VAN VEURNE. KOOPDAG HUIS AEN HET VETTE WEIDEN, gelegen in bel arrondissement van Veurne, OPENBAERLYK TE KOOPEN BINNEN YPRI. HUISRAEDS-MEUBELEN COLLE BLANCHE WITTE VLOEIJENDE LYN. KOOPDAG ft i Openbare Verkooping van een WOENSDAG 27 OCTOBER 4858. TE ALVE1UNCHEM. Prix du flacon50 cent’. Prys der flcsch 50 cent. van ULKMEUBELEN LANDBOUWALAEM YOEBER BEEST1ALEN BRANDHOUT, ENZ., TE ALVERINGIIEM, aen den klaren wal. staende te Veurne, en een behuisd HOFSTEDEKEN TE WULVERINGHEM. SUPPLEMENT I Zeer schoone en goede pa trimon iele HOESTEDEN en VAN naby de kerk. 1. * Eene Hofstede, groot 1211. 70 A. 77 C. gelegen ter gemeente Bzviai.s, in den Oosthoek, langst dcLoo- atraetgebruikt door sieur Carolus Ludovicus Van- dtnbruwaene. 2. * Eene andere Hofstede, groot 8 II. 85 A. 22 C., ge legen te meerderen deele legen de voorgaende, in de gemeenten Beteren Ghyverinckhove en tloogelade; gcbruktdoor sieur Pieter Coette. Eene Vette Weide, gelegen ter gemeente Lamper- nitie, noord van de kerke, groot 211. 48 A. 00C. gebruikt door sieur Benedictus Kornet. En 4.* eene Vette Weide, gelegen ter gemeente Oeren, west van den Loovaert, groot 1 11.81 A. 77 C., gebruikt door sieur Pieter Ghyselen. Deze verkooping zal gebeuren binnen do stad YPRE, in den estaminet den Sultan, op do groote Markt, m uaz i.uni ztntRG, vastgesteld op Zaterdag 20.* November 1858, om l ure namiddag, ingevolge de voorwaertlen, berustende ten kantoore van deu Notaris VAHDEHMEEHSCH, te Ypre. LIQUIDE. Cette Colle s’cmploie A froid. On peut s’en servir pour coller le Papier, le Carton, le Bote, la Por ei lame, le Marbre, le Verre, lee Polichee, lee Jouete. •to. Depót A Furnea, chcz la veuvo P. RYCKEBOER et FILS, rue d'Est, 84. Dio Lym wordt koud gebezigd. Men kan er mede aen een hechten: hei Papier, Carton, Porcelain, Glue, üartner, Hout, enz., enz. Depót te Veurne, by de wed. RYCKEBOER en ZOON, Oosl-slraet, 3-1. lakens, sargien, spreeuwen, fluwynen, komoden, kassen, porceleinen telloeren, theetnssen, karaffen, glazen, wynglazeu,wollen matrassen, pluimenbed, hoofdeinden, oorkussens, stove, brandhout en veel meer anderevoorwerpen te lang om te melden. Dezen koopdag gebeurd met komptant geld be- taelbaer in handen van den Notaris VAN BEN BERC11K, te Ghy verinkhove. Op Dinsdag, 2?" November, 1858, (vrezende Aller zielendag om 2 ure namiddag zal den Notaris BEERNAEBT, to Alveringhetn residerende, openbaer verkoopen, ten dorpe van Wulveringhem, ten Huize alwaer onlangs is overleden jufvrouw Isabella Pro voost, het gene volgt Stoelen, tafels, lepels, fourchetten, messen, koper, yzer, gleis en aerdewerk, handdoeken, tafeldwaien, servietten, stoors, venstergordynon, behangsels, slaep- Den Notaris DE CAE, ter residentie van Alveringhetn, brengt ter kennis aen het geëerd publiek, dat’er door zyn ambt zal overgegaen zyn tot de openbare verkooping van de volgendeGoederen, als Den Woensdag 10 November 1858, om 8 uren naer noene, in de herberg bewoond by sieur Josephus Sobry, op de Groote Markt, te Veurne, in eene en dezelfde zitting, tot den definitiven Overslag van een Huis met 2 aren 50 centiaren Erve daer medegaende, staende en gelegen binnen de stede van Veurne, ter oostzyde van de Zuidstraet, en aldaer bekend per plan kadastrael sectie A, nummer 523, aboutteerende van zuiden aen het huis en erve van de weduwe sieur Ambrosius Ternier, van noorden aen het huis en erve van sieur Francis Dewulf, van oosten aen de erve van jouffrouw de weduwe en kinderen van d’heer Désiré Bril te Veurne, en van westen voor- hoofdende op de gemelde straet. Zynde het huis alwaer de weduwo d’heer Detol- lenaere overleden is. Om in gebruik to komen met den dag der geldtelling. abvebteatie-biab 3.’Donderdag II November 1858, om twee nreir naer noene, in de herberg het Gouden Hoofd, t» Vynchem, bewoond by sieur Carolus Debaensi, van een behuisd en beplant Hofstedeken, groot volgen» titel 2 hectaren 51 aren 87 centiaren, inbegrepen 44 aren 51 centiaren behoorende aen don disch van Wulveringhem, en 12 aren 84 centiaren compe- teerendc hel bureel van weldaed van