B E II IG T. BERIGT. VAN VEURNE. HOFSTEDEKEN te P APIER TE KOOPEN lll< arresthuis 1 COLLE BLANCHE WITTE VL0E1JENDE LYM. Verkooping by licilatie. »z* By uitscheiding van bedryf, 1729. JA ER, ZATERDAG 16 OCTOBER 1858. TE VEUilNE. Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke ONDOORDRINGBAER voor Dakingcn en vochtige Muren. N.r en Handélzakcn. 52.e en ahjemeene Tijdingen, Marktprijzen Een Nummer, en een Supplement op hall blad, per. week. Prix du flacon50 cent’. Prijs der flcsclt 50 cent. II O U T II E M, KANTIEN. 1 i I Voor stad- dit blad gedrukt, worden MINISTERIE VAN JUSTITIE. EEN BEHLIST EN BEPLANT 200 na >r- a- ru- 10* i na mid- rgadering- overge- zynen gena- vertrouwen hel sleen -1 gehouden t. a ABTEBTEl'TIE-BLA Staende en gelegen binnen de gemeente vnn Prys van blad, Ooststraet van het ryk. inschryving, lil TAEI.BAEK VOOROP; fl franks ’s jaers. 3 fr. 23, 0 inaenden. I fr. 73. 3 inaenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vracht'ry 8 fr. 73 6 inaenden. 2 fr. 23 3 inaenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’s jaers. LabbebtesKESTEMAN koopman gehuisvest te Veurne Zuidstraet, heeft d’eer aen de landbouwers van Veurne-ambacht ter kennis te brengen, dal hy aen- gekoomen is met eene schipsladiug Engelschc Za.-i- tarwe, komende v;tn de hoeren Sturseob broeders te Grays, Essex, alwaur zyiien broeder Pieter Kestc- man ook zync iaeilarwo gekogt heeft. De goede hoedanigheid der zelve en i digen prys, koesteren hem de hoop het der landbouwers te verwerven. Den prys per zak is 40 fr. den zak medeb.'grepen, en fr. 38-30 c. zonder zak. ELK ZECGE HET AEN EEN ANDER. Uit er hand: een onlangs nieuw gebouwd Huis staende in de Nieuwslract n.*4z, alhier. Men vervoege zich by den Advokaet CLAEREBOUDf. L. S. CLAEREBOLDT, verkoopt aen de geringste pry- tten, bet porcclein, cristael, glas, glei het sleen en aerdewerk voortkomende van den winkel door wylen zyne moeder. Men abonneert zich op het bureel van het N.’ 34, te Veurne, en op al de postkantooren Insertion, locentimen den drukregel. Een afzonder!yk nummer 20 c.‘, het supplement 13 c.s Alle aflichcn, by de uitgevers vnn Cëshaki onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Dit papier bewerkt met kool-teêr vervangt zeer voordeeliglyk de dak-pannen en schaliën, deszei I's ge- wigt, die vyftien mael minder is als dit van pannen, laet toe van de dakingcn zeer ligt in houtwerk tema ken, zelfs van geene spanningen te gebruiken, die ge- volgentlyk cone groote spaerzaemheid oplevert. Reeds sedert 20jaren bestaen in Belgienzulkedn- kingenen doen niet dan bader worden en verbeteren met deszelfs ouderdom. Zich aentebieden by M.F. VAKBECXE-C0EKE1AERS, konstrukteur, in de de Dweèrs-slrael te Brugge,eenige vertegenwoordiger voor deze provintie der Fabrvk van M. J. PORIGNEAl'X, te Luik. LIQUIDE. Cette Colle s’emploie a froid. On peut s’en servir pour coIler le Papier, le Carton, le Bois, la Por- celaine, le Marbre, le Verre, lee Poliches, lee Jouets. utc. Dépot a Fumes. chcz la veuve P. RYCKEBOER ct FILS, rue d’Est, .14. Dio I.ym wordt koud gebezigd. Men kan er mede aen een hechten hel Papier, Carton, Porcclein, Glas, Marmer, Hout, enz., enz. Depót te Veurne, by de wed. RYCKEBOER en ZOON, Oost-straet, 34. Langst de slraet genoemd den Looturfweg, leidende van de plants van Houthem naer do Doodemanneei. Groot in het geheel volgens titelen 2 hectaren 54 aren 63 centiaren 67 milliaren en volgens kadaster sectie B, nummers 33Is, 532, 533, 534, 535 en 537, ter grootte van 2 hectaren 49 aren 30 centiaren. Bewoond en gebruikt by de weduwe van sieur Fianciscus Ludoricus Fonleyne, zonder regt van pagt. Verdeeld in de vier volgende loten. Eerste Lol.Alle de Gebouwen met 37 aren 90 centiaren Grond van gebouwen, Ilovenierhof en Boomgaerd, bekend onder de nummers 532, 533 en 534, palende van westen het Molenstraatje. Tweede Let. Beoosten het eerste lot 77 aren 20 centiaren Zaeiland, bekend onder n.r 531s, palende van oosten aen de hofstedelanden van den heer Dekeuwcr te Veurne, tan zuiden aen het eerstvol gende lot en van noorden aen den eigendom van Karei Dehouck. Derde Lot. Bezuiden hier aen eene partieken Zaeiland, bekend onder den nummer 535, ter grootte van 81 aren 40 centiaren, palende met hetoosteinde naest het zuiden aen dc straet leidende van Veurne "aer Hondschoote, van