VAN VEURNE. HOFSTEDEKEN s PA PIER voor Dakingen en vochtige Muren. iïËRÏGTr Verkooping by licitalie. DE WEDUWE VERMINCK, DÉPOT Veurne, 15 October. COLLE BLANCHE WITTE VLOEI JENDE LYM. Belgische Maetschappy fel •W P. R. M A E T S CIIA P P V der VEREEMGDE EIGENAERS VOOR VERZEKERING II O U T II E M, Bykans iederen avond staet de komeet, te midden van millioenen sterren, helder aen den hemel. Haer steeet spreidt zich als eene lichtende pluim naer boven uit, en beslaet eene onmetelyke oppervlakte. Dit natuer- verschynsel, hoe eenvoudig ook, maekt sommige onnoozele menschen nog ver- vaerd,en zeziendaerin oorlog, pest, dieren tyd, en andere zottigheden meer. De kometen zyn dwalende sterren, die op bepaelde tyden verschynen en weer ver- dwynen. De meeste hebben eenen baerd of Prix du (lacon50 cent'. Prijs der /lesch 50 cent. LA R E L G I Q U E, Naemlooze Dlaetschappy voor vei zekering tegen Brand, gevestigt TE BRUSSEL. <a A. G. BRUXELLES. BELGISCHE MAETSCIIAPPY WOENSDAG 15 OCTOBER 4858. AD VER i? tcU jn. 1 SOF van 32 van dc Agent Principael voor tic kantons Veurne en Darin- glieP. BORRE, te Veurne. i. i. i. Hi ts T E G E A B RA N D, Te Brussel, Veurneby Citxr.t.vs Bctaeyb. de CHOCOLATS, BANDAGES HERNIAIRES, PESSAIRES, de la Fabrique Duclos-Bogaert, pharinacien a Bruges. Chez DUCI.OS-BOUDEWEEL, pharinacien a Fumes. EEN BEID 1ST EN BEPLANT Staendo en gelegen binnen de gemeente van lieb f o* 5 en ZOON, Agentschap te De heer or. FLOR professor en uitmuntende schcdel- kundige volgens liet stelsel van Gall, is uit Brugge al- liieraengckoiu n. Door do onderzoeking van het hoofd beoordeelt hy niet vee) juistheid do talenten, dcover- heerselicndu neigingen en de geestvermogens van den ini'iisch. Ongctwyfeld zal eenieder willen te rade gaen by dezen geleerde, die van do geloofwaerdigstü getuig schriften voorzien is. Hy is afgestapt in het hótel Noble Rote, grooteTflerkl, to Veurne, en denkt eerst- daegs eene zitting by inschryving tegeven. De heer oe FLOR begeeft zich naerde huizen alwaer men verlangt hem over de schedel kunde te raed ple gen. In alle steden van Belgien is hy reeds tiienig- malen geraedpleegd geworden. Alen kan zich abonnements kaerten verschaffen by M. DE FLORE, in het hótel de Noble Roie. TE VEURNE, Heeft de eeraen een-ieder bekend te maken, dat zy den koophandel van wylen haren man zal blyven voortdoen. Verders dat zy voorzien is van een allerschoonst assortiment porcelein, cristalyn, half cristal, glas en gleiswerk, pottery in steen- en aerdewerk, borstels voor tap) ten, peerden en voituren; voor vrouws- en mansklcederen, sloven, schoen, knopen, sloten, schilder- huis-en haerdborslels; glazen pannen voor daken, vensterglas, krywit, gemaekte bloemen, yzer- werk, zwingclzwaerden, potloot, yvoorzwart, terpen- tyn-olie, chicoreicoffy; ook alle slach van pypen, pypekassen, tabakzakkenkabaretteugrove en lyne, enz, enz. Door de goede kwaliteit der ware alsook door hare genadige pryzen, verhoopt zy by voorduring de gunst van het pubfyk te verdienen. Uien zegge het voort. Dit papier bewerkt met kool-teér vervangt zeer vnordeeliglyk de dak -p innen en schaliën, deszei fs ge- wigt, die vyflien inael minder is als dit van pannen, laet toe van de dakingen zeer ligt in houtwerk Ie ma ken, zelfs van geene spanningen te gebruiken, die ge- volgentlyk eene j; rooie spaerzacmheid