B O O M E A I KOOPDAG K O O F D A G K O O F D A G van B O M E N II! B E R I G T. HUIS es HERBERG KO OP 1) A G I lid WITTE VLOEIJErJDE LYM. COLLE BLANCHE K 0 0 P D A G Tailliehoiit en Plantsoenen, half blad, per week. I TE WULVER1NGHEM. VVESTVLETEREN. TE VVESTVLETEREN. r cn algenteene Een Nummer, en een Supplement op i i v dn flacon 50 cent’. Pn/.s der flesch 50 cent. Iliad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke KOOPDAG Menagie-goedcrenKuip- cn Kernallacm Wagenharnas, Beestialen, Veldvruchten en ander meubclairc voorwerpen. TE WESTVLETEREN. Op Maendag, 10.“;, j |839, En Dmgsdag, 11. j TE ALVERINGHEM, MERKWAERDIGEN KOOPDAG TE ALVERINGHEM, Juist 268 koopen, TijdingenMarlctprgzen en llandelzaken. ZATERDAG 20 NOVEMBER 4858. N.r 1754. i. Voor sliul worden middag, koop 1 DOOR L'ITRODING VAN EEN BOSCH. DOOR STERFGEVAL. Op 4 maenden tyd nen Dépot I ALS, VAN TE openhaer Ie verkoopen Insertien, loeentimen den drukregel. Een afzonderlik nummer 20 e.', hel supplement 15 c.’ blad gedrukt, Donderdag 9 December 1838, ten een en half ure naer middag, op de hofsledelauden bewoond by Carolus Dezwaile, toebchoorl hebbende de famillie d’heer üetollenaere, slaende langst de calcliiede lei dende van hel gehugte het Gouden Hoofd gemeente Vynchein naden steenweg van Veurne op Yperen, Koopdag van 69 koopen boomen en wilgen tron ken, waer onder zich bevinden differente schoone eiken dienstig voor schiptiminerlieden, molenaars en kuipers. Op tyd van betaling, ten kantoorc van den Notaris DE CAE te Alveringhem, en conditiën alsdan vooren te lezen. Men mackt kenbaer dat den definitievee OVERSLAG Hofstedeken famillie Provoost Alveringhem. Zal geschieden den Maendag 22 November 1838, om twee tieren naer middag, in de herberg den Os te Alveringhem plaets. Ingestelt 14,000 francs. a Fumes, chiz la veuve P. RYCKEBOER et rue d'f.sl, 31. Die l.yin wordt koud gebezigd. Men kan er mede acn een hechtenhel Papier, Carton, Porcelain, Glas, Hlarmer, Hout, enz., enz Depót te Veurne, by de wed. RICKtBOER cn ZOON, Oost-sirael, 34. LIQUIDE. Cette Colle s'emploie a froid. On prut s'en servir pour coIler /e l'upie>Ze Carlon, te Hois, la Por- /nine, te Jlaibic, !e I erre, les I’oliches, les Jouets. etc. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’sjaers. Voor biTilen, vrachtvry 8 fr 75 G maenden. 2 fr. 23 3 maenden. Voor Frankryk II fr. 20 ’sjaers. Dynsdag 30 November 1838, ten een ure naer mid dag, ten sterfhuize van Albertus Loonis, le Wcslvle- teren, langs de Callestraet, by het klooster der paters Trapislen, Van allede menagiegoederen, kuip- en kernallaeiu, een wagen, driewiel-knrre, ploeg, egge, een trekizel, een melkkoei, een vetzwyn, 1600 schoven terwe, 1000 schooven peerdeboonen, 3 hectoliters haver, 15 hec toliters aerdappels, deel rapen, plantsoenen, brand hout, en menigvuldige ander voorwerpen, immers van al het gene die het zelve hofstedeken bekleed. Op 3 maenden tyd van betaling voorde koopen boven de 20 francs, mits te stellen begoede en be kende borg, de gene van 20 francs en daer beneden, met gereed geld. acn de kooperszyn. van betaling, mits solvabele Maendag 22 November 1838 en volgenden dag, telkens te beginnen met de middag-uer, op de Hof stede alwaer steur Franciscus Allewaert overleden is, by het gehue.hle de Kruysslraet. te VVestvleteren, KOOPDAG van a! liet geen de zelve Hofstede be kleed, bestaendc in menagie-goedcren, alderhamle soorten van boeregetuig, kuip- en kernallaem. klee- derkassen, kleederkoffers, beddingen, slaende hor- logie, tafels