rr>u VAN VEURNE. r B O O M E N I i ta I KOOPiM V BOO1IEA. Boomvendilie IF 5 i I KOOPDAG KOOPDAG VAM BOO M E N Menagie-Goederen HERBERG en STAL KOOPDAG X.r 17M. 11/ JA ER, ZATERDAG 18 DECEMBER 48M. I groot R/ I van TE BULSCAMP. TE NIEUCAPPELLE. I Blad voor Ann oneenLandbouwnieuws, politieke en Een Nummer, en een Supplement op half blad, per week. .tai EN HERBERGGERIEF, ter dorpplaets van ADINKERKE. OPENBARE VERKOOPING Op Cynsgrond te Adinkerke, alsmede eene PARTIS ZAEILAND, Gelegen te Veurne-Bewesterpoort, te verkoopen ten dorps van Adinkerke. Te Alveringhein en St. Rycquiers. TE LEYSELE. algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Handelzaken. 1^1 I - Voor »tad t '•«wr* 1 I 0 X -t &l $w Prys van on onge- 9 4 olmen. 11.3 olmen. 12. Soluien en 1 wilg. 13 4olmen. 14. 3olmen en 1 wilg. l!).4olnien. 16 Soluien. - i en tyd van be den Notaris BÉ GAB, te I fl c.’ inschryving, BETAELBAF.R VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 23, 6 maenden. 1 fr. 73. 3 maenden. 7 franks 's jaers. Voor buiten, vrachlvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’s jaers. Dyssendag 28 December 1858, om twee uren naer noene in bet Gemeeiite-huis te Bulscamp, bewoond by sieur Eduardus Cotsey, Ten verzoeke van de heeren leden van het Bureel van VVeldaed van aldaer, Zal’cr overgcgacn zyn lot de verknoping van de volgende koopen boomen staende op de landen ge bruikt by sieur Fi illicit Cerdobbel, te lloiitbem, by de Doode Mannen, by dies voorafgaendelyk te gaen bezigtigen. Coene 1. Sohnenen 1 wilg. Coene 2. Soluien. 3. Soluien en I wilg. 4. 1 wilgeen Soluien. 5. 4 olmen. 0.3 olmen. 7. 2 olmen en 1 wilg. Op conditiën alsdan vooren te lezen taling ten kanlooru van den Alveriugbeni. Op Donderdag 0 January, 1859, ten 4 ure namid dag, ter herberg het Gildhof. ter dorpplaets van Adin kerke, zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhein, openbaer verkoopen, in eene zit ting, aen de meestbiedenden, de volgende Goederen GEMEENTE ADINKERKE (DORP). Eerste Koop.Een BUIS, ten dienste van Herberg, genaemd hst llaentje, staende ter dorpplaets vaQ Adiukerke, op twee aren 20 centiaren toebehoorenj8 Op Maendag 24.““ January, 1859, ingezien het groet acntal koopen, juist om elf ure voormiddag te be ginnen, op de hofstcde-landen gebruikt by sieur Francis Slyl, binnen de gemeente Leysele, oost der dorpplaets, nevens da Slaveleslraet, leidende mier do steenwegen van Ghyverinckhove op Rousbruggho en van Isenberghe na:r hetzelfde Leysele, en op kleinen afstand van deze beide kalsydeu, dus zeer gemakkelyk voor den transport; Zal er door 'l ambt van den NotarisBEERNAERT, tor residentie van Alveringhein, gehouden worden open baren koopdag van. 183 GROOTE KOOPEN BOOMEN EN TRONKEN, Bestaende in 287 olmen en iepen, 157 wilgen, 21 eiken, 11 hollanders, 16 esschen, 7 kleminers, 4 abeelen, 4 peerlaren, een schoonen kerslaer en 70 wilgen- esschen- en iepen tronken. Ónder welke boomen zich bevinden een groot getal, van buitengewoon» lengde en ter dikte van twee meters tol twee meiers en half, dienstig voor timmerlieden, wagenmakers, schrynwerker», mole- naeri, kuipen, klompmakers, immer» tot alle slack van werken. en al de andere overige voor brandhout. To vergaderen aen coen een, itaeude by do hof- balie van gemelde hofstede. Op lyd van betaling mits stellende solvabel* medö- koopers en volkotuende «a al de kouditicu. W’ Maendag 17 January 1859, ten een ure namiddag, ter gemeente van Nieucappelle, op de hofstedelandeii gebruikt by sieur Bazilius Haegebaert, bezuiden de Boterpotslraet, tusschen deplaetsvan Nieucappelle en de Knokke, KOOPDAG van 58 koopen alderschoonste iepen, esschen, en abeelen Boomen. By middel van de aengelegenheid van den Yzur- vaert en de calchiede van Loo op Dixmude, zeer ge mak kelyk voor den transport. Op conditiën alsdan vooren te lezen en tyd van betaling ten kantoore van den Notaris BE CAE, te Alveringhein. VAN Op Donderdag, 6 January, 1859, om 1 ure nanoen stipt te beginnen, zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhein openbaer verkoopen, ten dorpplaelse van Adiukerke, ter herberge alwaer Fitter lau den Bussche, onlangs overleden is, Alle en algemeenlyk de meubelen bestaende in