Bulscamp, ge- zam.ntlyk bekend per plan kadastrael sectie C, nummers 385, 886, 337,338, 339, 340, 341, 342, 848 en 347, ter grootte van 3 hectaren 09 aren 22 centiaren, staende en gelegen binnen de gemeente van Wulveringhem, benoorden den steenweg lei dende van hel gehugte het Gouden Hoofd naer da ealchiede die leidt van Veurno naer Yperen, verdeelt in 7 loten. Eerste lot. Al de Gebouwen met 20 aren 5 centi aren Grond van Gebouwen en Hof daer medegaende, bekend onderdo nummers 838, 339 en 340, palende van oosten aen de landen van sieur Francis De Cock, to Wulveringhem, van zuiden aen het zevenste lot, van westen aen het eerstvolgende, en van noorden aen het zesde lot. Tweede lot. Bewesten aen het voorgaende Tot, alsook bewesten aen het zevenste lot eenc partie Boomgaerd, groot in het geheel 29 aren 80 centi aren, bekendonder don nummer 327, aboutteerende van zuiden aen den steenweg, van westen het derde lot. en van noorden met een klein deel ken aen on» zesde lot. Derde lot. West hier aen eene partie Boom gaerd, bekend per plan kadastrael nummer 336, op eene grootte van 47 aren 40 centiaren, palende van zuiden aen de ealchiede, van westen aen het eerst volgende lot, en van noorden het vyfde lol. Pierde lot. West hier aen eene partie Zaeiland, bekend per plan kadastrael nummer 335, ter grootte van 43 aren 80 centiaren, aboutteerende van zuiden aon de ealchiede, van westen aen de zacilanden vair de weduwe en kinderen van Caret Morael, van noor den naest het westen aen de hofstedelanden van' Mr. Deprcy, en aldaer naest hot oosten aen hel eerst volgende lot. lyfde lot. Noord aen de loten 3 en 4, eene partie Zaeiland, bekend per plan kadastrael num mer 847, ter grootte van 48 aren 50 centiaren, pa lende van westen aon de hofslelanden van dito beer Deprey, en van noorden aen degeene van sieur Fran- ciscus Do Cock, en van oosten aen het eerstvolgends lot. Zesde lot. Oost naest het zuiden aen het ïest- voorschreven lot eene partie Zaeiland; bekend per plan kadastrael sectie C, nummer 340, ter grootte van 83 aren 50 centiaren, abouteerende van oosten ett noorden aen de hofstedelanden van sieur Franciseu» De Cock, en van zuiden aen ons voorschreven eerste lot;in welke partie krachtens den titel van eigen dom competeert gemeene en onverdeell aen het bureel van weldaed van Wulveringhem, 41 aren 29 centiaren. Zevenste lot. Bezuiden ons eerst voorschreven lot eenc partie Boomgaerd, bekend per plan kadas trael sectie C, nummers 341 en 342, ter grootte van 28 aren 80 centiaren, palende van oosten aen de hofstedelanden van sieur De Cock, van zuiden aen dc ealchiede, en van westen hel tweede lotin welke partie is toebehoorendo aen den disch van Bulscamp 12 aren 84 centiaren. Het voorschreven te knopen gesteld Hofstedeken is bewoond en gebruikt by sieur Carolus De zwarte, metpacht tot I October 1859 en 1 Mei 1860, in ad- venante van 350 francs by jare vry zuivergeld.— Al de groene catheilen daer op staende zullen nader hand openbaer verkocht worden. De titelen en conditiën der Verkooping zyn be rustende ten kantoore van dito Notaris DE CAE. Op Donderdag, 11?" November, 1858, ten 12 ure 's middags, juist to beginnen zal den Notari» BEERNAlkRT, te Alveringhetn, openbaer verkoopen te Alveringhetn, gehuchle Klaren Wal, ten huizo alwaer onlangs overleden is de weduwo Bulaeye, hot volgende Al den huisraed, beslaunde in stoelen, tafels,koper, gleis en aerdenwerk; tellooren, messen, fourchetten, lepels, koperen mooren, potten, pannen, kommen; kassen, komoden, bedbakken, slaeplakons, sargien, matrassen, hoofdeinden; horlogic, lampen, enz. Kern en toebehoorten roomstanden, meel- en wuschstatiden; melk- en walerseulen;—kordewagens, houwen, rakels, greepen, vorken, windmolen, ael- standen;1600 schoven tarwe; 500 idem bootten, 500 booten klaverhooi; beelrapcn, 10 hektoliters aerdappels, Shoopcn daring, veel brandhout. Beeetialen. 2 melkkoeijen, 1 zwyn, 6 hennen, 6 kiekens, 1 haen. Op tyd van betaling, mits volkomende aen al de voortelezen kondilien. M

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1