bj v e u it re e VAN K O OI» D A G K O O I* D A G I :4! I t BOO M E re, LIJ I ill B O O M E re B O O M E re i g if 1 Biiilengenwoon Berigt. KOOPDAG KOOPDAG Meubelen on Huisraed, Te Leysele en Iloulhem. Taillieliout en Plantsoeneiiy K O O PD A G .i: 4755. jAer, ZATERDAG 27 NOVEMBER 4858. J Word voortgezegt. I AS so.; -gs MERKWAERDIGEN I KOOPDAG van BOOM Ere TE BLLSGAMP. §2? TE VEURNE. H van Waer onder schoone Olmen, Tronken en ander Brandhout, -r< ;i .JA I'1 I TE ALVERINGHEM, Iliad voor Annoncen, Landbouwnietnvs, politieke Een Nu miner, en een 1’ TE WULVERINGHEM. I r tl N.r en algemecnc Tijdingen, Marklpryzen en Ilandelzaken. Supplement op half blad, per week. TE ALVERINGIIEM, 60 KOOPEN BOOMEN, Juist 268 koopen, Op Maendag, 10/“january En Dingsdag, 11. J J telkens om 12 ure’s middags, juist te beginnen. I •V 1 jM It Voor stad worden BOOR UITRODING VAN EEN BOSCH.- BY UITSCHEIDING VAN’ BEDRYF, Furnes, le vingt i nu DOOK UITRODING VAN GEHEEL EEN BOSCH. t VAN Prys blad, Ooststraei van het ryk. van fl Dysscndag 28 December 1868, om twee uren naer nocnc in hel Gemccnlc-huis te Bulscamp, bewoond by sieur Eduardus Coney, Ten verxoeke van de lieeren leden van het Bureel van Weldeed van ald.ier, Zal’er overgegaen xyn totdc verkooping van de volgende koopen boomen staende op de landen ge bruikt by sieur aneis Verdobbel, le iloutheni, by de Doode Mannen, by dies voorafgaendelyk te gaen bexigligen. Coene 13 o 1 men en 1 2. 3 olmen. 3. Soliuen cn 1 wilg. 4. 1 wiigcen 2 olmen. 6. 4 olmen. 6.3 olmen. 7. 2 olmen en 1 wilg. de kooperszyn. betaling, mits solvabel# ruw van Gekuchte Forthem, in 't Bosch can den heere Kunopff.- Op Macndag 13 December, 1858, ten 2 ure ’s na middags juist,.zal den Notaris BEERUAERT, te Al- vcringhein, openbaef verkoopen, in de herberg van steur L)e Cousseuiaeker, in de dry Sleutels, té Forthem, langs de vaerd, Cirka 9 hektaren Boschtaillie, en 1953Plantsoenen,- zich bevindende in ’t bosch le Forthem, t'oeue- hoorende aen den heere Knaorrr, te Brussel. De laillie is verdeeld in 16 koopen, alsook dé plantsoenen. De plantsoenen zullen mogen uitgedaen worden’. De laillie zal mogen afgekapt worden, naer be lieven der koopers. Op 4 maenden tyd van betaling, mits vOlkomendé aen al de voortelezen konditien. van inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks *s jaers. 3 fr. 25, 6 maenden. I fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’s jaers. Voor builen, vraclitvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’s jaers. Op conditiën alsdan vooren tc lezen taling ten kantoore van dc" Ne'.?’ Alveringhem. VAN wilg. Coene 9. 4 olmen. 11.3 olmen. 12. 2 olmen en 1 wilg. 13.4 olmen. 14. 3 olmen en 1 wilg. 15.4oimen. 10 5 olmen. t en tyd van be den Notaris DE CAE, te Par jugcincnt rendu par défnut, du tribunal civil do J." instance de Furnes, en date du 13 novembro 1800 cinquanto huit, la dame Nathalie Eliso Wispelaere, deineurant de droit avec son mari Pierre Piquendaire, négociant a Niouport y domicilie, et de fait chez ses parents a Grave- linncs (France), a élé déclarée séparéc de biens d'avec son mari. Pour oxlrait ecrtilié conforme par Ie soussigné A\oué pres le tribunal civil de 1." instance de Fumes, et <lo la dame Nathalie Elise Wispelacre, demandcresse. Furnes, le 24 novembro 1800 cinquantc huit. D. DE KEUWEll. Enrcgistrc pro quadruplicata a Furnes, le vingt quatro novembre 1800 cinquanto huit, vol. 68, f.‘ 77, c.' 2, sur i'original se trouve, r<cu en principal et add. deux francs vingt un centimes. Le rcccveur, Cukst. Men abonneert zich op het bureel van het N.