zuiden aen dc proprieteit va" sieur Engel De Grave, en van westen aen het eerste lot. f letde Lot. Bezuiden den eigendom van dito sieur De Grave, ecu drvhoekig perceelken Zaeiland, bekend per p|an nummer 537, ter grootte van 32 aren 80 centiaren, en fonneerende den hoek van de Veurne-straet en den Looturfweg. Dc voorenstaende verkooping zal geschieden den Dyssendag 19 October 1838, ten 2 uren naer noene, in de herberg het Gouden Hoofd, staende te Vynchetn, bewoond by sieur Card Debaenst. Onder dedirectie van den Notaris DE CAE, ter resi dentie van Alveringhetu, tot dies gecommitteerd cn ter interventie van den heer Vrederegter en zynen Grdfier, en op conditiën alsdan vooren te lezen. Op meergemdden dag, ure cn zael, zal de voor schreven kommissie overgaen tot de opening dcr overgelegdc soumissien voor de onderneming der levering van de vervoeriitgs-middelen dcr aenge- houdene, beschuldigde cn aengeklaegde, van het arresthuis van Veurne naer Oostende, tydens het verloop van één jaer, to rekenen van eerst m janu- ary aenstaeude lol 31 december 1859, inbegrepen. Deze onderneming zal plaets hebben by middel van geslolene soumissien cn overeenkomstig het kohier van voorwaerden in hi t sekretariaet der gemel de kommissie neergelcgd; dezes oumission zullen moe ten op zegel papier geschreven zyu en in de voor melde doos voor den 23 October nacst gestekun zyn. Veurne, don 2 October 1858. De onder-voorxitter, Vic.“ Alex." de N1EUPORT. By bevel Vde eckretaris, R0ÜSSEEUW. De besturende kommissie dcr gevangenissen te Veurne, zal op 28 October 1858, om 2 uro dag, Openbaerlyk overgaen, in hare vei zael binnen het gevang, tot da opening der overge legde soumissien voor de aanbesteding der levering van de volgende voorwerpen, bestemd tot het ge bruik van het gevangenhuis te Veurne, gedurende het dienstjaar 1859. 1. ’ Lot.12Ü0 kilogrammen tarwen brood, 7500 kilogrammen roggen brood, cn 200 kilogrammen tarwen brood (halfwit). 2. " Lot. 400 kilogrammen koeijenvleesch cn 60 kilogrammen kalfvleesch. 3. ’ Lot.400 kilogrammen zout, 10 kilo peper, 100 kilogrammen bruine zeep, 50 kilogrammen sel de soude, 180 liters bierazyn. 4. ’ Lot. 12,300 kilogrammen aerdappelen. 5. ’ Let. - 1200 kilogrammen moeskruid en kilogrammen ajuin. 6. ’ Lot. 300 kilogrammen boter, 300 eijeren, 220 bondels ryshout, 300 beseins, 10 meter» eubi.-k brandhout (fasseel) 15 kilogrammen solfers cn 30 hectoliters zand. 7. * Lot. 10,000 kilogrammen groeve steenkolen t en 18,000 kilogrammen steenkolen in gruis. 8. ’ Lot. 900 kilogrammen roggen strooi. 9? Lot. 800 liters zoeteinek, 200 litters kerne- mclk. Hel kohier van voorwaerden cn de monsters van peper berusten in het sekretariaet der kommissie, alwaer men van dezelve bezigtiging kan /temen alle dagen (de zondagen en feestdagen uitgezonderd) van des morgens om 9 ure tot 4 ure des na middags. De soumissien moeten op zegelpapier geschreven zyn en gelykvormig aen het model gevoegd aen het kohier van voorwaerden. Deze modellen zullen ge leverd worden door het bestuer, cn zullen in het sekretariaet der gemelde kommissie worden ont vangen, alwaer zy zullen gesteken worden in eene gesloten doos van 23 October tot 23 October vol gende, ’s middags precies. N. B. Men doet opmerken aen de soumissionnaris- sen, dat by matiging toegebragl in het kohier van lasten, rakende de onkosten van aenbesteding; dc zegel- en registratie-regten, voorlaeii maer alleen ten laste van de aennemers zullen zyn. De voornoemde kommissie zal op denzelfden dag, ure en zael overgaen tot dc opening der overgelegde soumissien voor de aenneming der openhouding van de kantien en de levering der mondbehoeften van de gevangenen in de pistool, de schuldcnaers, dc beschuldigde, dc aengeklaegdeen andere die zich zullen bevinden in het gevangenhuis, gedurende het jaer 1859, te beginnen met den 1 january tot den laetsten december insluitclyk. Dc soumissien voor deze aenbesteding zullen moeten op zegelpapier geschreven zyn, en aen|den heer onder-voorzilter der bovengemelde kommissie toegezonden worden, voor den 28 October naest- komende. Het kohier van voorwaerden berust insgelyks in voormelde sekretariaet, alwaer de liefhebbers er van zuilen kunnen bezigtiging nemen op do dagen cn uren hier boven aengewezen. I"

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1