VAN VEURNE KOOPDAG 1>I IJL 14 O O P D A G 6 B DOME N llatir onder eanige Esschen, Olmen, Hollanders tn KOOPDAG B O OM EN KOOPDAG AEN HET Meubelen en Huisraed, ULIS MET ERF, staende en gelegen binnen de stad Veurne. HUIS EN HERBERG Tailliehout en Plantsoenen, A O O P A G WESTVLETEREN. January, f859, P MERKWAERDIGEN kO O P D A G TE WESTVLETEREN. TE VEURNE. OPENBARE VERKOOPING TE WESTVLETEREN. Juist 268 koopen, Op Maendag, 10.dc“ En Dingsdag, 11 .denj telkens om 12 ure ’s middags, juist te beginnen. KOOPDAG TE ALVERINGIIEM, TE WULVERINGIIEM. WOBNSDAG 34 NOVEMBER 18ÖS. W h SUPPLEMENT AB VER DOOR UITRODING VAN GEHEEL EEN BOSCH. TE 1 35. openbncr te verkoopen ▼an BV UITSCHEIDING VAN IIEDKYI, VAN EEN Van Huisraed en Herbergiers Gereedschapp< Zaterdag 27 November 1858, teneenure na middag, ten slerfhuizo van Jacobus Franciscus Brouckxon, by de dorpplaets, KOOPDAG van den geheelen huisraed, be.taende in koper, tin, yzer, gleis en aerdewcrk, beddingen, lyn- waed, tafels, stoelen, slaghorlogie, brandhout en daring, twee steenen potten met boter, aerdappels, geile, en al de herberg-gereedschappen. Met gereed geld. de kooperszyn. betaling, mits solvabele Donderdag 9 December 1858, ten een cn half ure naer middag, op do hofsledelanden bewoond by Carolus Beiwarte, toebehoort hebbende de fainillie d’heer Detollenaere, staendo langst de calchicde lei dende van het gehngte hel Gouden Hoofd gemeente Vynchem naden steenweg van Veurne op Yperen, Koopdag van 89 koopen hoornen en wilgen tron ken, waer onder zich bevinden differente schoone eiken dienstig voor schiptimmerlieden, molcnaers en kuipers. Op tyd van betaling, ten kantoore van den Notaris DZ CAE te Alveringhem, en conditiën alsdan vooren to lezen. t I bruikl is door Fidelis Pollefort, met regt tot eersten Mei 18511. Conditiën en titels ten kantoore van den Notaris FLOOR, te I.oo. De Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alve- ringhem, zal op de hier onder vermelde dagen, open- baer verkoopen in hel Bosch van den heere Knxorrr, staende langsde vacrd van Forthem en ten verzoeke van dezen heer, Schoone cu zware eikboomen, waer onder eenigo andere booincn, zoo boven is vernield. Nor*. Vele dezereikboomen, en andere, hebben eene byzondere lengde. De Spaenderszullen aen Op 6 maenden tyd van borgen stellende. ORDE VAN DEN KOOPDAG Den eersten dag zal men verkoopen van koop l tot 134 Den volgenden dag van 135 tot 268. Te verguderen in de herberg de di y Sleutels, langs de v aerd. VAN EIKEN Abeetcn, TE ALVERINGHEM, Gehechte Forthem, in’t Bosch van den heere Ktisorrr. Vrydag 28 November 1858, ten twee uren na mid dag in de te verkoopen herberg hier agter aangewe zen, zal gebeuren de openbare Verkooping in eene zitting, Van een HDIS ten gebruike van Herberg genaemd den IFyngaert, met 7 aren 29 centiaren Grond en jjovenierhof daer medegaende, staende en gelegen ten zuideinde van de dorpplaets der gemeente van VVestvleleren, langst desteenweg leidende naer do dorpplaets. Dit Huis die gebruikt geweest isdoor wylen Jacobus Franciscus Brouckiou, om handslag met de geld- telling, tor uitzondering van het zuideinde die ge- Dynsdag 30 November 1858, ten een ure naer mid dag, ten sterfhuize van Albertus Loonis, te VVcstvle- teren, langs de Callestraet, by het klooster der paters Trapisten. Van allede menagiegoederen, kuip- en kernallaem, een wagen, driewiel-karre, ploeg, egge, een trekezel, een