V A N V E U R PS E Berigt. HOFSTEDF, I WITTE VLOEIJENDE LYM. COLLE BLANCHE B E R I Cm T. /6.' VERKOOPING. ENGELSCHE OESTERS KOOPDAG Uitscheiding van bedi’yf. Pryzen beneden den inkoop. GOEDEREN Uit er hand te koopen Openbare Verkooping TWEE RYTUIGEN, Uit er hand te koopen, N.r 17B1. JAER. ZATERDAG 19 MAERT 1859. Ilandelzaken. en DEWACHTER-VANSTEENE, LIQUIDE. L. GODDERIS-BARBIER, ZOON, te bekomen, TE ALVERINGHEM. TE KOOP BY DE DRUKKERS DEZER J Eene grootc en schoonc part ie NOORDSHOUT. Prix du flacon50 cent'. Prijs der flcsch. 50 cent. Blad voor Annonccn, Landbouwnieuivs, politieke OPEN BA RE VERPACHT IN G 55/ OF TE PACHTEN BINNEN WATOU, van eenepatrimonieele goede, welbebouwdecn b'planle Ambtsverrigting P. J. CLAEREBOUDT, deurwaerder te Nieuport. en algemeene Tijdingen, Marktprijzen Een Nummer, en een Supplement op hall blad, per week. Eene schoone Karre en een Cabriolet HATRIIYI i Voor stad wordtin ALDAER GELEGEN. C' X In het Hotel de la Rhétorique, Houtmarkt to Veurne. Een schoon assortiment Kerkboeken nieuwe druk en band, aen gematigde pryzen. nanoen zal openbaar Prys van Woensdag *23 Maert, 3 ure namiddag, te Veurne, aen de Nieuporl-brug, by Sr. IJctotienaeie. Uit er hand te koopen of over te nemen aen zeer geringen prys by de Notaris VAN EECKE en VANDER- eene welgekalante Schupwinkel roiismeltery, om aanstonds i.i Maakt het geëerd publyk bekend, dat hy zich komt te vestigen in <1 stad Veurne, Ooststraet, n.’ 23, als Mans-kleèrmaker en Barbier. Hy verhoopt door het nauwkeurig uitoefenen van zyn werk, alsook door zyne geringe pryzen, het ver trouwen van een-ieder te verdienen. Dépot a Fumes, chez la veuve I’. RYCKEBOER et FILS, rued’Esl, 31. Die Lym wordt koud gebezigd. Men kan er mede aen een hechten het Papier, Carton, Porcelein, (jlas, Manner, Hout, enz., enz. Depót te Veurne, by de wed. RYCKEBOER en Oost-straet, 34. inschryving, BETAELBAER VOOROP: 8 franks jaers. 3 fr. 25, 6 maanden. 1 fr. 75. 3 maanden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry8 fr. 75 6 maenden. 2 fr.25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr.20 ’sjaers. Cette Colle s’emploio a froid. On pi ut s’en servir pour colter te Papier, le Carton, Ie Boit, la Por- cidaine, ie Maibie, I erre, les Poliches, les Jouets. etc; Alle slach van timmer, kuip en schoenmaker» allaem ballast-schuppen hangelhaken, yzorcn potten, moren en komfooren, glas, gleijers, aerde- werk, enz., te bekomen. Ten huize, alwaer da weduwe LUST-QUESTHOY overleden is, V leeschouwerstraet, N.’ 4, by da grooto Markt, te Veurne. MEERSUI te Yper, met keersemakery en gebruikt le komen. Alle gemak voor de betaling zal cr gegeven worden. Op Donderdag 5 Mei 1Ö59, ten 2 uren na middag, te VValou, ter herberg en brouwery van sieur Labiy, zal ’er overgegaan worden tot de openbare Ver kooping van eene palrimonieele, goede, welbe- bouwde en beplante Hofstede te Watou, langs de P.ilingstraet, inhoudende volgens cadaster S. C, n.” 687, 688, 689, 690, 695, 696, 709, 710, 711, 712, 713, 714. 715, 716, 717, 718, 719, 810, 811, 812, en S. D, n."