VAN VEURNE. berigt. BERIGT. i KOOPDAG TE ROOPEN I AEN HET HÜISRAEDS-MEÜBELEN A R RESTHUI S KOOPDAG I i By uitscheiding van bedryf, Veiirne, 20 October. WOENSDAG 20 OCTOBER 4838. Ion, oo°* i TE ALVERINGHEM. U' pean- itb«‘ TE VEl’RNE. van nilSMEI DELEN LANDBOUWALAEM VOEDER BEESTIALEN BRANDUOLT, ENZ., TE ALVERINGHEM, aeu den klaren wal. KANTIEN. De heer de Flor zal heden avond, ten 7 ure, xyne tweede conferentie op de schedel- knnde, in het zelfde lokael derinaelschappy Rhetorika, geven. De heer Partoes is de eerste belgische minister sedert 1850 in bediening gestor ven; generael Busen stierf ook als minister, maer werd om byzondere redenen zonder plegtigheid begraven. Men schryft uit het dorp Mechelen, van 10 October, aen den Echo van Maas tricht Onze gemeente is’op nieuw hel tooneel van eenen grooten brand geweestvyftien wooningen zyn door het vuer vernietigd, alsook de oogst en een gedeelte der meu belen. Ter uitzondering van twee m ine ge zinnen van huraers, die bun Imisraed niet hadden verzekerd, datde prooi der vlammen is geworden, waren al de andere eigen dommen verzekerd. De schade wordt van 90 tot 100,000 franks begroot. SUPPLEMENT AIIV ElTTE SIT IE-B LAII I 200 I 1 niof" ie. csia' VAN naby do kerk. 0 0 0 0 0 >0 0 5 0 zegeI- lasle van •e i1’ kt. LabbertcsKESTEMAN koopman gehuisvest te Veurne Zuidstraet, heeft d’eer aen de landbouwers van Veurne-ainbacht ter kennis te brengen, dat hy aen- gekooinen is met eene schipslading Engclsche Zaei- •tarwe, komende van de hecrcn Sturgeon broeders te Grays, Essex, alwaer zynen broeder Pieter Keslc- man ook zyncZaeitarwcgekogt heeft. De goede hoedanigheid der zelve en zynen gena- digen prys, koesteren hem de hoop het vertrouwen der laudbouwers te verwerven. Den prys per zak is 40 fr. den zak tuedebegrepcii, en fr. 38-50 c. zonder zak. ELK ZECGE ÏIET AEN EEN ANDER. ni"’ rkt- n» kt. >erS ioM* ministerie van justitie. Op Donderdag, ll.J" November, 1858, ten 12 ure ’s middags, juist te beginnen zal den Notaris BEEINAERT, te Alveringhem, openbacr verknopen te Aiveringhem, gehuehte Klaren Wal, ten huize alwaer onlangs overleden is de weduwe Butaeye, het volgende Al den huisracd, bestaande in stoelen, tafels, koper, gleis en aerdenwerk; telloeren, messen, fourchetlen, lepels, koperen mooren, potten, pannen, kommen; kassen, komoden, bedbakkeu, slaaplakens, sargien, matrassen, hoofdeinden; horlogie, lampen, enz. Kern en loebehoorten roomstanden, meel- en wasehstamlen; melk- en waterseulen;—kordewagens, houwen, rakels, greepen, vorken, windmolen, ael- standen;1600 schoven tarwe; 500 idem boonen, 500 booten klaverhooibeetrapen, 10 hektoliters aardappels, 8 hoopen daring, veel brandhout. Beeshalen. 2 nielkkoeijen, 1 zwyn, 0 hennen, 0 kiekens, 1 haen. Op tyd van betaling, mits volkomende aen al de voortelezen konditien. Do besturende kommissie der gevangenissen te Veurne, zal op 28 October 1858, om 2 ure na mid- dag, openbaerlyk overgacn, in hare vergadering- Uit er hand: een onlangs nieuw gebouwd Huis slaande in de Nieuwstraet ii.“4a, alhier. Men vervoegc zich by den Advokaet CLAEilEBOUDT. L. S. CLAEREBOL’DT, verkoopt aen de geringste piy- zen, het porcclein, cristael, glas, gier liet steen <n aerdewerk voortkomende van den winkel gehoude door wylen zyne moeder. zacl binnen het gevang, tot de opening der overgc- legde soumissien voor dc aanbesteding der levering van de volgende voorwerpen, bestemd lot het ge bruik van liet gevangenhuis te Veurne, gedurende het dienstjaar 1859. 1. ’Lot.1200 kilogrammen tarwen brood, 7500 kilogrammen roggen brood, en 200 kilogrammen tarwen brood halfwit). 2. * Lol. 400 kilogrammen koeijenvleesch en 00 kilogrammen kalfvleesch. 3. ’ Lot.400 kilogrammen zout, 10 kilo peper, 100 kilogrammen bruine zeep, 50 kilogrammen sel de soudi-, 180 liters bierazyn. 