VAN VEURNE J B O O M E N KOOPDAG I I» I B, O O M E N AYacj* onder schoone Olmen, Tronken en ander Brandhout, BOONEN, BOOMEN TE WULVERINGHEAf. B O ON EN, HERBERG, aen het I VERKOOPING KOOPDAG van BOOMEN TE BULSCAMP. KOOPDAG X1 KOOPDAG Tc Lcysele cn llouthein. Taillieliout en Plantsoenen, KOOPDAG K O O P D A G z I WOENSDAG 8 DECEMBER 48Ö8. J t HOOGSTAEDE. a. H DEN BOULEVARD, TE VEURNE. Fr 1 OP POLLINCHOVE. noon uitroding J H 60 KOOPEN BOOMEN, van 66 koopen Boomen, TE ALVERINGHEM, Te Alveringhem en St. Rycquiers. Openbare Verkooping by licitatie van de SUPPLEMENT I I ABVE8TEIÏTH-BLAD VAN EEN BOSCH. 1 op de landen gebruikt by TER GEMEENTE ft vooren nocne by sieur van i 12 ure’s inid- ter residentie de landen 9 4 olmen. 11.3 olmen. 12. 2 olmen en 1 wilg. 13.4olmen. 14. Soluien cn 1 wilg. 15.4olmen. 16 5 olmen. i en tyd van be den Notaris BE GAB, te aen al de 1 Den Notaris DE CAE, ter residentie van Alverin- ghem, zal op Woensdag 15 December 1858, om 2 uren naer nouno, in de herberg den rooden Leeuw, te Vcurno, ter Interventie en overstaen van den heef Vrederegter en zynen Greffier overgegaen tot de openbare verkooping van de volgende Herberg. Eenigen koop. Een HUIS en verdegerieflj kheden ten dienste van Herberg genaemd de Boul vard, met 10 aren 30 centiaren Erve daer inedegaende, staendu en gelegen te Veurne, van noorden de Stadswandeling, bowond by Ilenricui Douche. Om aenslag met 23 april 185b. Titelen en conditiën by den genaemden Notaris DE CAE. Op Vrydag, 17 December, 1858, om dags, juist, tal de Notaris BEERNAERT, van AIveriughein, opcnbaer verkoopen op gebruikt te Leyseleen llouthein, door sieurs Lam mens, Macs cn Willaey, boven bekend cn genoemd. Tc vergaderen op't land gebruikt door Lammens nabi de hofstede van Maes. Op tyd tun betaling, tuits volkomende Donderdag 9 December 1858, om een ure namiddag precies te beginnen, op de Kasteel-hofstede en landen van den heer Henri Ysenbrart D'ocoksfobt, te Th iel t. gebruikt by de weduwe van Pieter Baes, Ka rel-Lode- wyk Feys en door Pieter Deboyser, alle zeerdigt van de dorpplaets der gemelde gemeente Hoogslaede, langs den steenweg leidende van Veurne naer Yperen en slechts op twee kilometers afstand van ’t water, aen ’tgehucht Elsendamme, dus allergemakkelykst voor hel vervoer, openbare veiling door’t ambt van den Notaris CAPELLE, te VVatou, van: Bestaende in 26 eiken waeronder 2 molen assen) 20 hollanders, 33 olmen, 12 abeelen, 8 populieren, 2 klemmers. 6 esschen, 11 wilgen en een aerdentrillen; onder welke vyf eerstgenoemde soorten veel van twee meters tot twee meters 60 centimeters onttrek; Behalve de wilgen met eenige kleine olmen en hol landers, maer dienende voor brandhout, al deandere dienstig voor molenaers, kuipers, schipwerkers, tim merlieden, wagenmakers en lot alle slach van werken; Te vergaderen aen kavel een, op ’t land in gebruike by voornoemde weduwe Fets. Op tjd van betaling, mits stellende solvente bor gen of medekoopers en kondilien alsdan voorteleïe;}. van Gekuchte For them, in 't Bosch van den hccre Kusorrr. (lp Mnendag 13 December, 1858, ten 2 nrc *s na middags juist, zal den Notaris BEERbAERT, te Al- vcringhciii, openbacr verkoopen, in d<' herberg van sieur