V A A V E U R FÏ E F II O F S T E E, alsmede van nog een HOFSTEDEKEN, ZAEILANDENVETWEIDEM -- - »V 1^1 a ft 8 Openbare Verkooping ccncr allerbeste 1759. N. 24 DECEMBER 1858. VRYDAG I ^*1 ^1 I IIOVENIERIIOVEN, BOUW- EN CYNSGRONDEN, gelegeu in LEYSELE, 01 DEK IPPELLE, UHPERNISSE EN ALVEKINCOEM. politieke Een Nummer, en een f Hlud voor Annoncen, Landbouwnieuws en Handelzaken. L.'.j en algemeene Tijdingen, Marlflpryzen Supplement op half blad, per week. Gemeentt Leysele. Nog gemeente Leysele. Oost aen en by de Staveleslraet. 51.c JAER, i Voor stad worden HOFSTEDE, 20 centi- dezen koop, zal passagie moeten een vermeld, ten ’tland onder koop w>. Prys van 7$V blad, Oosls'raet van het ryk. inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaer». 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 0 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. Men abonneert zich op hel bureel van het S4, te Veurne, en op al de postkantooren Inserlien, 15cenlimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.‘, het supplement 15 Alle aflichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, zêkuael onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Op Dinsdag, 4 January, 1859, om 2 ure iiamidd.tg, tei Herberg-Biouwery, den Tulipaen, b wound door jufvrouw de weduwe Morliun, ter dorpplavts van de ijeiiieenie Aiveringhem, zal er door bet ambt van M.‘" BEEHKAEHT, Solaris ter residentie aldacr, Overg. g.i.rn worden lot eene openbar.- Verkooping, in eene zitting, van de hierna beschreven onroerende Goederen, te weten. Een behuisde, bebouwde en beplante groot volgens titels, 15 heklaren 32 aren aren, en volgens kadaster, seklie B nummers 255 250, 257, 258, 259, 200, 201, 202, 203, 204, 215, 187,' 183, 184, 205, 260, 207, 208, en 270, 15 heklaren 12 aren 10 centiaren, staende en gelegen binnen de gemeente l.eysele, op weinig afstand ooslwaert» van de kerk, en van westen aen de Staveleslraet, Verdeeld in de volgende zeven koopen, met regt van alle of gedeelte- lyke verzamelingen. Gebi'uikt door sieur Frantis Styl, met pachtregt te «eten: de zaeilanden tol 1 October, 1805; de gras landen lot 11 november, 1065, en de gebouwen tot 1 mei daeropvolgcnde, ten jaerlykschen pachlpryze van 1330 franks boven alle lasten. koop een. Al de gebouwen ter uitzondering der- gene hierna vermeld met 0 heklaren 70aren 20eent. Et t onder grond van gebouwen, hol’plaels, hove- nierhof, boomgaerd, gras en zieiland, bekend op het kadastrale plan, seklie B. nummers 255, 250, 257, 258, 259, 200,201,202, 203, 204, en gedeelte van 215 daeruit gemeten, gestaen en gelegen binnen de ge meente l.eysele, palende in den geheele noord-oost mier bel noord-weslen, met den boomgaerd aen koop zeven hierna, en naer het zuid-oosten land der erfge namen Vanderheyde te Aiveringhem, en koop zes, hierna, van zuid-oosl naer het noord-oosten aen koop vier hierna, te midden koop dry, hierna, en naer het zuid-westen land van sieur Neuviiie, van T zuid-westen uaer hel zuid-oosten aen koop twee, hierna, op half gracht, te midden aen eigendom van den heer Declercq, te Oostende, en naer het noord westen aen eigendom van juf. Zenobie Vermeersch, le Veurne, en ten noord-westen naer het zuid-westen, grootendeels vermelde juf. Vermeersch, en naer het noord-oosten de erfgenamen Vanderheyde, te Aive ringhem. Er wordt alhier uitgezonderd en niet inedc- 'erkochl 1.’ Eene afzonderlek staende inikke, ge dekt in strooi, en op stylen; 2.’Een kamertje, ■•geslagen met posten, in plakwerk, slrooijendak, staende ten zuid-westeinde aen hel huis der Hofstede. 3.