VAN VEURNE DRY HUIZEN HUIZEN I10VENIERLAXD, Openbare Verkooping van ZATERDAG 2*1 JANUARY 1M9. J A ER. 1745. en Éen Nummer, en een Supplement op half blad, per week. 9 EN MET ERVEN, Gestaen en gelegen te Wulveringhem, iïaby de dorpplaets. CYNSERVEN, MAEIGRAZEN ZAE1LANDEN, ALV E 11 IX G 11 E-M, en aldaer te verkooperr. 1/ 55.’ Alveringhem-dorp. Blad voor Annoncen, Landbouumieuws, politieke Gemunte Wulveringhem. algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Handelzaken. ABYEBTEITIE-BIAB Voor stad •ft. Openbare VERK00P1NG van alsmede van van hal ryk. Prys van gestaen cn gelegen ter dorpplaets van Op Dingsdag, 8 February, 1859, ten 2 ure namid dag, ter herberg den Rylander, bewoond door Fr." Van de Welle, te Alveringhem, geduchte Forihvm, tal den Notaris BEEBNAEBT, ter residentie van Alverin ghem, openbaer inéénezitting, aen de meestbieden den vtrkoopen de volgende goederen 1 Koop. Eene parlie Grasland, gelegen ter dorp- plaets van Alveringhem, in hel zoo genaemd straelje van den Burgemeester, bekend by kadaster, sektie C, !f? 1400, aldaer groot 35 aren 80 centiaren, en by titel 37 aren 35 centiaren 65 milliaren, palende van westen tol in *t midden van den dyk, den kerkweg; ten noordwcslhoeke, aen den uitweg der hofstede, eertyds aen Francis Boussemaere, nu den brouwer Grimmelprez, van zuiden aen zaeiland van de ge zusters Grimmelprez, van oosten naer hel noorden aen een boumgaerdeken san Joannes Billiet, aldaer scheidende op regio lyn, dewelke begint ten midden van den gracht, zyndc achter hel certyds aldaer staende wagenkot, van daer voortstrekkend naer het noorden door den ruwen lande (als nu gescheiden aldaer met stakittingen) van de haeg toebehoorende aen voornoemden Billies, nog van oosten naer het zuiden den volgenden koop, en op hel einde van 'den sleerldie naer hel noorden draeit, voorschreven hofplaets, boomgaerdeken en hovenierhof van voor melden Billiet, de haeg hier afgaendc met vrydom soo als in den titel-verdeeling, onder artikel dry is gezegd. Prysvan ongeteekende opgaende boomkens 64 fr. Ingeval van afzonderlyke loewyzing, zal dezen koop eeuwige passagio moeten verleenen aen den volgenden koop. 3 koop.Een schoonen Boomgaerd, met al zyne verschillige fruitboomen, gelegen te Alveringhem, ten oosten van voorgaendeu koop, strekkende zuid en noord bekend op het kadaster, seklie C, N.' 1-402, aldaer groot een hektor' 10 aren 20cent, palende van oosten naer het zuiden, en van zuiden aen land der gezusters Grimiwelpre'., het óverige ter oostzyde aen land van genoemden Billiet, van westen, aen zaeiland van de gezusters Grimmelprez en aen voorgaendeu koop, ter noordzyde alwaerde passigie bedongen zal wezen. Prys van ongeteekendc opgaende Boomen 170 fr. Knopen een en twee zyn gebruikt geweest door Dcsiré Wyckaert, zonder pachtregt. 3 Koop. Eene beste parlie Zaeiland, gelegen te Alveringhem, langs den steenweg der dorpplaets naer Forthem, deelmakende der seklie C, nummer 37s, langs den kant der dorpplaets, en aldaer eene grootte uitgemeten van 40 aren 13 cent., strekkende zuid en noord, palende van oosten aen den volgenden koop, op stringgracht, van zuiden aen land der ge zusters Grimmelprez, op half gracht, van westen aen land van Francis Van de Walle, op stringgracht en van noorden aen gemelden steenweg van de dorp plaets naer Forthem. Prys