VA A VEURNE. HUIS t I J AEN HET VERKOOPINGEN. B E R I G T. L KOOPDAG Veurne, 10 Maerl. Uitscheiding van bedryf. Prijzen beneden den inkoop. GOEDEREN TWEE RYTUIGEN, Eene schoone Karre en een Cabriolet Uifer hand te koopen, Openbare Verkooping Uit er hand te koopen OF TE PACHTEN OM MET 1 MEI 1859, WOENSDAG 16 MAERT 1$Ö9. B. T E J- 1» E L S E N D A M II E, Opcnbaer te verknopen. TE ALVERINGHEM. - Maendag avond, waren eenige klanlen der Café l’Esperance, bezig met redekavelen over het godsdienstige, het poëtische het schoone, het nultigeder Veurnesche aloude processie. Deze heeren waren hel eens om te bekennen dat er geldmiddelen ontbraken om die te verbeteren en volledig uit te zet ten, wanneer iemand van het gezelschap eensklaps op de gedachte kwam om onder hen eene inzameling te dóén ten einde de bestuerkommissie der Processie ter hulp te komen. Zoo gezeid, zoo gedaen op staende voet werd eene inscbryvingslysl geopend op welke alle de aanwezigen voor eene zekere som toekenden. Verders werd er besloten, dat er in bovengenoemd kolïy- liuis, eene bus zou daergesteld worden, ten einde de giften te ontvangen die, voor LA BELGIQUE, Naemlooze Maetschappy voor verzekering tegen Brand, gevestigl te BRUSSEL. Eene groole en schoone portie NOORDSHOUT. OPENBARE VERPACHTING het zelfde inzigt, zouden gejond woeden. De opbrengst derzelve. zal in handen van het besluer der Sodaliteit gestort worden. Wy kunnen niets dan aen dusdanige maetregel toejuichen, daer hy strekt om eene onzer oudste vermaerdheden, te be houden en in luister le doen toenemen, daerby uiten wy dén wensch van dit voorbeeld door de andere estaminets onzer stad te zien navolgen. Donderdag nacht is te Luik een brand uitgeborsten Ier wcrkzael van eenen wapen maker, regt over de S.Laurensvyver,aldaer. In weinige oogenblikken was het dak af gebrand en de schrik werd algemeen onder de bewooners dier voorstad, welke altoos Amblsverrigling P. J. CLAEREBOUDT, deurwaerder te Nieuport. BINNEN WATOU, tan eene patnmonteele goede, tcelbebouwde en beplante HOFSTEDE, Eenigen Koop. A. NOORDSHOUT, rui SUPPLEMENT ADTE. IV MW ALDAEli GELEGEN. van den Notaris Ar'ent Principle! voor de kantons Veiirne enllarin- glie P. BORRE, te Veurne. Op Maendag, 28 Maerl, 18159, ten 2 ure nanoen zal den Notaris BEERNAERT, le XIveringhem, openhaar verpachten le Sint Rickiers, in de herberg den Dolfijn, bewoond door de weduwe I.omheel e, ten verzoeke der leden van gemelde weldadigheid dier gemeente, voor Ujarcn, inlcgacn 1 October 11)59, van de goeden n breeder beschreven in de uitgezondene plakbrieven. liet kohier van lasten en voorwaerden, onder welke deze verpachting geschieden ral in hou tiende dal allen pachter, zonder onderscheid, een mede pachter zal moeten stellen, berust ten kantore van den voornoemden Notaris BEERNAERT. Op Donderdag 5 Mei 1859, ten 2 uren na middag, to Watou, ter herberg en brouwer) van sieur Labeg, zal ’er overgegaan worden tol do openbare Ver knoping van eene patrimónieele, goede, welh<- bouwde en beplante Hofstede te Watou, La: gs de Palingstraet, inhoudende volgens cadaster S. C, n."‘ 687, 088, 689, 690, G95, 696, 709, 710, 711, 712. 