VAN VEURNE. HUIS J •I I AEN HET B E R 1 G T. B E R I G T. B E R I G T. Belangrijk Berigt. KOOP b 4 G IN DE BELGISCHE MOEDES 1700 gemeten. Belgische Vereeniging, DE SCHELDE, BEVESTIGT TE ASTWEBPES. Uit er hand te koopen OF TE PACHTEN OM MET 1 MEI 1859, TWEE RYTUIGEN, Uil’er hand te koopen, BERIGT. WOENSDAG 3 MAERT 1839. T E E L S E N I) AMM E, Openbaer te verkoopen. M A E T S C II A P P Y De weduwe VOORDECKER, Klaverstraet, Studie van den Notaris LAMBIN, te Ypre. Eene sehoone Karre en een Cabriolet LA BELGIQUE, iïaemlooze ilaehchappu voor verzekering tegen TE BRUSSEL. OPENBARE VERPACHTING van GOEDEREN Toebekoorende a.n Weldadigheid tan Sint Riekitr». Eenigcn Koop. Krachtdadig en nieuw Geneesmiddel, SUPPLEMENT ADTERTE DE PRYZEN ZYN WAERBORG RAPHAEL 8,500,000 FRANKEN. en- zy ndoor geliei 17' Agent Principael voor de kantons Veurne en’IIarin- ghe, P. BURKE, le Veurne. Agent principael L. VANDENBUSSCHE, Panne- straet, n? 20. Een Bedfr. 6-00 Hoofdeinde2-00 Oorkussen1-25 By beveelt zich in de gunst van het geëerd publyk. DER VOOR Brandverzekering op vastgestelde Premien, Gevestigd te Brussel. van haer een-ieder MAETSCHAPPY VAN BRANDVERZEKERING I Uit er hand te koopen of over te nemen aen leer geringen prys by de Notaris VAN EECKE en VANDI.R- eene welgekalanle Schupwinkel roilsmeltery, on> aenstonds in ben Maendag 14 Naerlc, 1859, ’s middags precies, ter hofstede gebruikt door Pieter Godderis gelegen ter plaets van Pollinchove, langst den steenweg en den Loovaert, verkoopitig van 134 koopen schoone iepen, abeelen, populieren en appel boomen. Nota. De boomen die staen in de vette weide en op de zaeilanden zullen moeten te voren bezigtigd zyn, gemerkt de lelvtt ter hofplaets tullen verkocht worden. tan den Notaris MEERSbll te Yper, met keersemakery en gebruikt te komen. Alle gemak voor de betaling zal er gegeven worden. Heeft de eer hel publyk bekend temaken dat zy zich belast met het verwen van alle slach van Kleèrcn en Linnen. Zy hoopt door de goede uitvoering werk, en hare geringe pryzen de gunst van te verdienen. Op Maendag, 28 Maert, 1889, ten 2 ure nanoen zal den Notaris REERNAERT, te Aiveringhem, openbaer verpachten le Sint Rickiers, in de herberg den Dolfgn, bewoond door de weduwe Laniheere, teu verzoeke der leden van gemelde weldadigheid dier gemeente, voor öjaren, integaen 1 October 1859, van de goeden n breeder beschreven in de uitgezondene plakbrieven. Het kohier van lasten en voorwaerden, onder welke deze verpachting geschieden tal inhoudende dat allen pachter, zonder onderscheid, een mede pachter ial moeten stellen,berust ten kantore van den voornoemden Notaris BEERNAERT. P'fndag 15 Maerte 1859, om een ure natr noeno precies ter hofstede bewoond by sieur Jacobui kndovicut Sappen. Koopdag van een groot deel der menngie goederen besiaende in kassen, kommoden, beddingen, deel brandhout, gezaagd hout, dillpersen, 3000 bonden •trnoi, dee| klaverhooi, idem wit hooi. Voorts van 2peerden dies een ruin peerd oud 4 juten, m een merrie peerd ter helde van 6jaren. 