rm> riw LU V A A V E IT R ft E HOOP&AG I "p -- DRY HIIZEft DOOPDAG 5 V E R K O O P I G HERBERG en SIAL BOOMEN lieqasne-Goederen II0VENIERLAA1), zware koopen boomen, bota. n.ii' in 194 olmen, 29 eiken, 2B hollander.’, 4 klimmi rs. BOOMED, waeronder schoone Juist 70koopen boomen, waer onder zeer schoone, boven vermeld. Zeer schoonen Koopdag van B O O M E N, f- 35.* JAER, ZATERDAG 1 JANUARY 4839. 4740. J Ilandelzaken. en X D I N K E R K E. ai OPENBARE VERK00P1NG Eduard TE BEKOMEN BY DE DRUKKERS DEZER, Agendas, Catendriers, Provincialen Hey- wyzer van Wesl-Vtaenderen, Brugsche en D.xnuid die Almanakken en Plakalmanakken voor 18<>9. /- Op Cynsgrond to Adiukerke, alsmede eenu PAR TIE 2AEILAND, 'Gelegen le Veurne-Bewesterpoort, te verkoopen ten dorpe van Adinkerke, MERKWAERD1GEN KOOPDAG To Alveringhem, naby de dorpplaets. EN 11ERBERGGER1EF, N.r Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke Een Nummer, en een M ET E R V EN, alsmede van Gestaen en gelegen te Wulveringhem, i\aby de dorpplaets. Gemeente Wulveringhem. en aigeineene Tgdingen, Marktprgzen Supplement op half' blad, per weet; 11 OLE AN D E RSO L.M EN1 LG ENN OTEN en A1TELBOOMEN, TE S.' JAKOBSKAPPELLE. GEMEENTE ADINKERKE (DORP'. Waer onder zware Eiken, Olmen, Hol landers en Klimmers, TE A L V E K 1 G H E H. worden I na etig Openbare Voor stad blad, Ooststrnet van het ryk. Pry» van 1<C^ bureel van het kde poslkanlooren OP en op a timen den drukregel. van eene van Op Dinsdag, 1““ February. 1859, juist ten 12*ure ■nichla.'s, op de hofstede gebrui k t door Jan Baptiste Suflp. Atveri’iglièin, naby hel dorp, op leer klei nen afstand vanden keiweg van Alveringhem naer de Xieuse Herberg, Zal den Notaris BEERNAEHT, ter residentie aldaer, koopdag houden van Juist 81 zware koopen boomen, waer onder veel zeer groote wilgen, olmen, eiken, klimmers enz. Ouder de wilgen zyn er veel van 2 meters 50 cent, dikte. Te vergaderen ter hofstede van genoemden Scrrrs. Op tyd van betaling, suits stellende solvabele medekoopers, en volkoiuende aen al de konditien. VAX O ter dorpplaets van inschryving, BETAE1.BAER VOOROP: fi franks 's jaers. fr. 25. maenden. I fr. 75. uiacndfii. (7 franks 's Jaers. Voor buiten, vrachtvrv3 fr. 75 0 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr.20 ’sjaers. Op Donderdag, 8 January, 1859, om 1 ure- nanoen stipt te bigiuiien, zal den Notaris BSERNAERT, ter residentie van Alveringhem openbaer verkooped, ten dorpplaetse van Adiukerke, ter herberge alwaer Pieter tan den Hu isc/ie, onlangs overleden is, Alleen algemeen! v k de meubelen bestaende itl stoelen, tafels; banken, fourchelten, messen, lepels, aerd- gleis en koperwerk, schuifbank, bedden en bedlakcui, matrassen, hoofdeinden, koffer, wollen sargien, v eiistcrgordyiien, yieren potten, geulen, kommen, saladicren. Al het hei-berggcriif. be- Slaende in: toog, kaskeu, pintglazen kanilR-n, grooUs e i kleine bierglazen, likcurgiasjes, kabaretten, dnb- b Ie en enkele liters, halve en vierde en achtste liter maten, spoelbak, koperen deksels; toorts 4 iiekto- liters tarwe, 3 lieklol. erwten, 2 baenslen, |8 lickto- 1 iters aerdappel», ecu voer mest, bah brai dl out enz. Up tyd van betaling, mits vo'komundu aun du kouditien. van Op Dingsdag, 25 January, 1839, om 2 ure i noen, ter herberg bewoond door Cornelius lie linenst, ter dorpplaets van Wuiveringhcui, zullen de Nota rissen GUILDER, te Wulveringhem, en BEERNAEHT, te Alveriugm m,openbaer verkoopen, in eene zitting, aen do meestbiedenden, de Volgende goederen Eerste Koop. De boi vieihrid van aren 85 Centiaren 72 milliaren, lloveiiierlm d. gelegen ke Wiilveriiighemdorp, palende van w -sten aen de erve van Carolus Chaerei.gvnu noorden aen de gene van jufvrouw weduwe Van den IJ-rglie, en kiude; u, vnn oosten den eerstvolgende!! koop, en van zuiden den steenweg. Gebruikt door do medeverkoopers Kuleta Wvckacrl en Eduard VVy ekiiert. - Aenslag met I mei, Ï859. Boonipi vs 75 franks. Tweede. Koop. Een Huis, beslaande in woonhuis, kamer, voute, kelder, winkel, zolder, oveukol, pri- vael,als