melkkoei, een vetzwyn, 1600 schoven lerwe, 10()D schooven peerdeboonen, 3 hectoliters haver, 15 hec toliters aerdappels, deel rapen, plantsoenen, brand hout, en menigvuldige ander voorwerpen, immers van al het gene die het zelve hofstedeken bekleed. Op 3 maenden tyd van betaling voor de koopen boven de 20 francs, mits te stellen In goede en be kende borg, de gene van 20 francs en daer benei! n, met gereed geld. veringhem, openbaer verkoopen, in dn herberg van sieur De Coussemaeker, in de dnj Sleutels, te Forthem, langs de vaerd, Cirka 9 hektaren Boschtaillie, cn 1953 Plantsoenen, zich bevindende in 't hosch te Forthem, toebe- hoorende aen den heere Kimorrr, te Brussel. De taiilie is verdeeld in 16 koopen, alsook de plantsoenen. De plantsoenen zullen mogen uitgedacn worden. De tail lie zal mogen algekapt worden, naer be lieven der koopers. Op 4 maenden tyd van betaling, mits volkomendc aen al de voortelezen konditien. Woensdag l.,“" December 1858, om dry uren na middag, ter herberg genaemd St. Arnoldus, bewoond door sienr Guilliehnus Degioote, gestaen binnen de stad Veurne, in de Duinkcrkstraet. zal cr overgegaet» worden in eene enkele zitting, tot den INSTEL en TOESLAG van Een HUIS, ten dienst van Winkel,geteekend N/4*, onlangs nieuw gebouwd, te zamen gesteld uit Win kel, binnen Huis, Keuken met des zelfs medegaende Erf, groot volgens kadaster S3 centiaren, bekend onder het nummer 555b der sectie A, alsnu bewoond door Sr. Lambertus Seraphinus Claereboudt, een der medeverkoopers, staende en gelegen binnen 8t:«d Veurne, ter noordzyde van de Nieuwestraet, van zuiden aldaer voorhoofdende, palende van oosten Tien het huis er erf van vrouw de weduwe van den heer Josephus Debusschere den muer aldaer gemeen, van noorden aen de erf van het huis der kinderen van vrouw de weduwe van sieur Carolus Claereboudt, den scheidmuer aldaer ook gemeen, en van oosten aen eenen doorgang alhier niet medegaende, nciuaer er zal aldaer eene vryepassagie bcstaeii ten voord van den kooper van dit Huis, dacrover den cigt;:. DOOR UITRODING VAN EEN BOSCH. ▼an Gekuchte Forthem, in ‘t Bosch oan den heer» Knsorir. Op Maendag 13 December, 1858, ten 2 nrc na middags juist, zal den Notaris BEERNAERT, te Al- üp Woensdag eersten en achtsten December 1858, telkens om een ure na middag, zal er in hel hölel de IXoble Rost, gestaen binnen de stad Veurne en be woond door jouff. de weduwe Woutters, overgegacn worden lol de verkooping van vele meubelen en huisraed beslaendo voornamclyk uit Veel koper, yzer, blek, gleis, porcclein, glas, cris- tacl en aerdewerk, linnen lakens, dwalen, s -rvietten, handdoeken, fluwinen, stoors, vi istergordyncn, schoone wollen matrassen en hoofdeinden, pluimen bedden, I ojfdeinden en oorkussens, wollen cn an dere sargieu, corlrpoipten, stoelen, grooteen kleine tafels, bedd< bakken met behangsels, eoininoden, kassen, spiegels, stoven, matten cn lapitlmi, kuipen, standen, svtilniicn k Icrrtunndun. V ort» piano, zilveren lepels en fourchetten, louchen, limonadelepels, koffy- en suikerlepels, sauscaraffen, tnfelstelsel met gedoreerde boorden en veel andere voorwerpen te lang om te melden. De koopen beneden de tien francs benevens den tienden penning van allede koopen comptant te be talen, de gene boven de tien francs op tyd van be taling ten kantoore van den Notaris DE CAE, tc Alveringhem. VAK i 7. wt,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1