opleverl. Reeds sedert 20 jaren bestnen in Belgien zulke da- kingenen doen niet dan hader worden en verbeteren met deszelfs ouderdom. Zich aeutebieden by M. F. VANHECKE-COEKELAERE, konslrukteur, in dede Dweèrs-straet te Brugge,eenige vertegenwoordiger voor deze provintie der Fabryk van II. J. PORIGNEAUX, te Luik. Langst de /tract genoemd den Looturfweg, leidende ran de plaets ran Houthein naer do Doodemannon. Groot in hel geheel volgens titelen 2 hectaren li l aren 63 centiaren 67 milli.iren en volgens kadaster sectie B, nummers 531a, 532, 533, 534, 535 en 537, ter grootte van 2 hectaren 4!) aren 30 centiaren. Bewoond en gebruikt by de weduwe van sieur Fianciscus Ludovicus Fonleyne, tonder regt van pagl. Verdeeld in de vier volgende loten. Eeiste Lot, Alle de Gebouwen met 57 aren 90 centiaren Grond van gebouwen, Ilovenierhof on Boomgaerd, bekend onder de nummers 532, 533 en 534, palende van westen hel Molcnstraetje. Ticeedo Lot. Beoosten het eerste lot 77 aren 20 centiaren Zaeiland, bekend onder n.r 1531a, palende van oosten aen dc hofstedelanden van den heer Dekeuwer te Veurne, van zuiden aen liet eerstvol gende lot en van noorden aen den eigendom van Karei Dehouck. Deide Lot.Bezuiden hier aen eene partieken Zaeiland, bekend onderden nummer 535, ter grootte van 81 aren 40centiaren, palendo met hetoosteinde ■taest het zuiden aen de straet leidende van Vcurne naer Hondschóote, van zuiden aen dc proprieteit van sieur Engel Dc Grave, en van westen aen het corstelot. Vierde Lot. Bezuiden den eigendom van dito sieur De Grave, een dryhoekig perceelkcn Zaeiland, bekend per plan nummer 537, ter grootte aren 80 centiaren, en formcercnde den hoek Veurne-straet en den Looturfweg. Du voorunstaende verkooping zal geschieden den Dysscndag 19 October 1858, ien°tJ uren naer nocne, in do herberg het Gouden Hoofd, staende toVynchem, bewoond by sieur Garel Debaenst. Onder dedirectic van den Notaris DE CAE, ter resi - dentie van Alveringhem, tot dies gecommitteerd cn ter interventie van den heer Vrederegter cn zynett Greflier, en op conditiën alsdan vooren te lezen. LIQUIDE. Cette Colle s’emploic a froid. On peut s’en servir pour roller le Papier, le Carton, le Bois, la Por- celaino, ie illatbie, le I erre, let Poliches, les Jouets. vie." Depót a Fumes, chcz la veuve 1’. RYCKEBOER et FlI.Sj rue d’l.sl, 34. Die l.ym wordt koud gebezigd. Men kan er mede aen een hechten: hel Papier, Carton, Porcelein, Glas, Marmer, Hout, enz., enz. Depót te Veurne, by de wed. RACKEBOER Oost-stracl, 34. VAN Verzekeringen met vaste premiën, tegen Brandschade, gevestigd te Brussel, Parochianenstraet, N° 9. Gemagtigd, by koninglyh besluit van den febru~ ary 18'53- Voor nadere inlichtingen en prospectus, zich te bevragen in de zelelplaets der MaetschappyParochi anen-stract, n.° 9, en by P. CLAEREBOLDT, deurwaei der ie Nieuport. van algemeene assurantiën tegen brand. 'Ly verzekert tegen brand cn liet vuerdes hemels, alle Goederen zoo als Gebouwen, Meubels, Veld- vrugten, Vee en Koopwarenmits gerjiigeprcmieti. De schaden worden coniptant zoo haest do zelve zyn vastgeslcld. Sedert haer bestaen heeft deze n chappy in het arrondissement Vcurnemeer dan voorG0,000 francs brandschaden vergoed Agent principael te Vcurne, B.‘ PIERRET, deur- waerder, Nicuporl-straetn.* 9. r-i-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1