Veurne, 50 October. Landbouwnieuws. den on- van het land i het klooster 111 1 I Die werkt, verdient zyn brood, zegt Mr. Ganoy, de eene wat meer dan de andere; maer zonder werken zonden de landen, zelfs de beste, maer weinig voortbrengen. Maer hier ligt juist de knoop, omdat ook tusschen boeren en boeren een grootonder- scheid is. Die welke altoos den ouden slenter volgt, komt er ook; maer die welke goede verbeteringen in akkerbouw aen- neemt en volgt, die ziet zyn inbeite dubbel beloond. In dien zin raden wy u aen l°De ondcraerdsche ploeg om dergrond te breken; 2" Overdekte mestplaetsen; 5° Verluchting der veestallen; 4° Zaden en knollen van uitgekozene veranderen; 5° Zooveel vee houden als maer mogelyk is. Vee is de ziel van den akkerbouw; G° Keurig zyn in melkkoeijen, en steeds by beste ras van stieren laten bedekken; 7° Schoone kalveren van goede melkge- vers zelf opkweeken, in plaets van vet te maken; 8° Algemeen, op zware als ligte gronden diep bouwen en sterk mesten. Dc grond is gelyk eene koe: steekt men er veel in, zoo komt er veel uit; 9° Huis, schuer, stal, meubels en beesten nietakkergereedschappen voor brandschade laten verzekeren; een ongeluk is gauw ge schied, hetwelk de akkerman, in weinige uren, jaren achteruit zet, of tot armoede brengt. De premiën zyn zeer matig en kunnen gemakkelyk betaeld worden; 10’ Onderaerdsche buizen (drainage) be zigen, waer zulks met voordeel kan gedaen worden. In Engeland heeft men door dezen middel een derde meer opbrengst bekomen. Deze tien artikels dient gy dikwyls onder oogen te nemen, en indien gy ze niet ineens volgt (dat ook niet noodig is), zoo hoopen wy toch, dat gy ze niet zult in uw vergeet boek schryven. Deze tien artikels zyn op de hofstede van Mr. Degrave te Stuyvekenskerke sliptelyk nagevolgd. 1° Men maekt er een groot gebruikt van den ondergrondploeg of sous- sol zoo als men hier zegt. 2° Er zyn twee overdekte mestputten of messingen, een voor de peerden en een voor de hooibeesten; zyzynbeidegedektmet ondoordringbaer papier. 3“ Alle de stallen zyn er melde grootste zorg verlucht en zuiver gehouden. 4” Geene moeite wordt er gespaerd om het beste zaeigraen te verkrygen. 5" Er zyn ten minsten een derde beesten meer in evenredigheid van de uitgestrekt heid der hofstede als by alle andere boeren. Ö’Nergenszyn er schooner en beter melk koeijen te vinden als by Mr. Degrave. 7”Alen spaerdt hoegenaemd geene kosten om zich van het beste jong vee aen te schaffen. 8” By Mr. Degrave wordt er meer mest ge bruikt als by al de boeren van Stuyvekens kerke te samen. 9° Alles is er verzekerd tot de schelven toe. 10° Op niet eene hofstede 1 is er meer gedraineerd als op te Stuyvekenskerke. Daer niemand zal durven zeggen dat Mr. Degrveslecht boert maer wel van het tegen deel overtuigd is, kan de niededeeling van de 10 raedgevingen van Mr. Canoy niet dan tot nut strekken en het is het gene wat wy bedoelen. Z. K. II. den eed heeft uitgesproken, en eenige woorden bedanking, die hy den Bondsraed toegestuerd heeft, over de een parigheid zyner stemming, hebben het beste uitwerksel te weeg gebragt. Hot regentschap begint dus zyne regering onder de beste en gelukkigste vooruitzich ten voor den prins en ht t land. Het heeft eene groote hoop doen oulslaen, die des te gemakkelyker zal te verwezenlyken zyn, daer het hoofd des gouvernement» daervoor enkel van zyne ministers die slipte naleving tier grondwet en der wetten zal te eischen hebben, die Z. K. II. zeh' gezworen heeft na te komen. De hangende moeijelykhcden tusschen