‘ 600, 634 en 635, 12 hectaren 40 aren 50 centi aren, palende bezonderlyk aen de eigendommen van Mr. V andewai le-Duvel, joufvronw de weduwe Devloo, Mr. Theodore De Gheus en Mr. Maieur-Bossaert. Gebruikt door de eigenaren gebroers Debaene. Om in liber gebruik te komen met eersten October 1859. Om alle inlichtingen zich te begeven by den No- t iris CAPELLE, te Watou, met deze verkooping belast. Men make hel riigtbaer. ▼an Toebehoorende aen de IPeldadigheid van Sint Richters. Dynsdag 22 Maert 1859,om twee uren na middag, ter bolstede sieur Ferdinand Verhaeghe, te Alve- ringhen», beoosten de Loovaert, gaende van Forlhem naer I. nnpernisse, Koopdag van 1500 bondels withooi, 500 bondels klaverhooi van de eerste snede, 400 bondels idem'an de tweede snede, 2000 roggegleijen, 2000 bondels tarwestrooi, 700 bondels haverstrooi, 600 bondels boonstrooi, 2 yzeren Eggen, twee houllen idem, kalverbak, een wagen en karre, 2ploegs, eene karrue, ineslberrie, mestp[anken, pi(n>- en aenslag- planken, deel vierkant gezaegd hout, vier-keting. twee valleijen, drie zwingel», groote ladder, eene kaes- presse en sleephout, benevens twee veersen waeraf eene bekalfd. Op tyd van betaling, ten kantoore van den Notaris DE CAE, te Alveringhem. Heelt de eer bel publiek ter kennis te brengen dat hy zich alhier als Meesicr-metser komt te vestigen, 7. uidstraet, 27. Hy beveelt zich aen de gunst van een ieder en verhoopt door zynen vlyt het vertrouwen zyncr medeburgers le verwerven. Veuine, 6." maert 1859. Op Maendag, 28 Maert, 1859, ten 2 ure den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, verpachten te Sim Rickiers, in de herberg den Dolfijn, bewoond door de weduwe t.anshcere, ten verzoeke der leden van gemelde weldadigheid dier gemeente, voor 9jaren, inlegaen 1 October 1859, van de goederen breeder beschreven in de uitgezondene plakbrieven. Het kohier van lasten en voorwaerden, onder welke deze verpachting geschieden zal inhoudende dat allen pachter, zonder onderscheid, een mede pachter zal moeien stellen,berust ten kantore van den voornoemden Notaris BEERNAERT. Ernigcn depot t« Veurne, van rfe pom made en T water van Mr. Kobion, tegen T uitvallen van ’l hair. Water van Berger (0 Porjs, voor ’l verwen van ’t hair, water ei» ponder van Bolol voor de tanden. OM MET 1 MEI 1859, Een groot en gerieflyk Hui» met Flerberghe en Magazyn staende te Alveringhem, gehuchtc Forthem. Te bevragen by den Notaris DE CAE, te Alveringhem. Elk zeg hel tooi t. Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooststraet N.’ 34, te Veurne, en op al de postkanlooren van het rvk. Insertion, 15 cenlimeii den drukregel. Een afzonderlik nummer 20 c.‘, het supplement 15 c.’ Alle aflichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, tCvjUEL onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Ik heb de eer UL. myne terugkomst van l’arys aen te kondigen met een allerschoonst assortiment tan fyno ivooren, buffelen en andere Bairkammen,zwarte geglaceerde Handschoen, geele, witte idem elastiek»! Bretellen met dubbele doorloopende pattes, Parfu- merie-waren van allen aerd en reuk, zwarte, ge kleurde en geslegen Zyde-pane, Naei- en Treszvde, boord en andere Zyde-galons, fournilure voor Kleer makers en Schoenmakers, alle» van eerste hoedanig heid en uil de eerste fabryken van Parys. Voorde"» kan men by my vinden: Katoen, Garenen Brei- saijette, garen, katoenen en andere Lint, zyden, baleinen, prunellen en andere Knoopen; immer» alles wat de Merccrio betreft. Engelsche Scheer messen, 3 maenden ter proefneming, otc., etc. Ontvang myne hertelyke groetenis. F. RYCKEWAERT-VERCRAKE, A.’ 26, I’leesthhouwers-siraei, Veurne. Zich te vervoegen by Mr. LUST-DETOLLEXAERE te Veurne, of by vrouw de weduwe van d’heer Leeman te Houlheui.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1859 | | pagina 1