V A N V E U B AT E. B O O M E I I u I 'L E A erigt. I te K OOP!) A G KOOPDAC Openbare Ver hooping ▼an N.r 1745. J A ER. ZATERDAG 5 FEBRUARY 18K9. cn s A TE OOSTKERKE, by de kerke. CYNSERVEN, MAE!GRAZEN EN ZAE1LANDEN, gcstaon en gelegen ter dorpplaets van A L V E R I N G II E AI cn aldaer to verkoopen. algemeen? Ti/dingen, Marktprijzen cn llandelzaken. op hall' blad, per week. 55.e Blad voor Annoncen, Landbomvnieuws, politieke en Een Nummer, en een Supplement Huismeubclen, AerJappels, Granen, Vlas, Beestialeu, Akkergeltiig cn Hout, Alvcringheni-tlm p. ADTERTEI Voor stad vsorden den twintig AERDAPPELLAND te pachten, voortkomende üïl d’hofslede het Gasthuis. Zich te bevragen by E, VERMCL'LEN, te VeUfn^ e 87 cent., s ge- door van liet bureel van het al de postkantoorcn Prys van voorwerpen. betaling, mits solvabele meeleköopor# Zaterdag 12 February 1859, om twee uren na noerref op het zaciland competeerende sieur Pieter Holle, en' by hem gebruikt, beoosten de straet leidende van' üoslkerke naer den Bienacqnis, Koopdag van 28 koopen boonien, beslaende irt olmen en hollanders. Op conditiën alsdan vooren te lezen, en te betaler# ten kanloore van den Notaris DE CAE, te Al vering hen»., iMMBWinnMBrinrBTTwrrnnwnwff*‘1-'*5-rfri»i Ti j Ticrnri iriTcsfcir ~<i n Men abonneert zich op N.‘ '4|, te Veurne, cn op Insert'cn, laccnlinicn den drukregel. Een af/.onderlyk nummer 20 c.’, het supplement 15 c.s Alle aflichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, zr.miam. onvergfld in hetzelve geplaetst. Bl ieven en geld vrachtvry toe te zenden. ■urt9» - /yae,u.n mi uw i iiMf inschryving, BLTAEI.BAER VOOROP: 0 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 2 maenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr.20 ’sjaers. Op Vrydag, 1 I.'1'" February, 1859, om I2urc’smieb dags, ten huize bewoond door Koleta en Eduard Wyckaert, ter dorpplaets Van Wulveringhcm, zal elen Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alverin* ghem, openbaer verkoopen te welen Huisnteubolen. Stoelen, tafels, spiegels, four, chetlen, messen, lepels, potten, pannen, kommen, lynwaed, servietteu, beddingen, matrassen, kolfj- kannen, séulen, standen, kandelaers, kaders, tel-- looren, bolerpolten, horlogie met kas, sehaepraei, vlceschtanden, windmolen, kern, enz enz. Akkergetuig. Aelstanden, happen, houweelen, karthamer, weggen, tolle, egge, houwmessen, rakels, houwen, arduinen bakken, arduinen bakken, graenzakken, enz. Voeder.20 hekt. tarwe 30 hectoliters aardappels, 600 bouweels, 80 kilos vlas, eene hoeveelheid strooi en boonen, hoop daring, enz. BeestialeuEene koei, eenzwyn,en hennen. Voorlsgezaegd hout, brandhout, loeders, werkbank, vuerhangsel, graenzakken, boter in potten, tabak, eni meer andere Op tyd van stellende. blad, Ooslstraet van hel ryk. op deien grond bevindende, behoort aen dé weduwe cn kinderen DeGheelc, dewelke regt van cyns daer- aen hebben. 