VA5 V E IJ II ft E II 1 koopdag van w gigg KOOPDAG DE SCHELDE, cmsTOi ti: AsrwKisrEX. WAGENHARNAS TWEE RYTUIGEN, F. IIAUROFRDIN, Belangrijk Berigl. Belgische Vereeniging, VOOR Brandverzekering op vastgestelde Prernien, Gevestigd te Brussel. Belg ische Maetschappg Uiïer hand te knopen, L’industric el le Commerce Beiges. ft N.r 1746. J A ER. ZATERDAG 12 FEBRUARY 1859. WAERBORG KAPITAEL X 8,500,000 FRANKEN. telingen in de P. R. MAETSCHAPPY VAN BRANDVERZEKERING M A E T S C II A P P Y DER A. G. M A E T S C II A P P Y VEREENIGDE EIGENAERS K O O P D A G grooten en een kleinen w een triebal, 4 duilsche Onder twee groote en Eiken, Olmen, on een schoonen Abeel, (geheel cene vloog) TE WULVERINGHEM. LA BELGIQUE, Naemloose Maetschappy voor verzekering tegen Brand, gevestigt TE BRUSSEL. BELGISCHE MAETSCHAPPY En antler voorwerpen, te Loo. Ecne schoone Karre en een Cabriolet 57>.e ABONNEMENT. Par an par la posle H> fr. Se mest re8 Trimestre en altjcniecne Tijdingen/ Marktprijzen Een Nummer, en een Supplement op hall blad, per week. Schoen- en Leerzemaker, te Veurne, Blad voor Annoncen, Landbouwnicuws, politieke en Ilandelzakcn. POLITIEK OVERZICHT. De troonrede, door den keizer der l'rat- schen by de opening van de wetgevende sessie uitgesproken, is noch een oorloos manifest, noch een vredeverdrag. Zy zal d verwachting bedriegen, zoowel van hen, die er op rokenden er eene ui-tdaging in le vinden, als van hen die er verhoopten de kenteckenen in te ontdekken eener gerust stelling vóór de toekomst. Wel schept de keizer er woorden te herhalen cn vol te houden, van: Hef keizerrijk is- dc vrede, die hy te Bordeaux heelt uitgesproken, en verklaert hy op nieuw, dat de erfgenamen van keizer Napo leon geenc regering van overwinningen zal herbeginnen. Maer ten zelfden tyde her- haelt hy ook nadrukkelyk de woorden die hy op nieuwjaerdag den heer von Hubner heeft toegestuerd, en die de denkwyze heb ben ingelicht over de ernstigheid der ge schillen, die tusschen de hoven van Wee nen en Parys bestaen; en als bewys van hun geschil over de voornaemste vraeg- stukken, stelt hy vast dal de herrigting der Donau-Prinsdommen niet is kunnen eindigen, dan na talryke moeijelykheden, die nadeel hebben t/edaen aen de volle be^ vrediging hunner ivettigste wenschen. 48 koopen hoornen, onder eiken, on eenige olmen, hol la miers, esschc Cll abeel;' BERT Voor stad worden en hoest <l« a ceu C(uw^*£>KWBaMMHaBaiBMBinr.-jMakm»x^M3*«a [WiiinWy Agent Principael voor de kantons Veurne en Harin- ghc P. DORRE, te Veurne. BRLXELl.ES. DF.R VOOR VERZEKERING r E G E A B R A AD, Tc Brussel, Agentschap te Veurne, by Chauies Bctaïy». 1 nro Pieter A. G. J8> BRLXELl.ES. 8> van algemeene assti rantien tegen biand. van hel bureel van het blad, Ooslstraet al de postkantooren van het rvk. Fry* van Agent principaal L. VANDENBÜSSCHE, l’anne- stract, n.’ 20. VAN Verzekeringen met vaste premien, tegen Brandschade, gevestigd te Brussel, l'arochianenstiaet, A’ 9. Gemagtigd, by koninglyk besluit van den 21 febru- ary 1855- Voor nadere inlichtingen en prospectus, zich te bevragen in de zctelplaets der Maetschappy, Paiochi anen-straet, n.' 9, en by P. (J.AEBEBOl DT, deui waerder te Sicuport. Zy verzekert tegen brand en bliksemvoer aller hande