V E U R N E V A N B E RIG T. K O O P D A G Hofstedeke», KOOPDAG B O O iïï O Tailliehout en Plantsoenen VERKOOPING van ren behuist en beplant A O O P D A G KOOPDAG I I N.r 1735. ZATERDAG 15 NOVEMBER 1838. VAN koop 1 Zoo°* l TE ALVERINGHEM, 1, >-ï T E ALVERINGHE M, MENAGIE - GOEDEREN ALDAEK. Menagie-goederenKuip- en Kernallaem Wagenharnas, Beestialen, Veldvruchten en ander meubelaire voorwerpen. TE WESTVLETEREN. MERKWAERDIGEN TE ALVERINGHEM, Juist 268 koopen, Op Maendag, 10.“ j Janilary 1839 En Dmgsdag, 11. J telkens om 12 ure middags, juist te beginnen. Verkooping Hofstedeken. Koopdag Meubelen. politieke en algemeens Tijdingen, Marktprijzen en llandelzaken. f |ia]f blad, per week. Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, Een Nummer, en een Supplement op 52.c JAER, -9-- n- Voor stad DOOR L'ITRODING VAN EEN BOSCH. 7.300 - 7,300 - DOOR STERFGEVAL. DOOR UITRODING VAN GEHEEL EEN BOSCH. ezel met )0 de kooperszyn. betaling, mits solvabele y van Gehuchte Forlhem, in 't Bosch van den heere Kunopff. blad, Ooststrast van het ryk. van den van 8 ‘i I Ci l’rys van «1 31 17 50 oo I 17 De algemeene akkumulatie, koopen, is ingcsteld Maendag 22 November 1858 en volgenden dag, telkens te beginnen met de middag-uer, op de Hof stede alwaer sieur Franciscus Allewaert overleden is, by het gehuchte de Kruysstraet. te Weslvlotcren, KOOPDAG van al het geen de zelve Hofstede be kleed, bestaende in inenagie-goederen, aiderhat de soorten van boeregetuig, kuip- en kernallaem, klee- derkassen, kleederkoffers, beddingen, steende hor- logie, tafels en stoelen. Het Wagenharnas, bestaende in twee wagens, drie eTnewiel-karren, waer van een met breed beslag, een zoole, twee plocgs, hoezelaer, benoote-ploeg, zes heg gen, twee tollen, meslberrien met de planken. Beestialen, twee ruinpeerden, oud 8 en 0 jaren, 8 tuelkkoeijen, bekalfde veerze, twee jonge kalvers, 5 zwyns, waer van dry staende te vetten, een ezel met turf, het pluimgedierte, 23 schapen. De veldvruchten, bestaende in 1-4.000 schoven terwe, 1200 schoven haver, 9000 schoven peerde- boonen, 2200 bonden wit hooi, roggen gleijen, 1000 terwen bouwclaers, 250 bonden strooi45 hectoliters aerdappels. Voorts, stakytregels en staken, gewaterde plant soenen en vierkant hout, graenzakken, zolder en scheurmolens, en menigvuldige andere voorwerpen, waer van het verhad te lang zoude zyn. De koopen tot de 20 francs met gereed geld, en de geene boven de 20 francs, op vier maenden tyd van betaling, mits goede en bekende borg. Om de korte dagen zal men telkens beginnen ver koopen met de iniddag-uer. staende en golegen K N van Notaris DE CAE, te Alveringhein, en ten wiens kan- toore hel bedrag der venditien ook zullen moeten betaeld zyn, dies do koopen van 20 francs en daer beneden, benevens den tienden penning van al de koopen comptant te betalen; degene daer boven op ijd van betaling. Op Maendag 13 December, 1858, ten 2 ure ’s na middags juist, zal den Notaris BEERNAERT, te Al- veringhem, openbaer verkoopen, in de herberg van sieur üe Coussemaeker, in de dry Sleutels, te Forlhem, langs de vaerd, Cirka 9 heklaren Boschtaillie, en 1953 Plantsoenen, zich bevindende in 't bosch te Forlhem, toebe- hoorende aen den heere Knitoprr, te Brussel. De taillie is verdeeld in 16 koopen, alsook de plantsoenen. De plantsoenen zullen mogen uitgedaen worden. De taillie zal mogen afgeknpt worden, naer be lieven der koopets. Op 4 maenden tyd van betaling, mits volkomende aen al dc voortelozen kondilien. VAN EIKEN Waer onder eenige Esschen, Olmen, Hollanders en Abeeten, Gehuchte Forlhem, in't Bosch van den heere Kunopff. I) Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alve- ringhem, zal op de hieronder vermelde dagen, open baer verknopen in het Bosch van den heere Kii.wpff, staende langsde vaerd van Forlhem en ten verzoeke van dezen heer, Schoone en zware eikboomen, waer onder eenige andere boomen, zoo boven is vermeld. Nota. Vele dezer eikboomen, en andere, hebben eene byzondere lengde. De Spaenderszullen aen Op 6 maenden tyd van borgen stellende. ORDE