rm VAN VEURNE. koopdag KOOPDAG JsLJ li: B O O M JE N k o o p d a g ft ft A EN HET KOOPDAG KOOPDAG B O OMEN B O O M E N, WAGENHARNAS KOOPDAG van BOOTEN Zeer schoonen Koopdag a n BOO M E N, B O O M E N 126 zware koopen boomen, bestaendc in 194 olmen, 29 eiken, 26 hollanders 4 klimmers. Juist 70 koopen hoornen, waer onder zeer schoone, boven vermeld. KOOPDAG •3 WOENSDAG 26 JANUARY 1859. f- Huismeubclen, Aerdappels, Granen, Vlas, Beeslialen, Akkergetuig on Hout, TEN DORPE VAN WLLVERLNGHEM. MERKWAERDIGEN KOOPDAG van Te Alveringhem, naby de dorpplaets. 1IOLLAN DERS, OLM ENWILGENNOTEN en APPELBOOMEN, vnn Eu ander voorwerpen, te Loo. TE OOSTKERKE, by de kerke. TE BEKOMEN BY DE DRUKKERS DEZER, Agendas,, Calendriers, Provincialen Weg wijzer van Wesl-Vlaenderen, Ihugsclie en Dixtpudschc Almanakken en Plakalmanakken voor 1859. Waer onder veel schoone Abeelen, Eiken, Olmen cn Hollanders, TE LEYSELE. KOOPDAG 48 koopen boomen, en eenige olmen, hollanders, csschc en Waer onder zware Eiken, Olmen, Hol landers en Klimmers, TE ALVERINGHEM. Te Pollinchove. AENZIENLYKEN I SUPPLE® ABV van van van laken, Olmen, en een schoonen Abeel, geheel eenc vloog) TE WULVERINGHEM. VAN waer onder sohoone TE S.' J A K 0 B S K A P P E L L E. onder eiken, abeel; Op lyd koopers. Op lyd koopers en van betaling mits stellende solvabele mede* Donderdag 24 Fcbruarius 1859, ten negen uren morgens, to beginnen voor het huis en herberg van de weduwe sieur Francis Vroome, te Loo, by do Loobrug, VAN Von een grooten cn een kleinen wagen, beide met breed beslag, een triebal, 4 duitsche wynden, drie schuiten, waer onder twee grooteen een kleine, trek- lynden, peerdeketens, reepen,alderhande soorten tan gezaegd hout, abeelen bard, valeijen, reepen en meer ander voorwerpen, benoodigd aen eenen koopman van hout. Op driemaenden tyd van betaling, voor dekoopen boven de 20 francs onder borgstelling, de koopen beneden de 20 francs met gereed geld. Dynsdag 8 der innend Fcbruarius 18159, ten een tier nacr middag, op de hofstede bewoond door sieur Benoit Pil, te Pollinchove, langst de steenweg lei dende van Veurne naer Y peren, tusschcn het gchugte de lloogstade-Lyndo en de herberg den Gaepaerd, 74 koopen Olmen, wilgo en andere hoornen, dienstig voor do constructie, brandhout cn klompekappers. Op tyd van betaling tot 1 Junius 18159, mits to stellen begoedo cn bekende borg en de gewoons be spreken coinplant te betalen. Op Dinsdag, 1“"‘February, 1859, juist ten 12 ure ’s middags, op de hofstede gebruikt door Jan Baptiste Suffys, te Alveringhem, naby het dorp, op zeer klei nen afstand van den keiweg van Alveringhem naer de Nieuwe Herberg, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie aldacr, koopdag houden van, Juist 81 zware koopen hoornen, waer onder veel zeer groote wilgen, olmen, eiken, klimmers enz. Onder de wilgen zyn er veel van 2 meters 50 cent, dikte. Te vergaderen ter hofstede van genoemden Scffts. Op tyd van betaling, mits stellende solvabele medekoopers, en volkomende aen al de konditien. OpVrydag, ll/" February, 1859, om 12 ure’s mid dags, ten huize bewoond door Koleta cn Eduard Wyckacrt, ter dorpplaets vnn VVulveringhem, zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alverin ghem, openbaer verkoopen te weten Ihiitmcubelen. Stoelen, tafels, spiegels, four- chetten, messen, lepels, potten, pannen, kommen, lynwaed, servietten, beddingen, matrassen, kolTy- kannen, seulen, standen, kandelaars, kaders, tel- looren, bolerpottcn, horlogie met kas, schaepraei, v lecschtanden, windmolen, kern, enz., enz. Akkergetuig. Aclstanden, happen, houwcelcn, karthamvr, weggen, tollc, egge, houwmessen, rakels, houwen, arduinen bakken, arduinen bakken, gracnzakken, enz. l oeder.20 liekl. tarwe30heptelitersaerdappels, 600 bouwecls, 50 kilos vlas, eenc hoeveelheid strooi en boonen, hoop daring, enz. Beeslialen. Eenc koei, ecu zwyn, cn hennen. Voortsgezaegd hout, brandhout, leeders, werkbank, viierhnngsel, graenzak ken, boter in potten, tabak, cn nicer andere voorwerpen. Op tyd van betaling, mits solvabele medekoopers stollende. Op Donderdag, 17 February, 1859, ten 1 ure nanoen, op do hofsteden van Fr.' Lahaye en Pieter Peel, tcWulvcringhein, in de nabyheid der dorpplaets, Zal den notaris BEERNAERT, ter residentie van Alve ringhem, openbaer verkoopen, van Op Maendag, 31 January, 1859, ten 12 ure ’s mid dags, op de hofstedelanden gebruikt door de weduwe Pieter Van den Berghe weduwe Ch.' Borreyc, en Pieter DeCroos. te Leysele, langs de Groene Stract, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, open baer verkoopen, juist 80 tware koopen Bootnen, bestaendc als boven gemeld. Tc vergaderen ter hofstede van voornoemde weduwe Van den Berghe. van betaling, mits stellende goede medc- andere konditien. Op Vrydag, 4 February, 1859, ten 12 ure ’s mid dags, op tic hofstedelanden gebruikt door Francis Stcyngedouw, te Alveringhem, langs de struct van tien klarenwal naer den Burginolen, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, open baer verkoopen Te vergaderen aen de hof balie van Swyngedouw. Op tyd van betaling, mits zich gedragende aen al de voor te lezen kouditien. Zaterdag 11 February 1839, om twee uren na noenc op het zaeiland compelcerende sieur Pieter Bolle, en l>y hem gebruikt, beoosten de strael leidende van Oostkerke nacr den Bienacqiiis, Koopdag van 28 koopen hoornen, boatacnde in olmen cn hollanders. Op conditiën alsdnn vooren te lezen, en to betalen ten knnloore van den Notaris DE CAE, te Alveringhem. Op Donderdag, 3 February, 1859, ten 12 ure s middags, op da hofstede bewoond door sieur obias Dtivion, te St. Jakobskappellc, zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, open baer verkoopen, Op tyd van betaling, mits zich gedragende aen al de voor te lozen konditien. ^■wwt—'TWI inmim riMism-iiiiai—I sn i- t

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1