“ 34, te Veurne, en op al de postkantooren Insertion, 15 centimen den drukregel. Ecu afzonder)) k nummer 20 c.', het supplein'e'nt 15 c.’ Alic aflichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, ééxjiael onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven cn geld vrachtvry toe te zenden. Die zouden vernemen dat do hofstede alwacr sieur Franciscus Serryn overleden is, te Alveringhem zoude te pagten zyn, zyn verboden zich nentebieden by den Notaris DE CAE alhier niaer wel regtstreéks by den zeer eerwaerden heer Pilo Becqué, pastoor te llouthein, eigenacr derzelre. Donderdag 9 December 1858, ten ecn en half uro naer middag, op de hofstedelanden bewoond by Carolus Deitearte, toebehoort hebbende de famillie d’heer Detollenaere, siaeude langst de calchiede lei dende van het gehugte het Gouden Hoofd gemeente Vynchem na den steenweg van Veurne op Yperen, Koopdag van 69 koopen hoornen en wilgen tron ken, waer onder zich bevinden differente schoone eiken dienstig voor schiptimracrlieden, molenaers en Kuipers. Op tyd van betaling, ten kantoore van den Notaris DE CAE te Alveringhem, en conditiën alsdan vooren- te lezen. EIKEN Waer onder eenige Esschen, Olmen, Hollande/s eü Abeeten, Cehuchte Forthem, in 'tBosch van den heereKitsopi'Éi. Op Vrydag, 17 December, 1858, om 12 ure 's mid dags, juist, zal de Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, openbaer verkoopen op de landen gebruikt te Leyseleen Houthem, door sieurs Lam mens, Maes en Willaey, boven bekend cn genoemd. Te vergaderen op’t land gebruikt door Lammens naby de hofstede van Macs. Op tyd van betaling, mits volkomende aen al de konditien. Dc Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alve ringhem, zal op dc hier ouder vermelde dagen, open baer verkoopen in het Bosch van den heere Kiihopff,' staende laugsde vaerd van Forthem en ten verzoeke van dezen heer, Schoone en zware eikboomen, waer onder eenigé andere boomen, zoo boven is vermeld. Nota. Vele dezer eikboomen, en- andere,- hebben' eene byzondere lengde. De Spaenderszullen aen Op 6 maenden tyd van borgen stellende. ORDE VAN DEN KOOPDAG Den eersten dag zal men verkoopen van koop f tot 134 Den volgenden dag van 135 tot 268’. Tevergederen in de herberg de dry Sleutels,- la'rt® de vaerd. VER Op Woensdag eersten cn achtsten December 1858, telkens om een ure na middag, zal er in het hótel de Noble Bost, gestaen binnen de stad Vcurnecn be woond door joufF. de weduwe Woutlers, overgegacn worden tot dc verkooping van vele meubelen cn huisraed bestaende voornainclyk uit Veel koper, yzer, blek, gleis, porcclcin, glas, cris- tael enaerdewerk, linnen lakens, dwalen, servietten, handdoeken, lluwincn, stoors, venstergordynen, schoouc wollen matrassen wn hoofdeinden, pluimen bedden, hoofdeinden en oorkussens, wollen en an dere sargien, cortcpointcn, stoelen, grootc en kleina tafels, beddebakken met behangsels, cominoden, kassen, spiegels, stoven, matten cn tapitten, kuipen, standen, seulcncn kleermanden. Voorts piano, zilveren lepels en fourchetten, loochen, limonadelepels, kolfy- en suikerlepels, sauscaraffen, tafelstelsel met gedoceerde boorden en veel andere voorwerpen te lang om tc melden. De koopen beneden de tien francs benevens den tienden penning van alle de koopen comptant tc be talen, de gene boven de tien francs op tyd van be taling ten kantoore van den Notaris DE CAE, te Alveringhem. '•pi

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1