r J Besluiten en Benoemingen* Nieuws van de week. Landbouw nieuws. Veurne, 19 Maert. slipte I nomen, en schouwde als uilwykelingen en overloopers. De Times meldt de vorming Oostenryk op eeire duidelyke en wyz.e uiteen gezet zyn. liet getal vrywilligers, die uit alle ge deelten van Italien zich onder het piémon- teesch vaendel komen scharen, wordt iede- ren dag talryker. Generael Cialdini is gelast hen in te rigten en er eene afdeeling van te vormen. Het gouvernement van Modena heelt niet enkel straiten gesteld op de vrywilligers die in Sardinien dienst nemen, maer heeft daerby zoo het schynt, nog te Turyn hunne uitlevering gevraegd. De sardinischc minis ter heeft hen onder zyne bescherming ge- geantwoord dal hy hen be- niet als POLITIEK OVERZICHT. Het is tegenwoordig geene aengename taek een politiek overzicht te schryven. Sedert hel begin van dit jaer is byna alles wal eigenlyke staatkunde betreft, zoo duis ter, zoo geheimzinnig, zoo raedselachlig, dat men zich aen niets met eenige zeker heid kan vaslklampen, en God weel hoe lang die ongelukkige toestand, die handel en nyverheid een groot nadeel toebrengt, nog voortduren zal. Wederom kunnen wy niets dan geruchten, niets dan gissingen aenhalen. De Moniteur universel van heden bevat wederom een artikel, dat nog al opmer- kensweerdig is. Het is geschreven niet hel doel om te doen inzien hoe onbedacht wn hoe onbillyk het wantrouwen is, door de staedkunde van den keizer der Franschen in Duilschland ontstaen. Volgens het fransch officieel blad zou Duilschland voor zyne onafhankelykheid niets te vreezen hebben. Frankryk zou vol toegevendheid voor dezes nationaliteit zyn, en do stalen van den duitschen bond zouden beter de zaek der vrede dienen, door zich onparlydig te too- ncn, dan wel door zich in eene acnvallende staetkunde by Oostenryk aen te sluiten. 1‘ruissen voegt de fransche Mon leur er by, heeft dat goed begrepen, door zich met Engeland te vercenigcn, om aen Oostenryk goeden raed te geven. Die houding van het berlynsche kabinet zal voorzeker Duilsch land voordeeliger zyn, dan de oploopenheid dergene die zich beroepen op oude veten en op de vooroordeelen van 1815. Uil dit artikel is hei gemakkelyk op te merken dal Lodewyk Napoleon het geerne met Oostenryk alleen zou te doen hebben, en hy een duilsch bondgenootschap vreest. Inderdaed, wanneer gansch Duitsland als een man zou opslaen, dan zou hel een magtiger leger dan Frankryk kunnen te been brengen, en zouden de Franschen wel eene duchtige klopping kunnen krygen. In den Siècle treft men een uiigebreid artikel aen, onderleekend door den slaet- kundigen bestuerdcr van dit dagblad, en geschreven op oenen loon die, zoo hy al niet bewyst dat de schryver eene officiële denkwyze uildrukl, toen ten minste aen- duidt, dal hy zich groolelyks geniagtigd gelooft zulk eene stoute tael te voeren. In dit artikel verwyt de heer Havin niet alleen aen de gouvernementale dagbladen, maer ook nog aende diplomatische agenten van Frankryk hy den vreemde en aen den Moniteur zelf, de inzichten van den keizer noch-begrepen, noch ondersteund te heb ben. Hy vaert met eene uiterste hevigheid uit tegen de aenhangers der vrede, gegrond op den eerbied der verdragen van 1815, en het schynt hem zonderling die verdragen ingeroepen te zich door vorsten, die ge- gcmagligde vertegenwoordigers hebben by keizer Napoleon 111, opvolger van Napoleon I. Hy verklaert zich overigens voor de overziening van het kongres van Weenen, doch in den zin der volkomen onal’hankc- lykheid van Italien. Terwyl hel engelsch gouvernement lord Cowley naer Weenen zond, heeft het ten zelfden tyde niet opgehouden te Turyn aen te dringen ten voordeele eenerstaetkunde van gematighe'd en vrede. Dit verklaerde de heer Seymour itzgeraldondersekretaris der buitenlandsche^aken, nog over eenige dagen inhet Lagerhuis. Het schynt dal het sardinisch kabinet de laetste poogmgen van den engelschen gezant heelt te ba -t geno men, om aen het kabinet van Sint James een nieuwen brief toe te sturen, waerin het zyne staetkunde verdedigt in dien brief zouden de grieven van Piëinont tegen G.’ Een weinig guano in den nwrtiei wreven, met even zooveel ongeblust’ i kalk, laet eenen ammoniakalen reuk 0 snappen, die des te feller is, naerina de guano ryker is aen ammoniak. van een I komiteit voor de opening eener nationale inschryving ten voordeele der bannelingen van Napels. Lord Shaftesburyiser voorzitter van; onder de leden lelt men lord Pal merston, lord John Russell, den heer Gladstone, lord Lamlsdownelurd Lindhursl, lord llarrowby, den btsschop van Londen, den heer Gibson, alsook verscheidene leden van hel parlement. Terwyl hel kongres der Vereenigde-Slaten van Amerika met voliierding net vraegsluk van de aenkoop van Cuba heraedslaegl, is een nieuwe gezant van den voorzitter te Madrid aengekomen, om er hel kabinet van Washington te vertegenwoordigen en in zyn voorslellingsvernoor, dat den 12 heeft plaels gegrepen, heeft hy gemeld dal hy door den voorzitter Buchanan gelast was, aen de kon.ngin de verzekering te geven van zyn verlangen, om betrekkingen van goede vriendsenap met Spanje ie onder houden, dal overigens zyne persoonlyke overtuiging was, dal de algemeene wensch der Vereenigde Stalen strekte lol hel be houd der vriendschapsbanden met de Span- jaerden, en men voornemens was alles te doen om de oneemgheid lusschen de twee landen te vermyden. De koningin heeft geantwoord in eenen zin, te gelyk vleijend voor de Vereenigde Slalen en voor den gezant, welke die by haer hof vertegenwoordigt. HOE MEN DE DEUGD VAX DEX GLAXO KAN KENNEN. De Journal des Cullivaleur duidt de vol gende leekens aen waeraen men de goede hoedanigheid van den guano kan kennen. l.° De kleur kolly van met melk gemengd isgewoonlyk met van eenen goeden guano. Al te grys, is een leeken dal er te veel aerde in vermengd is. Hoe bruiner, hoe meer water hy beval. 2." Hoe zouter, scherper en bytender hy is, hoe ryker in ammonia- kale zouten. 3.’ De reuk der guano kan weinig dienen lol waerdering, want deze verandert volgens de slof uroog of vochtig is. Nogtans is een sterke en opregle amm >- niakale reuk een goed leeken. 4.° Goede guano is gewoonlyk velachtig lusschen de vingeren. Hy bestact uit kleine gr.ientjus, en dikwyls ook is hy geklonl. Wanneer hy zeerryk is in piszuerzouien, dan moet n de klonten, als men ze in twee breekt, blinken en kristaelachtig zyn. Guano van geringe hoedanigheid is zand- en slofachtig. Bevat hy veel steenen en kiezelen, dan is hy slecht.o.’Een snuifje goede guano op eene dunne metalen plaet gelegd, die men i over eene wyngeestlamp doel gloeijen, zwelt op, braiiut met eene lange vlam en 1 laet een nog al overvloedig koólachlig over- I blyfsel;hoe min organieke zelfstandigheden 1 de guano bevat, hoe min hy brandt en hoe min koolachlig overschot hy achlerlael. die de had. vergelen nu on, nk ttricne cijcre Een koningljk besluit van IA insert niagligt de gemeentcraed van l’ervjse, de kerk den heiligen Nikolaus, a'.daer, te doen vergroolf" je Bj kouiiiglyk besluit van 15 niaert 1858,** heerl’. Bourgeois schep n te ïpcr benoemd. Men weel dat de Moniteut alle maenden cen° afkondigt van de voorwerpen, welke op de wegen door reiiiger* verloren of vergeten -ü» Onder dele