14 O O IP SB A ll ll Openba I HUISRAEDS-MEUBELEN Tailliehout en Plantsoenen,- re Verkooping binnen de HOVENIERHOF, ÏÏEERSCH, GRAS- EN ZAE1LANDÈN, GELEGEN IN WULPEN. n.' mi. JA KR, ZATERDAG 50 OCTOBER 1858. algemeene 9 rg 1 o- I - ’f -Zj TE ALVERINGHEM. I 1I 52? politieke en algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Handélzaken. Ecu Nummer, en een Supplement op hall blad, per week. Gemeente Wulpen (Sclioudcrvliet.) TE ALVERINGHEM, Gemeente Wulpen (nog Schoudervliet.) koop Negen. Eene byna vierkante parlie Gras land, groot by kadaster sectie C, n.’ 193, een hectare 26 aren 10 centiaren, op welke ter noord-oostzyde eenen veelweg ligt, palende noord-oost aen den eigendom, by vruchtgebruik, van den heer Clep, zuid-oost aen vetvveide van mevrouw de Nieuport, Glad voor Annoncen, Landbouivnieuws S T A D V E U R N E, van IrtKOUWDEiV GROND, Gemeente Wulpen (Westhoek.) Voor stad worden HUI il» ti» or- ld' i<h ka- ou den Notaris VAX BEN BERGHE,» 10* I De hoeveelheid van 12 centiaren pplement 18 c.’ dit blad gedrukt, verkoop-voor woerden voornoeniden Notaris n» J. blad, 0< ststraet van hel rj k. a I’rys van VAN nabij de kerk. Op Dinsdag, 2.4'* November, 18158, (wetende Aller zielendag om 2 ure namiddag zal den Notaris' EEEHEAEKT, te Alveringhem residerende, openbaer verkoopen, ten dorpe van Wulveringhem, ten Huize alwaer onlangs is overleden jufvrouw Isabella Pro voost, het gene volgt Stoelen, tafels, lepels, fourchettén, messen, koper,' yzer, gleis en aerdewerk, handdoeken, tafeldwalen,- servietten, stoors, venstergordynon, behangsels, sloep-' lakens, sargien, spreeuwen, fluwynen, komoden,- kassen, porceleiueu telloorcn, theetassen, karaffen,, glazen, wynglazen,wollen matrassen, piuimenbed,, hoofdeinden, oorkussens, stove, brandhout crè veel meer anderevoOrwcrpen te lang om te melden.- Dezen koopdag gebeurd met komptant geld be-' taclbaer in handen van den Notaris VAN BEN BERGHE,’ te Ghyverinkhovc. Men abonneert zich op het bureel van het N.’ 34, te Veurne, en op al de postkantooren Insertion, locentimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.‘, het su Alle afïiclien, by de uitgevers van éénmaèl onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. na, de haeg met vrydom hier afgaonde, noord-vvest aen den keiweg, en noord met een zeer klein deel aen de erf van Jean Serrue, de haeg hier afgaende. Koop Kier. Een byua dryiioekig parceel Gras land, deel van n.” 344, groot, by onlangs gedane meting, 44 aren 50 centiaren, palende oost aen koop dry hier vooren, de haeg aldaer met vrydom hier mede, zuid-oost aen koop een, aldaer scheidende, zoo reeds is gemeld, door den rauwen lande, op paelstaken, zuid-vvesl aen de erf van Charles Decroo voornoemd, de haeg aldaer hier medegaende un noord-west aen den keiweg. l)i- vier voorschreven knopen zyn uitmakende het Hofstedeken by Philip en i’hécla Verleure, om door di- koop ts er al’ in genot te treden: van de zieilan- den met ’t scheeren en uitdoen der vruchten, en van de graslanden den elfsten november wederzydig des jaers 1859. 