VAN VEURNE. koopdag B o o in e n DRY HUIZEN 1^ B O O M E N lï o o m e n KOOPDAG AEN HET i KOOPDAG 5 KOOPDAG VERKOOPING B O O M E N KOOPDAG vin Zeer schoonen Koopdag B O O n E N, 126 zware koopen booinen, B O O M E N, waer onder schoone HOLLANDERS, OLMEN, WILGEN,NOTEN EN APPELBOOM EN, TE S.‘ JAKOBSKAPPELLE. Juist 70 koopen boomen, waer onder zeer schoone, boven ver.i-eld. WOENSDAG 49 JANUARY 1K9. AENZIENLYKEN Te Pollinchove. M E T ERVE N, alsmede van HOVENIEKLAND, Gestaen en gelegen te Wulveringheni, 46 groote koopen Boomen, iw Waer onder veel schoone Abeelen, Eiken, Olmen en Hollanders, TE LEYSELE. Waer onder zware Eiken, Olmen, Hol landers en Klimmers, TE ALVEBINGUEM. Tc Alveringhem, oost over. Gemeente 11 itlrcringhcm. SUPPLEMENT ADVERTEATI i 5 de lueeslbiideiiucti, du volgende Eduard van voornoemde van ■V 5 Openbare van TK ALVERINGHEM. van Aa by de doi pplaelt. Op Donderdag, 27 January, 1859, om een ure na middag, op gras- en zaeilanden gebruikt door sieurs Fidelit Loonit- Fanryitel en Serophinus Puny, te Al- veriiigheni, aen het gebuchle den Klarcnwal en in do nabyheid van Proofs molen, Zal den Nolans BEEMAERT, ter,residentie aldaer, openbaer verkoopen, Bestaende in 47 wilgen, 16 olmen, 9 klemmers, 7 eiken, 2 cssehen, 2 abeelen, 2 hollanders en 2 populieren Ónder welke vier eerstgenaemde soorten, veel van twee meters dikteen meer. Dienstig voor timmerlieden, wagenmakers, kuipers klompmakers en brandbout. Te vergaderen op *t land in gebruike by voor noemde echtgenooten Loonis-Vanryssel, aen ’t ge kuchte den Klarenwal, langs den Bruggeweg, lei dende naer Pollinckhove. Up tyd van betaling, mits zich aen de alsdan voor te lezen konditien te gedragen. VAN Dynsdag 8 der inaend Februaries 1859, ten een uer naer middag, op de hofstede bewoond door sicur Htnoil Pil, te Pollinchove, langst de steenweg lei dende van Veurne naer Yperen, tusschen hel gehugte de Uoogslade-Lynde en tie herberg den Gaepaerd, 74 knopen Olmen, wilgeen andere, bouwen, dienstig voor do constructie, br.t-tdi'oiit en’ klonipekappers. Op tyd van betaling tol 1 Junius 1859, mits te stellen begoedc en bekende borg en de gewoone be spreken comptant te betalen. Xil’l van Op Vrydag,4 February, 1859, ten 12 urn ’s mid dags, op de boisledciaiideii gebinikt door Francit Sïcyngedouw, le AIvcri■ighcm, langs de strael van den kl irenwal naer den Bur gniok-n, Zal den Notaris REERNAERT, tc Alveringhem,open baer verkoopen bestaenJe in 194 olmen, 29 eiken, 26 hollanders, 4 klimtm rs. Te r-,aderen aen de bof balie van Swyngedottw. Op tyd ta-i betaling, mits zich gedragende aen al de voor tc lezen konditien. VAN Op Dingsdag, 25 January, 1859, om 2 ure na noen, ter herberg bewoond «toot Coinen.ii He Baentl, ter dot pp'at is tan Withering! em, zal de Nouris EEERHAERT, te Alvcringlnm,openbaer v rko. p a, in eniezitting, aen de lueeslbiidenueii, de volgende goederen Eertlo Ki op. De heu vel!