j B A A B O O 3.3 E Rf HUIS JjAi' AA AA Boomen Hl i B O O II E N- lig K O O P 1> A G KOOP1) A G V E R K O O P i N G K O O P DA G HOVENIEIlLAiïD, sa haaz II O O 1U E N, Te Leysele by de Clachoire. E O O M E AT JAER. ZATERDAG 15 JANUARY 1859. Ll J en Eduard voornoemde TE NIEUCAPPELI.E. AENZIENLYKEN BINNEN DE STAD VEURNE Opetibacr te Verkoopen. •V- fei? M E T E R V E N, alsmede van Gestaen en gelegen te Wulveringhcni, i\aby de dotpplaets. Te Alveringhem, oost over. lilail voor Annoncen, Landbouwnièitws, politieke Een Nummer, en een L- TE BEKOMEN BY DE DRUKKERS DEZER, Agendas, Calchdricrs, Provincialen 11 eg- ngzer van est-Vlaanderen, liviigsche en Dixmudsche Almanakken en Plakalmanakken voor 1859. Extra sclioonen Koopdag van Waer onder veel schoone Abeelen, Ei Olmen en Hollanders, TE LEYSELE. 55/ algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Ilandelzakcn. Supplement op hall' blad, per week. MERKWAERDIGEN KOOPDAG van Te Alveringhem, naby de dorpplaets. N.r 1742. Alveriugham. Gemeente Wulvcringlicm. tt^* Bi Voor stad worden April 1863. van Openbare SCHOON blad, OostsUaat van Let ryk. van van inschryving, BETAELBALR AOOROP: 6 franks *s jnrrs. 3 fr. 25, 6 maviidcn. 1 fr. 73. 3 maanden. 7 franks 'sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 innenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. Frys van 5 VAN Man abonneert zich op bet bureel van het N.’ 84, te Veurne, en op al de poslkantooren Insertie», 15 centimen den drukregel Een afzönderlj li nummer 20 c.‘, het supplement 15 e.’ Alle aüiclien, by de uitgevers vin dit blad gedrukt, BS5HVEI. onverguld in hetzelve geplietst. Brieven en'geld- vrachtvry toe te zenden. 1 en tyd van den Notaris BE CAE, te Op Dinsdag, 1“'" February, 1859. juist ten 12 ure ’s middags, op de hofstede gebruikt door Jan Baptiste Sufpjs, te Alveringhem, naby het dorp, op zeer klei nen afstand van den keiweg van Alveringhem naer de Nieuwe Herberg, Zal den Notaris BEERIIAERT, ter residentie aldaer, koopdag houden van Juist 81 zware koopen hoornen, waer onder veel zeer groote wilgen, olmen, eiken, klimmers enz. Onder de wilgen zyn er veel van 2 meters 30 cent, dikte. Te vergaderen ter hofstede van genoemden Sirris. Op tyd van betaling, mits stellende solvabele roedekoopers, en vol komende aen al de kondilien. Dy ssend.ig 18 January 1839, om twaelf uren ’s mid dags precies, op de hofslede-lamlen gebruikt by sieur Judocus Coulter, te Leysele by de Clachoire, om te beginnen aen de hofbaillie ter gemelde hofstede, Koopdag van 102 alderschuOnste olmen, klem uiers, eiken, hollanders, abeelen, populieren, esschen en wilg n boumen, waer onder zich bevinden eiken van 2 meters tol en met 3 meters -10 centimeters dikte, venli rs veel olmen boumen voor de constructie, zoo voorde bouwiug, molenaers, schipliininerlieden en zoo voort. Op conditieg alsdan vooren te lezen, en tyd van bei iliiiB ten kanlooru van de Notaris DE CAE, te Alveringhem. Dynsdag 25 January 1859, om een ure naer nocnc, op de hofstede landen den Bracmlmrg, bewoond by sieur Ca/o/u* I andenbussi he, weinig oost van Fortheni, co op degene der hofstede gebruikt by sieur Eupenius th uyitoghe, by de Rabbelaer, Koopdag van 40 knopen boumen, bestaende in eiken, abeelen, olmen n hollanders. Te vergaderen aen eoene een, hofstede A anden- bussche. Alles op tyd van betaling ten kantoor® van den Notaris DE CAE, te Alveringhem, en conditiën als dan vooren te lezen. Op Maendag, 31 January, 1859, ten 12 ure ’s.mid dags, op de hofste lelanden gebruikt door tle.w .luwe Pieter Van den Bergheweduwe Gil.’Bot reye, eli Pietêr DeCroos. te Leysele, langs de Groene St ra t, Zal den Nota ris BEERNAERT, te Alveringhem, open- baer verkoopen, juist 80 zware knopen Boomen, bestaende als boven gemeld. Te vergaderen ter hofstede weduwe Van den Berghe. Op tyd van betaling, mits stellende goede