stoelen, tafels; banken, fourchelten, messen, lepels, aerd- gleis en koperwerk, schuifbank, bedden en bedlakens, matrassen, hoofdeinden, koffer, wollen sargien, veiislergordyiien, yzeren potten, seuleu kommen, saladieren. Al het herberggerief, be staende in toog, kasken, pintglazen karaffen, grooto en kleine bierglazen,likeurglasjes, kabaretten, dub bele en enkele liters, halve en vierde en achtste liter maten,spoelbak, koperen deksels;Voorts 4 hekto- liters tarwe, 3 hektol. erw ten, 2 baensten, 13 heklo- 'liters aerdappels, een voer mest, hale, brandhout enz. Op tyd van betaling, mits vol komende aen de kondilieu. van eene Tan aen madame Eliza Borry, echtgenoole van den heer Olhon Declercq, te Veurne, bekend op 'l kadaster, sectie C, nummer 443, bestaende in herb.rgpiaels, kamer, voute, kelder en zolder, beneiens eene schuer achter het huis en een aelput. Hel Huis geheel in steeu gebouwd en bedekt van vooren met pannen, en van achter in strooi, de schuer, gemaekt in berd en bedekt in strooi, palende met hel huis van zuiden aen de strael, van noorden met de schuer aeu eene weide, in gebruik» door Jan Baptiste Schipman, van oosten melden gevel des huizes en met den gevel der schuer, aen grond loebehourende aeu voornoemde madame Declercq, alwaer een huisje opstaet, toebe- hooreude den seluwachter Tallein, eu van westen ook met de gevels van het huis en der schuer aen grond loebehuoreude aen Francis Boels, te llouthein, op welken een huisje staet aen Marie Vercamer behoo- rende. Dit Huis en deze Schuer zyn thans ledig bruikt.Aenslag met de geidleiling. GEMEENTE VEURNE - BEWESTERPOORT. Titeade en laatste Koop. Eene beste parlie Zaei- land, gelegen in Veurne-Bewesterpoort, up kleina afstand vanAdinkerkebrug, langs den keiweg,bekend by kadaster, sektie B, n.’ 705, aldaer groot 71 aten, palende van noorden land, eertyds aeu Pieter Bos sant, thans Francis Van den Bussche, te Veurne, Bewesterpoort, op half gracht, van zuiden op slriiïg- gracht, landen van mevrouw de douairière Bernier d’Uongerswal, van oosten op half gracht, duzelvo mevrouw Bernier, van noord-oosten, land aen Arseen Rathé, en van westen, aen land van genoemden Francis Van den Butschc, ep half gracht. Prys van hovelingen 15 franks. Aenslag met de geldtelling. De kondilen, berusten ter inzage van een ieder, ton kantoore van voornoetudeu Notaris BEElit\AEKT ■UlllMMWIUt'MlinUlimHirrlt-r-T-FTTry-' wv-v iMrV'nn1^, MERKWAERDIGEN KOOPDAG VAN Boomen TE’ BEIEREN EN 1100CSTAEDE, Dinsdag, 18 January 1859, om 12 uren middag, zal den Notaris VANBERMEERSCH, residerende te Ypre, openbarrlyk verkoopen, door het ambt van den Notaris GABELLE, residerende te VVatou, op de lauden der hofsledcii,gebruikt door sieurs Charles Louis l andrnbruicaene en l’ietei Coene gelegen te Bevereo, in den oosthoek, langst de l.oo-straet en ern deel in Hoogstaéde, 86 koopen extra schoono en zware abeelen, olmen, wilgen, esschen en eiken Boomen, vanonder tenen merkwaerdiycn eik ran 3 stielen 50 cenlimetere omtrek. Met langen tyd van betaling, waits stellende goede nledckoopers Men abonneert zich op het bureel van het blad, OoslstraM N.’ 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het ryk. Insertien, 15centimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 het supplement 15 e.» Alle affichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worulan msmail onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachlvry toe te zenden. Donderdag fl January 1859, zynde drie Koning- dag, om twee uren naer noene, op de hofsledulanden gebruikt by sieur Pieter I.azeuro en Pieter Lanoeye, te Alveringhein, in den Wydauw-bcekhoek, de zaai landen gebruikt by Carolus Leplae, langst den gra- vieren op de landen in St. Rycquiers, gebruikt by Francis Noorenberghe, by den IVyilauw-molen, Koopdag van omtrent de 50 koopen eiken, olmen en wilgen Boomen waer onder 2 schoone eiken, en veel schoon brandhout. Te vergaderen by coen 1 op de landen gebruikt by sieur Laieure, by het hofstedeken als nubehoorende Joannes Baptiste Provoost. Op conditiën alsdan vooren te lezen en tyd van betaling, ten kantoore van dan Notaris DE CAI, ie Alveringhem.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1