V E U B N E fiï I s A N I Si I Noordshoul, w sail $1 r.V jack. Belangrijk Berigt. B E R I G T. B E R I G T. B E R 1 G T. COLLE BLANCHE LIQUIDE. WITTE VLOEI JENDE LYM. Belgische Vereen iging, VERKOOPING GOEDEREN TWEE RYTUïGEN, Uil'er hand te koopen, B E R 1 G T. N.r L“4&. ZATERDAG 26 FEBRUARY 13Ö0. Voor »ta<l Studie van den Notaris LAMBIN, te Ypre. roilsmellery, om aensionds it T E WAÉKPORÜ RAPHAEL I 8,500,030 |P,ANKEN. Openbaer tc verkoopen. L. VABBENBDSSCHË, Panne-- BE PRYZEN ZYN t Ecu Bedfr. 6-00 Hoofdeinde2-00 Oorkussen1-25 Hy beveelt zich in de gunst van hot geëerd publyk*. en LE. Prix du flacon 50 cent'. Prijs der flesch 50 cent. Depót te Veurne, by de wed. RICKEBOER en ZOON, Oosl-straet, 34. ELSE N I) A M M E, De weduwe VOORDECKER, Klaverstrael M A E T S C II A P P Y Brandverzekering op vastgestelde Preinie.it Prys van TE KOOP BY DE DRUKKERS DEZER J C. L. NOÏÉ-VANHOECKE koopman in Meubels Parapluies, Zuidslrael 52 le Veurne, heeft de eer ter kennis te brengen, dat hy zich belast met liet in ’l nieuw wasschen van oude Pluimen. Door eene by- zondere werking en by middel van eene scheikun dige sloffe, zuivert hy die van alle onkruid als ook van den slegten guer die de zelve zouden konnen inbonden, door wclkdanige oorz iek die ook mooge wezen hy geeft die eene veerkragt die hen in hoe danigheid de nieuwe pluimen doet overtreffen. ï:l van eene groote en schoone partie Aen de Poteau gemeente Adinkerke. Voor Frankryk11 fr.2ü ’sjaers. Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke en Een Nummer, en een Supplement op h:dl blad, per week. algemeene Ty dingen, Marktpryzen en IJandelzakeii, OPENBARE VERPACHTING van Eene schoone Karre en een Cabriolet k A G BRUXELLES. BELGISCHE MAETSCHAPPY Krae/itdadiy en nieuw Geneesmiddel, Door EEJAEGER, apotheker, Ankerplaets C, 12, 4, Sle. Calharinasli ael, te Brugge, legen de langdurige Borstziekten en zelfs gedeklareerde Teeringen. Hel kohier van lasten en voorwacrden, onder welke deze verpachting geschieden zal inliouilende dal allen pachter, zonder onderscheid, een mede pachter zal moeten stellen, h>-rust ten kantore van den vuornoemden Notaris BEERNAERT* riwirrmir fl abeelen, eii des hemels,' I I Cette Colle s’cmploic a froid. On prut s’en servir pour roller le Papier, le Carlon, le Hois, la Por- celaine, le Marbie, le I cite, les Poliches, les Jouets. etc. rukt, worden tÉsxAEi. onvcrgeld Brieven en van haer eeit-ieder Depót it Furnes, chez la veuve P. RYCKEBOER et FILS, rue d’Est, 3 4. Die l.ym wordt koud gebezigd. .Men kan er mede nen een hechten: hel Papier, Carlon, Porcelain, (lias, Marmer, Hout, enz., enz. Heeft do eer het publ) k bekend temaken dat zy zich belast met hel verwen van alle slach van Kleèren en Linnen. Zy hoopt door do goede uitvoering werk en hare geringe pryzen de gunst van le verdienen. Agent prineipael straet, n.“ 20. DER VOOR Gevestigd tc Brussel. Een schoon assortiment Kerkboeken nieuwe druk en band, nen gematigde pryzen Het liedgoed hem des morgens vroeg toever- trouwt, kan nog don zelven dag te huis bestelt worden. Balken, Battens, Spanningen van alle lengte, dikte en breedte, benevens inlandiche eiken, abeelen, wil gen, popelieren en olmen Hout, vele schoone Panne'* lallen enz. enz., Donderdag 10 Maert 11159, 2 ure namiddag door hel ambt van den Deurwaerder P. J. CLAEREBOUDT, residerende le Nieuport. Uit er band te koopen of over tc nemen tten zeer' geringe» prys by de Notaris VAN ELCKE en VANDER- MEERSbll le Yper, eene welgikalante Seliitpwinkel met kcersemakery en roitsmeltery, om aenstonds ia gebruikt le komen. Alle gemak voor de betaling zal er gegeven worden. insebryving, BETAELBAER VOOROP: 0 franks 's jaers. 