HTT'F J VAN VEURNE. J J 1 L KOOPDAG I KOOPDAG 1' J B O O M E N aen het J I I' I B I r K O O P D A G ULIS ex HERBERG I Tailliebout en Plantsoenen, H 1 H i I KOOPDAG VERKOOP1NG van een helmist en beplant Hofstedeken, stacnde en gelegen KOOPDAG I WOENSDAG 40 NOVEMBER 483». I VAN I A •a* n- w, 7, a k MENAGIE - GOEDEREN ALDAER. MERKWAERDIGEN n* L. Knip- in- - kt- n» t. xl TE ALVERINGHEM, Menagie-goedercnKuip- cn Kernallaem Wagenhumas, Lieestialen, Veldvruchten en ander meubelaire voorwerpen. TE WESTVLETEREN. T E A L V E RIN G II E M, Ver Looping Hofstedeken Juist 268 koopen, Op Maen.lag, to.-;n January> 18s9j En Dmgsdag, ll."") I SUPPLEMENT ADV f door uitroding van GEHEEL EEN BOSCH. i betaling, mits solvabele DOCK STERFGEVAL. DOOR t'ITRODING VAN EEN BOSCH. if e»i bet i i’ I 9 I tie van lOf I. it' openhaer le verkoopen TE WESTVLETEREN. tia middag,' Jacobus Franciscus Brouckxou, van Conditiën en FLOOR, te Loo. van Gekuchte Forthem, in ‘t Bosch van den heere Khvopff. Op Maendag13 December, 1858, ten 2 ure ’s na middags juist, tal den Notaris BEERh'AERT, te Al- veringhein, openbaer verkoopen, in de herberg van sieur De Coussemaeker, in de dry Sleutels, te Forthem, langs de vaerd, Cirka 9hektoren Boschtaillie, en 1953 Plantsoenen, xich bevindende in ’t bosch te Forthem, toebe- hoorende aen den heere Khsopff, te Brussel. De taillie is verdeeld in 16 koopen, alsook do plantsoenen. ■- De plantsoenen zullen mogen uitgedaen wordtin. De taillie zal mogen afgekapt worden, naor be lieven der koopers. Op 4 inaenden tyd van betaling, mits volkomenda aen al de voortelezen konditien. VAN EIKEN H'avr onder eenige Esscken, Olmen, Hollanders en Abecien, TE ALVERINGHEM, Gvhuehte Forthem, in T Bosch van den heere Knsorrr. Fan Huisraad en Herbergiers Gereedschappen, TE WÈSTVLÈTEREN. Zaterdag 27 November 1858, teneenuru ten ster! hu,te van 1'. by de dot pplaels, koOi D.lG'van den geheelen httisraed, be-laonde in kop, r, tin, y ter, gleis en aerdewerk, beddingen, lyn- w.ied, tafels, stoelen, slaghorlogie, brandhout en daring, twee steenen potten met boter, aerdappels, geile, «n al de herberg-gereedschappeo. Met g, reed geld. k n Macndag 15 November 1858, om twee uren naer noetic, in do herberg den Os, bewoond by sieur Joannes Luyssen, ter plaets van Alveringhem, Zal’er overgegaen zyn in eene cn de zelfstc zitting, tol den definitiven Overslag van een behuist en bo- plant HOFSTEDEKEN, groot volgens titelen twee hectaren 94 aren 01 centiare, en volgens kadaster sectie D, nummers 378, 379, 380,386,387, 388, 389ÓZ» en 390, 2 hectaren 94 aren 54 centiaren staande on gelegen binnen de gemeente van Alveringhem, verre noordwest van de kerk, alwaer sieur Franciscus Prevoos/ en zyn huisvrouw Anna Marie Fannooien- berghe overleden zyn, verdeelt in 6 loten. Eerste Lot. Alle de Gebouwen met 73 aren 34 centiaren Hofplaetse, Hovenierhof en Boomgaerd, bekent per plan kadastrae) sectie D, nummers 878, 379 en 380 palende van zuiden aen eene uitdreve. Tweede Lot. Beoosten hier aen eeno partie Zaei- land en Gras, groot 45 aren 80 centiaren, bekend per plan kadastrael sectie D, n.° 390, aboutteerende vau noorden aen het volgende en van oosten aen de hof- sicdelanden gebruikt by deweduwe Francis Houtman. Derde Lot. Benoorden hier aen 50 aren 70 centi aren Zaeiland en Gras, bekend onder den nummer 889bis, palende van noorden aen de landen van het hofstedeken bewoond by sieur Lazenre, en van oosten aen de uitgereunde vlooge van den heer Bieswal. Vierde Lot. Benoorden hier aen, alleenelyks een portieken zaeiland van het hofstedeken sieur Lazeure daer tusschen eene partie Zaeiland, groot 45 aren 80 centiaren, bekend per plan kadastrael n.