t Verkooping by licilatic. DE WEDUWE VERMINCK, DÉPOT de Overslag Delinitieven II ,t t r en Een Nummer, en een Supplement op hall blad, per ONDOORDRINGRAER STAENDE BINNEN DE STAD VEURNE, Op de Merkt. ahjemeehc Tijdingen, Marktprijzen en liandelzaken. week. Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke Stad Veurne. Staci ingcsteld G000 frdnks. POLITIEK OVERZICHT* Z. K. II. prins Napoleon is maendag: avond, om elf uer, te Parys aengekomen;. de prins vertrok des andereiwlaegs naer Chalons, om den keizer verslag te geven van zync reis naer Warschau. De prins zou maer 24 uren in het kamp verblyven, <Te- wyl dringende zaken zyne tegenwoordig heid in zyn ministerienoodzakelyk maekten.- Ilet vraegstuk van het pruisstsch regent schap schynt nu voor vast beslist, en zal eerstdaegs opgelost zyn. Men verzekert dat de prins besloten heeft bet regentschap ter aenveerden, op wat wyze het worde aange boden, het zy by wil des konings, het zy krachtens art. 56 der grondwet. Gewigtige veranderingen zullen in hét- pruissisch leger plaets hebben. Er bestaet thans een regement landwehr voor ieder ZATERDAG 9 OCTOBER 4858. ■I «x- N.r 1728. Voor stad worden EEN BEREIST EN BEPLANT rC bh’ sirt or- sa* 0>h UU' bet n. .t. I» Staende en gelegen binnen de gemeente van Konditien en studie van voornoemden Notaris BEERNAEBT. I;, fl De Seci claris, En». Ilossit. Veurne, 28 september 1858. CHOCOLATE, BANDAGES HEHNIAIRES, PESSAIRÉS, de la Fabrique Duclos-Bogacrt, phanuacien a Bruges, Chez DUCLOS-BOUDEWEEL, phanuacien a Furneft II O U T II E M, Op Woensdag, 18 October, 1858, ten dry tire namiddag, ter afspanning de Keizer, in de Panne- slract, te Veurne, zal M.' Alveringhein, overgaen, kogpAlg van van een schoon TE VEURNE, i een-iedpr bekend te maken, dat zy van Wylen haren man bywoonen, iedeten Heiligdag van ft tot omtrent de 10 ure des voormiddag* onderwezen wo-den. Het iuschryvnigsregt wordt ten voordeele vin den kuaepgeheven. De lessen zyn kosteloos dezelve zullen beginiiert den 18"' der gezeide maend, ’s avonds te zes ure. Namens 't beStuef, De t'oórziller, N. VANDEKHKYDE. De persoonen die wenschen den aenstaenden leer gang der Akademie by tewoonen, worden verwittigt dat de opschryving der leerlingen plaets zal hebben, den 10."' October aenstaende, in de voorzael des gesticht, van een tol drio ure des namiddags. Insertion, loCcntimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.‘, het supplement 15 c.‘ Alle aflichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, ÉÉsjiAEt onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvry toe tc zenden. 8 Ir. 25, maemlcn. I fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’sjaers. Voor buiten, vrachtvry3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frank ryk 11 fr. 20 ’sjaers. Heeft de eeracn den koophandel van wylen haren man zal blyvetZ voortdoen. Verders dat Zy voorzien is van een allerschoonst assortiment porcelein, cristalyn, half cristal, glas en glciswcrk, pottery in steen- en aardewerk, borstels voor tapyten, poerden en voituren; voor vrouw*- enr manskleederen, sloven, schoen, knopen, sloten, schilder- huis-en haerdborstels; glazen pannen voor daken, vensterglas, krywit, gemaakte bloemen, yzer- werk, zwingelzwaerden, potloot, yvoorzwart, terpen- lyn-olie, chieoreicofly; ook alle slaeh van pypcnr pypekassentabakzakkenkabaretten grove enr fyne, enz, enz. Door de goede kwaliteit der ware alsook door hare' genadige pryzen, verhoopt zy by voorduringde gunst van hel publyk te verdienen. Men zegge bel soort. Eenige koop. Een schoon HUIS, met twee slagien geteckend IN.’ 1, met ap-en-dependentien, salon, kabinet, keu ken, waschkeuken, grooten kelder, citerne, waterput, privaet, benevens 3 kamers op «Ie eerste verdie ping