VAN VEURNE. Berigt. B O O M E N koopdag 3 J AEN HET KOOPDAG Belangrijk Berigt. BERIGT. KOOP 1) .4 G WAGENHARNAS KOOPDAG van p DE SCHELDE, F. HALBOUBDIN, TWEE RYTUIGEN, Uit’er hand te koopen, Veurne, 9 February. Belgische Maetschappy WOENSDAG 9 FEBRUARY 4859. i LA BELGIQUE, Naemlooze Maetschappy voor verzekering tegen Brand, gevesligt TE BRUSSEL. Hüismeubclen, Aerdappels, Granen, Vlas, Beestialcn, Akkergetuig en Hout, TEN DORPE VAN WILVERINGIIEM. En ander voorwerpen, te Loo. TE OOSTKERKE, by de kerke. Eiken, Olmen, en een schoonen Abeel, (geheel eene vlaog) TE WULVERINGHEM. MAETSCHAPPY VAN BRANDVERZEKERING GEVESTIGT TE ANTWERPEN. CONCERT. Schoen- en Leerzemaker, te Veurne, 48 koopen boomen, onder eiken, en eenige olmen, hollanders, essche en •beel; Eene schoone Karre en een Cabriolet Twee metsers, werkende aen het huis van den heer Lust, Noordstraet, zyn gis teren na midday van de stelling gavallen. Een van beide is nog al ernstig gekneusd; de andere is zonder eenig letsel ervan af gekomen. Uit Oostende meldt men dat de boo- ring van den artesiaenschen put de beste uitkomsten belooft. Reeds heeft men voor- loopig blikken buizcnopelkander voegende, het water tot dry meters boven de kasseide der stad doen opwellen. Men heeft bemerkt dat er, dit jaer, op de boomen en hagen der hoven, veel rupsen- nesten zyn. Indien wy maer weinig vorst meer hebben, zal geen een van die nesten vergaen, en al de eerste spruiten en bla deren zullen door de rupsen vernield wor den, zoo men geene zorgen neemt em zich in tyds van dit ongedierte te ontmaken. Hel engelsche volk, zegt bet Stuivers- KOOPDAG A' SUPPLEMENT ADÏER I 9 4 voor betaling, mits solvabele medekoopers 1 ❖i zen. dé herberg AERDAPPELLAND te pachten, voortkomende uit d'hofsledc het Gasthuis. Zich te bevragen by E. VERMEULEN, te Veurne. Agent Principael voor de kantons Veurne en Harin- gheP. BORRE, te Veurne. van van van Donderdag 24 Februarius 1859, ten negen uren morgens, to beginnen voor het huis en herberg van de weduwe sieur Francis Vroome, te I.oo, by de I.oobrug, Zaterdag 12 February 1850, om twee uren na noene op het zaciland competeerendc sieur Pieter Bolle, en by hem gebruikt, beoosten de strael leidende van Oostkerke nacr den Bienncqnis, Koopdag van 28 koop.u boomen, beslaende in olmen en hollanders. Op conditiën alsdan vooren te lezen, en te betalen tun kantooro van den Notaris DE CAE, te Alveringhem. Men brengt acn het geeërd publiek ter kennis, dat hel Concert, welk het muziekgenoolschap van Alve ringhem voornemens was, op Zondag aenstaende, 13 dezer maend, te geven ten Sladhuize te Loo, on- bepaeldelyk ter oorzaek eener onvoorziene dood, is verschoven, en later, by middel van nieuwe pro gramme», zal worden aengekondigd. Laet ’t eenieder weten. 'E 1 Heeft de eer het pubjyk bekend te maken dat hy komt te ontvangen een geheel assortiment AMERI- KAENSCHE OVERSCHOEN in Caoutchouc, eerste kwali teit, voor mannen, vrouwen en kinderen; acn ver minderde prvzen te weten: voor mansB francs; vrouwen 7 francs. Hy beveelt zich in degunst van een-ieder. Op Donderdag, 17 February, 1859, ten 1 ure nanoen, op de hofsteden van Fr.’ Lahaye en Pieter Peel, teWulveringhem, in f]0 „abyheid der dorpplaets, Zal den notaris BEERNAERT, ter residentie van Alve- ringhem, openbaer verkoopen, Op tyd Tan betaling mits stellende solvabele raede- -koopera. Zich te vervoegen by Mr. LUST-DETOLLENAERE to Veurne, of by vrouw de weduwe van d’hccr Leeman te Houthcin. Zy verzekert tegen brand en bliksemvoer aller hande gebouwen, koopwaren, gereedschappen van fabrieken, meubelen, ingeoogste vruchten, beestialen akkergetuig enz. De premien zyn zoo gering als mogelyk vastgesteld. De verbintenissen der Maetschappy zyndoor een kapitaal van fr. 4,282,804 - 23 gewaerborgd. Om nader inlichtingen te bekomen, men gelieve zich te begeven by Cu. DESAVER, correspondent der Maetschappy te Veurne. Op Vrydag, 11/” February, 1850, om 12 ure’s mid dag», ten huize bewoond door Koleta en Eduard Wyckaert, ter dorpplaets van VVulveringhem, zal den Notari» BEERNAERT, ter residentie van Alverin ghem, openbaer verkoopen te weten Huisnieubelon. Stoelen, tafel», spiegel», four- chetten, messen, lepel», potten, pannen, kommen, lynwaed, servietten, beddingen, matrassen, kofTy- kannen, soulcn, standen, knndelacr», kaders, tel- looren, boterpotten, horlogio met kas, schaepraei, vleesohlanden, windmolen, kern, enz., enz. Akkergetuig. Aelstandcn, happen, houweelcn, karthimur, weggen, tollc, egge, houwmessen, rakels, houwen, arduinen bakken, arduinen bakken, graenzakken, enz. Voeder.20 hekt. tarwcSOhectolitersaerdappels, 800 bouweels, 50 kilos vlas, cone hoeveelheid strooi •n boonen, hoop daring, enz. Beestialen. Eene koei, een zwyn, en hennen. Voort»gezaegdhout, brandhout, leeder», werkbank, vuerhangael, graenzakken, boter in potten, tabak, en meer andere voorwerpen. Op tyd van betaling, mits solvabele medekoopers •tellende. VAN Verzekeringen met vaste pi emien. tegen Brandschade, gevestigd te Brussel, Parochianenstr'aet, 9. - Gemagtigd, by koninglylt besluit van den’11 febiu- ary 1855- Voor nadere inlichtingen en prospectus, zich te bevragen in de zelelplaets der Maetschappy, Parochi anen-slraet, n.' 9, en by P. CLAEREBOLDT, deurwaarder te Nicu port. Von een grooten ei> een kleinen wagon, beide met breed beslag, een triebal, 4 duitsche wynden, drie sehuiten, waer onder twee groote en een kleine, trek- lynden, peerdeketens, recpen.alderhande soorten van gezaegd hout, abeelen bard, valeijen, rvepeit en meer ander voorwerpen, benoodigd aen eenen koopman van hout. Op drie macndcn tyd van betaling, voor dc koopen boven de 20 francs onder borgstelling, de koopon beneden de 20 francs met gereed geld. 6000 Jonge eiken, esschcn en abeelen, en plant- boomen, goede soort, te bekomen by Louis MORAEL te Alveringhem, voor halve weerde te koopen. 6000 Busschen, boonpersen, erwetryzen en fagooten te koopen aen genadige pry Men kan zich ook aenbieden in de Sleuters by C. üe Coussemaker by Northern. MEN ZEGGE HET VOORT.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1