8 Melkkoeijen, tweejaersche Veurse, 2 jaerlingen, ezel. 2 Wagens wanof een met breed beslag, loolo, henoote, B eegden wacrvan cenc met yzeren tanden, 3 tollen, 2 karren. Eu menigvuldige mobilaire voorwerpen. De koopen van 20 francs en daer beneden benevens den tienden penninek van alle de koopen coinptant te betalen, de geene boven 20 francs op tyd van be taling ten kautoore van den Notaris DE CAR, te Alveriughem, en le stellen goede en solvable borgen. Een groot en girnflyk Huis met Herberghc en Magazyn staende ie Alvcringbein. gehuchte Forthcm. Te bevragen by din Notaris DE CAE, te Alvvriughem. Elk zeghel voort. Zich te vervoegen by Mr. LUST-DETOLLENAERE te Veurne, of by vrouw do weduwe van d’heer Leeman te lloulhein. Ui and, gereitigt 6000 Jonge eiken, esschcn en abeelen, en plant- boomen, goede soort, te bekomen by Ions MURAEL te Alveriny hem, voor halve toeeide tc koopen. 6000 Busscheti, boon persen, erwelryzn fagooten te koopen aen genadige pryz.ru. JJen kan zich ook aeubieden i>< <l<- herberg dt Slenters by C. De Counemaker by Vnrlliem. MEN ZEGGE HET AOOltf. Vrydag 18 Maert 1859, ten twee uren naer mid dag, in de herberg van sieur Pieter Beichugtte Pollinchove dorpplaets, zal gebeuren de openbare verknoping, in eene enkele zitting, van het naer- •chreven Goed. Gemeente Oottvleleren, gehugte Elsendain me. Een Huis mol groot Stal daer agter, en 91 centiaren Groml waer up het staet, van oosten den steenweg leidende naer Y’peren, palende oost weiland tan den neer Louis Vandenpecreboom te Ypcrcn, zuid het huis en erf van Seraphin Schillew.icrt le Loo, west leti voorhoofde op den steenweg, en noord eenen uitweg van vrouw Mathilde Hamers, echlgeuoote Vauhamine te Leuven. Gebruikt door sieur Romon, ondrr-brigadiiT der o,i.iiien, zonder pacht, aen den pr.ys van 6 francs te innende. en ‘beis ten kautoore FLOOR te Loo. Door DEJAEGER, apotheker, Ankerplaets C, 12, 4, Ste. Catharinattraet, te Brugge, tegen de langdurige Borstziekten en zelfs gedeklareerde Teeringen. Dit nieuw medikament werkt wonderlyk in deze ziekteneene eenige flesch is dikwyls genoegzaam om er het wonder uitwerksel van le gevoelen in de geweldige hoesten en fluimen, welke aenstonds zeer verminderen en geheel genezen. De prys van eene flesch is volgens den ouderdom van fr. 4-50 lot 7-50. C. L. NOYÉ-VANIIOECKE koopman in Meub-ls en Parapluies, Zuidstraet 52 te Veurne, heeft de eer UI', ter kennis te brengen, dat hy zich belast met het in T nieuw wasschen van oude Pluimen. Door eene by- zondere werking en by middel van eene scheikun dige sloffe, zuivert hy die van alle onkruid als ook van den slegten guer die de zelve zouden konnen inhouden, door welkdanige oorz tek die ook inooge wezen hy geeft die eene veerkragt die hen in hoe danigheid de nieuwe pluimen doet overtreffen. Hel bedgoed hem des morgens vroeg toever trouwt, kan nog den zclven dag te huis bestelt worden. 7.y verzekert legen brand en bliksemvoer aller hande gebouwen, koopwaren, gereedschappen van labrieketi, meubelen, ingeoogste vruchten, beeslialen akkergetuig enz. De premien zyn zoo gering als n k vastgesteld. De verbintenissen der Maelsc. zy ndoor een kapitael van fr. 4,232,804 - ‘3 borgd. Om nader inlichtingen i mien, men geliei e zich te bej even hy Cn. DESaVI correspondent der Maetschappy te Veurne. V* •3® i

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1