Duitschland en Denemerken, geraken meer in de war. Dc toestand is ernstig genoeg geoordeeld, om den koning te doen be sluiten naer Kopenhagen terug te keeren, alwaer zyne tegenwoordigheid noodzakelyk is geworden. Men spreekt van eene toenadering tus schen Engeland en Rusland, doch er wordt weinig geloof gehecht aen dit gerucht, zoo dikwyls in omloop gebragt en allyd door de feilen gelogenstraft. De koerrier uit Konstantinopel meldt, dal de onder-konsul van Engeland te Gastel-Rassa (eiland Rhodes) op baldadige wyze door de bevolking is beleedigd ge worden. Eene telegrafische depeche uit Parys be vat olliciële tydingen uit Bombay, loopende tot den 27 september, en te Malta met de gewoone macl uit Indien aengekomen. Dit- mael zyn zy nog al belangryk. De opstandelingen van Oude ondergingen eene bloedige ncdcrlaeg in een der eilan den van den Gogra. Dry duizend van hen zyn door de Engelschen verslagen, die er het derde onder het gevecht van gedood hebben; vervolgens heelt de artillerie nog eene groote slagling onder <1<> vlugtelingen acngerigt. De opstandelingen van Gwalior bevonden zich nog te Seronge, alwaer zy, zoo men dacht, voornemens waren over de INirbudda te trekken. TheodoorI, keizer van Amra(Abyssinien), heeft den oorlog aen hel koningryk Tigrc verklacrd. De keizer bezit een leger van 30,0(H) mannen, waeronderuOOO kavalerie. Dit legerstad onder hel bevel van cenen gewezen onder-oflicier der afrikaensche jagers, en wordt door hem in den wapen handel geoefend. soort, en zoo min mogelyk van eigen oogst. Hetzelve van andere streken nemen, 1 Het avonrimael welk# verleden zaterdag in de niaet- schappy van Zannekin heeft plaet» gehad, i» zeer wel afgeloopen Een veertigtal confraters namen er deel aen, en wel jammer was het, dat de hoofdman, Mynheer A. Ollevier, door eene kleine onsteltenis werd te huis gehouden. Om 0 1;2 uro zette men zich, met openo gedichten en openo magen aen tafel. Er was eten in overvloed, en daer alles ter uitzondering der amandeltaerten, een present van den heer hoofdman) doorBabet, dekokin van Mr. de Nieuport was gereed gemaekt, is het on- noodig te zeggen dat ook alles lekker was, en dat men eerc aen de fyne beetjes heeft gedaen. M.’A. Behaeghel heeft op de gezondheid gedronken van den hoofdman, de diensten herinnerd die deze ucki-uwer m eenige senonne eu welge paste woorden gedronken op den voorspoed van het genootschap en de gezondheid ingesteld van de be schermende en ecrleden. Na de toasten heeft men een geestig liedje gezongen en zich vriendelyk vermaekt tot laet in den avond. Wy zyn genoodzaekt de niededeeling van een inge zonden artikel over bovengemeld feestje tot een op volgend nummer te verschuiven. Meermaels werd de aendacht ingeroepen op het gebrek van goed en gezond water in een aental ge meenten van Belgian, en verder op het nietbehoorlyk alloopeti van het gebruikte water, hetwelk dikwJs op wegen of in grachten blyft slaan. Da Moniteki kondigt eene circulair af aen de gon- verncurs der provintien, waarin hy de aendacht over deze twee punten inroept. Goed, gezond en overvloedig water is, inderdaad, zoo onontbeerly k, nis zuivere lucht en licht; het is on- misbaer voor huishoudens, in onze keukens, voor de zindelykheid, voor de industriële gedichten. Hier ter stede hebben wy in tyden van droogte de groote citern die de inwooners goed regenwater ver schaft; en wanneer omtrent alle de citerns van Veurne ledig zyn, daér kan men zich nog in over vloed van drinkbaar water voorzien. Dit is onbetwisbaer een groote hulpmiddel voor