V A N KOOPDAG E B O O B E K B Q H E N TE WULVERINGIIEM. KOOPDAG van II tl Jj V E O E F II lil BOONEN, B O O M E iV I I fï II IH KOOPS) A G van KOOPDAG Meubelen en Huisraed, TE VEURNE. Te Leysele en Houthem. KOOPDAG COLLE BLANCHE LIQUIDE. WITTE VLOEIJENDE LYM. L’induslric cl le Commerce Beiges. Tailliehout en Plantsoenen, i i I I 1 H O O P O A G e JAER, N.r 1756. DECEMBER 1858. ZATERDAG 4 E. y TE i TT TE BULSCAMP. I I 9 Waer onder schoone Olmen, Tronken en ander Brandhout, January, 1859, van Op Maendag, IO.de* En Dingsdag, I l.dvn/ telkens om 12 ure ’s middags, juist te beginnen. (dgeniéene Tijdingen, Marktprijzen en Ilandelzaken. van Te Alveringhein en St. Ryequiers. Prix du /Ineen 50 cent'. Prijs der /lesc/i 50 cent. Journal spécial de commerce, de l'agriculture, do 1 Industrie, des Lanqurs, et <1 Annonces ^générales paraissant liius les jou rs apres la ctolurc dé'ia bourse’ ABONNEMENT. Par an par la poste 16 fr. Semeslre8 Trimestre5 MERKWAERDIGEN EIKEN Juist 268 koopen TE ALVERINGHEM, 60 KOOPEN BOOMEN, boven bekend cn genoemd. Plad roor Annonccn, Landbouwnieuws, politieke en i u Een Nummer, en een Supplement op half blad, per week. I SM TT i BETAELBAER VOOROP: Voor stad worden BY UITSCHEIDING VAN BEDRYF, borgen I 1 1 imwniiT -rrmr—nmru —ratindri* VAN nr i Dyssendag 28 December 1853, om twee uren naer noene in het Gemeente-huis te Bulscrtmp, .bewo'Ofld by sieur Eduardus Cossey, en ZOON, Prys van rmw J Schoont* en zware eikboomen, waer onder eenige andere booiuen, zoo boven is vermeld. Nota. -- */c!c ■■••’'•r eikboomen, en andere, hebben eene byzondero lengde. De Spaenderszullcn aen Op 6 maenden tyd stellende. ORDE VAN DEN’ KOOPDAG Donderdag 6 January 1859, zynde drie Koniug- dag, om twee uren naer noene, op de hoisted,,landen gebruikt by sieur Pieter Lazeure en Pieter I anoeye, te Alveringhem, in den Wydauw-beekhoek, de zaai landen gebruikt by Carolus Leplae, langst den gra- vieren op de landen in Sl. Ryequiers, gebruikt by Francis Noorenberghe, by den Wydauw-nioleh, Koopdag van omtrent de 30 koopen eiken, olmen! en wilgen Doornen, waer onder 2 schoone eiken, Oi» veel schoon brandhout. Te vergaderen by Donderdag 9 December 1838, ten een en half ure' naer middag, op de hofstedelandcn bewoond by Carolus Dezwarte, toebehoort hebbende de famillie' d’heer Detollenaere, slaende langst de calcbiede lei dende van het gebngte het Gouden Hoofd gemeente' Vynchem naden steenweg van Veurne op Yperen, Koopdag van 69 koopen booiuen en wilgen tron ken, waer onder zich bevinden differente schooner eiken dienstig voor schiptimiucrliedcn, moletiaers et» kuipers. Op tyd van betaling, ten kantoorc van den Notari* DE CAS te Alveringhein, en conditiën alsdan vooreu te lezen. Den eersten dag zal men verkoopen van koop I lot 134 Den volgenden dag van 135 tot 268. Te vergaderen in de herberg de dry Sleutels, langs de vaerd. Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooststraet N." 3-4, te Veurne, cn op al de postkantoOren van het ryk. Insertion, 15eentimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.