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 810, 811, 812, en S. D, n.u‘ 600, 634 en 635, 12 hectaren 40 aren 50 centi aren, palende bezonderlyk aen de eigendommen van Mr. Vandewalle-Duvet, joufvronw de weduwe Devloo, Mr. Theodore De Ghcus en Mr. Maieur-Bossaert, Gebruikt door de eigenaren gebroers Debaene. Om in liber gebruik te komen met eersten October 1859. Om alle inlichtingen zich te begeven by den No taris CAPELLE, te Watou, met deze verkooping belast. Ulen make hel rngtbaer. Uit cr hand te koopen of over te nemen aen zeer garingen prys by de Notaris VAN EECKE en VANDER- MEERSUH te Yper, eene welgekaiantc Schupwinkel met keersemakery en roilsmeltery, om aenstonds in gebruikt te komen. Alle gemak voor de betaling zal cr gegeven worden. Alle slaeh van timmer, kuip en schoenmakers allaem ballast-schuppen hangelhaken, yzoren potten, moren en komfooren, glas, gleijers, aarde werk, enz., te bekomen. Te.i huize, alwaer de weduwe LUST-QUESTKOY overleden is, Vleeschouwerstraet, N.* 4, by dc groolc Markt, te Veurne. Woensdag 23 Maert, 3 ure namiddag, to Veurne, aen de Nieuporl-brug, by Sr. Üelollenaere. ▼an Toebehoorendc aen de Weldadigheid ran Sint Richters. Zich t- vervoegen hy Mr. LUST-DETOLLEN VERE te Veurne, of by irouw de weduwe van d’lieer Leeman le lloulhem. Vrjdag 18 Maert 1859, ten twee uren naer mid dag, in de herberg van sieur Pieter Betchuytte I’ollinchovc dorpplacls, zal gebeuren dc openbare verknoping, in eene enkele zitting, van het naer- schreven Goed. Gemeente Oosltleleren, gehugte Elsendamme. Een Huis met groot Stal daer agier, en 91 centiaren Grond wner op hel slael, van oosten den steenweg leidende naer Yperen, palende oost weiland van den heer Louis Vandenpeereboom le Yperen, zuid het huis en erf van Seraphin Schillewaert te Loo, west ten voorhoef Ie op den steenweg, en noord eenen uitweg van vrouw Mathilde Hamers, cchtgenoote Vanliamme te Leuven. Gebruikt door sieur Romon, onder-brigadier der douanen, zonder pacht, aen den prjs van 6 francs te maande. Conditiën en titelt ten kantoore FLOOR te Loo. Dynsdag 22 Maert 1859, om twee uren na middag, 'er hofstede sieur Ferdinand Verhaeglie, le Alve- n'iur rn’ bc00slen <le Loovaert, gaende van Forthcm klaverh'1’^ T!UI bondels withooi, 500 bondels idem van°a VB” '*c eerste snede, 400 bondels bondels tarwtLe"<1“ sne(,e> 2000 r°gS*,8,‘:ije"> 2000 bondels boonstroT’ J°° bo’"ll ls haverstrooi, 600 idem, kalverbak, een Z yieren lweü houlte“ karrue, nieslberrie, 'T k;"re’ 2 Ploe»s« een0 planken, deel vierkant KeP J’.',', l,,e'e’ V" ƒ«»«>•&- valleijen, drie zwingeFs, groteTVT■kel,"C’twco presse en sleephout, beneven, u ’^er, eene kaes- eene bekalfd. veerson waeraf DE0CAEyt’lKb?aHnhB’ le"kiU’t00ruvn"‘len Notaris lal, te Alveringhem. ||r mwjwihh»-aat Een groot en gerieflyk Huis met llerberghe en Magazyn' staende te Alveriiigb. m, gehuciito Forth, in. Te bevragen by den Notaris DE CAE, te Alveringhem. Elk zeg het rooi l. Van alle lengte, dikte en breedte, en veel ander, dienstig voor alle werken. Donderdag 17 Maert, 2 ure namiddag, gehuchte Zwaentje, Wnlveringheni, by Sr. Ch Duiten, inde Poltebloeiu.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1