imriw j£ VAN VEURNE. E i g, A UJ H U I 'L E V g If p'. f ft rf 1 I *1 A E N HET 5 KOOPDAG 126 zware koopen boomen, bestaende in 194 olmen, 29 eiken, 26 hollanders 4 klimmers. Zeer schoonen Koopdag B O O M E N, Openbare Verknoping van WOENSDAG 2 FEBRUARY 18uQ. •I EN •i# *- '■.Tl -è Huismeubelen, Aerdappels, Granen, Vlas, Beestialen, Akkergetuig en Hout, TEN DORPE VAN WULVERING11EM. 4. 1 1 AVaer onder zware Eiken, Olmen, Hol landers en Klimmers, TE A L V E R I N G II E M. Alveringhem-dorp. C YN sERVENMAEIGRAZEN ZAEILANDEN, ALVERINGII E M, en aldaer te verkoopen. S' SUPPLEMEM k Eigendom zyn de weduwe cyns daer- dc weduwe et) cyns daeraen Ó&1 A van A van ongèteekendc opgaende boomkans 64 fr. van afzonderlykc toewyzing, zal dezen koop eeuwige passagio moeten verleencn aen den vplgénden koop. 2 koop.Een sclioonen Boomgaerd, met al zyne versehilligc fïuitboomen, gelegen te Alveringhein, ten oosten iau voorgaenden koop, strekkende zuid en noord bekend op het kadaster, s klie C, N.' 1402, aldaer groot een hektarc 10 aren 20 cent, palende van oosten naer het zuiden, on van zuiden aen land der gezusters Grimmelprez, het overige ter ooslzydc aen land van genoemden Billiet, van westen, aen zaailand van de gezusters Grimmelprez en aen voorgaenden koop, ter noordzydc alwacr de passagio bedongen zal wezen. Prys van ongoteekendc opgaende Boomen 170 fr. Koopen een en twee zyn gebruikt geweest door Desiré Wyckaert, zonder pachtregt. 3 Koop.Eene beste panic Zaeiland, gelegen tc Alveringhein, langs den steenweg der dorpplaets naer Forthem, deelmakende der sektie C, nummer 27 a, langs den kant <ler dorpplaets, en aldaer eene grootte uitgemeten van 40 aren 12 cent., strekkende zuiden noord, palende van oosten aen den volgenden koop, op stringgracht, van zuiden aen land der ge zusters Grimmelprez, op half gracht, van westen aen land van Francis Van de Walle, op stringgracht en van noorden aen gemelden steenweg van de dorp plaets naer Forthem. Prys van tien opgaende boomen 36 franks. 4 Koop. Eene beste partie Zaeiland gelegen te Alveringhein, langs den steenweg der dorpplaets naer Forthem, nevens de voorgtymde, deelmakende der sektie C, nummer 27a, en aldaer eene grootte uitgenieten van 38 aren 51 centiaren, strek kende ook noord en zuid, palende van oosten aen land van voor noemden Billiet, op stringgracht, van zuiden aen land der voornoemde zusters Grimmelprez, op half gracht, van westen aen voorgaenden koop, op string gracht, en van noorden vermelden steenweg. Prys van tien opgaende boomen 36 tranks. koopen 3 en 4, zyn gebruikt geweest door Francis Van de Walle, zonder pachtregt. 5 koop. Eene beste partie, voorheen Zaeiland, nu Hovcnicrland, gelegen tc Alveringhein, langs den steenweg der dorpplaets naer Forthem, groot vol gens titel, 66 aren 39 centiaren 54 milliaren, bekend op’t kadaster, sektie C, nummer 5, aldaer slechts groot 61 aren 60 centiaren, strekkende oost en west, en breeder op het westeinde, palende van noorden aen vermelden steenweg, van oosten nen hof en grond van Hendrik Becuwe, van zuiden, voorheen zaeiland thans grasland aen voormelde gezusters Grimmelprez. Prys van opgaende boomen 33 franks; Gebruikt geweeat door verschelde. Acnslag 1 October 1839. 6 Koop. De hoeveelheid van twee aren veertig centiaren, Cynsgrond, op welken een huis staet en verdere gebouwen toebehoorende aen de weduwe van den Broucke, ledig en onbewoond, gestaan en gelegen te Alveringhein terdorpplaets, bekend op T kadaster sektie C, nummer 1322, en door deze weduwe Van den Broccke in eeuwigen cynze gehouden. 7 Koop.De hoeveelheid vaneen are 87 cent., Cynsgrond, op welken een huis staet en verdere ge bouwen, toebehoorende aen Louis Morael en door hem bewoond, gestaan en gelegen te Alveringhein, ter dorpplaets, neven-, voorgaenden cyr..grond, be kend op’t kadaster, sektie C, nummer 1323, en door sieur Louis Morael in eeuwigen cynze gehouden. 8 Koop. De hoeveelheid van twee aren 91 centi aren 84 milliaren, Cynsgrond, op welken bet huis staet en verdere gebouwen, toebehoorende aen den heer Groensteen, burgemeester, en door hem be woond, Vestaen en gelegen te Alveringhein ter dorp- plaets, nevens voorgaenden cynsgrond in eenwigen cynze gehouden door voornoemden heer Groensteen, mits een frank 81 cenlimen by jare. 0 Koop.Een Huis, staande ter dorpplaets van Alveringhein, bezuiden de oude straet naer Forthem, nevens hel navolgende huis, bcslaende in woon kamer, winkel, slacpkamer, een kelder, keukentje, voute, zolder, geheel gemaekt in steen en bedekt in pannen, benevens een privacl, pompoen citern, als ook nog den cynsgrond waerop dit Huis is staende, en welke cynsaktic alhier zal medeverkocht worden; Gebruikt door Karei Cochez, winkelier te Alve- ringhem ten pachtpryze van 72 fr.’ boven de lasten, tot 1 mei, 1859. 