VAN VEURNE. s i TR A VA UX de BOOTEN TE BULSCAMP. I 2§ O O M E W EOOdlE.P BOOUUEX, i» KOOP DAV HENAGIE-GOEDERElf, TE BULSCAMP. AEN HET KOOP» A G HUIS en LAND Veurne, 15 December. MEUBELEN KOOPDAG 119 zware koopen Boomen, WOENSDAG 15 DECEMBER 1 ARRONDISSEMENT DE Fl’RNES-DlXMUDE. 5 J I I I I 1 ADJUDICATION TERRASSEMENT ET DE PA VAGE DE LA RGD TE Parlant de l’aggloméré de Wercken el aboutis- sa/il a la chanssée de Dixmude vers Holders, a l’endroit dit Hoghcveld, sur Ie terriloire d’Eessen. van van Waer onderschoone C 9 Olmen, Tronken en ander Brandhout, Te Lcysele en lïoulhem. De persoonen die een abonnement nemen op het ADVERTENT1E-BLAI), voor het aen- staende jaer, zullen van heden af, hei. blad gratis ontvangen. Voor de abonncments-pryzen men zie aen het hoofd van het. blad. •De inschrijvers van den buiten,die irenschen hun abonnement te vernieuwen, zyn verzoekt Le devis du projet s’élève a frs. 39,275-85 c. 60 KOOPEN BOOMEN, Tc Alveringhem en St. Bycquiers. SUPPLEMEN i Op 1} <1 -W— A :tl I I I 5 karaffen, lynwaeden, des Dcsïré wVckaert, u‘" dorP? i -• nrroNAVUT nl< Te vergaderen by coen sieur Lazeure, by hel l._ Joannes Baptiste Provoost. Op conditiën alsdan vooren betaling, ten kantoore van u_. Alveringhem. beziutigen. Cocne 1.2olmen en 1 wilg. Coene 2. Soluien. 3. 2olmen en 1 wilg. 4. 1 wilgeen 2 olmen. 5. 4 olmen. G. 3 olmen. 7.2 olmen en 1 wilg. 12 lire’s mid- Ier residentie de landen sieurs Lam- icn 1 op de landen gebruikt by hofstedeken als nubeboorende ren te lezen en tyd van den Notaris DE CAE, ie centiaren Zaeiland, staende en gelegen tol Westvle- teren, digt hy den zelven steenweg palende onst, zuid en west aen het zaeiland van Barbara Fieu te Beveren, en noord de Koekuytdreve. Lestmael bewoond en gebruikt geweest door .Jan Baptiste llerkel boudt, om handslag met de geldtelliag. Conditiën en titels by den Notaris VLODR, te l.oo. 11 in mfiimriiwiiTT-ori-—nir—r- -.r.-rrrr PROVINCE 1>E LA FLANDRE-OCCIDEN I ALE. Donderdag 6 January 1859, jynde drie Koning- dag, om twee uren naernocne, op de hofstedelanden gebruikt by sieur Pieter Lazeure en Pieter Lanoeye, lc Alveringhem, in den Wydauw-beek hoek, de zaci- ianden gebruikt by Carolus Lcplae, langst den gra zier en op de landen in St. Rycquiers, gebruikt by Iraneis Noorenberghe, by den Wydauw-molen, koopdag van omtrent de 50 koopen eiken, olmen en wilgen Boomen waer onder 2 zchoone eiken, en 'eei schoon brandhout. Op Dynsdag 21 December 1858, om negen uren voormiddag, zal’er binnen de gemeente Bulscamp, ten huize alwaer onlangs overleden is, den heer Atragier, onderpastoor aldaer, tot de openbare ver kooping, van alle de mobilaire voorwerpen, die in hetzelve huis zyn bevindende en bestaende in: Dry schoone matrassen, pluimen bedde, vier beddebakken, schoone kasse, twee commoden, tafels, stoelen, stoove, slaghorlogie met kasse, kooper, tin, gleis en glaswerk, kristallinnen glazen en karaffen, vele ydele flesschen, servietten, dwalen en en veel andere goederen te lang om te beschryven. Alles met den gereeden gelde, in handen van den deurwaerder BRIL, met deze verkooping belast. •&USEju-aw V"VAty»- - openbaar te verkoopen TE WESTVLETEREN. Wner onder olmen, bollanden, eiken, esschen, klimmer*, populieren en wilgen. e.,.