4. * Lot. 12,300 kilogrammen aerdappelcn. 5. ’ Lol.1200 kilogrammen moeskruid en kilogrammen ajuin. 0." Lol. 300 kilogrammen boter, 300 eijeren, 220 bundels ryshout, 300 besems, 10 meiers cubi.-k brandhout (fasseel) 15 kilogrammen solfers en 30 hectoliters zand. 7. * Lot. 10,000 kilogrammen groeve steenkolen en 18,000 kilogrammen steenkolen in gruis. 8. * Lot. 900 kilogrammen roggen strooi. 9. ’ Lot. 800 liters zoetemek, 200 litters karne melk. liet kohier van voorwaerden en dc monsters van peper berusten in het sekretariaet der kommissie, alwaer men van dezelve bezigtiging kan nemen alle dagen (de zondagen en feestdagen uitgezonderd) van des morgeus om 9 ure tol 4 ure des na middags. De soumissien moeten op zegelpapier geschreven zyn en gelykvorinig aen het model gevoegd aen het kohier van voorwaerden. Deze modellen zullen ge leverd worden door het besluer, en zullen in het sekretariaet tier gemelde kommissie worden ont vangen, alwaer zy zullen gesteken worden in eeno gesloten doos van 23 oclobcr tot 28 October vol gende, ’s middags precies. N. 8. Men doel opmerken aen de soumissionnaris- sen, dat by matiging toegebragt in het kohier van lasten, rakende de onkosten van aenbesteding; de en registratie-reglen, voortaen maer alleen ten dc aannemers zullen zyn. De voornoemde kommissie zal op dentelfden dag, ure en zacl overgacn tot de opening der overgelegdo soumissien voor de aenneming der openhouding van de kantien en do levering der mondbehoeften van de gevangenen in de pistool, de schuldcnaers, dc beschuldigde, de acngeklaegdeen andere die zich zullen bevinden in het gevangenhuis, gedurende het jaer 1859, te beginnen met den 1 january tot den laetsten december insluitelyk. De soumissien voor deze aenbesteding zullen moeten op zegelpapier geschreven zyn, en aen den heer onder-voorzitter der bovengemelde kommissie toegezonden worden, voor den 28 October naest- komendc. Het kohier van voorwaerden berust insgelyks in voormelde sekretariaet, alwaer de liefhebbers er van zullen kunnen bezigtiging nemen op de dagen en uren hier boven aengewezen. Op meergemelden dag, ure en zael, val de voor schreven kommissie overgacn tot de opening der overgelegde soumissien voor de onderneming der levering van de vervoerings-middelen der aange houdene, beschuldigde en aengeklaegde, van het arresthuis van Veurne naer Oostende, tydens het verloop van één jaer, te rekenen van eersten Janu ary aenstaende tot31 december 1859, inbegrepen. Deze onderneming zal plaets hebben by middel van geslotene soumissien en overeenkomstig het kohier van voorwaerden in het sekretariaet der gemel de kommissie neergelegd; dezes oumissien zullen :aoc- Op Dinsdag, 2/" November, 1838, (wezende Aller zielendag om 2 ure namiddag zal den Notaris BEERNAEHT, te Alveringhem residerende, opcubaer verkoopen, ten dorpe van Wulveringhem, ten Huize alwaer onlangs is overleden jufvrouw Isabella i’io- toosl, hel gene volgt Stoeien, tafels, lepels, fourchetten, messen, koper, yzer, gleis en aerdewerk, handdoeken, tafeldwalen, servietten, stoors, venstcrgordyneii, behangsels, slaap lakens, sargien, spreeuwen, fluwynen, komoden, kassen, porceleinen tellooren, theetassen, karaffen, glazen, wynglazen,wollen matrassen, pluimenbed, hoofdeinden, oorkussens, stove, brandhout en Vcul meer anderovoorwerpen te lang om te melden. Dezen koopdag gebeurd met koniptant geld be- taelhaer in handen van den Notaris VAN DEN UEHGUE, teGhyverinkhove. ten op zegel papier geschreven zyn en in de voor melde doos voor den 28 October naesl gesteken zyn. Veurne, den 2 October 1858. De onder-vooi zilt r, Vic.“ Alex/ de NI EL’PORT. !>y bevel Vda seki etai is, ROUSSEI.UW. 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1