van tien opgaende boomen 36 franks. inschryving, BETAELBAER 4OOROP: 6 franks *s jaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr.25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 30 ’sjaers. Op Dingsdag, 25 January, 1859, om 2 ure na noen, ter herberg bewoond door Cot nelius De Haenst, Ier dorpplaets van Wulveringhem, zal de Notaris BEEBKAERT, te Alveringht m,openbaer verkoopen, in eenezitting, aen de meestbiedenden, du volgende goederen Eestte Koop. De hoeveelheid van 6 aren 85 centiaren 72 milliaren, Hovenierland. gelegen te Wuheringltemdorp, palende van westen aen du erve van Carolus Chaerel, van noorden aen de gene van jufvrouw weduwe Van den Berghe, en kinderen, van oosten den eerstvolgenden koop, en van zuiden den steenweg. Gebruikt door de medeverkoopers Koleta W yckacrl •n Eduard”Wckaert.Acnslag met 1 mei, 1859. Boomprjs75 franks. Tweede Koop. Een Huis, bestaende in woonhuis, kamer, voute, kelder, winkel, zolder, ovenkot, pri- vaet, als mede eene schuer, koeistal en daringstal, benevens de hoeveelheid van8 aren 4cent.54 milliaren erve en hovenii rl.md, dit alles gestaen en gelegen tot hetzelfde Wulveringhem, nevens voorgaendeu koop, palende van westen aen voorgaendeu koop, op paci staken, van noorden aen land van jufvrouw weduwe Van den Ba.-ghe, en kinderen, van oosten aen erve van den notaris Guiltier, en van zuiden aen den steenweg. Gebruikt door voornoemden Koleta en Eduard Wyckaert,Acnslag met 1 mei, 1859. Boomprys 95 franks. Velde Koop.— Eenlluis, bestaende in woonhuis, voute, kelder en zolder, alles in steen en bedekt met panmm, benevens 68 centiaren 44 miliaren erva, gestaen en gelegen tot hetzelve Wulveringhem, ne vens voorgaenden koop, palende van westen voor gaenden koop de erve op paelstaken, van noorden jufvrouw weduwe Van den Berghe, en kinderen, van oosten den volgenden koop, en zuid een zwynïtal. Gebruikt door Hendrik De Bergh,tol 1 mef 1859. Er wordt van deten koop uitgezonderd en niet niedeverkocht, een zwynslal, gemaekt in berd, staende ten zuiden van dezen koop, en toebehoo rende aen voornoemden De Bergh, zonder regt van stand. Boomprys 10 franks. Vierde en toetste Koop. Een Huis, bestaende in woonhui», kamer, een stalleken, gebouwd in steen met pannen dak, benevens 1 sre 30 miliaren erve en hovenierhof, gestaen en gelegen tnt hetzelfde Wul- veringhern, neven» ],e| voorgaende, palende van westen, voorgaenden koop, van noorden juf» rouw weduwe Aan den Berghe, en kinderen, van oosten, notaris Guillicr, en van luiden den eigendom van den tweeden koop, daer over den steenweg. Gebruikt door Karei Rosseeuw, tot ,Ilei J859. Boomprys 25 frauks. Dekondilien lyn tc vernomen ter Studiën van voornooDidtn Notaris. 4 Koop. Eene beste partie Zaeiland gelegen t« Alveringhem, langs den steenweg der dorpplaets naer Foribetn, nevens de voorgaande, deelmakende der sektie C, nummer 27a, en aldaer eene giooiift uitgemeleii van 38 aren 51 centiaren, strek kende ook noord cn zuid, palende van oosten acn land van voor/ noemden Billiet, op striuggra ht, Van zuiden aèn land der voornoemde zusters Grimmelprez, op hall gracht, van westen aen voorgaendt n koop, op string- gracht, en van noorden vermcldeji steenweg. Prys-van tien opgaende boomen 86 iranks. koopen 3 en 4, zyn gebruikt geweest door Francis Van de Walle, zonder pachtregt. 