VEERDE. VAN B O O M E N Is I Bj KOOPDAG KOOPDAG B O O M E N 4 1 AEN HET EXTRA 1T. KOOPDAG. KOOPDAG KOOPDAG B K R 1 G T. liLIS ex HERBERG <1 Tailliehout en Plantsoenen, TE alveringhem, TE WCLVER1NGIIEM. 91 koopen I WOENSDAG 47 NOVEMBER 18ÖH. MEItKWAEUDICEN TE WESTVLETEREN. January, 1859, koop 1 Op Maendag, 10.dc‘ En Dingsdag, ll.den, telkens on» 12 ure ’s middags, juist te beginnen. Mcnagie-goedercnKuip- en Kernallaem Wagënhamas, Beestialen, Veldvruchten »n ander meubelaire voorwerpen. TE WESTVLETEREN, Ingestelt 14,000 francs. TE WESTVLETEREN. I 'en, DOOR l’ITRODING VAN GEHEEL EEN BOSCH. Loo, dcman- mMtM betaling, mits solvabele ■s >1» DOOR STERFGEVAL. na or- |O- sm- den heere Knsorrr. lid n. l trots stgnine, Schoone andere boomen, van te i I I I I I 1 openhaer te verkoopen tl. |3 van TE POLLINCIIOVE EK LOO. St PPLE13EV Te vergaderen in de herberg de dry Sleutels, langs de vaerd. De Notaris BEEHNAERT, ter residentie van Alve- ringbem, zal op de hier onder vernielde dagen, open- baer verkoopen in het Bosch van den heere Kiirofff, slaende langsde vaerd van Forthem en ten verzoeke van dezen heer, Juist 2G8 koopen, en zware eikboomen, waer onder cenige zoo boven is vermeld. Nota. Vele dezer cikbooinen, en andere, hebben eene byzondere lengde. DeSpaenderszullen acn de koopcrszyn. Op 6 maenden tyd van betaling, mits solvabele borgen stellende. OH DE VAN DEN KOOPDAG Den eersten dag zal men verkoopen van 1 tot 134 Den volgenden dag van 135 tot 268. van Dondcrdng.fi December 1858, ten een en half ure naer middag, op de hofstedelanden bewoond by Caiolus Di-zwarte, toebehoort hebbende de famillie d’heer Detollenaere, staende langst de calchiede lei dende van bet.gehugte het Gouden Hoofd gemeente Vyfichvm naden steenweg van Veurne op ïperen, Koopdag van 69 koope i boomen en wilgen tron ken, waer onder zich bevinden differente schoone eik. n dienstig voor schiptiminerliedon, inolenaers en kuipers. Op tyd van,betaling, ten kantoore van den Notaris DE CAE ie Alveringhem, en conditiën alsdan vooren te lezen. Op .Maendag 13 December, 1858. ten 2 ure ’s na middags juist, zal den Notaris BEERNAERT, te Al- bruikt is door Fidelis Pollefort, met regt tot eersten Mei 1859. Conditiën en titels ten kantoore van den Notaris FLOOR, te Loo. Vrydag 26 November 1858, ten twee uren namid dag in de te verkoopen herberg hier agter aengewe- zen, zal gebeuren do openbare Verkooping in eene zitting, Van een HUIS ten gebruike van Herberg genaemd den Wyngaert, met 7 aren 29 centiaren Grond en qovenierhof daer niedegaende, staende en gelegen ten zuideinde van de dorpplaets der gemeente van Westvleteren, langst de steenweg leidende naer do dorpplaets Dit Huis dio gebruikt geweest isdoor wylen Jacobus Franciseus Broucksrou, om handslag met de geld- tcliing, ter uitzondering van het zuideinde die ge- Maendag 22 November 1858 en volgenden dag, telkens te beginnen met de middag-uer, op de Hot stede alwaer sieur Franciseus J/Zetcaer/overleden 11 by het gekuchte de Kruysstraet. te Westvleteren, VAN EIKEN BOOMEN If'asr onder eenige Esschen, Olmen, Hollanders en Abeeien, TE ALVERINGHEM, Gehuchtc Forthem, in ’t Bosch van den