raw VAN VEURNE. hoopdag KOOPDAG AEN HET K O O P if U. I Belgische Vereenigiiig, MENAGIE-GOEDEREN, WAGENHARNAS Veurne, 16 February. Belgische Maetschappg F. IIAUBOURDIN, Belangryk Berigt. TWEE RYTUIGEN, H il'er hand te koopen, WOENSDAG 16 FEBRUARY 1859. I een mill men P. R. BULSCAMP. T E Al A E T S C II A P P Y Eiken, Olmen, en een schoonen Abeel, (geheel eene vloog) TE WULVER1NGHEM. Kleederen cn Linwaden, 'A En ander voorwerpen. Ie Loo. Alle dagen komen er alhier schepen aen, geladen met kasseisleenen voor den steenweg van Ilouthem naer het Gouden Hoofd, De werken worde aldaer spoedig voortgezet en welhaesl zal deze nieuwe straetaen den doorlogt kunnen gelevert worden. Men verneemt dat ons gouvernement aen den bevelhebber der citadel van Door- nyk bevel heeft gegeven om kardossen te verveerdigen. Prinses Louise-Marie-Amelie, dochter van 1111. KK. 1111. den hertog en de hertogin van Brabant, zal den 18 dezer maend een jaer oud zyn. Blusschen met stoom. Reeds in 1855 maekte de Engelschman Waterhouse zyne proeven bekend over hel blusschen van brand door middel van stoom. In 1857 werd dit middel door doctor Dujardin Ir Ryssel op nieuw aenbevolen, en in 1849 maekte Tournegron eene gunstige toepas sing van den waterdamp tot het blussciian van brand in eene spinnery. De brand die in voile zee op de Auslriz uitbrak en aen by na 508 passagiers het levert kostte, gaf doctor Dujardin aenleiding to€ herhaling van zyn reeds vroeger aen d? fransche akademie der wetenschappen ge- daen verzoek, om haer oordeel uil te spre ken over de bruikbaerheid van sloom ais een krachtig bluschmiddel. Had de kapitein der Austria niet zyne bezinning verloren, inaer alleen den stoom zyner ketels in het tusschendek geleid, waer de brand ont stond, dan zou deze zeker in weinig tyds gebluscht zyn geworden. Indesloomfrabiekenenopdesloombooten bezit men dus welligt een der beste brand- bluschmiddelen, Ons leven kan 70 jaren duren, zegt een duitsche schryver, David, ja, zelfs 80. Nemen wy 70 jaren aen, die de mensch op deaerdete midden zyns gelyken doorbrengt en zien wy hoeveel jaren hy het gebruik van zyn verstand heeft. De twintig eerste jaren verdwynen vooreerst, omdat de jaren der' kindschheid de jaren niet zyn, gedurende1 welke de mensch het gebruik, van zyn ver- Schoen- en Leerzemaker, te Veurne, Eene schoone Karre en een Cabriolet KOOP D AG M A E T S C H A P P Y DER VEREENIGDE EIGENAERS VOOR VERZEKERING T E G E N BRAND, Te Brussel LA BELGIQUE, TE BRUSSEL. 48 koopen boomen, onder eiken, on ecnige olmen, hollanders, essche en abeel; SUPPLEME> ABV g=? een-ieder. cn WAERBORfi RAPHAEL I 8,500,000 FRANKEN. /Kjr-r szgxs&Kz, c-sr> jsrarj» j <lc kantons Veurne en Harin- at-s. -z xatax. r»wn wixiannuoi DER VOOR Brandverzekering op vastgestelde Premien, Gevestigd te Brussel. van van l ure Pieter I van Agent Principae! voor ghe, P. BORRE, te Veurne. Agent principael L. VANBENBÜSSGHE, Panne- slraet, n.’ 20. van den Maendag21 February 1859, om negen uren voor middag znl’cr binnen de gemeente Bulscamp, ten huize bewoond door sieur Cossey herbergier aldaer, voortgegaen worden tot de openbare Verkooping van alle de mobilaire goederen, kleederen en lynwaden, nagelaten door den onderpastoor Stracizr overleden te Bulscamp, en bestaende in Vier schoone coinmoden, een kasse, vier tafels, waer onder een coulissetafel, vier schoone bedde- bakken, wolle matrassen, hoofdeinden, oorkussens, spaensche sargien, stoelen, spiegels, koper, tin,yzer, gleis en aerdewerk, eristailinen glazen en karaffen, wyn- en bierglazen, Dqueurglazen, alle de kleederen en lynen van den overleden, en veel andere goe deren te lang om te beschrvven. Alles met den gereeden gelde, in handen deurwaerder BRIL, te Veurne. VAN Verzekeringen metvastc pieniicn tegen Brandschade, gevestigd tv Brussel, l’ai ochianenstrael, .V" Gnnogtigd, by koninghjk besluit run den 21 febru ari] 1855- I oor nadere inlichtingen en prospectus, zich le bevragen in de zetelplaats der )1 aetschappy, l'arochl anen-slrael, n." U,en by P. CLAEREBIH ilï, deurwaerder te Kien port. Heeft de eer het pubjyk bekend te maken dat hy komt te ontvangen een geheel assorlimentAMERI- KAENSCHE OVERSCHOEN in Caoutchouc, eerste kwali teit, voor mannen, vrouwen en kinderen; aen ver minderde pryzen te wetenvoor mans 8 francs; voor vrouwen 7 francs. Hy beveelt zich in de gunst van Donderdag 2» Februarius 1859. ten negen uren 's morgen», te beginnen voor liet huis en herberg van He weduwe sieur Francis Vroom-, te I.oo, by de i.oobrug, Zich te vervoegen by Mr. LUST-DETOLLENAERE te Veurne, of by vrouw de weduwe van d’heer Leeman te lloulhvui. Von een groolcn en een kleinen wagen, beide met breed beslag, een triebal, duitsche wynden, drie schuiten, waer onder twee groole en een kleine, trek- lynden, peerdeketens, reepcii.ahlerhande soorten van gezaegd hout, abeelen bard, valeijen, roepen en meer ander voorwerpen, benoodigd aen oenen koopman van hout. Op drieinaenden tyd van L> .,’ing, voor de koopen boven de 20 francs onder borgstelling, de koopen beneden de 20 francs met gereed geld. Agentschap te Veurne, by Charles Bltaïye. t n imun wa t, n muMfjsr» Togarmarwi i Nuemlooze Maetsc.happy voor verzekering tegen Brand, gevestigt 0000 Jonge eiken, esschen en nbeelen, en plant- boomen, goede soort, te bekomen by I oris MORAEL te Alveringhem, voor halve weerde te koopen. 6000 Busichett, boonperjen, erwetryzen fagooten te koopen aen genadige pryzen. Men kan zich ook aenbieden in de herberg de Sleuters by C. De Cousscmaker by Northern. MEN ZEGGE HI I VOORT. Op Donderdag, 17 February, 1859, ten nanoen, op de hofsteden van Fr." Lahaye cn Peel, teNVulveringhem, in de nabylicid tier dorpplaets, Zal den notari s BEERNAERT, ter residentie van Alve- ringhem, openbai-r verkoopeii, Op tyd van betaling mits stellende solvabele mede- koupers.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1