° 886, aboutteerende van oosten aen het volgende. Vyfde Lot. Beoosten hier aen eene partie Zaei land, groot 34 aren, bekend per plan n.’387, about- teerende van oosten aen het volgende. Zesde Lot.Beoosten hier aen eene partie Zaei land bekend per plan kadastrael n.’ 388, ter grootte van 44 aren 90 centiaren, aboutteerende van oosten aen do lauden van d’heer Despot-Verwacrde, t«y Veurne. Om aenslag met den dag der geldtelling. Koopdag Meubelen. Dyssendag 23 November 1858, om een ure naer noene, op liet gemelde Hofstedeken, Koopdag van geheel den huisraed, kuip-en kernallaem, deel ge- zaegd hout, brandhout, en andere meubilaire objec ten, als ook van 3 melkkoeijen, 2 vette zwyns, een wagen, karre, ploeg, tolle en akkergetuig, 5600 terwen bauwelaers, deel boonstrooi, 1000 booten klaverhoooi en deel ongezwyugeld vlas. Maendag 22 November 1858 en volgenden dag, •eikens tc beginnen met de middag-uer, op de Hof- Rt«de alwaer sieur Franciscus Allewacrt overleden is, by het gekuchte de Kruysslrael. to Westvlcteren, KOOPDAG van al het geen do zelvo Hofstede be kleed, bestaende in menagie-goederen, alderhande soorten van boeregeluig, kuip-en kernallaem, kin derkassen, kleederkoffers, beddingen, staende hor- logie, tafels en stoelen. Het Wagenharnas, bestaende in twee wagens, drie driewiel-karren, waer van een met breed beslag, een »oole, twee ploegs, hoezelaer, benoote-ploeg, zes heg gen, twee tollen, mestberrien met de planken. Beeslialen, twee ruinpeerden, oud 5eu6jaren, 6 •nelkkoeijcn, bekalfde veerze, twee jonge kalvers, 5 *”yns, waer van dry staende te vetten, een ezel met •urf, hel pluimgedierte, 23 schapen. De veldvruchten, bestaende in 14.000 schoven ter*e, 1200 schoven haver, 9000 schoven peerde- boonen, 2200 bonden wit hooi, roggen gleijen, 1000 1 terwen bouwelacrs, 250 bonden strooi, 45 hectoliters •erdappels. Voorts, stakytregels en staken, gewaterde plant soenen en vierkant hout, graanzakken, zolder en scheurmolens, en menigvuldige andere voorwerpen, waer van het verhad te lang zoude zyn. Do koopen tot de 20 francs niet gereed geld, cn geene boven de 20 francs, op vier inaenden tyd betaling, mits goede en bekende borg. Om de korte dagen zal men telkens beginnen ver koopen met de middag-uer. 4 ryd.ig 26 November 1838, teil twee uren na mid- •k'g in de te verkoopen h. rberg hier agter acilgcwe- teu, zal gebeuren do openbare Verknoping in eene zilti ng, Van een HUIS ten gebruikt- van Herberg genaemd den H’ynganl, met 7 aren 29 centiaren Grond en Hovenierhof daer medegaendc, staende cn gelogen ten ziiitleindo van tic dorpplaets der gemeente van TVe.tvletéren, langst desteenweg leidende nao de dorpplaets. I it Huis die gebruikt geweest is door den Jinohus Fr nciscus Bi ouckfouom handslag met de gcld- tdling, ter uitzondering van hel zuiileimle tlie ge bruikt is t.’oor Fidelis Pollefort, met regt tot eersten Mei 1859 titels ten knntooro van den Notaris Dj Notaris BEEHNAEHT, ter residentie van Alve- ringhem, zal oji de hier onder vermelde dagen, open baer verkoopen in |let Bosch van den heere Khsopff, stacnde iangsde vaerd van Forthem en ten verzoeke van dezen heer, Schoune en zware eikboomen, waer onder eenige andere hoornen, zoo boven is vermeld. Not*. Vde dezer eikboomen, en andere, hebben eene byzondere lengde. De Spaenders zullen aen de kooperszyn. Op 6 inaenden tyd van betaling, mits solvabele borgen stellende. OUDE VAN DEN KOOPDAG: telkens om 12 ure ’smiddags, juist te beginnen. Den eersten dag zal men verkoopen v an koop 1 tot 134 Den volgenden dag van 135 tot 268. Tevergedereo indeherbergde dry Sleutels, langs de vaerd. Jifl;

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1