12 en laelsle Loop. De hoeveelheid van vier cn zeventig centiaren iluisgrond, gelegen binnen de ge meente van Alveringhem, bezuiden de oude straet niter Forthem, nevens voorgaenden koop, bekend op 't kadaster, sektie C. nummer 1350; Hel huis zich op dezen grond b. viir.leude, behoort aen de weduwe en kinderen Kempe, dewelke regt van cyns daeraen hebben. De konditieu en Titelen van Eigendom zyn ter inzage van een ieder, ten Kantore van voornoemdeu Notaris BEERNAERT. r«IT fwr' r W» 1 TWWW ft van TEN DORPE VAN W1 LVER1NGHEM. Op Dingsdag, 8 february, 1859, ten 2 ure namid dag, ter herberg den Bylandcr, bewoond door Fr.' Van dê Walle, te Alveringhem, gehuchle Forthem, zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alverin ghem, openbaer in ééne zitting, aen de meest bieden den verkoopen do volgende goede rem 1 Koop. Eene parlic Grasland, gelegen ter dorp- plaets van Alveringhem, in het zoo genaemd straetje veen den Burgemeester, bekend by kadaster, sektie C, N.'1400, nldaer groot 35 aren 8U centiaren, i-n by titel 37 aren 35 centiaren 05 milliareei, palende van wcslvn lol in 't midden van <len elyk, den kerkweg; ten nüOrdwesthoeke, non elen uitweg der hofstede, eerlyds aen Francis Boussemaiie, nu den brouwer Grimmidprez, van luiden aen zaeiland van elu ge zusters Grimmelprez, van oosten naer het noorden aen een boorngaerdeken van Joannes Billiet, aldacr scheidende op regtu lyn, dewelke: begint ten midden van den gracht, zynde achter het eertyds aldacr staende wagenkot, van daer vooristrekkend naer het noorden door den ruwen lande (als nu gescheiden aldacr met slakiltingen) van de haeg toebehoorende aen voornoemdeu Billies, nog eau oosten naer het zuiden den volgenden koop, en op het einde van den sleertdie naer het noorden draeit, voorschreven hofplaets, boorngaerdeken en hovenierhof van voor melden Billiet, de haeg hier afgaendc met vrydom zoo als in den titel-verdeeliug, onder artikel dry is gezegd. Prys van ongetcekende opgaende boomkens 64 fr. Ingeval van afzonderlyke to.wyzing, zal dezen koop eeuwige passagio moeten vericencn aen volgenden koop. 2 koop. Een sehoonen Boomgaerd, met al zyne verscleillige friiitboomen, gelegen te Alveringhem, ten oosten van voorgaenden koop, strekkende zuid en noord bekend op hel kadaster, sektie C, N.' 1402, uldaer groot een hektare 10 aren 20 cent, palende van oosten naer hel zuiden, en van zuiden aen land der gezusters Grimmelprez, het Overige ter oostzvde aen land van genoemden Billiet, van westen, aen zaciland van elc gezusters Grimmelprez en aen voorgaenden koop, ter noordzydc alwaer dc passagio bedongen zal wezen. l'rys van ongetcekende opgaende Boomen 170 fr. koop n een en twee zyn gebruikt geweest door Desire yckaert, zonder pachtregt. 3 Koop. Eene beste parlie Zaeiland, gelegen te Alveringhem, langs den steenweg der dorpplaets naer Forthem, deelmakende der sektie C, nummer 27\, langs den kant der dorpplaets, en aldaer eene grootte uitgemeten van 40 aren 12 cent., strekkendo zuid en noord, palende van oosten aen elen volgenden koop, op stringgracht, van zuiden aen land der ge zusters Grimmelprez, op half gracht, van westen aen land van Francis Van de Walle, op stringgracht cn van noorden aen gemelden steenweg van de dorp plaets naer Forthem. Prys van tien opgaende bootuen 30 franks. 4 Koop. Eene beste partie Zaeii.end gelegen te Alveringhem, langs den steenweg if r dorpplaets naer Forthem, nevens de voorgaendc, ileelwmkemle vier sektie C, nummer 27*, en aldaer i ■nc grootte uitgemeten van 38 aren 51 centiaren, st,-.