pi if li if Frankryk. Engeland. Ingezonden Artikel. Nieuws van de week. Mcrkl van Veurne, Brussel £9 October. j y.T 1 ao PF i’ ALVER1NGI1EM. en Zoon» Graenpryzen der vorige week. r. Tarwe van Rogge Sucrioun Haver Booncn 26 00 a 28 00 25 00 u 27 00 17 00 a 18 00 13 00 a 15 00 00 00 u 00 00 25 00 a 30 00 4 50 a 1016 Zakken Tarwe waren Ier Markt, Waervan zyn verkucht geworden 797 welen 78 67 129 105 93 53 50 45 51 15 05 00] 53 656 28 8 fr. 16 00 a 19 00 15 50 a 19 25 12 50 a 14 50 Per hektoliter. Per 150 litesr. fr. 26 00 16 85 A 17 77 18 92 a 19 85 II 08 a 11 78 11 08 a 12 01 7 00 11 00 A 11 50 10 00 a 16 50 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 a 16 00 A 17 50 16 00 a 17 00 II 00 A U '2 8 79 12 10 a 12 24 17 54 n 18 92 25 50 A 00 00 25 50 a 00 00 4 50 A 2 20 n I 70 A 1 75 a 27 October. 00 oo oo oo 00 00 a oo 00 2 19 A 1 63 a 3 00 A 3 50 a 18 50 19 UO 14 Ü0 12 00 7 32 .ill 1 32 -9 a Per hektoliter. 18 85 12 60 10 20 a 15 30 11 70 2 16 4 75 a 0 00 EECLOO, 21 October. Per hektoliter. Witte tarwe fr. Roode tarwe Rogge Boekweit Haver Gecrsl Peerdeboonen Koolzaed Lynzaed Aerdap. Boter per kilo Eijeren per 25 1 tiO a STERFGEVALLEN. 22 oo 18 00 15 00 14 00 Per zak van 107» kil. PRYZEN DER BROODEN van dito. I 44 c. 1 k. I f I 35 c. 1 l/: k. I 29 B 1 ld. I? 1 28 SI id. c- S 1 k- I 2 I 85 c- 5 1 id. 23 M E It K T E N. Per hektoliter. Per hektoliter. 11 00 a I 1 50 12 50 a 13 50 II 25 a 11 50 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 2 36 1 75 4 00 4 25 -li 27 oblobcr. van zakken le Per 145 litters. 17 00 18 50 a 23 October. Aerdappelen 00 00 00 de wed. Ryckeboer 5 50 S) r 3-4 0 1 72 Idem 2.' kw. («eerst 1 kw. Idem 2.’ kw. a a a a a 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Tcrwe fr. Roggo G eerst Haver Gentner Boter per kilo Witte tarwe Hoede tarwe Hojjgo Hav er Boekweit Boonen 5 00 2 50 1 90 23 00 tot 27 50 18 00 tot 20 00 17 50 tol 19 75 13 00 tot 15 00 24 00 tot 23 50 a a a 5 00 2 54 1 G5 22 00 18 00 15 00 13 00 17 00 4 50 3 60 1 00 27 50 25 50 20 October. 18 80 18 80 11 90 12 30 0 30 23 70 2 84 5 25 23 10 17 60 21 20 20 30 64 00 0 00 18 oolober. 2 10 2 05 1 72 5 00 a a Ter we, fr. Haver G eerst Beek weit Boter per kil. Aerdap, 100 k. 18 80 l_ 10 12 50 9 60 24 20 2 38 I 75 3 50' 4 25 2 10 2 15 1 72 5 00 a a er cenc grooteeonfcrcnlie biljnerd, op welken r het puuljttpel zuilen te win Tarwe fr. Masleluin HogRo Haver Boonen Aerdappelen Boter per 3 kil. Eijeren per 25 Koolzaed Ly nzaed Vlas, per kilog. Zondag aenstaende, ten 7 van de chambio litMruir». Ter dezer gelegenheid zal gehonden worden op den... verscheide pryzen voor non zyn. Pieter en 17 85 A 12 60 a 10 50 A 16 80 A 11 70 A 2 24 a 4 25 a 28 October. 16 00 a 15 50 11 75 11 50 27-50 27 00 2(1 50 26-00 25-50 25-00 24-50 24- 00 2«-50 23-00 22-50 22-00 21-00 00 00 19-00 10-50 14-50 25- 50 Boter per kilo Eijeren per 25 Boonen Erwten Koolzaed Lynzaed 2 18 a 1 63 3 25 75 Frankryk telt heden 1037 drukkerycn, dio werk geven aen 9500 letterzetters,3000 drukkersgten, 900 proeflezers, 350 kondukteurs. Het jaerlykseh midden-cyfer der gedrukt wordende werken is <u 8000. De opbrengst er van wordt geschal op 25 tuilli- oenen fr. ure ’s avonds, opening Franeiseus en Do grooto repetitie van zaterdag lest, in de inaei- schappy van Zannekin, is zeer wel afgeloopen. 