VAN VEURNE KOOPDAG Zeer schoonen Koopdag BOOMEN Openbare Ver hooping van HUIZEN, 126 zware koopen boomen bestaende in 194 olmen, 29 eiken, 26 hollanders 4 klimmers. nJ ui*. ZATERDAG 29 JANUARY 48*9. JAEÜU jmiinnxiE^ Huismeubelen, Aerdappels, Granen, Vlas, Beestialen, Akkergetuig en Hout, TEN DORPE VAN WULVEIIINGHEM. 55? Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke Waer onder zware Eiken, Olmen, Hol landers en Klimmers, TE A L V E R I N G II E M. CYNSERVEN, MAE!GRAZEN EN ZAEILANDEN, gestaen en gelegen ter dorpplaets van AL VERIN G II EM, en aldacr te verknopen. i en algemeenc Tijdingen, Marktprijzen cn Handelzakcn. Een Nummer, en een Supplement op hall blad, per week. Alveringliem-dorp. ABVERTEVTIE-BLA Voor stad betaling, mits solvabele medekoopers O blad, Ooststrnet van bel ryk. ongeteekendc opgaende boomkens 64 fr. van afzonder!yke toewyzing, zal dezen i aen don van Prys van insehryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaer». 3 fr. 215, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 'sjaers. van Men abonneert zich op het bureel van het Pi? 34, te Veurne, en op al de postkantooren Insertion, 15centimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.‘, het supplement 15 c? X4le aüichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden zk.xxakl onvergeld in hetzelve gejdaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. op dezen grond bevindende, behoort aeu de weduwe en kinderen DeGheele, dewelke regt van cyns daer- aen hebben. 12 en lautite Loop, De hoeveelheid van vier en zeventig centiaren Huisgrond, gelegen binnen de ge meente van Alvcringhem, bezuiden de oude straet waer Forthem, nevens voorgaenden koop, bekend op 't kadaster, sektio G, nummer 1330; Hel huis zich op dezen grond bevindende, behoort aen de weduwe en kinderen Kenipe, dewelke regt van cyns daeraen hebben. De kondilien on Titelen van Eigendom zyn ter inzage van een ieder, ten Kantore van vooruoemdcu Notaris BEERNAERT. Op Vrydag, 4 February, 1859, ten 12 ure 's mid dags, op de hofstedelanden gebruikt door Francis Swyngedouto, tc Alveringhem, langs de straet van den Klarenwal naerden Bnrgmolen, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, open- baer verkoopen Te vergaderen aen de hof balie van Swyngedouw. Op tyd van betaling, mits zich gedragende aen al de voor te lezen kouditieu. 4 Koop. Eene beste partie Zaeiland gelegen to Alvaringhem, langs den steenweg der dorpplaets nacr Forthem, nevens de voorgaende, deelmakende der sektie C, nummer 27s, en aldacr eene grootte uitgemeten van 38 aren 51 centiaren, strek kende ook noord en zuid, palende van oosten aen land van voor noemden Billiet, op stringgracht, van zuiden aen land der voornoemde zusters Grimmelprez, op half gracht, van westen aen voorgaenden koop, op string gracht, en van noorden vermelden steenweg. Prys van tien opgaende hoornen 36 Iranks. koopen 3 en 4, zyn gebruikt geweest door Francis Van de Walle, zonder pachlregt. 5 koop.Eene beste partie, voorbeen Zaeiland, nu ilovenierland, gelegen te Alveringhem, langs den steenweg der dorpplaets nacr Forthem, groot vol gens titel, 06 aren 39 centiaren 54 milliaren, bekend op T kadaster, sektie C, nummer 5, aldaer slechts groot 61 aren 60 centiaren, strekkende oost en west, cn breeder op het westeinde, palende van noorden aen vermelden steenweg, van oosten aen hof cn grond van Hendrik Becuwe, van zuiden, voorheen zaeiland thans grasland aen voormelde gezusters Grimmelprez. Prys van opgaende hoornen 83 franks; Gebruikt geweest door versclicidc. Aenslng 1 October 1859. 6 Koop. Do hoeveelheid van twee aren veertig centiaren, Cynsgrond, op welken een huis staet cn verdere gebouwen toebehoorende aen de weduwe van den Broncke, ledig en onbewoond, gestaen en gelegen te Alveringhem terdorpplaets, bekend op 't kadaster sektie C, nummer 1322, cn door deze weduwe Van den Broecke in eeuwigen cyuze gehouden. 7 Koop.De hoeveelheid vaneen are 87 cent., Cynsgrond, op welken een huis slaet en verdere ge bouwen, toebehoorende aen Louis Morael en door hem bewoond, gestaen en gelegen te Alveringhem, ter dorpplaets, nevens voorgaenden cvnsgrond, be kend op't kadaster, sektie C, nummer '1323, cn door sicur Louis Morael in eeuwigen cyuze gehouden. 8 Koop. De hoeveelheid van twee aren 91 centi aren 84 milliaren, Cynsgrond, op welken hel huis slacl en verdere gebouwen, loebehoorende aen den heer Groensteen, burgemeester, en door hem be woond, gestaen cn gelegen te Alveringhem ter dorp plaets, nevens voorgaenden cynsgrond in eeuwigen cyuze gehouden door voornoemden heer Groensteen, mits een frank 81 centime» by jare. 2 Koop.Een Huis, slaende ter dorpplaets van Alveringhem, bezuiden de oude straet naer Forthem, nevens het navolgende huis, bestaende in woon kamer, winkel, slaepkamer, een kelder, keukentje, voute, zolder, geheel gemaekt in steen en bedekt in pannen, benevens een privaet, pompe en citern, als ook nog den cynsgrond waerop dit Huis is stacnde, en welke cynsaktie alhier zal medeverkocht worden; Gebruikt door Karei Cochez, winkelier te Alve ringhem ten pachtpryze van 72 fr? boven de lasten, tol 1 mei, 1859. 