1 I van Gekuchte l'orlhcni, in 't Bosch van den heere Kunopff zuid-vvest aen koop 10, en noord-vvest aen ’t straet ken leidende van Wulpen naer d’hofstede weduwe Desehodt-Meester. Koop Tien.Eenepartic Grasland, thans in tvvco pareden, groot, by kadaster sectie C, n.’ 196, een hectare 68 aren 30 centiaren, strekkende in ’t gc- heelezuid en noord, palende oost grootendeels naest den noorden koop 9, en naest den zuiden aen de vet- weide van mevrouw de Nieuport, zuid en west na.st den zuiden den eigendom van mevrouw dn Nieuport, en naest den noorden de lauden der weduwe Fraudes Debal, en noord aen laetst gemelde straetken. Deze twee koopen zyn thans gebruikt door Philip Detollenaere, met regl tot den elfsten November 1858, om door de koopers daeraf in genot te treden met den dag der geldtelling. De eigendoms-bewyzen en zyn berustende ter studie van BEERNAERT, te Alveringhem. DOOK U1TRODING VAN EEN BOSCH. Op Maendag 13 December, 18158, ten 2 ure 's na--' middags juist, zal den Notaris BEERNAERT, te Al veringhem, openbaer verkoopen,in de herberg van ■'sieur De Cousseinaeker, in de dry Sleutels, te Forthem, langs de vaerd, Cirka 9 hektaren Boschtaillie, en 1933 Plantsoenen, zich bevindende in ’t bosch te Forthem, tovbe- hooreude aen den heere Khnoppf, te Brussel. De taillie is verdeeld in 16 koopen, alsook de' plantsoenen. De plantsoenen zullen mogCn uitgedaen worden. De taillie zal mogen algekapt worden, naer be lieven der koopers. 1 Op 4 maenden tyd van betaling, mits volkomende' aen al de voortelezen konditten. ■fcraiirMwi^iiw-TrfnMMrwA'. Koop I yf. ken parceel Grasland, groot, per kadaster sectie C, n.’181, 30 aren 90 centiaren, pa lende noord en oost aen koop 6 hier na, zuid-oost aen’l straetken leidende van Wulpendamme-slraet naer d’hofstede thans in gebruike by de kinderen van Philip Depotler, en zuid-west aen den eigendom van Jean-Baptiste Boury. Koop X.CS. Eene Weido happende, zuid en noord ai u’t oosteinde, wezende'lgrootste gedeel van n.* 176, sectie C van’t kadaster, groot, na aftrek van koop 7 hier na, een hectare 2 aren 18 centiaren, palende noord en oost de weide van Jacobus Declerck, te Coxyde, zuid-oost naest den oosten aen het gezegd straetken leidende van Wulpendamme-slraet naer d’hofstede kinderen Depotter, en naest den westen aen koop vyf hier vooren, zuid-w-est naest den zui den: 1.' met de grootste liappe aen koop 5, 2.’ de erf van genoemden Jean-Baptiste Boury. en naest den noorden 1." aen koop zeven, aldaer scheidende in regte linie door den rauwen lande op pacistaken, 2." met hel noordscb hapje aen gemelde weide van Jacobus Declerck, te Coxyde. Koop leven. Een zeskantig parceel Weide, deel van i>.“ 176, sectie C Van’t kadaster, groot, by on langs gedane meting, 45 aren 62 centiaren, palende oost naest den noorden aen de weide van genoemden Declerck, en naest den zuiden aen koop zes, aldaer scheidende zoo reeds is gemeld, in regte linie door den rauvven lande, op paelstaken, zuid aen de erf van Jean-Baptiste Boury voornoemd, zuid-west ge meld straetken, uitweg hofstede kinderen Depotter, west naest den zuiden kleenendeels hetzelfde straet ken, en naest den noorden aen koop 8 hier na, noord naest den westen meteen klein deel aen koop 8 en overigens aen de weide van ’t armbestuur te Wulpen. Koop Acht. Een parceel Maeigras, groot, by kadaster sectie C, n.’ 175, 71 aren 80 centiaren, hap pende ten noorden aen d’oostzyde, (talende oost naest den noorden aen de weide van’t armbestuer te Wulpen, en naest den zuiden aen koop 7, zuid ge meld straetken