onze h uishoudens, doch zou dezen ons ook kunnen komen te ontbreken; ten dien gevolge moet de re- geering, o.is dunken», geen der middelen die haer ter hand staan om de inwooners van water te voor zien, verwaerloozen. filet weinig kosten zou er cenen waterbak kunnen, gemaekt worden die het water atloopende van St. Nikolauskerk, opvangt en dus belet dal het op de slraet afdruipt en verloren gaet. Wanneer men de huizen op de Vischtnerkt liet bouwen, werd de aldaer staande pomp afgeschaft en sedert is zy niet vervangen geworden. Van de groote Merkt tot t’einden de Ooststraet, van de Hoogewachl tot aen de Kaei is er noch pomp noch waterput. Zou het dus niet betamen dat er op het Kaatsspel, waer nu de Vischinerkt gehouden wordt,en waer het diensvolgens voor dc reinheid der stad dringend is schoon water te hebben, zou het niet betamen, zeggen wy, dat er aldaer eene pomp gesteld worde?;.. Doch zoo nuttig het zuivere nat is, zoo noodwendig is het ook dat het afloopt en verdwynt, als het door gebruik is bedorven geworden. In dat geval maekt het stilstacnde water niet al- leenlyk dc straten modderig en vuil, maer nog hindert het de openbare gezondheid door zyne ver pestende uitwasemingen. Dikwyls zien wy de waters inde gooten opgestopt en aldaer bederven Langs stadswandeling, naby het kerkhof, doen do gcbtiren in de aldaer gemaekte grep al hun ver bruikte water inloopcn en werpen er alle slach van vuilnis by, dewelke geenen loop vindende, aldaer bederven en cenen verderfclyken stank uitbreng n. Het zyn dan ook dergclyke gevallen, die de mi nister door de plaetselyke en andere overheden wil doen voorkomen, daerom zouden wy geern zien d.-.t onze stadshoofden zoo veel mogelyk de stad doen rein houden, de gooien, waer het noodig is, doen kuisschen en aen de grachten waer stilstaande water is, cenen loop geven; zulks doende zullen zy eenmi wezenlyken dienst aen hunne medeburgers, wiens voogden zy zyn, bewyzcn, want, goed, gezond water voor het verbruik, en reinheid en properheid der stad, zy u twee huofdzakelyke noodwendigheden voor de openbare gezondheid. Morgen zal alhier op het stadhuis aen den laureat in het konkoers der middenbare scholen, den jongen heer Ch. Barbier die dc 7.’ prys behaalde, van wegc de regering plegtiglyk en in tegenwoordig heid van verschillige openbare ambtenaren en van de maetschappy S?’ Ceeilia, eene inedalju overhan digd worden. De haringvangst is op zeer voldoende wyze tot donderdag blyven voortduren. Alsdan heeft het slechte weder en hel krank-stroom zoo als de ,vis- schers het noemen de vischvangst verhindert; echter denkt men, by weinige dagen op nieuw deze met goe den uitval te kunnen hernemen. Den 24 dezer is te Vlamertynghe de treinwach ter Charles Vandewinkel, oud 29jaren, woonende te Poperinge, van het konvooi gevallen en deerlyk aen do voeten verminkt. Hy is naer bet gasthuis van ïper gebragt, waer men hem dc boenen heeft moeten afzetten. De koning zal in persoon de wetgevende zittyd. van 1858-1859 openen. L. M. zal by deze gelegenheid de burgerwagt en de troepen, die de haeg zullen vormen op haren door- togt,in oogenschouw nemen. Het programma dezer plegtigheid zal eerstdaegs in den Moniteur verschynen. Maendag, rond den avond, is er een yselyk onge luk gebeurd by den heer Godiciabois, yzergicter te GOEDE RAEDGEVINGEN AEN DE LANDBOUWERS, duo/ Mr. P.-M. Ganot, sedert lang tn gebruik gesteld op de ko/stede ran Mr. Uegrave te Stuyvekenskerke. ••«.yviJiYVIl IVVII --

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1858 | | pagina 3