3 fr. 25, 6 maenden. I fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vracbtvry3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. 6000 Jonge eiken, esseben en abeelen, en plant- boomeit, goede soort, tc bekomen liy Louis MüllAEL te Alveriiighem, voor halte weerde le koopen. 6000 Bosscheeboonpersen, erlAetryzen fagooten te koopen aen genadige pryzen. Men kan zich ook aenbieden in de herberg de Sleuleis by C. De Coussemaker hy Vorlhem. MEN ZEGGE HET VOORT- in hetzelve geplaetst. geld vracbtvry toe te zenden. Toebrhoorcndc aen do Weldadigheid van Sint Richters. ■fc—K— im Zich te vervoegen by Mr. LUST-DETOLLENAEREr te Veurne, of by vrouw de weduwe van d’hecr Leeman le lloutbem. 6/ >40 <H Zo Van algemeene assurantiën tegen biarid. 'hy verzekert tegen brand en bet vuerdes hemels,' alle Goederen zoo als Gebouwen, Meubels, Veld-' vrugten, Vee en Koopwaren mits gerii.gepremioir. De schaden worden comptanl betaeld zoo harst de' zelve zyn vastgesteld. Sedert haer bestaen heeft deze maetschappy in het arrondissement Veurne meer dan voor60,ÓÖ() francs1 brandschaden vergoed. Agent prineipael te Veurne, B.‘ PIERRET, dctftr- waerder, Nieuport-straettl? Dit nieuw medikament werkt womlerlyk in deze ziekten eene eenige Resell is dikwyls genoegzaenl om er hel wonder uitwerksel van tc gevoelen in de geweldige hoesten en fluimen, welke aenstonds zeer verminderen en geheel genezen. De prys van eene llesch is volgens den ouderdom van fr. 4-50 tol 7-50. Den Maendag 14 Maerle, 1059, ’s middags precies, ter hofstede gebruikt door Pieter (loddens gelegen ter plaets van Pollinchoce, langst den steenweg en den Loovaert, verknoping van 184 koopen schoone iepen, abeelen, populieren en appel boomen. Nota. De boomen die staen in de vette welde en op de zaeilandeu zullen moeten te voren bezigligd zyn, gemerkt de zelve ter hofplaets zullen verkocht worden. Vrydag 10 Maert 1059, ten twee uren mier mid dag, in de herberg van sieur Pieter Bcschnytte Pollinchove dorpplaets, zal gebeuren de openbare verknoping, in eene enkele zitting, van het nacr- schreven Goed. Gemeente Oostvleleren, gehugte Elsendanime. Eenigen Koop. Men abonneert zich op bet bureel van het blad, Ooslstraet N.’ 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Insertion, 15 centime» den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.‘, het supplement 15 e.* Alle affieben, by de uitgevers van dit blad ged Een Huis met groot Stal daer agier, en 91 centiaren Grond waer op bet slaet, van oosten den steenweg leidende naer 4 peren, palende oost weiland van den heer Louis 4 nudenpeereboom le 4 peren, zuid bet huis cn et f van Seraphin Schillewaert te i.oo, west ten voorhooide op den steenweg, cn noord eenen uitweg van vrouw Mathilde Hamers, echtgenooto 4anhaminc te Leuven. Gebruikt door sieur Romon, onder-brigadier der douanen, zonder pacht, aen den prys van 6 francs tc maendc. Conditiën en titel» ten kantoore van den Notaris FLOOR te Loo. 72. Op Macndag, 2B Maert, 1(159, ten 2 ure nanoen zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, openbaer verpachten le Sim Rickiers, in de herberg den Dolfijn, bewoond door de weduwe Lansheere, ten verzoeke der leden van gemelde weldadigheid dier gemeente, voor Ojaren, integnen 1 October 1659, van de goederen breeder beschreven in de uitgezondene plakbrieven. 'KA

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1859 | | pagina 1