uitweg hofstede kinderen Depotter, westaen den eigendom van mevrouw de burggravin de Nieuport, en noord naest den westen de erf van mevrouw de Nieuport, en naest den oosten aen het land van ’l armbestuer te Alveringhem. Deze vier koopen zyn alsnu gebruikt door Jean- Baptiste Boury, met regt tot den elfsten November 1858, om door de koopers daeraf in genot te treden met den dag der geldtelling. inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. -1 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’sjaers. Voor buiten, vrachtvry3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 23 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr.20 ’sjaers. Woensdag 10 November 1858, om, twee ure na middag, ter afspanning den Papegaei, bewoond <!<><-1- Charles Vaixlerlicyde, ter stede van Veurne, zal’er door het ambt van den Notaris BEERNAERf, ten vcrblyve van Alveringhem, overgegacn worden tot Ie openbare veiling, in cene zittingen zonder ver deren uitstel, van do hier na oinschrevene goeder.-n, Verdeelt in de volgende tien koopen, niet regl gchcele of alle gedcelielykc verzamelingen Zuid-oost langst den keiweg leidende dier ge meente naer Veurne en op een kilometer afstand dezer stad. Koop Een. De hoeveelheid van ecu hectare 68 aren 12 centiaren bebouwden Grond, Boomgaerd, llovenicrhof; Gras-en Zaeiland, sectie C, n."’343, 646 en groot deel van n.* 344 van ’t kadaster, het overige val. n. 144 daer uit gemeten en uitmakende koo])in lf en vier hier na; strekkende dezen koop in ’t g’heele oost en west, palende oost aen den eigendom der kinderen Deridder, zuid naest den oosten aen zaailand van dan heer Hamel) nek te Gent, ten midden aen land van de kerk te Wulpen en naest den westen met een zeer klein deel aen land Van Jen heer Despot-Verwaerde, te Veurne, zuid west aen koop tvvee hier na, aldaer scheidende in regte linie, d.ior den rauwen lande op paelstaken, noord-vvest kleenendeels aen den keiweg van Wul pen op Veurne, en noord naest den westen 1.” aen de erf van Charles Decroo, te Wulpen, de haeg hier mede, 2." aen koop vier hier na, aldaer scheidende in regte linie door den rauwen lande op paelstaken, en naest den oosten. I.'acn koop dry hier na, de groene en drooge hagen met vrydom hier mede, 2.’ aen den eigendom van Picter D hondt, te Veurne. Wuerdeering van j.De opgaende- en fruitdragende hoornen frs. 125-GO. H. Aide gebouwen, aen de pachters behoorende, in liggende w.ierde, 316 - 40. Wcder/ydig door den kooper te betalen. Koop Tv Een parceel Grasland, deel van n.’ 344, groot, by onlangs gedane meting, 58 aren 6-J centiaren, strekkende noord-oost cn zuid-west, pa lende noord-oost aen koop een, aldaer gesepareerd, zoo als reeds gezegd, in regte linie door den rauwen lande met paelstaken,zuid-oost acn ’t land van den heer Despot-Verwaerde voornoemd, zuid-west aen land van den heer baron van Crombrugghe, en noord-west aen den keiweg van Wulpen op Veurne. Dry. Een parceel Zaeiland, groot, by daster sectie C, u.* 348, 78 aren 70 centiaren, strek kende zuid en noord, palende oostacn den eigendom van I1; ter D’liondt voornoem, zuid aen koop een hier vooren, <le groene en drooge hagen aldaer op hun nen vrydom hier nfgaeude, west aen koop vier hier

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1858 | | pagina 1