De Cousscmaeker, in de dry Sleutels, te Forlhcm, langs de vacrd, Cirka 9 hcklnren Doschtaillie, en 1933 Plantsoenen, zich bevindende in 't bosch to Forlhcm, loebc- boorende aen den hcero Knaorrr, te Brussel. De taillie is verdeeld in 16 koopen, alsook de plantsoenen. De plantsoenen zullen mogen uilgedaen worden. De taillie zal mogen algekapt worden, naer be lieven <l<-r koopcra. Op 1 m.ieiiduii tyd van betaling, mits volkomenda aen al de voorleli zen kondilien. ▼an kondilien. VAN Donderdag 9 December 1858, ten een cn half ure naer middag, op dc hofstedelanden bewoond by Carolus Dezwarte, toebehoort hebbende de famillio d'hcer Detollenaere, staende langst de calchiede lei dende van het gchugle bet Gouden Hoofd gemeente Vynchem naden steenweg van Veurne op Yperen, Koopdag van 69 koopen boomen en wilgen tron ken, waer onder zich bevinden differente schoone eiken dienstig voorschiptimmerlieden, molenaers en kuipers. Op tyd van betaling, ten kantoorc van den Notaris DE CAE te Alveringhem, en conditiën alsdan te lezen. Donderdag 6 January 1859, zynde dricKoning- dag, om twee uren naer noene, op de hofstedelanden gebruikt by sieur Pieter I.azeure en Pieter I.anoeye, te Alveringhem, in den Wydauw-beekhoek, de wet landen gebruikt by Carolus Leplae, langst den gra- vieren op de landen in Sl. Rycquiers, gebruikt by Francis Noorenberghe, by den VYydauw-molen, Koopdag van omtrent de 50 koopen eiken, olmen en wilgen Boomen waer onder 2 schoone eiken, on veel schoon brandhout. Te vergaderen by coen 1 op de landen gebruikt by sieur Lazeure, by het hofstedeken als nubehoorende Joannes Baptiste Provoost. Op conditiën alsdan vooren te lezen en tyd van betaling, ten kantoore van den Notaris BE CAE, to Alveringhem. Donderdag 13 January 1859, ten een ure naer middag, in de herberg bewoond door sieur De Bruyne, te Pollinchove, zullen de bestuerders van het Bureel van Weldadigheid van dezelve gemeente, doen overgaen tot de openbare Verkooping van 120 koopen alderhande spetien van Boomen, staende op de landen toebehoorende het voorzegd Bureel van Weldadigheid, gelegen in de gemeenten» van Pol- linchove, Alveringhem en Isenberglie, wydloopiger aengewezen by de uitgehangen plakbrieven. De gene die wenschen van de zelve boomen té koopen, kunnen die gaen bezigtigen voor de Ver- kooping, en hun ten zelven dage laten vinden in de herberg alwaer de verkooping zal geboren, op zes tonenden ty d van betaling voor hel principle), mits te stellen begoede en bekende borg, en den 10 penning verboog dadelyk te voldoen. VAN Dyssendag 28 December 1858, om twee uren naer in liet Gemeente-huis te Bulscamp, bewoond Eduardus Cossey, Ten verzoeke van de hoeren leden van het Bureel van Weldaed van aldaer, Zal’er overgcgacn zyn tot de verkooping van de volgende koopen boomen staende op de landen ge bruikt by sieur Francis Cerdobbel, te Houthem, by de Doode Mannen, by dies voorafgaendelyk to gaen bezigtigen. Coene 1.2 olmen en 1 wilg. Coone 2. 3 olmen. 3.2olmen en 1 wilg. 4. 1 wilgeen 2 olmen. 5. 4 olmen. 6. 3 olmeif. 7.2 olmen en 1 wilg. Op conditiën alsdan vooren te lezen taling ten kantoore van den Net?.' Alveringhem. 'i J-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1