gebouwen, koopwaren, gereedschappen van fabrieken, meubelen, ingcoogslc vruchten, beesiialen akkergetuig enz. De premien zyn zoo gering als mogelyk vastgesteld. De verbintenissen der Maetschappy zyndoor kapitael van fr. 4,242,804 - 2'4 gewaarborgd. Om nader inlichtingen te bekomen, men gelieve zich te begeven by Cn. DESAVER, correspondent der Maetschappy te Veurne. Zich te vervoegen by Mr. LLST-DETO1.LENAF.RE tc Veurne, of by vrouw de weduwe van d’heer Leeman te liouthem. Journal spécial de commerce, de I'agriculture, de 1'lndustric, ties Banques, et d’Annonces’générales, paraissant lous les jours apres la cloture de la bourse. On s’abonne chcz PIERRE RM.kl.BOLR, agent du Journal, rue d'Est, a Fumes. Heeft de eer het pubjyk bekend to maker, dat hy komt te ontvangen een geheel assortiment AMERI- KAENSCHEOVERSCHOEN in Caoutchouc, eerste kwali teit, voor mannen, vrouwen en kinderen; aen ver minderde prjzen te wetenvoor mans 8 francs; voor v rouwen 7 francs. Hy beveelt zich in degunst van een-ieder. inschryving, BETAF.I.BAER VOOROP: tl franks ’s jaers. 3 fr. 25, macnden. 1 fr. 75. 4 macnden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrac.htvry3 fr. 75 6 macnden. 2 fr. 25 '3 macnden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. wS Von een grooten en een kleinen wagen, beide met breed beslag, een triebal, 4 duilsche wynden, drie schuiten, waer Onder twee grooleen een kleine, trek- lynden,peerdekelens, reepen,alderhandu soorten van gez.iegd hout, abeelen bard, valeiien, reepen en meer ander voorwerpen, benoodigd aen cenen koopman van hout. Op drie innenden tyd van betaling, voor de koopen boven de 20 francs onder borgstelling, de koopen beneden de 20 francs met gereed geld. Donderdag '24 Februarius 1850, ten negen uren morgens, te beginnen voor hel huis en herberg van de weduwe sieur Francis Vroome, tc Loo, by de Loobrug, M< n abonneert zich op N.' te Veurne, en op Ie ■-.lien, lucentinien den drukregel. l .-ii ifz.onderlyk nummer 20 c.‘, het supplement 13 c.’ Alle afTichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, nmmi onvergeld in hetzelve géplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Zy verzekert tegen brand en liet vuer des hemels, alle Goederen zoo als: Gebouwen Meubels, Vcld- vrugten, Vee en Koopwaren mits gcringepremien. De schaden worden cpmptant bclaeld zoo harst dn zelve zyn vastgesteld. Sedert liaer bestaen heeft deze maetschappy in hel arrondissement Veurnemeer dan voor60,000 franc* brandschaden vergoed. Agent principael te Veurne, B.‘ PIERRET, deur- waerder, iNicuport-straetn.' 9. 0000 Jonge eiken, e«*ehcn en abeelen, en plant- boomen, goede soort, te bekomen by I om MORAEL te Alveringhein, voor halve weerde te koopen. (1000 Busschen, boonperscucrwetryzen fagooten te koopen aen genadige pryzen. Men kan zich ook aenbieden in de herberg do Sleulors by C. üo Cousseuiakcr by Vorihem. MEN ZEGGE HET VOORT. Op Donderdag, 17 February, 1839, ten nanoen, op de hofsteden van Fr.' l.ahnye en Pee), tcWulvcringbein, in de onbyheid der dorpplacts, Zal den notar s BEERNAERT, ter residentie van Alvc- ringlieni, opcnbaer verkoopen, Op tyd van betaling mits stellende solvabele mede- kuopers. A'-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1