- I. kende ook noorden zuid, palende van oosten aen i.ia I va-ivmir- noemden Billiet, op stringgracht, v in zuiden aen land der voornoemde zusters Grimmelpr» z, op half gracht, van westen aen voorgaenden koop, op string gracht, cn van noorden vermelden steenweg. Prys van tien opgaende boonien ï!8 H anks. koopen 3 cn 4, zyn gebruikt geWeesl eloor Francis Van eie Walle, zomler pachtregt. 5 koop. Eene beste partie, voorheen Zaeiland, nu llovenierland, gelegen te Alveringhem, langs den steenweg eler dorpplaets naer Forthem. groot vol gens titel, 08 aren 39 centiaren 54 milliaren, bekend op ’t kadaster, sektie G, nummer o, aldacr slechts groot 81 aren 60 centiaren, strekkende oost en west, en breeder op het wesleimle, palende van noorden aen vermelden steenweg, van oosten nen hof en grond van Hendrik Becuwe, van zuiden, voorheen zaeiland thans grasland aen voormelde gezusters Grimmelprez. Prys van opgaende boomen 33 franks; Gebruikt geweest door verschoide. Aenslag 1 October 1859. G Koop.Do hoeveelheid van twee aren veertig centiaren, Cynsgrond, op welken een huis stact en verdere gebouwen toebehoorende aen tie weduwe van den Broiickc, ledig en onbewoond, gestaen rn gelegen te Alveringhem terdorpplaets, bekend op t kadaster sektie C, nummer 1322, cn door deze weehiwe Van den Broecke in eeuwigen cynzc gehouden. 7 Koop.De hoeveelheid van een ar Cynsgrond, op welken een huis staet en verdere bouwen, toebehoorende aen l.ouis Morael en e hem bewoond, gestaen cn gelegen te Alveringhem, terdorpplaets, nevens voorgaenden cynsgrond, be- kenel op't kadaster, sektie C, nummer 1323, en door sieur l.ouis Morael in eeuwigen cynzc gehouden. 8 Koop. De hoeveelheid van twee aren 91 centi aren 84 milliaren, Cynsgrond, op welken het huis stact en verdere gebouwen, toebehoorende aen elen heer Groensteen, burgemeester, en eloor hem be woond, gestaen en gelegen te Alveringhem ter dorp plaets, nevens voorgaenden cynsgrond in eeuwigen cynze gehouden door voormiemden heer Groensteen, mits een frank 81 centime» by jare. 9 Koop.Een Huis, staendc terdorpplaets van Alveringhem, bezuiden dc oude straet naer Forthem, nevens het navolgende huis, beslaende in woon kamer, winkel, slaepkamer, een kelder, keukentje, voute, zolder, geheel gemaekt in steen en bedekt in pannen, benevens een privael, pompc en citer», als ook nog den cynsgrond waerop dit Huis is staende, en welke cynsaktie alhier zal medeverkocht worden; Gebruikt door Karei Cochez, winkelier te Alve- ringhem ten pachtpryze van 72 fr.' boven ele lasten, tot 1 mei, 1859. 10 Koop. Een Huis, staende ter dorpplaets van Alveringhtfm, bezuiden de oude straet van het dorp naer Fortlicm, nevens voorgaenden koop,op den hoek beslaende in binnenhuis, winkel, keukentje, kelder, voute en zolder, geheel gemaekt in steen en bedekt in pannen, als ook een privaet en eene citerne, be nevens een are 29 centiaren cynsgrond, waerop dit Huis is staende, en welke cynsaktie alhier zal mede- verkocht worden. Gebruikt door Leonard Delportc, schoenmaker, ten pachtpryze van 70 fr. boven de lasten, tot 1 mei, 1859. 11 Koop.De hoeveelbeiil van acht cn twintig centiaren Iluisgrond, gelegen binnen dc gemeente van Alveringhem, bezuiden de oude siraet naer For them, nevens koop negen voornoemd, bekend op ’i kadaster, sektieC. nummer 1349, Het huis zich

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1