en daarboven een' grooten zolder, gedekt met schaliën, als ook oenen aehtcrkour met uitgaande poort op de groolc Ooststrael, en niedegaende Erve, gestaan en gelegen binnen de stad Veurne, ter oost- zyde van de Noordstraet, tegen over de Merkt, pa lende, volgens titel, van zuiden en gedcellelyk van oosten aen het Paviljoen der Merkt, van noorden acn een huis toebehoorende aen sieur Philippus Do Cortc, en van westen voorhoofdendc op gezegde straet. Dit Huis toebehoorende aen den heer Eduard Dubreucq, grilüer van 't vredegeregt te Veurne, is thans onbewoond. Om door den koopcr daer van aanslag te hebben, met den dag der geld- telling. eigcndomstitel bevinden zich ter Dit papier bewerkt met kool-teèr vervangt zeer voordeeliglyk de dak-pannen en schaliën, desz.clfs ge- wigt, die vyfticn mael minder is als dit van pannen, laet toe van de dakingen zeer ligt in houtwerk Ie ma ken, zelfs van geene spanningen te gebruiken, <1 ie ge- volgcntlyk cene groote spaarzaamheid oplevert. Heeds sedert 20 jaren bestaen in Belgien zulke da kingen en doen niet dan hader worden en verbeteren met deszeifs ouderdom. Zich aentebieden by K. F. VANHECEE-COEKELAERE, konstrukteur, in dode Dweèrs-straet te Brugge,eenige vertegenwoordiger voor deze provintie der Fabryk van M. J. PORIGNEAUX, te Luik. Dynsdag 12 October 1838, om een ure naer noene, ter hofstede sieur Ferdittand Ferhaeghe to Alverin- ghem, beoosten den Loovaert, gaende van Forthem naer Lninpernisse KOOPDAG van 2 merriepeerden, kagtel, ezel, 10 nielkkoeijen 6 twectnndsche veersen, 10 jaarlingen, ft kalvers, 2000 bonden klaverhooi cn 800 bonden sucrioenen en terwen strooi. J.angst de straet genoemd den Looturfweg, leidende tan do plaets van Houthem naer de Doodemanne-n. Groot in het geheel volgens titelen 2 hectaren 54 aren G.i centiaren 07 milli.iren en volgens kadaster sectie B, nummers 331a, 532, 533, 531, 535 en 537, ter grootte van 2 hectaren 40 aren 30 centiaren. Bewoond en gebruikt by de weduwe van sieur F>anciscus l.udncicus Fonteyne, zonder regt van pagl. Verdeeld in de vier volgende loten. Eerste Lol. Alle de Gebouwen met 57 aren 00 centiaren Grond van gebouwen, lloveiiicrhof en lioomgaerd, bekend onder de nummer* 532, 533 en 534, palende van westen liet Molenstraatje. Tweede Lel. Beoosten het eerste lot 77 aren 20 centiaren Zaeiland, bekend onder n.r 581a, palende van oosleti aen de hofskdelauden van den heer Dekcuwer te Veurne, van zuiden aen het eerstvol gende lot cn van noorden acn den eigendom van Karei Delmuek. Deid» Lol. Bezuiden hier aen cene portieken Zaeiland, bckeml under den nummer 535, ter grootte van 81 aren 40 centiaren, palende met het oosteinde naesl het zuiden acn de straet leidende van Veurne naer Hoiidochuute, van zuiden acn de propricteil van sieur Engel De Grave, en van westen aen het eerste lot. l’ierde Lol. Bezuiden den eigendom van dito sieur De Grave, een dryhoekig pereeelken Zaeiland, bekend per plan nummer 537, ter grootte van 32 aren 80 centiaren, en formcerende den hoek van de Veiirne-straet en den Looturfweg. De voorenslaende verkooping zal geschieden den Dissendag 19 October 1858, ten 2 uren naer noene, in’ de hei berg hel Gouden Hoofd, staende toVynchem, bewoond by sieur Corel Deb ienst. Onder de directie au den Notaris DE CAE, ter resi dentie van Alveringhein, tot dies gecommitteerd en ter interventie van den heer Vrederegter en zynen Greiiier, en op conditiën alsdan vooren tc lezen. Op Woensdag, 18 October, BEEHNAERT, Notaris te tot de openbare Ver- Prys van inschryving, BETAEI.BAER AOOBOP: De Pratische Bouwkunde zal, omdat de ambachts lieden deze leergang gemakkelyk zouden kunnen Op tyd van betaling, tei DE CAÉ, tc Alveringhein.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1