10 Koop. Een Huis, stacnde ter dorpplaets van Alveringhem, bezuiden de oude straet van het dorp naer Forthem, nevens voorgaenden koop,op den hoek bestaende in binnenhuis, winkel, keukentje, kelder, voute en zolder, geheel gemaekt in steen en bedekt in pannen, als ook een privaet en eene citerne, be nevens een are 29 centiaren cynsgrond, waerop dit Huis is stacnde, en welke cynsaktie alhier zal mede verkocht worden. Gebruikt door Leonard Delporte, schoenmaker, ten pachtpryze van 70 fr. boven de lasten, tot 1 mei, 1859. 11 Koop. De hoeveelheid van acht cn twintig centiaren Huisgrond, gelegen binnen de gemeente van Alveringhem, bezuiden de oude straet naer For them, nevens koop negen voornoeind, bekend op ’t kadaster, sektieC. nummer 1349, Het huis zich Op Vrydag, ll.-*" February, 1859, om 12 ure’s mid dags, ten huize bewoond door Kolela en Eduard Wyckaert, ter dorpplaels van Wulveringhem, zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alverin- gbem, openbaer verkoopen te weten Iluismeuhelen. Stoelen, tafels, spiegels, four- chelten, messen, lepuls, potten, pannen, kommen, lynwaed, servietlen, beddingen, matrassen, koflfy- kannen, seulen, standen, kandelaers, kaders, tel loeren, boterpotlcn, horlogie met kas, schaepraei, vleeschtanden, windmolen, kern, enz., enz. Akkergetuig. Aelstanden, happen, houweelen, karthamer, weggen, tolle, egge, houwmessen, rakels, houwen, arduinen bakken, arduinen bakken, graenzakken, enz. l'oedtr.20 hekt. tarwe30 hectoliters aerdappels, 600 bouweels, 50 kiloi vlas, eene hoeveelheid strooi en boonen, hoop daring, enz. Beeihalen. Eene koei, een zwyu, en hennen. Voorts gezaegd hout, brandhout, leeders, werkbank, vuerhangsel, graenzakken, boter in potten, tabak, en meer andere voorwerpen. Op tyd van betaling, mits solvabele medekoopers stellende. ex' fr*. 2 Op Dingsdag, 8 february, 1859, ten 2 ure namid dag, ter herbergden By lander, bewoond door Fr? Van de Walle, te Alveringhem, gehuchte Forthem, zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alverin ghem, openbaer in ^éne zitting, aen de meestbieden den verkoopen de volgende goederen 1 Koop. Eene partie Grasland, gelegen ter dorp plaets van Alveringhem, in het zoo genaemd slraetjo van den Burgemeester, bekend by kadaster, sektie C, N? 1400, aldacr groot 35 aren 80 centiaren, en by titcj 37 aren 35 centiaren 65 milliaren, palende van westen tot in’t midden van den dvk, den kerkweg; ten noordwesthocke, aen den uitweg der hofstede, eerlyds aeu Francis Bousscmaere, nu <lcn brouwer Grimiiiclpru», van zuiden aen zaeiland van de ge zusters Grimmelprez, van oosten naer het noorden aen een booingaerdeken van Joannes Billiet, aldaer scheidende op regte lyn, dewelke begint ten midden van den gracht, zyndc achter het eerlyds aldacr staende wagenkot, van dacr voorlslrekkcnd mier het noorden door den ruwen lande (als nu gescheiden aldacr met stnkittingen) van de liaeg toebehoorende aen voornoeindcn Billiet, nog van oosten naer hel zuiden den volgenden koop, en op het einde van den steertdie naer het noorden draeit, voorschreven hofplaets, booingaerdeken en hotenierhof van voor melden Billiet, de haeg hier afgaende met vrydom zoo als in den titcl-vcrdeeling, onder artikel dry is gezegd. Prys van Ingeval koop eeuwige passagio moeten verlecnen volgenden koop. 2 koop.Een schoonen Boomgaerd, met al zyne verschillige fruitboomen, gelegen te Alveringhem, ten oosten van voorgaenden koop, strekkende zuid en noord bekend op hel kadaster, sektie C, N? 1402, aldaer groot een hektare 10 aren 20 Cent. palende van oosten nacr het zuiden, en van zuiden aen land der gezusters Grimmelprez, het overige ter oostzyde aen land van genoemden Billiet, van westen, aen zaeiland van dc gezusters Grimmelprez en aen voorgaenden koop, ter noordzyde alwaer de passagio bedongen zal wezen. Prys van ongetcckende opgaende Boomen 170 fr. Koopen een en twee zyn gebruikt geweest door Dcsiré Wyckacrt, zonder pachlregt. 3 Koop.Eene beste partie Zaeiland, gelegen te Alveringhem, langs den steenweg der dorpplaets naer Forthem, deelmakende jer sektie C, nummer 27», langs den kant der dorpplaets, en aldaer eene grootte uitgemeten van 40 aren 12 cent., strekkende zuiden noord, palende van oosten aen den volgenden koop, op Stringgracht, van zuiden aen land der ge zusters Grimmelprez, op halt gracht, van westen aen land van Francis Van de Walle, op stringgracht en van noorden aen geinelden steenweg van de dorp plaets naer Forthem. Prys van tien opgaende boomen 36 franks.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1