geeft het Stadsblad nu op, als acht* o laten in de vrilooptne niacnd,... e.rscna eiieren Maendag avond, hadden de muiykantc^jCj,ctt S.u Cecilia, om ecus voor goed den dorst te <eO pekelharing dar verledeiie week l"*1* Is ecu lekker half lonneko vlacmscn drinken. De intchryvingilynl voor liet verbeteren on«r aloudu Proccsiia, wacrvan wv in on. lupplement *ueni<lng gesproken hebben, is reeds mcl r* n hniidleckens bekleedt. Alles b -loofl du* d »t legen kermis, een rond >inniel.c Ier verluisterujS 'au onsen vermaerden Ommegang, x-'l vcriame hebben. In dun nacht van 12-13 deur, i* te Slype cc»0 booinimmc af|jel>rand. iLondsR gepasseerd acht dagen, had te null* selaere, een boerenknecht al soep etende een beenij* ingeslokl dal mijne keel is hijsen steken, niet gevolg, dsi hy na levendagen lydens beiwekeiii*- ie Muescroen is er ecue aensienlyku dieft» 8° pleegj ten nadeele van den heer I., be ILimpe, hor l> giemaker en juwelier. In den nacht van 7 lot 8 deu- hebben dieven de luiken van een venster ul>c gebroken en een groot getal juwrelen (’.stolen tis,ul- Ij k 11) p ier gouden oorsliugcrs, 11) paer idem gcieli u^iMisuses, 2 paer idem kaïnccii, 2 paer idem ll,c soliuifkens, 5 paer ideih met sirenen, KO ring»11' luedailjous, I f,rooien lilvcrcii incdaiic, eiis.f el>1' In hunne vlugi hebben de dieven den jieren **ae achtergelaten waarmede ty hel venster opeiigebrokc hebbéil; een hunner heel, ook eenen lyuer schoene1 verloren, die mei k<lk bevlekt was. bo gestold*0 vooi werp.ji worden op DUO Ir. geschal. Uc overhe* doel vlylige opioekiugeii. üver eelllgi dagen,*<agl hel Jouinur dt l.oii», lyn er door bevoegde mannen teer curieu*0 proefnemingen gedaen, om lekerc om»iandigl>vdcn te bepalen waerm licit de peerdeu kunnen bevinden in eene belegerde piaels, waer er min ol meer gebrek I non levensmiddelen, ent. lou besliieiv Ziel hier do bjiouder>le uitslagen dia men aeugaleekeud heelt Ecu peerd kan 23 dagen leven louder ander voed*0 dan waler. Hui kan 17 dagen leven tonder eten of drinken. liet leell maer ti dagen al* hol niet* anders cd I dan harde spyten, tonder iels te drinken. Na lien dagen hard eleu genomen Ie hebben, maer I met ongenoegiaem drinken, is du luaeg versleten. Men liet welke rol hel water speell in hel voeden der peerdeu en hoe ononlbeerl j k hel is voor hun bestaen. Men tal er nog beter over oordeeleti door <ltl feit; na drj d gen water gederfd lo hebben, heeft een peerd cr 52 kilogr. gedronken op dry minuten 1 tjds. In Frankryk heeft iemand, die de tekerheid verkregen had’dal hel strooide gevaren van den bliksem kan verwydereu, een bliksem-aOeider '#n delen aert gemarkt. Hel is bewelen dal eene elek trische balli rj die sterk genoeg geladen is om eenen os dood te slacii, onmiddcljk ontladen wordt louder vonk of knal, door ecu ciml strooi, al is the slecht* 8 lied, duim lang, be wooniug van den armen k*O tins g< makkelyker mei di teii weinig kostbaren blik semafleider vooriieit worden, baenoc moet me» ,1,cl een geel koperen draed eene koord van strooi eenen stack van wil gevernd hout vsstmaken deie van ond> r met een koperen punt il» ‘I*”’ grond doen uilkotii 'ii. bete toestel is aongebrngl in achttien grmecnl<‘" in den onttrek van 'larbes, en wel niet meer dan eed I afleider op d.: twintig bunders bie gemeenten *n gevolge tlaervan iii< t slechts bewnerd geble*®0 voor den bliks< m. m ter bovendien voor den hag®!’ Voor dertig jaren had ook reeds Laposlollo des®** too cwnvuudigeii bliksemafleider aenbevulen, **,aef J toen iser geen acht op tjne aenwjitng geslagen*

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1859 | | pagina 2