39 muzykanten waren op’tappet en hebben niet eenen wonderbaren samenhang de stukkenbinnen speeld, waervan wy in ons leste nummer hel pro gramma medegedeeld hebben. ’t Is dat men in Zannekin liefhebbers vindt die een wezenlyk talent op de fouichctte hebben. Beter, per kilo tijeren, pcr 25 I Een dagblad berekende over eenige dagen, dat van de 80,000 Cipayers, welke hunne wapens tegen En geland gekeerd hebben, er 40,000 al slrydttndc of floor de galg omgekomen en er ten minste 20 000 door afmatting en ziekte bezweken zyn. Het overige, vervolgde hel blad, is thans door gansch Indien verspreid; zy mogen zich niet aen hun ne straf kunnen onttrekken; de wraek van Engeland zou onvolledig zyn, zoo lang een enkel dier oproe rige soldaten aen de dood zou ontsnappen. en van In ons vlaendcrschc dorpen, is het gemcenlyk het gebruik, zoo als men weet, dat in de kerk de inans- jiersoonen in d’eene beuk knielen en de vrouwen in d’andere. Op een dezer dorpen was de pastoor b.zig met prediken, en iemand hoorende die klapte, werd by daerdoor verstrooid en bekloeg er zich over, /.oo aenstonds staet eene vrouw regt, en, baer geslacht willende wreken, zegt zyHet is toch voorzeker langs onze kant niet, mynheer de pastoor. Des te beter I goede vrouw,zei de prediker, des te beter, dan zal het eerder gedaen zyn. 18-00 tot 16-75 tot 12-00 tol 23-00 lol 2 27 a 1 83 a 28 October. 29 Zakken Tarwe aen 11 00 a 12 00 8 00 a Aerdap. 100 kil. 4 00 a 2 05 a 1 36 a 17 26 a 00 00 19 14 a 0U OU 11 54 a 00 00 11 54 a 00 00 8 45 12 24 19 78 a 00 0U 25 50 a 0U 00 25 50 a 0U 00 4 75 a 2 00 a 1 60 Zakken Rogge van Sucrioen van Haver van Boonen van Boter per kilo Eijeren, per 25 ST. IflKOLAES, 21 October. Witte tarwe fs. 18 80 lluode tarwe Rogge Boekweit Haver Lynzaed Koolzaed 4 las, per kilo 25 00 a 25 50 24 25 a 24 50 17 00 00 00 20 0() 00 00 21 00 20 00 34 U0 33 00 26 October. Tarwe 1.’ k. fr. Idem 2.* kwaiit. 24 75 Rogge 1.’ kw. 94 k. 17 00 -- oo oo 20 00 oo oo Sprite I k. 112 k. 2 I 00 Idem 2.- kw. - 20 I 0 Haver 1/ k. 150 It. 34 00 Idem 2.' kw. 33 00 ROUSSELAERE, 19 octob.,. 25 October. 27 oclober. Koode tarwe Rogge Boekweit Haver («eerst Koolzaed Lynzaed Boter, de kilo Eijeren, per 26 Vlas, per 3 kilos Aerdap. 100 kil. DIEST, 28 October. Konyneu per stuk I 75 a Doornyk l),-oudste der zoons was bezig melde smelt' en gi tin, sw rken na te zien, toen eensklaps eenen tap afvloog; de gloeijende geut spuilte ten zeilden l;<le op den ongelukkige die afgryselyk verbrand werd m beunen, billen, armen en handen. Zyn buik is o -k op eene schroomt’)» ke wvze getroffen. Uit dien gloei, -0- den stroom getrokken en tea prooi aen onzegge. >ke pynen, is de ongelukkige jongeling met zorgen om ringd geworden; doch deze scbyncn mngleloos te zullen wezen om hem in helleven te behouden. Zyn toestand is allerwanhopigst. BUR.GERSIAM) DER b*lAD 4ELRAL. GEBOOIITEN. den 23. Emma Gilleberl, dugter van Christina Vanbellegliem, ladsloo. Carolus Adam, zoon van Sebastiaen Anna Vandewoude, Vestenstraet. den 24. Maria Degraeve, dogler van van llenrica Jansseune, Duinkerk struct. den 26. Benjamin l.dinond Norseman, zoon van Joannes en van Irena Daems, Beuusterpoort. den 27. Leopohlus Couiyn, zoon van Desiderius en van Sophie Mooie. HLWELYKEX. den 27. Carolus Mylle, werkman, 