heere Khxofff. veringhem, openhaer verkoopen, in de herberg sieur De Coussemaeker, in de dry Sleutels, Forthem, langs de vaerd, Cirka 9 hektaren Boschtaillie, en 1953 Plantsoenen, zich bevindende in ’t bosch te Forthem, toebe- hoorende aen den heere Kukofff, te Brussel. De taillie is verdeeld in 16 koopen, alsook de plantsoenen'. De plantsoenen zullen mogen uitgedacn worden. De taillie zal mogen afgekapl worden, naer be lieven der koopers. Op 4 maenden tyd van betaling, mits volkomende aen al de voortelezen konditien. DOOR l’ITRODING VAN EEN BOSCH. van Gehuchte Forthem, in ‘t Bosch can Il’un jngeinenl rendu par défaut par le tribunal civil de I." instance de Fumes, le vingt Oclqbre 1800 cinquante huit, enregiitré el i il résulte que la nominee Rosalie Opsomcr, par- ticulicre, deiueuranl a Merckeiu, A élé dé. 1 irée en élat d'iiilcrdiction el que sou frère le sii Ur Jean Baptiste üpsuiner a éte numiiié administrateur pro visoire de la perionne et des hiens de la dite iiHerdite, jnsqu’a Ce qu'il soil ponrvu a sa tutelle. Puur Extrait cerlifié sincere et léritablo par moi avoué du sieur Jean Huphste Opsomer, cul- tivateur, demeurnnl actuelleinent a Loo, deman- deur en interdiction. A Fumes le deux Noveinbre 1800 cinquante-huit. I). DE KEUWER. Enregistré sans renvois a Fumes le douze No- VCtnbre 1800 cinquante huit, vol. 68, folio 72 2.* case 1, r< fu en principal el add. deux francs vingt-un centimes. Pour cliip'icata de quittance Le Reccreur, ClIXVT. Men maekt kenbaer dat den dtfinilicven OVERSLAG deken famillie PrO'oosl A i eringhem. Zal) geschieden den Maendag 22 November 1858, om twee neren naer middag, in de herberg den lu Alteringhem plaets. VAN l'an Hmsraed e/j Herbergiers Gereedschapp, Zaterdag 27 November 1858, teneenure namiddag, ten sterfliüize van Jacobus Franciseus Brouckxou, by de dorpplaets, KOOPDAG van den geheelen huisraed, bostaende in koper, tin, yzer, gleis enaerdewerk, beddingen, lyn- waed, tafels, stoelen, slaghorlogie, brandhout en daring, twee steenen potten met boter, aerdappels, gcite, en al de herbcrg-gereedschappen. Met gereed geld. I I I I Wil SCHOONEN Op Donderdag 6 January 1859, wezende drie Koningdag met de middag-uer juist te beginnen op de Hofsteden gebruikt duor sieur Houvenaghel to Pollinehove, en sieur Louis Dcbaenst te Loo. west over de Loo-vaert, op kleinen afstand van do Loo? brug, Zal er worden overgegaen door het ambt van den Notaris VAKDENBERGHE, ter residentie van Gy- verinchove, tot de openbare verkooping van Eiken, esschen, olmen, klemmcrs, hollanders, abeelen, populieren, wilgen en kcerselaer boomen. Onder deze boomen, die in het algemeen zeer zwaer zyn, bevinden zich onder ander een essehedik 2 meters 20 centimeters, en vele abeelen, olmen, klemmers, hollanderspopulieren en wilgen van 2 meters 29 centimeters tot 2 meters 50 centimeters om trek. De landen waer op de verkooping boomen zich bevinden gelegen zynde nevens de Loovaert, en in de nabyheid van den steenweg, zal den transport gemakkelyk zyn. Men zal vergaderen in do Macne-weido, nevens do Maene-straet, by de Loobrug. S' -7<4- V.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1