5 koop. Eene beste partie, voorheen Zaeiland, nu Hovenierland, gelegen te Alveringhem, langs den steenweg der dorpplaets naer Forthem, groot vol gens titel, 66 aren 39 centiaren 54 milliaren, bekend op ’t kadaster, sektie C. nummer 5, aldaer slechts groot 61 aren 60 centiaren, strekkende oost en west, en breeder op het wesleinde, palende van noorden aen vermelden steenweg, van oosten aen hof en grond van Hendrik Becuwe, van zuiden, voorheen zaeiland thans grasland aen voormelde gezusters Grimmelprez. Prys van opgaende boomen 33 franks; Gebruikt geweest door verschelde. Acnslag 1 October 1859. 6 Koop. De hoeveelheid van twee aren vei rlig centiaren, Cynsgrond, op welken een huis «taet en verdere gebouwen toebehoorende aen de weduwe Van den Broucke, ledig en onbewoond, gestaen en gelegen te Alveringhem terdorpplaets, bekend op ’t kadaster seklie C, nummer 1322, en door deze weduwe Van den Broecke in eeuwigen cynze gehouden. I Koop. De hoeveelheid vaneen are 87 cent., Cynsgrond, op welken een huis staet en verdere ge bouwen, toebehoorende aen Louis Morael en door hem bewoond, gestaen en gelegen te Alveringhem, ter dorpplaets, nevens voorgaendeu cynsgrond, be kend op’t kadaster, sektie C, nummer "1323, en door sieur Louis Morael in eeuwigen cynze gehouden. 8 Koop. De hoeveelheid van twee aren 91 cent!» aren 84 milliaren, Cynsgrond, op welken hel huis staet en verdere gebouwen, toebehoorende aen den heer Groensteen, burgemei ster, en door hem be woond, gestaen en gelegen te Alveringhem ter dorp plaet-, nevens voorgaenden cynsgrond in eenw-gen cynze gehouden door voornoemden heer Groensteen, mits een frank 81 centiiuen by jare. 9 Koop.Een Huis, staende ter dorppla ts vat Alveringhem, bezuiden de oudestraet naer Forthem, nevens bel navolgende huis, bestaende in woon kamer, winkel, slaepkamer, een kelder, keukentje, voute, zolder, geheel gemaekt in steen en bedekt in pannen, benevens een privael, pompoen citern, als ook nog den cynsgrond waerop dit Huis is staende, eu welke cynsaktie alhier zal niedeverkocht worden; Gebruikt door Karei Cochez, winkelier te Alve ringhem ten pachtpryze van 72 fr? boven de lasten, tot I mei, 1859. 10 Koop. Een Huis, staende ter dorpplaets van Alveringhem, bezuiden*de oude straet van het dorp naer Forthem, nevens voorgaenden koop,op den hoek bestaende in binnenhuis, winkel, keukentje, kelder, voute en zold. r, geheel gemaekt in steen en bedekt in pannen, als ook een privaet en eene citerne, be nevens een are 29 centiaren cynsgrond, waerop dit Huis is staende, en welke cynsaktie alhier zal mede- verkocht worden. Gebruikt door Leonard Delporte, schoenmaker, ten pachtpryze van 70 fr. boveu de lasten, lot 1 mei, 1859. II Koop. De hoeveelheid van acht cn twintig centiaren Huisgrond, gelegen bin ien de gemeente van Alveringhem, bezuid. n de oude .traet naer For them, nevens koop negen voortioemd, bekend op 't kadaster, sektieC. nummer 1349, Hel huis lieti Hen abonneert zich op hel bureel van het blad, Oosl«kra«t N? 34, te Veurne, en op al de postkantoor*!! Insertion, 15 eentimen den drukregel. Een afzonderlik nummer 20 c?, het supplement 15 e? Alle affichen, by de uitgevers vin dit blad gedrakt, ward** Mixazi. onvergeld in hetzelve geplaetst. Ilrievzjn en geld vrachtvry toe te zenden. k

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1