28 jaren, ge boren en woonende te Veurne, jongman, met Marie- Schoeide, herbergierster, 42 jaren, geboren te Al- veringhem en woonende te \eunic, weduwe van Pieter Verinynck. den 9. Philippas Desaver, sc.tipper, 60 jaren, go- boren te Oolsvleleren un wooneude te Veu ne over leden te Dixmude, man van Amelia Desomi t'. den 22. Coleta Lamiye, werkvrouw, 45 jaren, ge boren en woonende te Veurne, huisvrouw van Petrus Samper. den 24. Desiré Sehallicr, 3 maenden. den 25. Franeiseus Lambert, gipensionneerden van den staet van 1 rankrj k, 82 jat n en 7 maenden, geboren te Froyenues en woonende te Veurne, wedu- waer in 1’ liuwclyke van Anna Barberis, en in 2.’ huwelyke van Joanna Pasloury. den 27. Eusebia Lahaye, 2 jaren. den 29. Flory Delahaje, 6 maenden. 9 Juny 1812, dag der inhulding van joullrouw Barbara Coleta Rousercz, vrouw van den heer l'r.m- ciscus Josephus Vanderhcyde, in hare hoedani ;l i 1 van koningin der gilde van den heiligen St Scbasli n to Alveringhem, wierd zy uit hare wuonsc te Forthem gehaclt met alle ceremoniën als d ier 1 ‘n gepleegt. Al de guldebrocders en zusters waren tegenwoordig, geen een was er te kort. Macr helaesden 15 October 1858, toen liaer ever- blyfsels te aerde besteld wierden, was liet getal van broeders en zusters der guide zeer klein, den lim.ld- nian en vice hoofdman waren er te Lort, z Ifs hebben hun maer weinig vertoond. Wat aengaet den kapitein het is te vergeven, hy was vernagelt. Veurne, drukk. van 0 OU 0 00 0 Uü 0 Uü GEERAERDSBERGEN, 18 orteber. Per hektoliter. 20 00 4 50 G 3(1 1 50 27 50 25 50 1 35 HASSELT, 22 October. Per hektolilér. 23 20 17 80 21 30 20 50 04 00 2 35 LUIK, 11 October. 25 50 a 26 00 a 00 00 ■■1 ill I •’fl—JMMUWM-M AUBEHAERBE 21 October. Witte tarwe Roede tarwe Masteluin Kogge llavet* 4 50 ,2 09 a 1 50 a 15 00 a 16 50 60 00 a 0U 00 00 00 a 00 ntj 06 00 a 00 oo a 28 00 25 00 a 27 00 17 00*a 12 I'.2 12 Ü0 a 15 50 00 00 a 00 00 24 00 a 27 00 Aerdap. 100 kil. 4 50 a Bolcr per kilo 2 27 a I 55 Donderdag, tusschen 6 en 7 tier des morgehds, is een jongentje van 6 jaren, kindder echtgenootcn van de Wathyne, dagluoners, woonende in de Worm- straet, deerlyk verbrand geworden. Men deukt dat het kind nit zyn bed zal opgestaen zyn, en met fo ■- foorslekjes de stoof zal hebben willen aensteken, en aldus hel vuer aen zync klccderen zal gekomen zyn. De ouders waren reeds naer hun werk,en wanneer de geburon, op hel geroep van het kind kwamen loegc- loopen, stond het jongentje reeds geheel in vlammen. De kleine ongelukkige werd ontuiddelyk naer het S. Pietersgasthuis gedragen, maer stierf nog den zelf den dag. 9 66 4 50 2 36 1 63 16 00 a 17 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a BEINZE 20 October. Witte tarwe fr. 17 00 a 17 50 16 50 a 17 50 11 00 a 11 50 ’s Audeidaeijs.Hé wel, de roastbeef was by wcl gereed gedaen? Fync potagie, jongen, fyne potagic En de eenden Lekker, non do diable! lekker En de schapenbout, de hazen en de kiekens VoorlrcHulyk, o voortreflelyk I Zoo (lalde kokin zich wcl van haren l.u k b oft gekweten ’k Wil’t wel geloven, dat is’ne vogel ineléin k! Em du amandcltaerlen 0 dal was uitmuntendhoe dal ze dal zóo lyn kunnen gereed maken, weel ik niet, Tgael boven luu latyn

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1858 | | pagina 4