10 Koop. Een Huis, staende ter dorpplaets van Alveringhein, bezuiden de oude straet van het dorp naer Forthem, nevens voorgaenden koop,opdcn hoek bcslaende in binnenhuis, winkel, keukentje, kelder, voute en zolder, geheel gemaekt in steen en bedekt in pannen, als ook een privaet en eene citerne, be nevens een are 29 centiaren cynsgrond, waerop dit Buis is staende, en welke cynsaklie alhier zal mede verkocht worden. Gebruikt door Leonard Delporte, schoenmaker, ten pachtpryze van 70 fr. boven de lasten, tot 1 mei, 1859. 11 Koop. De hoeveelheid van acht cn twintig centiaren Huisgrond, gelegen binnen de gemeente van Alveringhein, bezuiden de oude straet naer For them, nevens koop negen vooruoemd, bekend op ’t kadaster, scklioC. nummer 1349, Hel huis zich Op Vrydag, 4 February, 1859, ten 12 ure ’s mid dags, op de hofstcdelanden gebruikt door Francit Swyngedotiw, te Alveringhein, langs de straet van den Klarenwal naer den Burginolen, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhein, open- baer verkoopen Te vergaderen aen de hof balie van Swyngedouw. Op tyd van betaling, mits zich gedragende aen de voor tc lezen konditien. op dezen grond bevindende, behoort aen cn kinderen DeGheele, dewelke regt van aen hebben. 12 e/i lachte Loop. De hoeveelheid van vier en zeventig centiaren Huisgrond, gelegen binnen de ge meente van Alveringhein, bezuiden de oude straet naer Eert hem, nevens voorgaenden koop, bekend op t kadaster, sektie C, nummer 1350; Hel huis zich op dezen grond bevindeude, behoort aen kinderen Kempe, dewelke regt van hebben. De konditien cn Titelen van Eigendom zyn ter inzage van een ieder, ten Kantore van voornoemdeu Notaris BEERNAERT. Op Vrydag, ll.4" February, 1859, om 12 ure’s mid dags, ten huize bewoond door Koleta en Eduard Wyckaert, ter dorpplaets van Wulveringhem, zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alverin- ghem, openbaar verkoopen te weten llutxmeubelen. Stoelen, tafels, spiegels, four- ebetten, messen, lepels, potten, pannen, kommen, lynwaed, servictten, beddingen, matrassen, kofTy- kannen, seulcn, standen, kandelaars, kaders, tel loeren, boterpotten, horlogie met kas, schaepraci, vleeschtanden, windmolen, kern, enz., enz. Akkergetuig. Aelstanden, happen, houwcelcn, karlliamer, weggen, tolle, egge, houwmessen, rakels, houwen, arduinen bakken, arduinen bakken, graanzakken, enz. Voeder.20 hekt. tarwe30hectolitersaerdappels, 600 bouweels, 50 kilos vlas, eene hoeveelheid strooi en bonnen, hoop daring, enz. Becutialen. Eene koei, eenzwyn, en hennen. Voortsgezaegd hout, brandhout, leeders. werkbank, vuerhangsel, graanzakken, boter in potten, tabak, eii meer andere voorwerpen. Op tyd van betaling, mits solvabele medekoopers stellende. van Op Dingsdag, 8 february, 1859, ten 2 ure namid dag, ter herberg den Bijlander, bewoond door Fr.- Van de Walle, te Alveringhein, gehuchle Forthem, zal den Notaris BEERNAERT, ter resident c van Alverin- ghem, openbaar in ééne tilling, aen de meestbieden den verkoopen do volgende goederen 1 Koop.l.ene partie Grasland, gelegen ter dorp plaets van Alveringhein, in hel zoo genaamd slraetje van den Burgemeester, bekend by kadaster, sektie C, N.’ 1 400, aldaer groot 35 aren 80 centiaren, en i^y titel 37 aren 35 centiaren 65 milliaren, palende van westen tot in ’1 midden van den dyk, den kerkweg; ten noord west hoek e, aen den uitweg der hofstede, Cciijds aen Francis Bousseninerc, nu den brouwer Grimmelprez, i.m zuiden aen zaeiland van de ge zusters Grimmelprez, van oosten naer bet noorden aen een boomgaerdekei) van Joannes Billiet, aldaer scheidende op regie lyn, dewelke begint ten midden van den gracht, zyndc achter hel eerlyds aldaer staende wagenkot, van daer voorlslrekkend naer het noorden door den ruwen lande (als nu gescheiden aldaer met sl.ikillingen) van de haeg toebehoorende aen voornocindcii Billiet, nog van oosten naer hel zuiden den volgenden koop, en op het einde van den steerldie naer liet noorden draeit, voorschreven hofplaets, boomgaerdeken on hovenierhof van voor melden Billiet, de haeg hier afgaande met vrydom zoo als in den titel-verdecling, onder artikel dry is gezegd. Prys Ingeval gestaen cn gelegen ter dorpplaets van

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1