‘, het supplement 15 c.s Alle alïichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, ÉfisjiAït onvergeld in helzelvo geplaetst. Brieven cn geld vrachtvry toe tc zenden. Op Woensdag achtsten December 1858, telkens om een ure na middag, zal er in het hotel de Aoble Rose, gestaen binnen 'de stad Veurneenbe- woond door joufF. de weduwe Woutters, overgegaen worden tot de verkooping van vele meubelen en huisraed bestaende voornamelyk uit; Veel koper, yzer, blek, gleis, porcelein, glas, cris- tael en aerdewerk. linnen lakens, dwalen, servietten, handdoeken, Iluwinen, stobrs, venstergordynen, Te vergaderen by coen 1 op de landen gebruikt by sieur Lazeure, by het hofstedeken als nu belioorendtf Joannes Baptiste Provoost. Op conditiën alsdan vooren te lezen en tvd tan betaling, ten kantooro van den Notaris DE CAE, Alveringhem. schoone wollen matrassen en hoofdeinden, pluimen bedden, hoofdeinden en oorkussens, wollen en an dere sargien, cortepointen, stoelen, groole en kleine tafels, beddebakken met behangsels, coinïnodcn, kassen, spiegels, stoven, matten en tapitte.n, kuipen, standen, seulenen klecrinanden. Voorts piano, zilver, n lepels en fourchett m, louchen, limonadelcpels, koll'y- en suikerlcpels, sauscarafl’cn, tafelstelsel met gedoreerde boorden en veel andere voorwerpen te lang om te melden. De koopen beneden de tien francs benevens dert tienden penning van alle de koopen comptant te be talen, de gene boven de tien francs op tyd van be taling ten kantoorc van den Notaris BE CAE, tef Alveringhein. Cette Colle s’emploie a froid. On peut s’en servir 1' ur roller le Papier, Carton, le Bois, la Por- 1‘iuie, te .Uaibie, te I erie, les Potiches, les Jouets. tic. Depót a I Times, ehcz la veuve 1’. RYCKEIJOER el Fil.S, ruc d'Esl, 3 4. Die Lyiti wordt koud gebezigd. Men kan er mede aen een luchten: hel Papier, Carlon, Porcelein, Glas, Marmer, Hout, enz., enz. Depót te Vnurne, by de wed. R1CKEB0ER Oosl-straet, 34. On s’abonne chez PIERRE RYEKEB9ER, agent du Journal, rue d’l.st, a Fumes. DOOR I ITRODING VAN GEHEEL EEN BOSCH. VAN Jl'aer onder eenige Essc.hen, Olmen, Hollanders en Abeeien, ALVERINGHEM, Gehuchtc Forlhem, in 't Bosch van den heere Kiisorrr. De Notaris BEERNAEHT, ter residentie van Alve ringhem, z.il op de hier onder vermelde dagen, open- baer verkoopen in het Bosch van den heerc Kiisofff, stacnde langsde vaerd vauFortlieiu en ten verzoeke van dezen heer, Schoone en zware Vele dezereikboomen, de kooperszyn. van betaling, mits solvabele van Gehuchtc Forthem, in ’l Bosch can den heere Kuhopff. Op Maendag 13 December, 1858, ten 2 ure ’s na middags juist, zal den Notaris BEERïïAERT, te Al veringhem, openbaer verkoopen, in de herberg van sieur De Coussemaeker, in de dry Sleutels, tc Forthem, langs de vaerd, Cirka 9 hektaren Boschtaillic, cn 1953 Plantsoenen, zich bevindende in ’t bosch te Forthem, toebe- hoorende aen den heere Kumofff, te Brussel. De taillie is verdeeld in 16 koopen, alsook de plantsoenen. De plantsoenen zullen mogen uitgedaen worden. De taillie zal mogen algekapt worden, naer be lieven der koopers. Op 4 maenden tyd van betaling, mits volkomende aen al de voortelezen konditien. i II Op Vrydag, 17 December, 1858, om 12 ure ’s mid dags, juist, zal de Notaris BEERIIAERT, ter residentie van Alveringhem, openbaer verkoopen op de landen gebruikt te Leysele en Ilouthem, door sieurs Lam mens, Macs en VVillaey, Te verg,aderen op’tland gebruikt door Lammens naby de liofstedevan Maes. Op tyd van betaling, mits volkoincndc aen al de konditien. 1)0011 UITRODING VAN EEN BOSCH. inschry v ing, 6 franks ’sjaers. fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 73. 3 maenden. 7 franks ’sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr.25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. S.-- :(ZJ

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1