„..,i„ ni> r|p voornocindu fjcniecriten. Tot nadere inlichtingen, zie men a (lichen, alwaer eiken boom is aei Op tyd van betaling, volkomendc lezen kondilien. Men gelieve het ruchtbacr te maken. Maendag 27 December 1858, ten tweo uren na middag, in de herberg St. Uvbertus, te Weslvletercn, langst den steenweg leidende naer Poperinghe, Zal gebeuren de openbare Verkooping, in eene zitting, van een HUIS met Scheurken en 3 aren 64 Lc Commissaire de l’Arrondissement de Furnes- Dixmude fait savoir que le Jeudi, 23 Décembrc pro- chain.a 11 heures du matin, il sera procédé a l’llótel- de-Ville Furnes, sous réserve d’approbation ulté- rieure, a l’Adjudication publique des travaux de construction d’une route pavee communale, parlant de l’aggloméré de Werken et aboutissant a la chaus- sée de Dixmude vers Routers,a l’endroit dit Rogge veld, sur Ie territoire d’Eessen. L’Adjudication aura lien par soumission et aux enchères. Les soumissions rédigées sur papier timbre, confor- mément au modèle annexe au devis et cahier des charges, signees par un coadjudicataire solvable, seront remises, sous enveloppe cachetée et portaal pour suscriplion I’indioalion precise de la route. Chaque soumission devra ctre aceompagnée d’un re^u constatant Ie versement entre les mains de la commission administrative, de la somino déterminée par lc cahier des charges, en numéraire, bons du trésor ou obligations des emprunts nalionaux au cours du jour. Des cxmplaires du cahier des charges et du devis estimatif sont déposjjs en l’Hótel du Gouvernement, aux Commissariats d’Arrondissement ct auxSecréla- riats des principales villes de la province. Des exemplaires seront en outre adressés a ceux qui en feront la detnandeau Commissariat de l’Arron- dissement de Furnes-Dixmude. Le Commissaire d’Arrondissement, J0YE-G1IÏS. Dyssendag 28 December 1858, om twee uren naer noene in hel Gemeenle-huis te Bulscamp, bewoond by sieur Eduardus Cossey, Ten verzoeke van de heeren leden van liet Bureel van Weldaed van aldaer, Zal’er overgegaen zyn tot de verkooping van dc volgende koopen boomen staende op de landen ge bruikt by sieur Francie Verdobbel, te lloutheiu,by dc Doode Mannen, by dies voorafgaendelyk te gacn 9 4 olmen. 11.3 olmen. 12. 2 olmen cn 1 wilg. 13.4 olmen. 14.3 ol menen 1 wilg. 15.4olmen. --- u 16 5olmen. Op conditiën alsdan vooren te lezen en tyd van be taling ten kantoore van den Notaris DE CAE, te Alveringhem. iasonau—aan KOOPDAG VAN SHOONE EN Oj> Yrydag, 17 December, 1858, om ‘lags, juist, zal de Notaris BEERNAERT, '•■n Alveringhem, openbapr verkoopen op gebruikt te Leyselcen Houthcin, door zit mens, Maes en Willacy, Doven bekend cn genoemd. le vergaderen op’t land gebruikt door Lammens •taby de hofstede van Maes. Op tyd van betaling, mits volkomende aen al de “onditien. kAMEBvwKKK3—«rwrsj-ri w t t. tt»aca—mi KOOPDAG van MERKWAERDÏGEN van I Op landen toebeboorende aen 't Aringcsticbt en de Kerkfabriek van Alveringhem, staende leAlverin- ghem, Loo, Beveren en Ghyverinckhovc, Te verkoopen ten dorpc van Alveringhem. t Op Donderdag, 18 January, 1859, ten 12 ure /middags, ter herberg den Uert, bewoond door "v«llc van Alveringhem, zal den Notaris BEERNAERT, aldaer residerende, oj>cu- Kacr verkoopen, Staende op de dc uithangende tgeduid. aen de voor tc I>ïï

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1