- id van 6 nren 85 centiaren 72 milliarcn, llotenier.tnd. gelegen te NV oh ei i-glicuxloi p, p lende van wi sten aen du erve v >u Carolus merel, van noord o oen de gene van jttivrouw weduwe Van den Berghe,en kinderen, van oosten dm eersivolgcnden koop, en van zuiden den steenweg. Gebrui kldoor de medeverkoopers Ko'cta VVyckacrt cn l.tlu.ird VY ik.u-t t. Aenslag me t 1 mei, 1859. IJoompi js 75 Ir.tuks. Tweed» Koop. l.en Huis, bestaende in woonhuis, kamer,‘outi-, kelder, winkel, zolder, otenkol. pri vaat, als m de eene schuer, ko'-istal en d.tringslal, benevens <lc boet eelbeid v an8 are-t 4 een 1.54 util I ia ren erve en lt< v i rl-i.ul, dit alles gc-laen en gelegen lol hetzellue Wol tri ineliem, nevens voorga, •uden koop, palende van ,uu aen vo.irgaendei. koop, op pael- st-’ken, van oord tt aen land vat-jufv-uuw weduwe Van tien B.-rgli'. en kinderen, van oos.e i aen erve vatideu notaris Guillier, en van zuiden aen den slccnvvi g. Gebruikt door voornoemden Koleta en Wjcko rt,Aenslag met 1 mei, 1859. Boomprys 95 franks. Dei de Koop.l.en Huis, bestaende in woonhuis, voute, kelder en zolder, alles in steen en bedekt met pannen, h.-nevens 68 centiaren 44 miliaren erve, gestaen en gelegen lol hetzelve Wulvrringbent, ne vens voorgaendcu koop, palende van westen voor- gaendcn koop de erve op paelslaken, van noorden jufvrouw weduwe Van den Berghe, en kinderen, van oosten den volgenden koop,en zuid een zwynstal. Gebruikt tloor Hendrik De Bergh, tol 1 mei 1859. Er wordt van dezen koop uitgezonderd en niet nicdcverkocht een zwynstal, gemaekl in berd, staende ten zuiden van dezen koop, en locbehoö- rende aen voornoemden De Bergh, zonder regt van stand. Boomprys 10 franks. Vierde en laeltle Koop. Een Huis, bestaende in woonhuis, kamer,een stalleken, gebouwd in steen met pannen dak, benevens 1 are 80 miliaren erve en hovenierhof, geslnen cn gelegen tot hetzelfde Wul- veringhem, nevens het voorgacnde, palende van westen, voorgaenden koop, van noorden jufvrouw weduwe Nan den Berghe, en kinderen, van oosten, notaris Guillier, en van zuiden den eigendom den tweeden koop, daer over den steenweg. Gebruikt door Karel Rosseeuw, tot 1 mei 1859. Boomprys 25 frauks. Dó konditien zyn te vernemen ter Studiën van voornoemden Notaris. Dynsdag 25 January 1859, om een ure naer noene, op de holst de-landeu den Braemburg, bewoond by sieur CaioKts I andenbutsihe, weinig oost van Forlhem, en op degene der hofstede gebruikt by sieur Eugenius ID uynoghe, by de Rabbelaer, Koopdag van 49 knopen bo.-men, bestaende in eiken, abeelen, olmen en hollanders. Te v. rgadcrcn aen eoene een, hofstede Vanden- bussehe. Alles op tyd van betaling ten kantoore van den Notaris DE CAE, te Alveringhem, en conditiën als dan voorett le lezen. Op Maendag, 31 January, 1859, ten 12 ure 's mid dags, op de hofstedelanden gebruikt door de weduwe Pieter Van den Berghe weduwe Ch.’Borreye, ell Pietcr DcCroos. te Leysele, langs de Groene Straet, Zal den Notaris BEERifAERf, le Alveringhem, open baer verkoópen, juist 80 zware koopen Boomeir, - - - bestaende als b.iven gemeld. Te vergader-?:»- ter hofee Ie weduwe Van den Berghe. Op tyd van betaling, mits stellende goede tnede- koopers en andere konditien. Op Donderdag, 3 February, 1859, ten 12 ure ’s tn'ddags, op de hofstede bewoond door sicur Tobt at Ihifnon, te St. Jakobskappello, zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, open baer verknopen, Op tyd van betaling, mils zich gedragende aen al de voor te lezen konditien.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1