* Een onderlatje, dienende voor kalverstal, staende ten zuid-oosten aen ’tpeerdenslal; alle welke gebouwen aen den pachter behooren zonder regt van stand. centiaren, gelegen binnen hetzelfde Leysele, enalda r bekend op’l kadaster seklie B, nummer 207, strek kende zuid-wc t en noord-oost, palende noord-oosl, de Stavelslraet, zuid-oost, op half gracht, land aen ’t bureel van weldaed te liondschole, zuid-west, op half gracht, aen koop vier, hiervoren, noord-west, op half grachtje aen koop zes hierna. Boomprys 188 franks. koop zes. Een partie Zaeiland groot 95 aren 90 centiaren, gelegen binnen hetzelfde Leys :1e. bekend op het kadaster, seklie B, nummer 268, strekkende zuid-west en noord-oost, palende van noord-oosten de Staveleslraet, zuid-oost, op half slrenggrachtjc, aen koop vyf hier vooren, van zuid-westen naer het zuid oosten, een klein deelken van koop vier hiervooren, en grootendeels van hel zuid-westen naer hel noord westen aen gras, deelmakende van koop een, hier voren, en noord-west, op half gracht, land van do ervenis van de weduwe Van der Heyde, te Aiveringhem. Boomprys 105 franks. Ds kooper van dezen koop, zal passagio moeten verleenen, even als onder koop een vermeid langs de zuid-oostzyde dezer partie, al zwaeijende ten ztiid- westhoeke, gaende op koop vier, ten noord-oost- hoeke, tol gebruik der landen in allerhand natoer, vcrmoltl onder de knopun Iwpfl, dry eii VILT, 11 LOC vooren. koop zeven. Eene langwerpige partie Zaeiland, gelegen binnen hetzelfde Leysele, groot I hektare 27 aren 50 centiaren, bekend ophel kadaster seklie B, nummer 270 strekkende zuid-oost ett noord-west, palende oost en zuid-oost land ae.i de erfgenamen der weduwe Van der Heyde le Aiveringhem, zuid-west. de boomgaerd, deelmakende van koop een, hier voren, noord-west, land van Joseph Dewaele, le Leysele. Boomprys 207 franks. De kooper van dezen koop is verpligt den uitweg langs het noord-wesleinde dezer partie te eerbiedigen zoo en gelyk denzelven is beslaemle. koop acht. Eene partie Zaeiland, gelegen in het zelfde Leysele, in twee aeueenhoudende pere.eeleti, groot 1 hectare 15 aren 30 centiaren, bekend op het kadaster, seklie, B, nummers 462 en 463, strekke.ide oost en west, palende van oosten, op ha f gracht, eigendom van den heer Devicq, le Rys-e van zuiden op half gracht, gras en boomgaerd van Ch trios Louis Coulier, van westen de Staveleslraet en van noorden dito heer Devicq. Boomprys 425 franks koop negen. Een partie Zaeiland, gelegen in het zelfde Leysele, in twee aeueenhoudende parceelen, groot 1 hectare 11 aren 50 centiaren, bekend op het kadaster seklie B, nummers 457 en 458 strekkende zuid en noord, palende van oosten grootendeels naer het noorden laud van sieur Pieter Vau den Abcele, te Aiveringhem, en naer het zuiden, land van den heer De Coussetnaeker, te Belle, van zuiden op half de VVoestedreef dito De Lo tssemaeker, van westen naer hetzuiden dito Nenville, te midden, tand van sieur Teirlynck, te Leysele,en naer het noorden, ten klei nen deele, land Vieuxbled, gebruikt door Joseph De Waele, van noorden naer bet westen dito Vieuxbled, gebruikt door dito De Waele, en nog vau het noorden naer het oosten, land van den heer Rolland Devicq, te Ryssel. Boomprys 403 franks. koop tien. Een partie Zaeiland, gelegen in het zelfde Leysele, waervan een klein gedeelte gras, in twee aeueenhoudende pérceelcn, groot 83 aren 40 centiaren, bekend op het kadaster, seklie B. nummers 442 en 443, strekkende zuid en noord, palende van oosten bet land van voornoemden heer Decousse- maker, zvude de schcidslytt melde gemeente Isen- De kooper