VAN VEL RA JE. ii R O O M E N TE NIEUCAPPELLE. II O F S T E O E SBBKT HlUOEN met erven, B O O E1^, IK l H i WH A EN HET KOOPDAG BOOMEN 2AEÏÜL VETWEIDER ES MAEIGRAZEN, K OOP!) A G 1Ï9 zware koopen Boomen, Openbare Ferkooping Extra schooncn Koopdag van B O O M E N, V E R iv O O I’G 110 VEMEHLAXf), KOOPDAG van EOOJIEA. Te Alveringhem en Si. Rycquiers. ■f' tel I WOENSDAG 29 DECEMBER I&J8. i MERK WA ERDIGEN KOOPDAG 7 l\ Te Alveringhem, na by de dorpplaets. TE E ESSEN. (EERSTE KLAS.) Tc Leyscle by de Clachoire. Gestaen en gelegen te Wulveringhem, I\’aby de dorpplaets. Gemeente Wulveringhem. fr'l r SÜPPLE1 I V F I -1 MERKWAERDIGEN 1 gelegd lO van le en tyd van Notaris DE GAB, 58 koopeu ^gelegenheid decalchiede van Loo op L':.' m.ikkclyk lonnli'ii transport. Op conditiën alsdan vooren te lezen en e-..iziArH van den i._ 7 1859, ten een ure namiddag, Nieucappelle, op de hofsledelai)den B.izilius llaegebaert, tusschen de plaets van alderschoonste iepen, 1 van den Yzer- Dixmudc, zeer ge- v ~n tyd van Notaris DE CAE, te en Eduard VAN n te lezen, on tyd de Notaris DE CAE, Op Donderdag, 13 January, 1859, ten 12 ure 's middags, ter herberg den Hert, bewoond door Desiré W yckaert, ten dorpe van Alveringhem, zal den Notaris BEERNAERT, al’dacr residerende, open- baer verkoopen, Waer onder olmen, hollanders, eiken, esschen, klimmers, populieren en wilgen. Staende op de voornoemde gemeenten. lol nadere inlichtingen, zie men de uithangende affichen, alwaer eiken boom is aengeduid. Op tyd van betaling, volkomende aen de voor te lezen konditien. Men gelieve het rnchtbaer te maken. van eene Dysscndig 18 January 1859, om twaelf uren ’s mid- _..(l t de hofstede-landen gebruikt by sieur Judocut Coulter, te Leysele by de Clachoire, om te beginnen aen de bol baillie ter gemelde hofstede, il__t 162alderschoonste olmen, kleininers, eiken, hollanders, abeelen, popelieren, esschen en wilg o boomen, waer onder zich bevinden eiken van 2 meters tot un met 3 meters 40 centimeters dikte, verders veel olmen boomen voor de constructie, zoo voorde bouwing, molcnaers, schiptiiiimerlicden en zoo voort. Op conditicg alsdan vooren te lezen, en tyd van bel.ilin8 led kanlooro van d~ gg CAE. te Alvcringhem. Macndag 17 January ter gemeente van - gebruikt by sieur Boterpotstrael, t.. en de K ookke, KOOPDAG van esschen, en abeelen Boomen. By middel van de aeng vaert en fn.,nn, ,j.. den transport. Op conditiën alsdan vooren betaling ten kantoore van Alvcringhem. Donderdag 6 January 1859, zynde drieKoning- dag, om twee uren naer noene, op de hofstedelanden gebruikt by sieur Pieter Lazeure en Pieter Lanoeye, te Alveringhem, in den Wydauw-beekhoek, de zaei- landen gebruikt by Carolus Leplae, langst den gra- vier en op de landen in St. Rycquiers, gebruikt by Francis Noorenberghe, by den Wydauw-niolen, Koopdag van omtrent de 50 koopen eiken, olmen en wilgen Boomen waer onder 2 schoont! eiken, en vee) schoon brandhout. Te vergaderen by coen 1 op de landen gebruikt by sieur Lazeure, by hel hofstedeken als nubehoorende Joannes Baptiste Provoost. Op conditiën alsdan vooren te lezen betaling, ten kantooro van den I Alveringhem. Wnnof den INSTEL zal plaets hebben DINGSDAG, 4 JANUARY 1859, ter herberg sieur Pieter Sabbc, te Eessen, en den OVERSLAG, DINGSDAG, 18 JANU ARY, 1859, in de afspanning den Gouden Léeuw, te Dixmude, telkens om 2 ure na middag. 1.’ Eene 11OFS1EDE en 9 hectaren 44 aren 14 Op Dinsdag, 1February, 1859, juist ten 12 ure ’s middags, op de hofstede gebruikt door Jan Haptisle Suffys, te Alveringhcm, naby hel dorp, op zeer klei nen afstand van den keiweg van Alvcringhem naer do Nieuwe Herberg, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie aldaer, koopdag houden van, Juist 81 zware koopen boomen, waer onder veel zeer groote wilgen, olmen, eiken, klimmers enz. Onder de wilgen zyn er veel van 2 meters 50 cent, dikte. Te vergaderen ter hofstede van genoemden Sdffys. Op tyd van betaling, mits stellende solvabele medekp'opers, en volkomende aen al de konditien. Openbare van alsmede van Op Dingsdag, 25 January, 1859, om 2 ure na noen, twr herberg bewoond door Cornelius l)e liaenst, ter dorpplaets van Wulveringhem, zullen de Nota rissen GUILLIER, te Wulveringhem, en BEERNAERT, te Alveringln.ni,opei>baer verkoopen, in eenezitting, aen dc meestbiedenden, de volgende goederen Eerste Koop. De hoeveelheid van G aren 85 centiaren 72 milliaren, Iloveiiierland. gelegen te VVulveringhemdorp, palende van westen aen dc erve van tarolus Chaerel, van noorden aen de gene van jufvrouw weduwe Van den Berghe, en kinderen, van oosten den eerstvolgende:! koop, en van zuiden den steenweg. Gebruikt door de medeverkoopers Koleta VYyckaert en Eduard VVjekaert. Aenslag met 1 mei, 1859. Boomprys 75 franks. Tweede Koop. Een Huis, bestaende in woonhuis, knmer, voute, kelder, winkel, zolder, ovenkot, pri- Vi)e( als mede eene schuer, koeistal en daringstal, beiievensdc hoeveelheid van8aren4cent.54 milliaren erve en hovei.itrl.md, dit alles gestaen en gelegen tot hetzelfde Wulveringhem, nevens voorgaenden koop, palende van westen aen voorgaeudei. koop, op pael- staken, van noorden aen land van jufvrouw weduwe Van den Berghe, en kinderen, van oosten aen erve van den notaris Guiltier, en van zuiden aen den steenweg Gebruikt door voornoemden koleta Wjckacrt,Aenslag met 1 mei, 1859. Boomprys 95 franks. Eerde Koop.Een Huis, bestaende in woonhuis, voute kelder en zolder, alles in steen en bedekt met pannen, benevens G8 centiaren 44 miliaren erve, gestaen en gelegen tot hetzelve Wulveringhem, ne vens voorgaenden koop, palende van westen voor- gaenden koop de erve op pacislaken, van noorden jufvrouw weduwe Van den Berghe, en kinderen, van oosten den volgenden koop,en zuid een zwynstal. Gebruikt door Hendrik De Bergh, tot 1 mei 1859. Er wordt van dezen koop uitgezonderd en niet medeverkocht een zwynstal, gemaekt in berd, staende ten zuiden van dezen koop, en toebehoo- rende aen voornoemden De Bergh, zonder regt van stand. Boomprys 10 franks. Vierde en laetsle Koop. Een iluis, bestaende in woonhuis, kamer, een stalleken, gebouwd in steen met pannen dak, benevens 1 are 30 miliaren erve en hovenierhof, gestaen en gelegen tot hetzelfde Wul veringhem, nevens het voorgaende, palende van westen, voorgaenden koop, van noorden jufvrouw weduwe Van den Berghe, en kinderen, van oosten, notaris Guillier, en van zuiden den eigendom van den tweeden koop, dacr over den steenweg. Gebruikt door Karel Rosseeuw, tot 1 mei 1859. Boomprys 25 frauks. De konditien zvn te vernemen ter Studiën van voornoemde Notarissen. van Op landen toebehoorende aen ’t Armgesticht en dc Kerkfabriek van Alveringhem, staende teAlverin- ghem, l.oo, Beveren en Ghyverinekhove, Te verkoopen ten dorpe van Alveringltem. een ure bezuiden de Nieucappelle Dyssend.ig 18 January dngs precies, op i aen de koup<l.>i; vaii boomen, waer 2 meiers tot en

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1858 | | pagina 1