ntede- koopers en andere kondilien. Op Woensdag 26 January 1839, twee uren na mid- <lag, t r herberg van sieur Dominic lorrell -, Giterue- pia.ls binnen de stad Veurne^ zal den Nitaris BEEILNAKRT ter residentie van Alveringhem, openbaer verk «open, Een schoon gerieflyk HUIS, bestaende in verscheidt plaetsen geiy k v lo> rs, en op de verdieping, Zolder, Kelderen verder gerieflykhcden, met de Erf daer medegaeade, staende. en gelegen binnen do stad Veurne, en uilmakende den hoek der Zwarte-Nonué- strael, en der Panne-straet. palende west aen heihuis van den heer baron llerwyn, noord hel geen van de weduwe Loouis, voorhoofdeude van oo.deu op de opene plaetsdeelmakende van de Panne-slrait, en van zuiden op de Zwarle-.A'oniie-slraet. Gebruikt door sieur I anoost, met pachtregt tot 23 Maendag 17 January 1859, ten een ure namiddag, ter gemeente van Nieueappelle, op de hofstedelanden gebruikt by .ieur B.uilius llaegebaert, bezuiden de Boterpolslraet, tusschen tie plaets van Nieueappelle en de K nokke, KOOPDAG van 58 koopen aldcrsclioonste iepen, esschen, en abeelen Boomen. By middel van de aengelegenheid van den Yzer- vaerl en de calchiede van Looop Dixmude, zeer ge- makkelyk vour den transport. Op conditiën alsdan vooren Ie b ron betaling ten kantoore van Op Dingsdag, 25 January, 1859, om 2 ure na noen, ter herb, rg bewoond noot (‘onidim he Barn ft, ler dorpplaets van VVmvt ringbem, ral de Notaris BEERNAERT, te Aiveriiigbi m,openbaer v,rko. pen, in ei ue zitting, aen de ineestm.d iideii, de volgende goederen Eerste K op. De hoiv.clli< ui van 6 aren 85 centiaren 72 milliaren, llovcnierland. gelegen te Wuheringhemdorp, palende van w.sten aen da erve van CarbluS Chaercl van noord en aen de gene van jufvrouw weduwe V.m tien B. rglie, en kinderen, van óósten den eerslvolgenden koop, en van zuiden den steenweg. Gebruikt dtiorde medeverkoopers Kolctn Wjckaerl en Eduard VVjckaert Aenslag met I mei, 1859. Boomprys 73 franks. Tmaede Koop. Een Huis, bestaende in woonhuis, kamer, voute, kelder, winkel, zolder, ovenkot, pri- vaet,.tls linde eene schuer, koeistal en dari ngslal, benev eus de hoe veel heid v au 8 are i 4 cent. 54 milliaren erve en hoveui, rland, dit alles e.liien cn gelegen tot hetzelfde Wulveringhem, nevens voorgaenden koop, palende van westen aen voorgaenden koop, op pael- si.iken, van noorden aen land van jufvrouw weduwe Van den Berghe, en kinderen, van oosten aim erve validen notaris Guillier, en van zuiden aen den steenwig. Gebruikt door voornoemden Koleta cn Wjcka.rt,Aenslag met 1 mei, 1859. Bóomprys 95 franks. Beide Koop Een Huis, bestaende in woonhuis, voute, kelder en zolder, alles in steen en bedekt met pannen, benevens 68 centiaren 44 miiiaren erve, gestaen en gelegen tot hetzelve Wulveringhem, ne vens voorgaenden koop, palende van westwn voor gaenden koop de erve op pacistaken, van noorden jufvrouw weduwe Aan den Berghe, en kinderen, van oosten den volgenden koop, en zuid, een zwynstal. Gebruikt door Hendrik De Bergh,tot 1 mei 1339. Er wordt van dezen koop uitgezonderd cn niet medeverkocht een zwvilstil, gemaekt in berd, staende ten zuiden vïtn dezen koop, eu toebehoo- rende aen voornoemden De Bergh, zonder regt van stand. Boomprys 10 franks. Vierde en laetsle Koop Een Huis, bestaende in woonhuis, kamer, een stalleken, gebouwd in steen met pannen dak, benevens 1 are 30 miiiaren erve en hovenierhof, gestaen en gelegen lot hetzelfde Wul- veringhem, nevens liet voorgaende, palende van westen, voorgaenden koop, van noorden jufvrouw weduwe Aan den Berghe, en kinderen, van oosten, notaris Guillier, ei. van zuiden den eigendom van den tweed n koop, daer ov er den steenweg. Gebruikt door Karei Rosseeuw, tol 1 mei 1839. Boomjirys 25 franks. De kond Lien zv u te vernemen ter Studiën van voornoemde Notarissen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1