van dezen koop een, moeiten eeuwigen dage, onvergeld, vrye en ongehinderde passagie ver leenen, zoo voor menschen, peerden, andere bces.i- alen, vervoer van bout-, bouwmesl en brandstoffen, wagens en allerhande akkergetuig, immers in den uitgeslreksteii zin dat passagie kan bestaen, ten zuid- oosteinde van hel ontnomen afgemeten deel vau N.r 215, tol gebruik in allerhande natuer van het zaei land, onder koop twee, hierna, om te geraken als hieronder gezegd, langs over de koopen 3,4 en 6, hierna, tol op de Stavelslraet. Boven en onverminderd zyuen koopprys, zal de kooper van dezen koop nog moeten betalen over de weerde deraldaer opslaende ongeteekende opgaende Hoornen, eene som van 668 franks. Dc fruitboomen worden alle alhier medeverkoebt. koop twee. Eene langwerpige partie Zaeiland, strekkende noord-oost en zuidwest, gelegen binnen hetzelfde Leysele, happende ten iioord-oostcinde, wezende het grootste gedeelte van n.r215 van ’tkudai- ter. (Het overige ten noord-oosteiiide daer uitire- meten, en gebragt onder koop een, hier vooren) groot 1 hectare 52 aren, palende noord-oosl naer het noordwesten aen koop een, en ten kleinen declo naer het zuid oosten aen land van sieur Neuviiie, zuid-oosl land en gras vau dito Aenrille, zuiti-wesl en noord-west genoemden heer Deelereq, te Oostende; zullende dezen koop onvergeld, vryeu en ongehin- derdeti doortogt hebben langs het zuid-oost einde van hetontnomen deel van 215, thans aeel makende van koop een hiervooren, langs het noord-wesleinde van koop dry, lang de zuid-westzyde van koop vier en lang* de zuid-oostzyde van koop zes, wederzyds hierna, lot op de Stavelslraet. Boomprys 410 franks. hoep diy. Eene langwerpige partie Zaeiland, ge legen binnen hetzelfde Leyseie, groot by kadaster seklie B. nummer 187, 1 hektare 39 aren 26 cent., strekkende zuid-oost en noord-west, palende noord oost naer het noord-westen met hall gracht aen deel van koop 4 hierna en naer het zuid-oosten, land sieur Neuviiie voornoemd, zuid-oosl ten kleinen deele naer het noord-oosten land denzelven Neuviiie, en naer het zuid-westen land gebruikt by sieur Ben- teyn, en zuid-west land van d)to Neuviiie, en ten zeer kleinen deele naer het noord-westen aen koop een hiervooren, noordwest aen koop een op half een grachtje. Boomprys 442 franks. De kooper van - verleenen even als onder koop noord-vvesteinde tot gebruik van twee, hier vooren. koopvier. Een partie Zaeiland, in vier aeneen- houdende perceelen, gelegen binnen hetzelfde Leysele, groot 2 hektaren 29 aren 60 centiaren, bekend op T kadaster seklie B nummers 183, 184, 205 en 260, strekkende in den geheelen noord-oosten zuid-west, palende van het noord-oosten, kleinen deels naer het noord-westen aen koop zes, hierna, te midden aen koop vyf, hierna, en bet bureel van weldadigheid van Hondsehote, en naer het zuid oosten land van sieur Neuviiie, alles op half gracht, zuid-oosten land gebruikt door steur Benleyu, zuid west, naer het zuid-oosten, land van dito Neuviiie en naer hel zuid-westen koopdt'e, en naer het noord westen gras en zaeiland, deelmakende van koop een. Boomprys 191 franks. De kooper van dezen koop zal passagie moeten ver leenen, even als onder koop een vermeld, ter zuid- westzyde, nevens de haeg, dezer partie, als zwaeijende ten noord-oosthoeke. gaende op koop zes, ten zuid- westhoeke, tot gebruik der landen, in allerhande natuer, vermeld onder de koopen twee en dry hier vooren, om alzoo te geraken op gemelde Stavelslraet. koop vyf. Eene partie Zaeiland, groot 97 aren 70 .T’

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1