mede eeue schuer, koeivtal en daringslal, benevens de hoeveelheid van8 aren 4 cent.54 milliaren erve en hovenicrlaud, dit alles edaen eu gelegen lol hetzelfde Wulveringhem, nevens voorgaenden koop, palende van westen aen voorgaendei. koop, op pael- slakeli, van noorden aen land van jufvrouw weduwe Van den Berg he, en kinderen, van oosten aen erve van den notaris Guillier, en van zuiden aun den steenweg. Gebruikt door voornoemdeii Kolela en Wyekaert,Aenslag met 1 mei, 1859. Boomprys 95 franks. Üeido Koop. Een Huis, bestaende in woonhuis, voute, kelder en zolder, alles in steen en bedekt met pannen, benevens 68 centiaren 44 miliaren erve, gestaen en gelegen tot hetzelve Wulveringhem, ne vens voorgaenden koop, palende van westen voor gaenden koop de erve op pacistaken, van noorden jufvrouw weduwe Van den Bcrghe, on kinderen, Van oosten den volgenden koop,en zuid-een zvvynstal. Gebruikt door Hendrik De Bergh,tol 1 mei 1859. Er wordt van dezen koop uitgezonderd dn niet' inedeverkocht een zwynstal, gemnekt in berd, staende ten zuiden v«u dezen koop, en toebehOo- rende aen voornoemden De Bergh, zonder regt van stand. Boomprys 10 franks. Vierde en luetsle Koop Een Huis, bestaende in woonhuis, kamer, een stalleken, gebouwd in steen met pannen dak, benevens 1 are 30 miliaren erve en hovenierhof, gestaen en gelegen lot’ hetzelfde Wul veringhem, nevens hel voorgaande, palende van ■westen, voorgaenden koop, 'au noorde'n jufvrouw weduwe Van den Berghe, en kinderen, van’ oosten, notaris Guillier, en van zuiden den eigendom van den tweeden koop, daer over den steenweg. Gebruikt door Karel Rosseeuw, lol 1 mei 1859. Boomprys 25 frauks. De konditien zyn te vernemen ter Studiea van vooruoemde Notarissen. Op rydag, 4 February, 1859, ten 12 ure 's mid dag», op de liofstcdelanden gebruikt door l’rancis Kicynyrduiiw, te Alveringhem, langs de straet van den hiaretiwal nnerden Ihirgmoh n, Zal den Nularis BEERbAERf, te Alveringhem,open baer verknopen 'I e i leren aen de hof balie v mi Swy ngedouw. Op tyd van betaling, mits zieb gedragende aen devour te lezen konditien. Hen abonneert zich A 34, te Veurm;, lii.’ertien, 15 een Een afzomlerlv k nummer 20 c.‘, het supplement 15 c.‘ Alle .illiclien, by de uitgever» van dit blad gedrukt, jfvjimi. oiïvergeld in hetzelve gej l letst. Brieven en geld vrachlvry toe te zenden. VAN Op Donderdag, u February, 1859, ten 12 uro middags, op de hofstede bewoond dour sieur Tobias huinen, te St. Jakobskappelle, zal den Notaris BEERRAERT, ter residentie van Alveringhem, open baar Verknopen, Optvd van betaling, mits zich gedragendu aen al de voor te lezen konditien. Op Donderdag 6 January, 1859 ten 4 ure namid dag, ter herberg hel Gildho/, ter dorpplaets van Adiu kerke, zal den Notaris BhERNAER l, ter residentio van Alveringhem, openbaer verkoopen, in eene zit ting, aen de meestbiedenden, de volgende Goederen Eerste Koop.Een 11LIS, ten dienste van Herberg, genaemd het llacntje, staende ter dorpplaets van Adiukerke, op twee aren 20 centiaren toebehooreildu aen madame 1 liza Borrv, echlgenoole van den heer Oihon Declereq, te Veurne, bekend i p ’t kadaster, sectie C, nummer 443, bestaende in herbergplaets, kamer, voute, kelder en zolder, benevens eeue schuer achter het huis en een aeiput. Het Huis geheel in steen gebouwd en bedekt van vooren met pannen,en van achter in strooi, de schuer, gemaekl in berd en bedekt in strooi, palende met het buis van zuiden aen de straet, van noorden met de schuer aen eene weide, in gebruike door Jan Baptiste Schipman, van oosten melden gevel des huizes eu met den gevel der schuer, aen grom! toebehoorende aen voornoemde madame Declereq, alwaer een iiuisje opslaat, lot-be- boorende der veldwachter Tailein, en van westen oek. met de gevels van het huis en der schuer aen gr toebehoorende aen Francis B iels, te Houtman. welken een huisje staet aen Marie Vereamvr bei:. - rende Dit Huis en deze Schuer zyn thans ledig bruikt.Aenslag met de geldlelliog.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1