en stoelen. Het Wagenharnas, bestaendc in twee wagens, drie dnewiel-karren, waer van een met breed beslag, een zoolc, twee ploegs, hoezelacr, benoote-ploeg, zes heg gen, twee tollen, meslberrien met de planken. Beestialen, twee ruinpeerden, oud 3 en 6 jaren, G melkkoeijen, bekalfde veerze, twee jonge kalvers, 5 zwyns, waer van dry slaende te vetten, een ezel met turf, het pluimgedierte, 23 schapen. De veldvruchten, bestaendc in 1-4,000 schoven terwe, 1200 schoven haver, 9000 schoven peerde boonen, 2200 bonden wit hooi, roggen gleijen, 1000 terwen bouwelaers, 230 bonden strooi, 45 hectoliters aerdappels. Voorts, stakytregels en slaken, gewaterde plant- van Nota. Vele dezer eikbootnen, en andere, hebben eene byzondere lengde. De Spaenderszullen Op 0 maenden tyd borgen stellende. ORDE VAN DEN KOOPDAG telkens om 12 ure ’s middags, juist te beginnen. Den eersten dag zal men verkoopen van tot 134 Den volgenden dag van 135 tot 268. Te vergaderen in de herberg de dry Sleutels, langs de vaerd. Van Huisraed en Herbergiers Gereedschappen, TE WESTVLETEREN. Zaterdag 27 November 1838, tenceniire na middag, ten sterfhuize van Jacobus Franciscus Drollekken, by de dorpplaets, KOOPDAG van den geheelen huisraed, beslaende in koper, tin, yzer, gleis en aardewerk, beddingen, lyn- waed, tafels, stoelen, slaghorlogie, brandhout eu daring, twee steenen pollen met boter, aerdappels, geite, en al de herberg-gercedschappen. Met gi reed geld. Gihuchte Forlhem, in 't Hosch can don heere Khnofff. Op Maendag 13 December, 1858. ten 2 ure ’s na middags juist, zal den Notaris BEERNAERT, te Al- iciii gh» ui. op •iib.mr verkoopen, in de herberg van sieur De Coussema-ker, in de diy Sleutels, te Forthem, langs de vaerd, Cirka 9 hcklareu Boschtaillie, en 1933 Plantsoenen, zich bevindende in 'l hosch to Forthem, loebe- hoorendi' acn den heere Knsorrr, te Brussel. De taillie is verdeeld in 16 koopeti, alsook de plantsoenen. De plantsoenen zullen mogen uitgedacn wordan. De taillie zal mogen algekapt worden, naer be lieven der koopeis. I »an betaling, mits volkomende al de voorlelezen kondilien. GEHEEL EEN BOSCH. DOOR L'ITRODING VAN VAN E I K E N Waer onder eenige Esschen, Olmen, Hollanders en Abeeien, Gehucbte Forthem, in 't Bosch van den heere Kiisopf». De Notaris BEEUNAERT, t. r residentie van Alve ringhem, zal op de i.i, r o ut r v. rmelde dagen, open baar verko' pro in h. i B .sch vin d,heere Kimofff, slaende laogsde v i rd vin Forihem en telt verzoeke van dezen heer. Schno 11 bo.iiiiei», waer onder eenige andere b a, zjo boven is vermeld. Alle afiiehen, by de uitgevers van dit tt.vMAKi. onvergeld in hetzelve geplai tst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Vrydag 20 November 1853, ten twee uren namid dag in de te verkoopen herberg hier agter acngowe- zen, zal gebeuren do openbare Verkooping in eene zitting, Van een HÜIS ten gebruike van Herberg genoemd den Wyngaert, met 7 aren 29 centiaren Grond en jjovenierhof daer medegaende, slaende en gelegen ten zuideinde van de dorpplaets der gemeente van VVestvleteren, langst de steenweg leidende naer de dorpplaets. Dit Huis die gebruikt geweest is door wylen Jacobus Franciscus Biouckiouom handslag met de geld- telling, ter uitzondering van het zuideinde die ge bruikt is door Fidelis Pollefort, met regt tot eersten Mei 1859. Conditiën en titels ten kantoorc van den Notaris FLOOR, te Loo. blad. Onslstraet van het rvk. Prys van inschryving, BETAELBAER VOOROP:

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1