VAN DEN KOOPDAG Den eersten dag zal men verkoopen van koop 1 tot 134 Den volgenden dag van 135 tot 268. Te vergederen in deherberg de dry Sleutels, langs de vaerd. De Notaris BEERNAERT, ter verblj fplae.s van Al ver inghem, ntaekt kctibaer dal den A. StJLUTEN TOi'.SLAG, der goederen van madame Van Wilder, gelegen te Wulpen, en gebruikt door de kinderen Verleürè, Bourj en dc Tollen.iere, zal plaets heb ben Woensdag aenstaende, zynde 17 November, 1858, om 2 ure namiddag, ter herberg den l’apegaei, binnen dc stad Veurne, iu de Ouststraet. De goederen onder de koopen 2, 3 en 4 grootc affiche gebruikt door de kinderen Verleure, zyn to z.Tmeii Lngesluldfrs. 14,260 - Ue koopen 5, 6, 7 en 8, gebruikt door Boury, zyn te zanten ingesteld De koopen 9 en 10, gebruikt door De t olienaere, zyn te zanten ingesield fis 28,800 - van al de 29,000 - ---- i Maendag 15 November 1858, om twee uren naer noene, in de herberg den Os, bewoond by sieur Joannes l.uysscn, ter plaets van Alveringhein/ Zal’er overgegaan zyn in eene en de zelGtc zitting, tol den d. fi nthcn Overslag van een behuist en be plant HOI’S 1I DI.Kf N, groot volgens titelt* twee hectaren 04 nreu Ol centiare, en volgens kadaster neen.- I), nummers 1711, 370. 380.388,387, tltii, 11)94,* Cn 390, 2 hectaren 94 aren 54 centiaren staende gelegen binne i de grente van Alvcringliem, verre noordwest van de kerk, alwaer sieur Fianciscus Vretoost en uisvrouw Anna Marie l'annoa en- berghe overleden zvn. verdeelt in 6 loten. li' isfe lol. Alle de Gebouwen met 73 aren 34 centiaren llofplaelsc, Hovenierhof en Btontgaerd, bekent per plan kadastrael sectie D, nummers 378, 879 en 380 palende van zuiden aen eene uitdreve, tweede i.ol. Beoosten hier aen eene partie Zaai land eiiG as, groot 45 aren 80 centiaren, bekend per plan kadastrael sectie 1), n." 390, aboiittcercnde van noorden aen het volgende cn van oosten aen de hof- sicdelanden' gebruikt by deweduwe Francis Houtman. l)e>d" Lot. Benoorden hier aen 50 aren 70 centi aren Zaeiland en Gras, bekend onder den nummer 389 Atv, palende van noorden aen de landen van het h ofstedeken bewoond by sieur Lazeure, en van oosten aen de uitgerennde vlooge van den heer liiesvvsl. Fieide Lot. Benoorden hier aen, alleenelvks een partieken zaeiland van het holst d.’kcn sieur Lazeure daer tusschen eene partie Zaeiland, groot 45 aren 80 centiaren, bekend per plan kadastrael n.’ 386, aboutleerende van oosten aen hel volgende. Vy/de Lot. Beoosten hier aen eene partie Zaei land, groot 34 aren, bekend per plan n." '387, about leerende van oosten aen liet volgende. /.esde Lot.Beoosten hier aen e< n partie Zaai land bekend per plan kadastrael n.* 338. ter grootte van 44 aren 90 centiaren, aboulteerende van oosten aen de landen van d’heer Despol-Vetwaerde, te Veurne. Ont aenslag met den dag der geldtelling. Dyssendag 23 November 1858, om een ure naer noené, op het gemelde Hofstedeken, Koopdag van geheel den huisraed, kuip-en kernallaem, deel ge- zaegd hout, brandhout, en andere meubilaire objec ten, als ook van 3 melkkoeijen, 2 vette zwyns, een wagen, karre, ploeg, tolle cn akkergetuig, 5000 terwen bauwelacrs, deel boonstrooi, 1000 booten Uaverhoooi en deel ongczwyugeld vlas. Ten zelven dage en naer het eindigen koopdag zal men overgaen tot de Verkooping van al <le geeoende opgaende en fruitdragende Bootnen op het te verkoopen hofstedeken staende Do titelen van eigendom en de voorwaerden der verkooping zyn berustende ten kantoore van den Men abonneert zich op het bureel van het 0 84, te Veurne, en op al de postkantooren Insertien, loeentimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 e.’, het supplement 15 c.‘ Alle affichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden stvjiAEt onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. inschryving, BETAELBAI.R VOOROP: 6 franks ’s jaers. 8 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 ftanks 'sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 *s jaers. 1 f N lü-i ■ip

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1