HOFSTEDEN KOOPDAG la KOOPDAG COLLE BLANCHE WITTE VLOEI JENDE LYM. HUISRAEDS-MEUBELEN VETTE WEIDEN, Openbare Verknoping van een huis staende te Veurne, en een behuisd HOFSTEDEKEN TE WULVERINGHEM. van HITSMEI BELEN LANDBOUWALAEM VOEDER BEESTIALEN BRANDHOUT, ENZ., TE ALVERINGHEM aen dén klaren wal. Prix du flacon50 cent'. Prijs der flesch 50 cent. TE ALVERINGHEM. ZATERDAG 25 OCTOBER 1858. Tijdingen, Marktprijzen en Ilandelzakcn. N.r 4750. Blad voor Annoncen, Landboiuvnieuws, politieke en algemeene Een Nummer, en een Supplement op half blad, per week. •£- 9 Op Dinsdag, 2.d" November, 1858, (wezende Aller zielendag om 2 ure namiddag zal den Notaris EEEP.NAEET, te Alveringhem residerende, openbaer verkoopen, ten dorpevan Wulveringhem, ten Huize alwaer onlangs is overleden jufvrouw Isabella Pro voost, hel gene volgt Stoelen, tafels, lepels, fourchcttcn, messen, koper, y r> gleis en aardewerk, handdoeken, tafcldwalen, ser» ietten, sloors, venstergordyneji, behangsels, slaep- lakens, sargien, spreeuwen, fiuwynen, konioden, kassen, porcelcinen telloeren, thectassen, karaffen, LIQUIDE. Cette Colle s'emploie a froid. On peut s’cn servir pour coller Papier, le Carton, le Bots, la Por- cclaitte, te Jlaibre, le Verre, les Potiches, les Jouets. etc. Depót a Fumes, chez la veuve 1’. RYCKEBOER et FILS, rue d'Esl, 31. Die l.ym wordt koud gebezigd. Men kan er mede aen een hechten: hel Papier, Carton, Porcelctn, Glas, iUaimer, Hout, enz., enz. Depót te Veurne, by de wed. RYCKEBOER en ZOON, Oost-straet, 34. Zeer schoone en goede patrimoniele Cll gelegen in hel arrondissement van Veurne, OPENBAERLYK TE KOOPEN BINNEN YPRI. glazen, wynglazen,wollen matrassen, pluiinenbed, hoofdeinden, oorkussens, stove, brandhout en veel meer anderevoorwerpen te lang om le melden. Dezen koopdag gebeurd met komptant geld be- taelbaer in handen van den Notaris VAN DEN BERGHE, te Ghy verinkhove. 1. ’ Eene Hofstede, groot 1211. 70 A. 77 C. gelegen ter gemeenteBivires, in den Oosthoek, langst de Loc- straet gebi uikt door siour Carolus Ludovieus Van- dinbruwaene. 2. ’ Eene andere Hofstede, groot 8 H. 85 A. 22C ge legen te mcei deren decle tegen de voorgaande, in de gemeenten Beceien Ghyceiinckhoee en Hoogstads; gebruktdoor sieur l’ieter Coene. bene Vette Weide, gelegen ter gemeente Lamper- nisse, noord van de kerke, groot 2 11, 48 A. 00 L. gebruikt door sieur Benedielus lornet. En 4.“ eene Vette Weide, gelegen ter gemeente O ren, west van den Loovaert, groot 1 11.81 A. 77 C., gebruikt door sieur l’ieter Ghyselen. Deze verkooping zal gebeuren binnen de stad Yl’RE, in den eslaminet den Sultan, op de groote Markt, ia i.tsz LszF.zz zint.se, vastgesteld op Zaterdag 20." tSucember 1858, om 1 ure namiddag, ingevolge de voorwacrden, berustende ten kantoore van den Notaris VANDERMEEHSCH, te Ypre. VAN naby de kerk. Den Notaris DE CAE, ter residentie van Al veringhem, brengt ler kennis aen het geëerd publiek, dal’er door zyn ambt zal overgegaan zyn tol de openbare verkooping van de volgendeGoedcren, als Den Woensdag 10 November 1858, om 3 uren naer noene, in de herberg bewoond by sieur Josephus Sobry, op de Groote Markt, te Veurne, in «ene en dezelfde zitting, tot den definitiven Overslag van een Huis met 2 aren 50 centiaren Erve daer medegaende, staendeen gelegen binnen de stede van Veurne, ter oostzydo van de Zuidstraet, en aldaer bekend per plan kadastrael sectie A, nummer 523, aboutteerende van zuiden aen het huis en erve van de weduwe sieur Ambrosius Tornier, van noorden aen het huis en erve van sieur Francis Dewulf, van oosten aen de erve van jouffrouw de weduwe en kinderen van d’heer Désiré Bril te Veurne, en van westen voor- hoofdendeop de gemelde straet. Zynde hel huis alwaer de weduwe d’heer Detol- lenaere overleden is. Om in gebruik, te komen met den dag der geldlelling. Op Donderdag, ll.d" November, 1858, ten 12 ure middags, juist te beginnen zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, openbaer verkoopen te Alveringhem, gehuchte Klaren Wal, ten huize alwaer onlangs overleden is de weduwe Bulaeye, het volgende Al den huisraed, bestaande in stoelen, tafels,koper, gleis en aerdenwerk; telloeren, messen, fourchellen, lepels, koperen nioorcii, potten, pHiinen, kommen; kassen, komoden, bedbakktm, slaeplakei.s, sargien, matrassen, hoofdeinden; horlogie, lampen, enz Kern en toebehoorten y roomstandeti, meel- en waschslaiiden; melk- en watcrseulcn;kordewagens, houwen, rakels, greepen, vorken, windmolen, ael- standen;1600 schoven tarwe; 500 idem booiicn, 500 booten klaverhooibeetrapen, 10 heklolitcrs aardappels, Bhoopen daring, veel brandhout. Beestialen. 2 mclkkoeijeii, 1 zwyn, 6 hennen, 0 kiekens, 1 haen. Up lyd van betaling, mits volkomeiidc aen al de voortelezen konditien. 2.’ DiSiderdag 11 November 1858, om twee uren naer noene, in de herberg het Gouden Hoofd, tu Vynchem, bewoond by sieur Carolus Debaenst, van een behuisd en beplant Hofstedeken, groot volgen» titel 2 hectaren 51 aren 87 centiaren, inbegrepen 44 aren 51 centiaren behoorendc aen den disch van Wulveringhem, en 12 aren 84 centiaren compe- teereude hul bureel van wcldaed van Bulscamp, ge- zamontlvk bekend per plan kadastrael sectie C, nummers 335, 336, 337,338. 339, 340, 341, 342, 846 en 347, ter grootte van 3 hectaren 00 aren 22 centiaren, staende en gelegen binnen do gemeen to van Wulveringhem, benoorden den steenweg lei dende van het gchugle het Gouden Hoofd naer dc calchiede die leidt van Veurne naer Ypercn, verdeelt in 7 loten. Eerste lot. Al de Gebouwen met 20 aren 5 centi aren Grond van Gebouwen an Hof daer medegaende, bekend onder de nummers 338, 339 en 340, palende van oosten aen de landen van sieur Francis Dc Cock, te Wulveringhem, van zuiden aen het zevenste lot, van westen aen het eerstvolgende, en van noorden aen het zesde lot. Tweede lot. Bewesten aen het voorgaende lot, alsbok bewesten aen het zevenste lot eene parlio Boomgaerd, groot in het geheel 29 aren 80 centi aren, bekend onder den nummer 337, aboutteerenda van zuiden aen den steenweg, van westen het derde lot, en van noorden met een klein deel ken aen ons zesde lot. Derde lol.West hier aen eene partie Boom gaerd, bekend per plan kadastrael nummer 336, op eene grootte van 47 aren 40 centiaren, palende van zuiden aen de calchiede, van westen aen het eer»— volgende lot, en van noorden hel vyfde lot. Vierde lot. West hier aen eene partie Zaciland, bekend per plan kadastrael nummer 335, ter grootte van 43 aren 80 centiaren, aboutteerende van zuiden aen de calchiede, van westen aen de zaciiamlen vau de weduwe en kinderen van Card Moratl, van noor den nacsl het westen aeu de hofstcdelanden van Mr. Deprey, en aldaer naest het oosten aen het eerst volgende lot. Vyfde lol. Noord aen de loten 3 en 4, eene partieZaciland, bekend per plan kadastrael num mer 347, ter grootte van 48 aren 50 centiaren, pa lende van westen aeu de iioistelandeu van ilito heer Deprey, en van noorden aen degeene van sieur Fran- ciscus De Cock, en van oosten aen hel eerstvolgende lot. Zesde lot. Oost naest het zuiden aen het lest- voorsclireven lol eene partie Zaciland; bekend per plan kadastrael sectie C, nummer 3-16, ter grootte van 83 aren 50 centiaren, abouteorende van oosten en noorden aen de hofstcdelanden van steur Franeiscu» De Cock, en van zuiden aen ons voorschreven eerste lotin welke partie krachtens den titel vau eigen dom competeert gemeene en onverdcelt aen bet bureel van weldaed van Wulveringhem, 41 aren 29 centiaren. Zevenste lot. Bezuiden ons cerstvoorsch reven lot eene partie Boomgaerd, bekend per plan kadas trael sectie C, nummers 341 en 342, ter grootte van 28 aren 80 centiaren, palendo van oosten aen do hofstcdelanden van sieur De Cock, van zuiden aen de calchiede, en van westen het tweede lot; in welke partie is toebehoorende aen den disch van Bulscamp 12 aren 84 centiaren. Het voorschreven te koopen gesteld Hofstedeken is bewoond en gebruikt bv sieur Carolus Deawarte, met pacht tot 1 October 1859 en 1 Mei 1830, in ad- venante van 350 francs by jare vry zuivergeld. Al de groene catheilen daer op staende zuilen nader hand openbaer verkocht worden. De titelen en conditiën der Verkooping zyn be rustende teu kantoore van dito Notaris DE CAE. 32.® JAER, Men abonneert zich op het bureel van het blad, Oostslraet N.’ 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het ryk. Insertion, löcentimen den drukregel. Een afzonderiyk nummer 20 c.‘, het supplement 15 c.* Alle allichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden ëSnmael onvergeld in- hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Prys van inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. Voor stad 3 fr. 25, 6 inaenden. 1 fr. 75. 3 inaenden. 7 franks *s jaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 inaenden. 2 fr. 25 3 inaenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’s jaers.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1